Darovanie a darovacia zmluva


Okrem kúpnej zmluvy či obdobných kontraktov, darovanie je jedným z najčastejších spôsobov nadobúdania nehnuteľností. Určitú popularitu tohto kontraktu spôsobuje možnosť získania nehnuteľnosti bez finančných výdavkov. Nevýhodou darovacej zmluvy však je “neistota” obdarovaného subjektu, keďže darovanie možno napadnúť, čím sa oslabuje panstvo obdarovaného nad darovanou vecou. Otázku darovania upravuje Občiansky zákonník v ustanovení paragrafov 628 – 630. Pre vznik darovacej zmluvy je potrebný súhlasný prejav vôle darcu a obdarovaného. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému bezplatne prenechať, pričom obdarovaný dar alebo sľub prijíma.


CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY ZMLUVY A JEJ NÁLEŽITOSTI


Charakteristickými znakmi darovacej zmluvy je predmet darovania, bezodplatnosť a dobrovoľnosť.


Predmetom darovania môže byť hnuteľná alebo nehnuteľná vec, ktorá je spôsobilá byť predmetom občianskoprávnych vzťahov. Môže tak ísť napr. aj o byty, nebytové priestory, prípadne o práva alebo iné majetkové hodnoty, pokiaľ to, samozrejme, ich povaha pripúšťa. Jednou z podstatných podmienok platného darovania je, aby darca bol skutočným vlastníkom predmetu darovania (možnosť neobmedzeného nakladania napr. s nehnuteľnosťou). Častým problémom býva darovanie, kedy jeho predmetom je vec patriaca do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a s darovaním súhlasí len jeden z manželov. V tejto súvislosti treba vychádzať z judikatúry súdov Slovenskej republiky. Rozhodnutie R 21/1972 ustanovuje, že na darovanie nehnuteľnosti patriacej do bezpodieľového spoluvlastníctva manželov je potrebný súhlas obidvoch manželov.


Inou situáciou je zase obdarovanie manželov. Vychádzajúc zo súdneho rozhodnutia R 42/1972: ”Pri obdarovaní manželov inou osobou je pre posúdenie toho, kto je obdarovaný, rozhodujúci úmysel darcu a to v tom zmysle, či chcel darovať vec iba jednému z manželov alebo obom. Na tento úmysel možno vo väčšine prípadov usudzovať z okolností, za ktorých k darovaniu došlo. Nestačí pritom len posudzovanie povahy predmetu daru, či slúži potrebám celej rodiny alebo len jedného z manželov, ale treba vždy vychádzať z úmyslu darcu.”


Bezodplatnosť darovania znamená, že darca od obdarovaného nezíska žiadny majetkový prospech. Rovnako tak “donation sub modo”, čiže darovanie s príkazom nie je darovaním, nakoľko obdarovaný sa tu zaväzuje pre darcu niečo urobiť, čo darcovi prinesie úžitok vyjadriteľný v peniazoch. Darovanie možno viazať na splnenie konkrétnej podmienky, ktorá však musí byť v súlade s charakterisickými znakmi darovania. Podmienka pritom môže byť buď odkladacia alebo rozväzovacia. Podmienka je odkladacia, ak od jej splnenia závisí, či právne následky úkonu nastanú. Podmienka je rozväzovacia, ak od jej splnenia závisí, či následky, ktoré už nastali, pominú.

Dobrovoľnosť vyjadruje fakt, že darca nemôže v žiadnom prípade vnútiť druhej osobe konkrétnu vec. Obdarovaný môže predmet darovania prijať ako aj odmienuť, závisí len na jeho vôli, ako sa rozhodne.


Právna úprava rozlišuje dve formy darovania, a to: I. darovanie spojené s reálnym odovzdaním predmetu darovania (reálna zmluva) a II. darovanie, pri ktorom k odovzdaniu predmetu darovania dôjde až neskôr po uzavretí darovacej zmluvy (konsenzuálna zmluva ).


I. V prvom prípade môže byť právny úkon urobený akýmkoľvek spôsobom, čiže aj konkludentne - nevyžaduje sa písomná forma. Môžu nastať aj situácie, kedy sa nevyžaduje odovzdanie celého predmetu darovania, ale len jeho časti. Táto časť však musí poskytovať dostatočnú možnosť predmetom darovania fakticky disponovať( napr. odovzdanie kľúčov a príslušných dokladov od auta a pod.)


II. V prípade tzv. konsenzuálnej zmluvy je nevyhnutné dodržať písomnú zmluvu darovacej zmluvy, ktorej nedodržanie má za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Písomná forma musí byť dodržaná aj vtedy, keď predmetom darovania je nehnuteľnosť. K samotném odovzdaniu a prevzatiu predmetu darovania však dochádza až neskôr. Ak by nastala absolútna neplanosť darovacej zmluvy, na základe ktorej sa už plnilo, neexistuje nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.


Iným dôvodom neplatnosti darovacej zmluvy je podľa § 628 ods. 3 Občianskeho zákonníka plnenie po darcovej smrti. Darovanie ako záväzkovoprávny vzťah je prípustné len medzi živými (inter vivos). Tzv. donation mortis causa - teda darovanie pre prípad smrti nie je podľa slovenského právneho poriadku prípustné.


ZÁNIK DAROVANIA


Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Darca tak zodpovedá za vady, ktoré na predmete darovania viaznu. Môže ísť napr. o právne vady veci, ak je predmetom darovania nehnuteľnosť (nevyporiadané vlastnícke vzťahy, zaťaženie nehnuteľnosti záložným právom, dlh, vecné bremeno a pod.). Ak má vec vady, na ktoré darca obdarovaného neupozornil, obdarovaný je oprávnený vec vrátiť bez ohľadu na to, či darca o vade vedel alebo nie a tým zaniká vzťah z darovania.


Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Aby išlo o správanie porušujúce dobré mravy, porusenie musí mať značnú intenzitu alebo musí k nemu dochádzať sústavne (fyzické, psychické násilie, hrubé urážky, osočovanie). Darca musí svoje právo na vrátenie daru uplatniť bezodkladne, toto právo mu prislúcha odo dňa, kedy sa obdarovaný dopustil správania porušujúceho dobré mravy. Darcovo právo na vrátenie daru sa premlčuje rovnako ako ostatné majetkové práva, tj. v 3 - ročnej premlčacej lehote. Právo na vrátenie daru patrí výlučne darcovi a preto toto právo zaniká smrťou darcu. Darcovi dedičia sa tak nemôžu domáhať vydania predmetu darovania. To neplatí, ak darca za svojho života urobil úkon smerujúci k vráteniu daru. Vtedy jeho dedičia majú právo sa domáhať vydania daru. Ak by to nebolo možné, napr. preto, že obdarovaný už predmet daru nemá, tento je povinný vydať dedičom darcu príslušnú peňažnú náhradu.


Späť

Bazény Bazény

Kam s bazénom?MateriálVodotesnosťOsvetlenieCelosezónne ošetrovanie bazénovAj vy riešite otázku, či je výhodnejšie chodiť dva krát týždenne na plaváreň, alebo jednorázovo investovať do stavby bazénu priamo na vašom pozemku? Bazény prestávajú byť považované na Slovensku za výsadu bohatej vrstvy a stále viac ľudí uvažuje o jeho výstavbe. Na čo všetko treba myslieť pri realizácii takéhoto projektu?Kam s bazénom?      Umiestnenie je asi tá najzákladnejšia časť. Bazén nesmieme postaviť na mieste, kde by nejakým spôsobom ovplyvňoval..

Objavte praktické funkcie drezových batérií Objavte praktické funkcie drezových batérií

Hľadáte funkčnú a praktickú drezovú batériu, ktorá sa bude ľahko udržovať? Poďte sa pozrieť na inovatívne funkcie kuchynských batérií, s ktorými ušetríte svoj čas aj financie a zvýšite komfort pri varení aj pri následnom upratovaní. Drezové batérie nie je možné v kuchyni prehliadnuť – sú neoddeliteľnou súčasťou každého drezu. Avšak vybrať si takú batériu nie je vôbec ľahké. V ponuke nájdete mnoho tvarov, veľkostí aj materiálov. Najdôležitejšie sú ale praktické funkcie. Aj tých existuje mnoho, poďme si teda predstaviť..

Starajte sa o záhradu prakticky a rozumne pomocou kvalitnej kosačky Starajte sa o záhradu prakticky a rozumne pomocou kvalitnej kosačky

Ako majiteľ nového domu chcete, aby váš dvor a záhrada vyzerali čo najlepšie. Ale pri všetkých rôznych povinnostiach, ktoré súvisia s údržbou nehnuteľnosti, ako je trávnik, môže byť ťažké nájsť si čas na to, aby ste všetko stihli. Jedným z riešení je investovať do kvalitnej kosačky na trávu.   Kosačka na trávu je stroj, ktorý sa postará o váš trávnik, aby vám doslova neprerástol cez hlavu. Kosačky na trávu môžu byť poháňané ľudskou silou, napríklad elektromotorom alebo spaľovacím motorom, alebo batériou. Ktorý typ kosačky zvolíte..

Darovanie a darovacia zmluva

Okrem kúpnej zmluvy či obdobných kontraktov, darovanie je jedným z najčastejších spôsobov nadobúdania nehnuteľností. Určitú popularitu tohto kontraktu spôsobuje možnosť získania nehnuteľnosti bez finančných výdavkov. Nevýhodou darovacej zmluvy však je “neistota” obdarovaného subjektu, keďže darovanie možno napadnúť, čím sa oslabuje panstvo obdarovaného nad darovanou vecou. Otázku darovania upravuje Občiansky zákonník v ustanovení paragrafov 628 – 630. Pre vznik darovacej zmluvy je potrebný súhlasný prejav vôle darcu a obdarovaného. Darovacou zmluvou..

Energetická hospodárnosť budov - nové povinnosti vlastníkov budov

V mnohých vyspelých krajinách sveta je moderným trendom znižovanie nákladov na výrobu a spotrebu energie, účelom čoho je okrem iného aj dodržanie tzv. „environmental friendly“ prístupu k životnému prostrediu, a teda zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Právo EÚ a vnútroštátna právna úpravaEurópska únia v danej súvislosti prijala dňa 16. decembra 2002 smernicu 91/2002/ES, ktorá nadobudlo účinnosť 04.01.2003. Členské štáty EÚ boli zaviazané predmetnú smernicu implementovať do svojich právnych poriadkov, pričom Slovenská republika tak vykonala..

Poplatok za komunálny odpad

Dobrý deň. Som majiteľkou malej chatky neďaleko Banskej Bystrice. Môj manžel zomrel pred ôsmimi rokmi a tak chatku využívam len veľmi zriedkavo, asi 2-3x do roka na pár dní. Patrím k ekologickým chatárom, ktorí produkujú minimum odpadu a ktorí spravidla odvážam z chatovej oblasti späť do mesta. Nevyužívam vlastne odpadové nádoby patriace príslušnej obci, na území ktorej chatka stojí. Napriek tomu musím platiť obci poplatok za odpad. V apríli 2004 som požiadala obec o oslobodenie od poplatkovej povinnosti, avšak do dneška som nedostala žiadnu odpoveď. Naopak,..

Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky

Mnoho ľudí vie ako hypotéka funguje, ale pre prípadnú menšinu si zhrnieme základné informácie, ktoré by mohli byť pre každého zaujímavé a obohacujúce. Keď sa rozhodneme zainvestovať a kúpiť si konečne vlastné bývanie.... dom alebo byt, často a teda väčšinou nemáme dostatok financií na to, kúpiť si nehnuteľnosť za vlastné úspory. (Ak teda nesporíme už dvadsať rokov...) V takých chvíľach sa ponúka hypotéka. Tá ale uhrádza iba určité percento hodnoty domácnosti. V dnešných dňoch to je okolo osemdesiatich percent..

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.