Úprava predkupného práva pri prevode nehnuteľnostíPojem „predkupné právo“Jedným z oprávnení vlastníka veci a teda aj nehnuteľnosti je právo nakladať s vecou. Vlastník môže s vecou disponovať - napr. vec užívať alebo aj previesť na iného. V prípade, ak vec vlastnia viaceré osoby, hovoríme o vzniku podielového spoluvlastníctva, v prípade manželov ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Kým dispozičné oprávnenie nakladať so spoločnou nehnuteľnosťou prislúcha všetkým spoluvlastníkom spoločne, právo disponovať so svojím podielom na nehnuteľnosti prislúcha každému spoluvlastníkovi samostatne.

Ak sa spoluvlastník rozhodne svoj podiel previesť na inú osobu, Občiansky zákonník umožňuje ďalším spoluvlastníkom formou predkupného práva prednostne tento podiel nadobudnúť. Treba však upozorniť, že toto oprávnenie nemajú v prípade prevodu na blízke osoby spoluvlastníka podľa § 116 Občianskeho zákonníka.


Predkupné právo zo zákona a zo zmluvyPredkupné právo vzniká buď priamo zo zákona, alebo je možné zriadiť predkupné právo zmluvne.

Predkupné právo zo zákona má povahu vecného práva. To znamená, že je spojené so spoluvlastníctvom k veci a zaťažuje každého spoluvlastníka prevádzajúceho podiel. V prípade prevodu tohto podielu predkupné právo pôsobí naďalej aj voči ďalším právnym nástupcom kupujúceho.

Oprávnenými z neho sú ďalší spoluvlastníci. Toto oprávnenie je osobné, neprenosné a zaniká smrťou spoluvlastníka. Nedá sa zmluvne previesť a neprechádza na dedičov.


V prípade, ak spoluvlastník nerešpektoval zákonné predkupné právo a previedol podiel na nehnuteľnosti na inú ako blízku osobu, je tento právny úkon relatívne neplatný a oprávnené osoby sa môžu tejto neplatnosti dovolať súdnou cestou. Vtedy sa na tento úkon bude pozerať, akoby nebol vznikol.

Ďalšou možnosťou je, aby sa oprávnení domáhali od nadobúdateľa, aby im tento podiel na nehnuteľnosti ponúkol na predaj a to za tých istých podmienok, za akých nadobudol podiel na nehnuteľnosti on sám. Zo zákona je nadobúdateľ povinný takúto ponuku uskutočniť. Ak nie je dohodnutá doba, do ktorej sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť nehnuteľnosť do dvoch mesiacov od ponuky.

Ak nadobúdateľ ponuku neurobí, môže oprávnený z predkupného práva požiadať súd o nahradenie prejavu vôle nadobúdateľa súdnym rozhodnutím. Ak sa spoluvlastník rozhodne nedomáhať sa svojho predkupného práva, ostane mu zachované aj naďalej.


V prípade zriadenia predkupného práva zmluvou podľa § 602 - 606 Občianskeho zákonníka môže mať predkupné právo charakter vecnoprávny aj záväzkový.

Vecnoprávny charakter môže mať aj predkupné právo za predpokladu, ak sa ako vecné právo dohodlo v rámci vedľajšieho dojednania pri kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim. Vtedy predkupné právo pôsobí aj voči právnym nástupcom kupujúceho. Zmluva musí mať písomnú formu a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností (§ 603 ods.2 Občianskeho zákonníka).

Keď sa zmluvné predkupné právo dohodne ako záväzkové, znamená to, že pôsobí len voči osobe, s ktorou sa dohodlo a nie aj voči právnym nástupcom nadobúdateľa. Možno ho dohodnúť aj pre iný prevod ako je predaj veci a povinný je len ten, kto vec sľúbil ponúknuť na predaj.


Zmluvné predkupné právo môže teda vzniknúť buď ako záväzkové alebo ako vecné právo. Naproti tomu zákonné predkupné právo patriace podielovým spoluvlastníkom vzniká vždy ako vecné právo (§ 140 Občianskeho zákonníka)Späť

Netradičné formy bývania

Síce realitný trh na Slovensku a vôbec na celom svete neprežíva práve aktívne obdobia, stále je dobré pre rozšírenie obzorov ísť aj do tých realitných tém, ktoré síce nezapĺńajú prvé stránky periodík, ale slúžia skôr na odľahčenie a inšpiráciu. Skúste si preto predstaviť bývanie v netradičných priestoroch ako je hausbót, či bývalé továrne. Alebo vedeli by ste si predstaviť bývanie v podzemí a vôbec pri tom nemáme na mysli úkryt pred vojenským útokom, ale celkom útulné bývanie?Netradičné formy bývania sa čoraz viac dostávajú do popredia,..

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 3. časť

 Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorovPovinnostiPrávaSpoluvlastníctvoRozhodovanie v domeOsobitné ustanovenia o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v domeCena bytu a nebytového priestoru v dome a cena pozemkuCena bytu a ateliéruCena pozemkuVlastníctvo spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a príslušenstva V predchádzajúcich dvoch častiach článku sme sa dozvedeli niečo viac o zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zaoberali sme sa tým, čo to vlastne z právneho hľadiska byt a nebytový priestor je, ako..

Drevené domy

O Slovensku sa dá tvrdiť že je to krajina, kde medzi ľudmi prevláda obľuba v stavaní rodinných domov z „kameňa“. Či už ide o kvádre či tehly, akoby snáď ani iný materiál neexistoval. Častokrát si ani neuvedomujeme že tieto materiály patria k tým drahším. Nuž k drevu ako stavebnému materiálu sa prikloní málokto a pritom ide o dobrú ekologickú ale aj lacnejšiu alternatívu ako si postaviť svoj rodinný dom.   Tradícia stavania rodinných domov z vysoko trvácnych materiálov ako sú kameň či tehla,..

Nájomná zmluva I.

Rada by som dala do prenájmu môj byt, lebo sa chystám odcestovať do cudziny na brigádu. V byte býva so mnou moja sestra, neviem či je možné prenajať napr. len jednu - dve izby. Aké sú moje práva, povinnosti v súvislosti s nájmom, musí byť zmluva písomná alebo stačí ústna dohoda? Ďakujem za odpoveď.Inge T., Považská BystricaNájomná zmluva je dvoj a viacstranný právny vzťah, v rámci ktorého prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej bral aj úžitky, pričom prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi..

Nedotknuteľnosť obydlia

Právo na ochranu obydlia a exekúciaNedotknuteľnosť obydliaZa akých podmienok je súdny exekútor oprávnený vstúpiť do cudzieho obydlia? Bolo mi povedané, že obydlie občana je nedotknuteľné, chránené zákonom. Môže exekútor, príp. niekto iný odňať pri výkone exekúcie povinnému byt a má povinný nejaký nárok na náhradné ubytovanie, či byt? Ďakujem vám za odpoveď a pomoc. Zora S., Bratislava  Právo na ochranu obydlia a exekúcia Garanciu práva na súkromie na európskej úrovni zabezpečuje najmä Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej..

Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho práva

Vlastnícke právo je právom absolútnym, pôsobí erga omnes (voči všetkým) a je nepremlčateľné. Právna úprava vlastníckeho práva je upravená nielen ústavou ale najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom. Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Rovnaké práva a povinnosti majú všetky subjekty vlastníckeho práva, a to tak fyzické osoby, ako právnické osoby, ako aj štát, ak je účastníkom občianskoprávnych vzťahov. Rovnaké postavenie vlastníkov vyplýva..

Novinky v stavebnom sporení

Správa bytových domovCieľ projektu a konferencieNovela zákona o stavebnom sporeníOkruh poberateľov štátnej prémieAsi nikoho v súčastnej dobe neprekvapí, že medzi základné túžby človeka patrí splnenie si sna o vlastnom bývaní či zmodernizovaní toho, čomu hovoríme vlastný domov. Cesta k peknému a hlavne útulnému bývaniu vedie viacerými cestami. Medzi tie najviac využívané cesty ako sa k tomuto cieľu priblížiť patrí na Slovensku stavebné sporenie. Aby tento nástroj na splenie si sna o peknom bývaní mohol lepšie reagovať na potreby ľudí, dochádza na tomto..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Ceny nehnuteľností