Úprava predkupného práva pri prevode nehnuteľnostíPojem „predkupné právo“Jedným z oprávnení vlastníka veci a teda aj nehnuteľnosti je právo nakladať s vecou. Vlastník môže s vecou disponovať - napr. vec užívať alebo aj previesť na iného. V prípade, ak vec vlastnia viaceré osoby, hovoríme o vzniku podielového spoluvlastníctva, v prípade manželov ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Kým dispozičné oprávnenie nakladať so spoločnou nehnuteľnosťou prislúcha všetkým spoluvlastníkom spoločne, právo disponovať so svojím podielom na nehnuteľnosti prislúcha každému spoluvlastníkovi samostatne.

Ak sa spoluvlastník rozhodne svoj podiel previesť na inú osobu, Občiansky zákonník umožňuje ďalším spoluvlastníkom formou predkupného práva prednostne tento podiel nadobudnúť. Treba však upozorniť, že toto oprávnenie nemajú v prípade prevodu na blízke osoby spoluvlastníka podľa § 116 Občianskeho zákonníka.


Predkupné právo zo zákona a zo zmluvyPredkupné právo vzniká buď priamo zo zákona, alebo je možné zriadiť predkupné právo zmluvne.

Predkupné právo zo zákona má povahu vecného práva. To znamená, že je spojené so spoluvlastníctvom k veci a zaťažuje každého spoluvlastníka prevádzajúceho podiel. V prípade prevodu tohto podielu predkupné právo pôsobí naďalej aj voči ďalším právnym nástupcom kupujúceho.

Oprávnenými z neho sú ďalší spoluvlastníci. Toto oprávnenie je osobné, neprenosné a zaniká smrťou spoluvlastníka. Nedá sa zmluvne previesť a neprechádza na dedičov.


V prípade, ak spoluvlastník nerešpektoval zákonné predkupné právo a previedol podiel na nehnuteľnosti na inú ako blízku osobu, je tento právny úkon relatívne neplatný a oprávnené osoby sa môžu tejto neplatnosti dovolať súdnou cestou. Vtedy sa na tento úkon bude pozerať, akoby nebol vznikol.

Ďalšou možnosťou je, aby sa oprávnení domáhali od nadobúdateľa, aby im tento podiel na nehnuteľnosti ponúkol na predaj a to za tých istých podmienok, za akých nadobudol podiel na nehnuteľnosti on sám. Zo zákona je nadobúdateľ povinný takúto ponuku uskutočniť. Ak nie je dohodnutá doba, do ktorej sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť nehnuteľnosť do dvoch mesiacov od ponuky.

Ak nadobúdateľ ponuku neurobí, môže oprávnený z predkupného práva požiadať súd o nahradenie prejavu vôle nadobúdateľa súdnym rozhodnutím. Ak sa spoluvlastník rozhodne nedomáhať sa svojho predkupného práva, ostane mu zachované aj naďalej.


V prípade zriadenia predkupného práva zmluvou podľa § 602 - 606 Občianskeho zákonníka môže mať predkupné právo charakter vecnoprávny aj záväzkový.

Vecnoprávny charakter môže mať aj predkupné právo za predpokladu, ak sa ako vecné právo dohodlo v rámci vedľajšieho dojednania pri kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim. Vtedy predkupné právo pôsobí aj voči právnym nástupcom kupujúceho. Zmluva musí mať písomnú formu a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností (§ 603 ods.2 Občianskeho zákonníka).

Keď sa zmluvné predkupné právo dohodne ako záväzkové, znamená to, že pôsobí len voči osobe, s ktorou sa dohodlo a nie aj voči právnym nástupcom nadobúdateľa. Možno ho dohodnúť aj pre iný prevod ako je predaj veci a povinný je len ten, kto vec sľúbil ponúknuť na predaj.


Zmluvné predkupné právo môže teda vzniknúť buď ako záväzkové alebo ako vecné právo. Naproti tomu zákonné predkupné právo patriace podielovým spoluvlastníkom vzniká vždy ako vecné právo (§ 140 Občianskeho zákonníka)Späť

Dochádzanie za štúdiom a prácou a realitný trh

Málokto pochybuje o tom, že čierny trh s nehnuteľnosťami je mimoriadne rozvetvený a úspešný. Netýka sa iba nejakej vyhranenej skupiny obyvateľstva; vo všeobecnosti však možno povedať, že „cieľovou skupinou“ tohto problému sú mladí ľudia, konkrétne tí, ktorí z rôznych dôvodov, väčšinou však za prácou, prichádzajú do veľkých miest. Byty sú tam drahé a na vybavenie hypotéky je potrebný pravidelný príjem v takej výške, aká sa dosahuje väčšinou po rokoch praxe. Niet sa teda čo diviť, že je medzi čiernymi nájomníkmi toľko mladých absolventov;..

Ako vyriešiť otázku garáže

Je prirodzené, že pre každého majiteľa auta je starostlivosť o jeho miláčika vysokou prioritou; nejde pritom len o praktickú stránku veci, teda zabezpečiť pre seba a pre rodinu odvoz do práce či do školy, ale je tu aj istá forma "osobného vzťahu". Tento fakt je, pravdaže, individuálny, avšak málokto sa ponad kúpu nového tátoša prenesie bez toho, aby sa pristihol pri intenzívnom uvažovaní o tom, aký vplyv naň bude mať napríklad zlé počasie či ako ho čo najlepšie zabezpečiť, aby v krátkom čase nezmenilo majiteľa.   Riešením týchto praktických..

Možné riziká pri hypotekárnych úveroch

Hypotekárny úver je stálej aj v dnešných časoch asi najbežnejším spôsobom, ako si ľudia dokážu zabezpečiť vlastné bývanie. A keďže hospodárska kríza je v súčasnosti snáď najviac skloňovaným pojmom, oslovili sme preto niekoľko finančných inštitúcií, aby sme sa od nich dozvedeli, aká je terajšia situácia na tomto poli a aké sú hlavné riziká pri poskytovaní týchto úverov.Ak sa rozhodneme zabezpečiť si bývanie pomocou hypotekárneho úveru, mali by sme si uvedomiť, že sme sa pustili do projektu, ktorý je behom na dlhé trate. Ak by sme ostali pri..

Kúpa bytu v prospech maloletej osoby a zákonné zastúpenie

Chceme pre dcéru, ktorá ešte nedosiahla 18 rokov, kúpiť byt ako odmenu k maturite. Ako máme v danej veci postupovať, je potrebné uviesť jej meno priamo v kúpnej zmluve ako aj uviesť jej podpis? Alebo kto podpisuje zmluvu, keď byt nadobudne naša dcéra. Niekde som počula, že vraj sa vyžaduje aj zásah súdu, hoci mi to pripadá divné. Ako to bude s elektrárňami, správcom a pod.? Ďakujem za odpoveď. Jana Š., Nitra Maloletý zmluvu nepodpisuje V samotnom texte zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva a pod.) uveďte vašu dcéru ako nadobúdateľa nehnuteľnosti...

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Bývame v bloku, ktorý predstavuje vyše 200 bytov. Čiastočné odkúpenie bytov prebehlo už pred viac ako 6-timi rokmi avšak odpredaj pozemku na ktorom blok leží začal až teraz. Spoločnosť, ktorá organizuje prevod pozemkov od každého bytu okrem sumy za časť pozemku naviac vyžaduje 2.000,- Sk za zápis do registra - niektoré sú už odkúpené, avšak niektoré nie. Len pre odkúpený byt spoločnosť žiada ešte 1.390,- Sk ako úhradu za náklady vybavovania prevodu. Máme pocit, že spoločnosť sa na náš úkor obohacuje v snahe dosiahnuť svoj zisk. Aké sú náležitosti..

Exekučný predaj nehnuteľnosti v dražbe I.

S priateľom sme sa rozhodli kúpiť rodinný dom s tým, že polovica bude napísaná na neho a druhá polovica na mňa. Moja otázka znie, v prípade, že by priateľ ako živnostník skrachoval, môžem prísť v exekútorskej dražbe o svoju časť domu ? Ako to právne ošetriť a ako prebieha taký exekučný predaj? Ďakujem za odpoveď. Oľga M., Kremnica Partneri nie sú manželmi Je dôležité uvedomiť si, že partnerstvo resp. partnerské spolužitie nemá oporu v zákonných ustanoveniach zákona o rodine - nie je rovnocenné manželskému zväzku. Môžete síce viesť spoločnú..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..