Zmluvy pri predaji nehnuteľnosti

Hovorí sa, že dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Nie je to len veta, ktorú počujete pri uzatváraní akejkoľvek zmluvy, ale aj skoro v každom hollywoodskom filme s právnickou tematikou. Dobrá zmluva pri predaji a kúpe nehnuteľnosti totiž stavia všetkých jej účastníkov do pozície rovnocenných partnerov, kde nikto nie je zvýhodnený na úkor toho druhého. Opodstatnenosť tohto pravidla vám pomôže predísť rôznym komplikáciám pri predaji či kúpe akejkoľvek nehnuteľnosti.

Pri predaji či kúpe akéhokoľvek typu nehnuteľnosti by ste si mali na začiatku tohto „kolotoča“ vybavovania celého radu záležitosti presne určiť postupnosť krokov, aby celá záležitosť po právnej stránke mala čo najplynulejší priebeh k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. Pre väčšinu z vás je predaj a kúpa nehnuteľnosti procesom, kde sa môže vyskytnúť niekoľko „zádrheľov“, ktoré by celý predaj nehnuteľnosti skomplikovali. Práve preto je dobré pri samotnom začiatku predaja nájsť si dobrého sprostredkovateľa v podobe realitnej kancelárie (ďalej len RK), ktorá by celý predaj a kúpu nehnuteľnosti pripravila aj po právnej stránke. Aby ste si boli istý jej službami, je priam nutné overiť si jej referencie najlepšie od ľudí, ktorí majú spoluprácu s ňou za sebou, pretože osobná skúsenosť je tá najlepšia referencia v akejkoľvek oblasti. Aby prevod vlastníctva nehnuteľnosti prebehol v čo najlepšej spokojnosti, dobrá príprava samotných zmlúv o predaji je alfou a omegou takejto transakcie. Ak vám zmluvu pripraví samotná RK, bolo by dobré, aby ste túto zmluvu konzultovali aj s ďalším právnikom. Táto námaha vás bude síce stát trochu viac úsilia a peňazí, ale ako sa hovorí viac hláv viac rozumu. Týmto sposobom znížite riziko opomenutia dôležitých vecí, ktoré vám po prevzatí bytu môžu poriadne strpčiť život.

Sprostredkovateľská zmluva pre predávajúceho

V prípade tohto typu zmluvy, jej základom je záväzok sprostredkovateľa, teda RK, že sprostredkuje pre záujemcu, teda predávajúceho príležitosť na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude predaj nehnuteľnosti. Je to najlepší spôsob ako prostredníctvom RK uskutočniť predaj a kúpu nehnuteľnosti, keďže dajme si ruku na srdce, nie každý z nás by celý tento proces zvládol sám. Takže, ak sa zveríme v prípade pomoci pri predaji a kúpe nehnuteľnosti do rúk profesionála, aj zmluva medzi Vami a ním musí mať základné pravidlá, aby ste ani v tomto prípade neprišli skrátka. Medzi základné body takejto zmluvy patrí to, že je v nej presne uvedené čo znamená sprostredkovanie príležitosti na kúpu nehnuteľnosti. Jednoducho povedané; ak RK zabezpečí pre kúpu vašej nehnuteľnosti kupujúceho a následne medzi vami a ním prebehne celý predajno-kúpny proces, tak v takom prípade RK dostane províziu, ktorej výška bude presne uvedená v percentách z dohodnutej kúpnej ceny nehnuteľnosti. Províziu zaplatíte následne prevodom na účet RK v deň zaplatenia kúpnej ceny na základe vystavenej faktúry alebo v hotovosti oproti vystavenému účtovnému dokladu.

Spôsob platby môže byť jednorazový. V prípade, ak ste sa s kupujúcim dohodli na splátkovom uhradení kúpnej ceny, tak tento spôsob môžete použiť aj pri platbe provízie. Samozrejme za predpokladu, že uvedené podrobnosti budú tvoriť časť sprostredkovateľskej zmluvy. Nesmiete však zabudnúť ani na presný popis toho, čo všetko bude zahrnuté v cene provízie.

V cene provízie sú z pravidla zahrnuté najmä právne služby, vypracovanie kúpnej zmluvy, poplatky na správe katastra, poplatky za propagáciu a prezentáciu nehnuteľnosti, notárske poplatky s výnimkou poplatkov za notárske úschovy. Pre dobrú RK by zabezpečenie tohto servisu nemal byť žiaden problém.

Aby ste však neboli len v samotnom područí RK, každá seriózna kancelária by vám počas trvania zmluvy mala garantovať možnosť, že aj napriek sprostredkovateľskej zmluve si môžete kupujúceho zároveň nájsť sami. Podobne ako každá iná zmluva, aj sprostredkovateľská zmluva má mať uvedenú dobu platnosti. Z tohto pohľadu má nárok RK na províziu aj v tom prípade, ak platnosť zmluvy medzi ňou a záujemcom vypršala, ale kupujúceho pre záujemcu našla RK ešte pred vypršaním sprostredkovateľskej zmluvy.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Ako už bolo spomenuté, dobrá RK vám môže poslúžiť ako nedoceniteľný pomocník v právnej oblasti pri predaji a kúpe nehnuteľnosti. Takže, ak už máte sprostredkovateľskú zmluvu uzatvorenú a našli ste si, alebo vám našla RK budúceho kupujúceho Vášho bytu, rodinného domu či pozemku, je dobré ako ďalší právny krok uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve. Je to totiž akýsi prvý záväzok k tomu, že ste sa s kupujúcim „dohodli na tom že sa dohodnete“.
Predmetom tohto druhu zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu najneskôr do presne určeného počtu dní. Hlavná výhoda zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je v tom, aby sa príprava budúcej kúpnej zmluvy zbytočne nepreťahovala. Po tomto kroku nasleduje príprava samotnej kúpnej zmluvy, ktorá tvorí základnú právnu kostru pri predaji nehnuteľnosti. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve býva preto často krát aj súčasťou samotnej kúpnej zmluvy.

Na čo nezabudnúť pri zostavovaní kúpnej zmluvy

Ak správne a hlavne efektívne medzi sebou komunikujú predávajúci, sprostredkovateľ a kupujúci, tak samotné finále z pohľadu zmlúv pri kúpe a predaji nehnuteľnosti by nemalo mať žiaden problém. Samotnou podstatou a zmyslom kúpnej zmluvy je teda prevod vlastníctva nehnuteľnosti z predávajúceho na kupujúceho. Ako každá iná zmluva, tak aj kúpna zmluva obsahuje osobné údaje zmluvných strán, teda predávajúceho a kupujúceho.

Napríklad pri predaji bytu, čo je asi najčastejšia forma pri predaji a kúpe nehnuteľnosti, by tento typ zmluvy mal obsahovať viacero dôležitých náležitostí. V predmete zmluvy by malo byť predovšetkým uvedené, že predávajúci je vlastníkom danej nehnuteľnosti a byt predáva kupujúcemu v celosti. Ak ide o predaj bytu, predmet zmluvy by mal obsahovať aj údaje o tom kde sa byt nachádza.

V kúpnej zmluve sa tým pádom musí uviesť adresa, poschodie, čísla parciel pozemku, kde bol dom, v ktorom sa byt nachádza postavený, ale aj katastrálne územie kde sa daný byt nachádza. Po tejto časti by mal z pravidla nasledovať samotný popis bytu. V ňom by mala byť uvedená rozloha bytu, prípadne rozloha balkónov, lodžií či terás, príslušenstvo ktoré sa spolu s bytom bude predávať a v neposlednom rade je to popis ohraničenia vlastníctva bytu. Po popise samotného bytu, by mal nasledovať popis spoločných častí a spoločných zariadení domu. Ak kupujete byt, zistite si pred uzatvorením kúpnej zmluvy niekoľko „zásadných maličkostí“, na ktoré kupujúci dosť často zabúdajú. Napr. predávajúci by mal mať pred samotným predajom uhradené poplatky súvisiace s užívaním bytu ako sú energie a pod. Častokrát aj v samotných inzerátoch pri predaji bytov nájdete ponuku, kde sa nehnuteľnosť predáva aj s pivnicou, pričom v skutočnosti sa môže stať, že pivnica je len v prenájme. Podobná situácia môže nastať aj keď kupujete byt s parkovacím miestom.

Pri zostavovaní kúpnej zmluvy by ste v žiadnom prípade nemali zabudnúť ani na tú časť, kde by boli špecifikované finančné penalizácie, ako istú formu záruky v prípade nedodržania konkrétnych zmluvných podmienok. Tie by mali by platiť ako pre predávajúceho tak aj pre kupujúceho. Veľmi často býva finačná penalizácia využívaná, keď predávajúci neuvoľní nehnuteľnosť v stanovenej lehote. Tento prípad sa vám napr. môže stať, keď predávajúci sú exmanželia a muž-alkoholik nemá až taký „záujem“ vysťahovať sa z bytu.

Financie, poplatky a osobitné ustanovenia

Po presnom opise predávanej nehnuteľnosti a spoločných priestorov, je dôležitým faktorom mať dobre ošetrené podmienky týkajúce sa kúpnej ceny a platobných podmienok. V takomto prípade musí byť v kúpnej zmluve uvedený aj spôsob úhrady. Napr. či sa úhrada za nehnuteľnosť vykoná naraz, alebo bude spôsob úhrady rozdelený na viacero častí. Ak spôsob úhrady nebude vykovaný naraz, vtedy zväčša kupujúci uhradí časť kúpnej ceny pred podpisom kúpnej zmluvy. Zvyšok sumy býva často hradený z hypotekárneho úveru, takže aj tento spôsob platby by mal byť zahrnutý v kúpnej zmluve. Predávajúcemu býva táto čiastka uvoľnená bankou po predložení listu vlastníctva, na ktorom bude ako vlastník nehnuteľnosti, ktorá je predmetom tejto kúpnej zmluvy, zapísaný už kupujúci.

Pri zostavovaní ďalších častí tohto typu zmluvy nesmiete zabudnúť ani na špecifikáciu poplatkov za notárske overenia podpisov, ktoré z pravidla platí predávajúca strana. Medzi podstatné časti kúpnej zmluvy patrí nadobudnutie vlastníctva. Základom tejto časti je uvedenie podmienok, kedy kupujúci nadobúda vlastnícke právo. Samotná kúpna zmluva by mala ešte obsahovať aj informácie o správe domu a osobitné ustanovenia. V nich by zmluvné strany mali mať uvedené spôsoby záložného práva, vyhlásenie o oboznámení sa so stavom bytu zo strany kupujúcich, či podrobnosti o odovzdaní predmetu zmluvy. Každá kúpna zmluva má svoje špecifiká a dobrý sprostredkovateľ by vás mal oboznámiť so všetkými skutočnosťami týkajúcimi sa predaja a kúpy nehnuteľnosti.

V každom prípade dobre spracovaná kúpna zmluva, je podstatným základom pre kúpu a predaj nehnuteľnosti. Ako už bolo spomenuté na začiatku, je podstatné nájsť si dobrého sprostredkovateľa pri predaji nehnuteľnosti, ktorý by vás ako predávajúceho, ale aj kupujúceho cez tento maratón vybavovania dostal bezpečne do cieľa, ktorého výsledkom je plynulé podanie kľúča z ruky do ruky. Apropó, čo sa týka kľúčov, pre bezpečnejší spánok vo vašom novom byte, by ste si ich po prijatí spolu so zámkom mali radšej vymeniť. Až vtedy sa byt stane naozaj iba vašim majetkom.

Viac sa dozviete na TA3 v relácii REALITY


Späť

Požiarna ochrana

Množstvo požiarov aj napriek zväčšujúcej sa populačnej uvedomelosti a novodobým protipožiarnym systémom neustále stagnuje, nedarí sa znížiť ich počet. Ohňa sa odpradávna ľudia báli, nieto ešte v spojení s príbytkom. Od zaklínania domov pred týmto nemilým hosťom sme prešli prudkým technologickým pokrokom. Protipožiarne budovy Na bezpečnosť a ochranu proti požiarom sa musí dbať nielen pri využívaní už hotových stavieb. Zhodný podiel zodpovednosti majú aj projektanti a stavebníci. Stavba sa už v počiatkoch jej realizácie z hľadiska požiarnej..

Rekonštrukcia kúpeľne

Kúpeľňa je priestor, v ktorom netrávime počas dňa veľa času. Síce sa tam stretávame každé ráno a večer so svojou tvárou v zrkadle pri umývaní zubov, ale inak tejto miestnosti nevenujeme prílišnú pozornosť. Priestor pre našu fantáziu dávame skôr pri zariaďovaní obývačky, spálne či detskej izby. To isté často platí aj pri rekonštrukcii bytu či rodinného domu. Nuž, je to akási popoluška medzi miestnosťami, pričom jej postavenie by malo byť oveľa vyššie, ako by sa zdalo na prvý pohľad.Asi tým najväčším dôvodom prečo sa ľudia boja rekonštrukcie..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Regulované nájomné - v (ne)prospech občanov

Regulované nájomné môžeme označiť ako pozostatok čias minulých, z obdobia komunizmu. Napriek tomu, že od tzv. nežnej revolúcie uplynulo takmer devätnásť rokov, výšku nájomného vo vzťahu k niektorým nehnuteľnostiam určuje štát. Štát, ktorý sa navonok prezentuje ako právny a založený na princípoch slobody a demokracie. Ide o nehnuteľnosti, ktoré boli po roku 1989 vrátené v rámci reštitučných opatrení svojim pôvodným majiteľom, príp. ich právnym nástupcom. Jeden príklad za mnohé V roku 1955 bol zo strany miestneho národného výboru ako jedného..

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami,..

Prevod nehnuteľnosti na základe dedenia

V súvislosti s problematikou prechodu a prevodu nehnuteľností, najmä na základe dedenia, je nutné ozrejmiť teoretické pojmy niektorých základných ustanovení Občianskeho zákonníka, s ktorými sa v konkrétnych prípadoch každodenného života stretávame. V zásade sa dedičstvo nadobúda okamihom smrti poručiteľa § 406. Odvtedy môžu dedičia s dedičstvom zásadne nakladať. V tejto dispozičnej voľnosti sú však obmedzení tým, že na každé nakladanie z dedičstvom, ktoré presahuje rámec obvyklého hospodárenia, potrebujú súhlas súdu, a to až do skončenia..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..

Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku od roku 2005 do roku 2010

V slovenských pomeroch sa zvykne dosť často používať fráza ktorá tvrdí, že: „Z grafov sa ešte nikto nenajedol“. Nuž možno je na tom čosi pravdy, ale autor tohto výroku asi nepochopil ich zmysel. Grafy majú v prvom rade informovať o určitom vývoji, či trende v tom či onom segmente. Zároveň by mali upozorniť na určité anomálie, či nezdravý vývoj ktorý sa mohol prejaviť v sledovanom období.Aj z tohto dôvodu sme sa v redakcii Kompletného TRH-u Nehnuteľností rozhodli priniesť základný trend vývoja cien nehnuteľností na Slovensku. Často krát sa v dnešnej..

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..