Založenie spoločenstva vlastníkov


Pán Lasák. Dovoľujeme si vás touto cestou požiadať o poskytnutie informácie k založeniu bytového spoločenstva. Náš bytový dom je spravovaný správcom na základe zmluvy, ktorú sme s ním uzatvorili po odkúpení bytov do osobného vlastníctva v roku 1999. Zanikne správcovstvo vznikom spoločenstva automaticky alebo je nutná výpoveď vlastníkov bytov a nebytových priestorov? Ak je nutná výpoveď, čo všetko musí táto obsahovať? Za vlastníkov bytov

Mgr. Dušan S.
Správa bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe mandátnej zmluvy uzatváranej podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka alebo na základe tzv. zmluvy o výkone správy uzavretej podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta (teda vás, vlastníkov bytov) alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu.


Uvádzate, že ako vlastníci bytov ste v roku 1999 uzatvorili so správcom zmluvu. Otázkou teda je, či ide o mandátnu zmluvu podľa Obchodného zákonníka alebo o zmluvu o výkone správy podľa vyššie uvedeného zákona č. 182/193 Z. z. Podstatnými náležitosťami zmluvy o výkone správy podľa § 8 sú:


a) vymedzenie vzájomných práv a povinností správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri zabezpečovaní prevádzky, údržby a opráv domu,

b) spôsob výkonu správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku,

c) zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi,

d) zásady platenia úhrad za plnenia a hospodárenie s nimi,

e) zásady určenia výšky platieb za správu (napr. vzájomným dohovorom medzi vlastníkmi bytov a správcom, alebo jednostranná akceptácia návrhu správcu na zvýšenie platieb vlastníkmi bytov...)

f) rozsah a obsah správy o činnosti správcu


Pokiaľ sa vo vašom prípade jedná o zmluvu o výkone správy, pri riešení vami položenej otázky treba vychádzať z ustanovenia § 8a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. Podľa neho, zmluva o výkone správy sa uzatvára so správcom písomne na neurčitý čas, pričom vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome môžu vypovedať zmluvu o výkone správy len na základe rozhodnutia podľa § 14 citovaného zákona. To znamená, že výpoveď je možná na základe výkonu hlasovacieho práva každého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru.


Výpovedná lehota je šesť mesiacov, ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone správy nedohodnú inak. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Po jej uplynutí môžete riešiť nanovo spôsob výkonu správy domu, pôvodná zmluva teda zanikla. Záväzky vzniknuté z pôvodnej zmluvy však ostávajú zachované a zanikajú až ich splnením príslušnou zmluvnou stranou.


Každý vlastník má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
 
 
Ak máte záujem o ukončenie zmluvy o výkone správy, tento bod programu schôdze musí byť uvedený v oznámení o konaní schôdze vlastníkov. Toto musí mať písomnú formu a musí byť doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne desať dní pred dňom konania schôdze. Pokiaľ ide o samotný výsledok hlasovania, ten sa oznamuje bezodkladne spôsobom v dome obvyklým, teda spravidla jeho vyvesením na informačnej tabuli v dome a pod.


Spravidla sa pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, prípadne nadpolovičnou väčšinou zúčastnených, ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze vlastníkov právoplatné hlasovanie.


Keďže však predmetom schôdze bude otázka zmeny spôsobu výkonu správy, vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodujú hlasovaním, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Pri počítaní hlasov dochádza často k omylu, že hlasovacie právo má údajne každý obyvateľ bytu, napr. každý z manželov samostatne. Nie, každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome alebo spoluvlastníci majú vždy len jeden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytový priestor v dome.


V nadväznosti na § 8a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. treba prihliadať aj na § 582 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak je dojednaná zmluva na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť a ak zo zákona alebo zo zmluvy nevyplýva spôsob jej výpovede, možno zmluvu vypovedať v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka. Výpoveď predstavuje jednu z foriem zániku záväzkov v zmysle občianskoprávnej úpravy. Výpoveď však nie je účinná ohľadne záväzku zdržať sa určitej činnosti, ak z povahy tohto záväzku alebo zo zmluvy vyplýva, že záväzok je časovo neobmedzený. V tomto prípade ide o všeobecnú právnu úpravu.Späť

Dochádzanie za štúdiom a prácou a realitný trh

Málokto pochybuje o tom, že čierny trh s nehnuteľnosťami je mimoriadne rozvetvený a úspešný. Netýka sa iba nejakej vyhranenej skupiny obyvateľstva; vo všeobecnosti však možno povedať, že „cieľovou skupinou“ tohto problému sú mladí ľudia, konkrétne tí, ktorí z rôznych dôvodov, väčšinou však za prácou, prichádzajú do veľkých miest. Byty sú tam drahé a na vybavenie hypotéky je potrebný pravidelný príjem v takej výške, aká sa dosahuje väčšinou po rokoch praxe. Niet sa teda čo diviť, že je medzi čiernymi nájomníkmi toľko mladých absolventov;..

Dlhodobý prenájom nehnuteľní Dlhodobý prenájom nehnuteľní

Prenájom bytovPrenájom nehnuteľností - slovenská legislatívaPovinnosti a právaPrenájom rodinných domovChaty a rekreačné apartmányKancelárske priestoryDevelovperstvo a jeho významNákupné centrá a skladové priestory Dlhodobý prenájom nehnuteľností je už v dnešnej dobe pomerne bežný pojem pre každého človeka. Prenajímajú sa byty, rodinné domy, chaty a chalupy, ale tiež kancelárie, obchodné a skladové priestory. Bez obmedzenia je možné prenajať každú nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve. Rozdiel je v prenajímaní nehnuteľností vo vlastníctve družstva...

Tipy, ako vniesť do detskej izby štýl, pohodlie i poriadok Tipy, ako vniesť do detskej izby štýl, pohodlie i poriadok

Ani vám sa nedarí zariadiť deťom ich oázu pokoja tak, ako to vidíte v obľúbených katalógoch o bývaní? Tento problém rieši obrovské množstvo rodičov. Avšak, pre maximálnu spokojnosť najmenších nemusíte mať nadanie ani vysokoškolský titul architekta. V mnohých prípadoch je to len o pocitoch a detailoch, na ktoré treba pri zariaďovaní interiéru detskej izby myslieť. A my vám o tom všetko dôležité v našom článku povieme. Prezradíme vám, ako rozumne vyberať a rozmiestňovať nábytok a ako správne použiť osvetlenie, aby miestnosť pôsobila štýlovo..

Ďalšia činnosť spoločenstva, jeho orgány a zánik

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVAUZATVÁRANIE ZMLÚV A OBMEDZENIE PODNIKANIAORGÁNY SPOLOČENSTVAZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČENSTVA V minulom čísle sme sa pozastavili pri spoločenstve vlastníkov bytov, ktoré je jedným z dvoch druhov spravovania bytových domov. Nakoľko činnosť spoločenstva je dosť obsiahla, v dnešnom článku budeme pokračovať v bližšej špecifikácii činností, ktoré prislúchajú spoločenstvu ako právnickej osobe. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVASpoločenstvo je oprávnené samozrejme vykonávať tie činnosti, ktoré sú vymedzené v zákone č...

Prevod nehnuteľnosti na základe dedenia

V súvislosti s problematikou prechodu a prevodu nehnuteľností, najmä na základe dedenia, je nutné ozrejmiť teoretické pojmy niektorých základných ustanovení Občianskeho zákonníka, s ktorými sa v konkrétnych prípadoch každodenného života stretávame. V zásade sa dedičstvo nadobúda okamihom smrti poručiteľa § 406. Odvtedy môžu dedičia s dedičstvom zásadne nakladať. V tejto dispozičnej voľnosti sú však obmedzení tým, že na každé nakladanie z dedičstvom, ktoré presahuje rámec obvyklého hospodárenia, potrebujú súhlas súdu, a to až do skončenia..

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 Som jedným z dvoch spoluvlastníkov záhrady v Senci. Keďže v poslednom čase medzi nami vznikajú čoraz častejšie problémy ohľadom jej užívania, chcel by som sa jej zbaviť. Svoju polovicu som už viackrát ponúkol druhému spoluvlastníkovi, ale na moju ponuku nereagoval a už dlhší čas na ňu neviem nájsť kupujúceho. So spoluvlastníkom sa vzhľadom na naše zlé osobné vzťahy nedá vôbec komunikovať. Ako mám ďalej postupovať? Jozef Bednár, Bratislava Vážený pán Bednár, spôsob vyriešenia Vášho problému je určený ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Nehnutelnosti ...

Ceny nehnuteľností


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.