Zmluvy pri predaji nehnuteľnosti

Hovorí sa, že dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Nie je to len veta, ktorú počujete pri uzatváraní akejkoľvek zmluvy, ale aj skoro v každom hollywoodskom filme s právnickou tematikou. Dobrá zmluva pri predaji a kúpe nehnuteľnosti totiž stavia všetkých jej účastníkov do pozície rovnocenných partnerov, kde nikto nie je zvýhodnený na úkor toho druhého. Opodstatnenosť tohto pravidla vám pomôže predísť rôznym komplikáciám pri predaji či kúpe akejkoľvek nehnuteľnosti.

Pri predaji či kúpe akéhokoľvek typu nehnuteľnosti by ste si mali na začiatku tohto „kolotoča“ vybavovania celého radu záležitosti presne určiť postupnosť krokov, aby celá záležitosť po právnej stránke mala čo najplynulejší priebeh k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. Pre väčšinu z vás je predaj a kúpa nehnuteľnosti procesom, kde sa môže vyskytnúť niekoľko „zádrheľov“, ktoré by celý predaj nehnuteľnosti skomplikovali. Práve preto je dobré pri samotnom začiatku predaja nájsť si dobrého sprostredkovateľa v podobe realitnej kancelárie (ďalej len RK), ktorá by celý predaj a kúpu nehnuteľnosti pripravila aj po právnej stránke. Aby ste si boli istý jej službami, je priam nutné overiť si jej referencie najlepšie od ľudí, ktorí majú spoluprácu s ňou za sebou, pretože osobná skúsenosť je tá najlepšia referencia v akejkoľvek oblasti. Aby prevod vlastníctva nehnuteľnosti prebehol v čo najlepšej spokojnosti, dobrá príprava samotných zmlúv o predaji je alfou a omegou takejto transakcie. Ak vám zmluvu pripraví samotná RK, bolo by dobré, aby ste túto zmluvu konzultovali aj s ďalším právnikom. Táto námaha vás bude síce stát trochu viac úsilia a peňazí, ale ako sa hovorí viac hláv viac rozumu. Týmto sposobom znížite riziko opomenutia dôležitých vecí, ktoré vám po prevzatí bytu môžu poriadne strpčiť život.

Sprostredkovateľská zmluva pre predávajúceho

V prípade tohto typu zmluvy, jej základom je záväzok sprostredkovateľa, teda RK, že sprostredkuje pre záujemcu, teda predávajúceho príležitosť na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude predaj nehnuteľnosti. Je to najlepší spôsob ako prostredníctvom RK uskutočniť predaj a kúpu nehnuteľnosti, keďže dajme si ruku na srdce, nie každý z nás by celý tento proces zvládol sám. Takže, ak sa zveríme v prípade pomoci pri predaji a kúpe nehnuteľnosti do rúk profesionála, aj zmluva medzi Vami a ním musí mať základné pravidlá, aby ste ani v tomto prípade neprišli skrátka. Medzi základné body takejto zmluvy patrí to, že je v nej presne uvedené čo znamená sprostredkovanie príležitosti na kúpu nehnuteľnosti. Jednoducho povedané; ak RK zabezpečí pre kúpu vašej nehnuteľnosti kupujúceho a následne medzi vami a ním prebehne celý predajno-kúpny proces, tak v takom prípade RK dostane províziu, ktorej výška bude presne uvedená v percentách z dohodnutej kúpnej ceny nehnuteľnosti. Províziu zaplatíte následne prevodom na účet RK v deň zaplatenia kúpnej ceny na základe vystavenej faktúry alebo v hotovosti oproti vystavenému účtovnému dokladu.

Spôsob platby môže byť jednorazový. V prípade, ak ste sa s kupujúcim dohodli na splátkovom uhradení kúpnej ceny, tak tento spôsob môžete použiť aj pri platbe provízie. Samozrejme za predpokladu, že uvedené podrobnosti budú tvoriť časť sprostredkovateľskej zmluvy. Nesmiete však zabudnúť ani na presný popis toho, čo všetko bude zahrnuté v cene provízie.

V cene provízie sú z pravidla zahrnuté najmä právne služby, vypracovanie kúpnej zmluvy, poplatky na správe katastra, poplatky za propagáciu a prezentáciu nehnuteľnosti, notárske poplatky s výnimkou poplatkov za notárske úschovy. Pre dobrú RK by zabezpečenie tohto servisu nemal byť žiaden problém.

Aby ste však neboli len v samotnom područí RK, každá seriózna kancelária by vám počas trvania zmluvy mala garantovať možnosť, že aj napriek sprostredkovateľskej zmluve si môžete kupujúceho zároveň nájsť sami. Podobne ako každá iná zmluva, aj sprostredkovateľská zmluva má mať uvedenú dobu platnosti. Z tohto pohľadu má nárok RK na províziu aj v tom prípade, ak platnosť zmluvy medzi ňou a záujemcom vypršala, ale kupujúceho pre záujemcu našla RK ešte pred vypršaním sprostredkovateľskej zmluvy.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Ako už bolo spomenuté, dobrá RK vám môže poslúžiť ako nedoceniteľný pomocník v právnej oblasti pri predaji a kúpe nehnuteľnosti. Takže, ak už máte sprostredkovateľskú zmluvu uzatvorenú a našli ste si, alebo vám našla RK budúceho kupujúceho Vášho bytu, rodinného domu či pozemku, je dobré ako ďalší právny krok uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve. Je to totiž akýsi prvý záväzok k tomu, že ste sa s kupujúcim „dohodli na tom že sa dohodnete“.
Predmetom tohto druhu zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu najneskôr do presne určeného počtu dní. Hlavná výhoda zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je v tom, aby sa príprava budúcej kúpnej zmluvy zbytočne nepreťahovala. Po tomto kroku nasleduje príprava samotnej kúpnej zmluvy, ktorá tvorí základnú právnu kostru pri predaji nehnuteľnosti. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve býva preto často krát aj súčasťou samotnej kúpnej zmluvy.

Na čo nezabudnúť pri zostavovaní kúpnej zmluvy

Ak správne a hlavne efektívne medzi sebou komunikujú predávajúci, sprostredkovateľ a kupujúci, tak samotné finále z pohľadu zmlúv pri kúpe a predaji nehnuteľnosti by nemalo mať žiaden problém. Samotnou podstatou a zmyslom kúpnej zmluvy je teda prevod vlastníctva nehnuteľnosti z predávajúceho na kupujúceho. Ako každá iná zmluva, tak aj kúpna zmluva obsahuje osobné údaje zmluvných strán, teda predávajúceho a kupujúceho.

Napríklad pri predaji bytu, čo je asi najčastejšia forma pri predaji a kúpe nehnuteľnosti, by tento typ zmluvy mal obsahovať viacero dôležitých náležitostí. V predmete zmluvy by malo byť predovšetkým uvedené, že predávajúci je vlastníkom danej nehnuteľnosti a byt predáva kupujúcemu v celosti. Ak ide o predaj bytu, predmet zmluvy by mal obsahovať aj údaje o tom kde sa byt nachádza.

V kúpnej zmluve sa tým pádom musí uviesť adresa, poschodie, čísla parciel pozemku, kde bol dom, v ktorom sa byt nachádza postavený, ale aj katastrálne územie kde sa daný byt nachádza. Po tejto časti by mal z pravidla nasledovať samotný popis bytu. V ňom by mala byť uvedená rozloha bytu, prípadne rozloha balkónov, lodžií či terás, príslušenstvo ktoré sa spolu s bytom bude predávať a v neposlednom rade je to popis ohraničenia vlastníctva bytu. Po popise samotného bytu, by mal nasledovať popis spoločných častí a spoločných zariadení domu. Ak kupujete byt, zistite si pred uzatvorením kúpnej zmluvy niekoľko „zásadných maličkostí“, na ktoré kupujúci dosť často zabúdajú. Napr. predávajúci by mal mať pred samotným predajom uhradené poplatky súvisiace s užívaním bytu ako sú energie a pod. Častokrát aj v samotných inzerátoch pri predaji bytov nájdete ponuku, kde sa nehnuteľnosť predáva aj s pivnicou, pričom v skutočnosti sa môže stať, že pivnica je len v prenájme. Podobná situácia môže nastať aj keď kupujete byt s parkovacím miestom.

Pri zostavovaní kúpnej zmluvy by ste v žiadnom prípade nemali zabudnúť ani na tú časť, kde by boli špecifikované finančné penalizácie, ako istú formu záruky v prípade nedodržania konkrétnych zmluvných podmienok. Tie by mali by platiť ako pre predávajúceho tak aj pre kupujúceho. Veľmi často býva finačná penalizácia využívaná, keď predávajúci neuvoľní nehnuteľnosť v stanovenej lehote. Tento prípad sa vám napr. môže stať, keď predávajúci sú exmanželia a muž-alkoholik nemá až taký „záujem“ vysťahovať sa z bytu.

Financie, poplatky a osobitné ustanovenia

Po presnom opise predávanej nehnuteľnosti a spoločných priestorov, je dôležitým faktorom mať dobre ošetrené podmienky týkajúce sa kúpnej ceny a platobných podmienok. V takomto prípade musí byť v kúpnej zmluve uvedený aj spôsob úhrady. Napr. či sa úhrada za nehnuteľnosť vykoná naraz, alebo bude spôsob úhrady rozdelený na viacero častí. Ak spôsob úhrady nebude vykovaný naraz, vtedy zväčša kupujúci uhradí časť kúpnej ceny pred podpisom kúpnej zmluvy. Zvyšok sumy býva často hradený z hypotekárneho úveru, takže aj tento spôsob platby by mal byť zahrnutý v kúpnej zmluve. Predávajúcemu býva táto čiastka uvoľnená bankou po predložení listu vlastníctva, na ktorom bude ako vlastník nehnuteľnosti, ktorá je predmetom tejto kúpnej zmluvy, zapísaný už kupujúci.

Pri zostavovaní ďalších častí tohto typu zmluvy nesmiete zabudnúť ani na špecifikáciu poplatkov za notárske overenia podpisov, ktoré z pravidla platí predávajúca strana. Medzi podstatné časti kúpnej zmluvy patrí nadobudnutie vlastníctva. Základom tejto časti je uvedenie podmienok, kedy kupujúci nadobúda vlastnícke právo. Samotná kúpna zmluva by mala ešte obsahovať aj informácie o správe domu a osobitné ustanovenia. V nich by zmluvné strany mali mať uvedené spôsoby záložného práva, vyhlásenie o oboznámení sa so stavom bytu zo strany kupujúcich, či podrobnosti o odovzdaní predmetu zmluvy. Každá kúpna zmluva má svoje špecifiká a dobrý sprostredkovateľ by vás mal oboznámiť so všetkými skutočnosťami týkajúcimi sa predaja a kúpy nehnuteľnosti.

V každom prípade dobre spracovaná kúpna zmluva, je podstatným základom pre kúpu a predaj nehnuteľnosti. Ako už bolo spomenuté na začiatku, je podstatné nájsť si dobrého sprostredkovateľa pri predaji nehnuteľnosti, ktorý by vás ako predávajúceho, ale aj kupujúceho cez tento maratón vybavovania dostal bezpečne do cieľa, ktorého výsledkom je plynulé podanie kľúča z ruky do ruky. Apropó, čo sa týka kľúčov, pre bezpečnejší spánok vo vašom novom byte, by ste si ich po prijatí spolu so zámkom mali radšej vymeniť. Až vtedy sa byt stane naozaj iba vašim majetkom.

Viac sa dozviete na TA3 v relácii REALITY


Späť

Nízkoenergetické domy

Energetická hospodárnosť budovEnergetická certifikáciaNízkoenergetický domInštitút pre energeticky pasívne domyV januári 2006 bol na Slovensku prijatý zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platnosť nadobúda 1. Januára 2008. Zákon nadväzuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov, ktorá obmedzuje spaľovanie neobnoviteľných prírodných zdrojov a tým chce prispieť k obmedzeniu tvorby oxidu uhličitého. Cieľom smernice je zlepšenie energetickej..

Kam sa uberá výstavba novostavieb?

Mnoho developerov a stavebníkov prežíva po siedmich tučných rokoch plných rozvoja a rastu obdobie, ktoré ani z ďaleka nepatrí k tomu najlepšiemu čo kedy zažili. Počet dokončených novostavieb narastá a do nových projektov sa púšťa zatiaľ len málokto. Nuž situácia ohľadne vývoja výstavby je pomerne komplikovaná. Mnohých investorov a stavebníkov dobehla hýrivá minulosť luxusných novostavieb. Mnohí z nich si neuvedomili, že to, čo postavili v minulosti je vlastne z vonku krásny, ale predsa potápajúci sa Titanic. Úrodné roky v tejto oblasti sú už za..

Svetlo naše každodenné

 „Pri predstave čo by mohlo byť pre nehnuteľosť najdôležitejšie aby sa v nej dobre bývalo alebo pracovalo, človeku napadnú mnohé maličkosti a detaily, ktorými by si chcel spríjemniť pobyt v tej ktorej miestnosti pri oddychu či práci. Mnohokrát pritom nemyslíme nato, čo je snáď pre dobrý pocit z bývania najdôležitejšie a napadne nám to až vtedy keď nás „režú“ oči pri zlom osvetlení, či jednoducho nám praskne žiarovka. Zväčša až vtedy začneme uvažovať o tom, či sme pre dobré odsvetlenie urobili naozaj všetko.“Osvetlenie a očiAby sme sa..

Prístup na pozemky v rámci susedských vzťahov

Na jednej z hospodárskych budov na mojom pozemku som potreboval opraviť strešnú krytinu. Do budovy začalo zatekať a hrozilo, že časť strojov uskladnených vnútri bude dažďovou vodou poškodená. Poškodená časť budovy sa nachádza v mieste, kam sa však nedá dostať z môjho pozemku. Musím prejsť cez záhrady ďalších dvoch susedov, avšak jeden z nich namieta, že na jeho pozemok nesmiem vstúpiť. Tvrdí, že je to jeho pozemok a nikto cudzí nemá právo naň vstupovať bez jeho povolenia. Ide o dôsledok dlhoročných susedských sporov. Mne však hrozí škoda a strechu..

Výmena a zámena bytov

Dobrý deň. V apríli 2005 som nadobudol kúpou v dražbe 2-izbový prízemný byt. Suseda mojich známych, ktorá býva v 3-izbovom byte, by sa rada presťahovala do bytu menšieho a prízemného, keďže nevládze chodiť na 4. poschodie. Môj byt by jej plne vyhovoval, ale natrafili sme na problém ako to papierovo zrealizovať. Pri predaji nehnuteľnosti by som musel asi zaplatiť 19% daň z predaja, čo je pre mňa samozrejme dosť nevyhovujúce. Bolo by možné byty vzájomne odpredať za symbolickú 1,-Sk, príp. darovať a takto znížiť výdavky na daň? Prosím, poraďte nám. Ďakujem.Andrej..

Prístup na nehnuteľnosti v rámci výkonu exekúcie

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť či je exekútor oprávnený vstúpiť na pozemok (rodinný dom), ktorý už 3 roky nie je v našom vlastníctve ale figuruje tam ešte trvalý pobyt, nakoľko sa nemám kam prehlásiť. Exekútor chce z tohto domu vziať všetok nehnuteľný majetok. Terajší majiteľ je povinný ho vpustiť do domu? Ďakujem Vám vopred za radu. Karin T., Prešov Vstup exekútora na nehnuteľnosť pri súpise hnuteľných vecí Súdny exekútor je oprávnený, pri výkone exekučnej činnosti, vstupovať na pozemky, do bytov, či iných priestorov, avšak za podmienok uvedených..

Hypotekárny úver na nehnuteľnosť I. - financovanie a registrácia

     Jedným z najčastejších spôsobov financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je využívaný na riešenie otázky bývania v prípade, že záujemca o kúpu napr. bytu nedisponuje dostatočnou finančnou hotovosťou. Účelom záložného práva (z lat. hypotheca) je zabezpečiť pohľadávku a jej príslušenstvo. Z toho dôvodu existencia záložného práva je závislá od existencie pohľadávky, ktorú zabezpečuje. V prvom rade predstavuje donútenie dlžníka, aby splnil svoj záväzok a v prípade, že záväzok nie je riadne..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..