Podielové spoluvlastníctvo

Chcel by som vás poprosiť o radu. V mojom susedstve je starý dom so záhradou, ktorej vlastníkmi je niekoľko rodinných príslušníkov. Jeden zo spolumajiteľov, ktorému patrí časť záhrady - cca. 120m2, mi sľúbil, že mi odpredá svoju časť. Chcem sa vás opýtať, či je možné práve od jedného zo spolumajiteľov odkúpiť iba časť záhrady, ktorá patrí práve jej a nie cely komplex aj s domom a či na ten odpredaj potrebuje súhlas ostatných spolumajiteľov? Alebo je nejaký spôsob ako možno odkúpiť od jedného, ktorý má najväčšiu časť pozemku práve tú časť záhrady, ktorá je v mojom susedstve?  Treba podotknúť, že majiteľov celého komplexu je 18 a každý zo spolumajiteľov má buď menšiu alebo väčšiu časť pozemku. Za odpoveď moc ďakujem.
 
 Jaroslav S. Podbiel

     V danom prípade ide o podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti, čo znamená, že každý zo spoluvlastníkov má vo vzťahu k nehnuteľnej veci určitý podiel. Tento podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva spoločnej veci. Ideálnym stavom by bolo, ak by podiely všetkých spoluvlastníkov boli rovnaké. Tento predpoklad platí len ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

     Spoluvlastníci sú voči tretím osobám z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Občiansky zákonník v súvislosti rovnosťou práv i povinností každého spoluvlastníka ustanovil solidárny princíp. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu z 15.04.1966, 4 Cz 22/68 R 61/1966: Súhlas spoluvlastníka s prevodom spoluvlastníckeho podielu môže byť daný aj ústne, je však potrebné, aby tento súhlas bol daný takým spôsobom, aby nevzbudzoval pochybnosti o tom, že došlo skutočne k prejavu vôle spoluvlastníka, čím bol vyjadrený súhlas s prevodom spoluvlastníckeho podielu. Číselné vyjadrenie výšky spoluvlastníckeho podielu vôbec neznamená, že by bol spoluvlastník výlučne vlastníkom určitej hmotné časti spoločnej veci, hoci by svojou veľkosťou zodpovedala výške jeho spoluvlastníckeho podielu.

     O hospodárení so spoločnou vecou, teda aj o možnosti odpredania hoci len časti spoločnej veci, rozhodujú spoluvlastníci na základe majorizačného princípu - teda na základe väčšiny počítanej podľa veľkosti podielov. Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd. Zákonodarca pri formulácii pravidiel o hospodárení so spoločnou vecou predpokladal dosiahnutie dohody medzi spoluvlastníkmi. Napriek tomu však je spoluvlastníkom umožnené obrátiť sa na súd, a to v nasledujúcich prípadoch:

  • rovnosť hlasov,
  • nedosiahla sa väčšina hlasov alebo dohoda,
  • rozhodla väčšina, ale ide o dôležitú zmenu veci, s ktorou prehlasovaní spoluvlastníci nesúhlasia.


     V prvom rade treba spoluvlastníkovi, s ktorým máte ústnu dohodu o predaji jeho podielu na pozemku, predložiť písomne svoj návrh. Spoluvlastník môže následne tlmočiť váš návrh ostatným spoluvlastníkom, ktorí budú o vašom návrhu hlasovať. V prípade, že by sa dosiahol súhlas ostatných spoluvlastníkov, môžete so spoluvlastníkmi spísať zmluvu o budúcej zmluve, ktorou by ste dosiahli zaviazanie všetkých účastníkov - na strane spoluvlastníkov a seba nevynímajúc - k uzavretiu kúpnej zmluvy o predaji časti pozemku a súhlas ostatných spoluvlastníkov. V prípade, že by sa niektorí spoluvlastníci dodatočne po hlasovaní odklonili od svojho súhlasu, zmluva o budúcej zmluve by vám mohla slúžiť ako dôkazný materiál v potenciálnom súdnom spore.


     Podľa § 140 Občianskeho zákonníka, ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, spoluvlastníci majú predkupné právo. Toto obmedzenie neplatí, ak by išlo o prevod blízkej osobe. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. Ak by však nemali záujem ani na vykúpení daného podielu, nič nebráni tomu, aby ste časť záhrady získali vy.

     Namiesto doterajšieho spoluvlastníka, ktorý by vám predal svoj podiel na pozemku, stali by ste sa novým spoluvlastníkom. Spoluvlastníctvo zaväzuje všetkých spoločne a nerozdielne, a môže byť náročné dosiahnuť konsenzus. Ak by ste nadobudli časť záhrady a stali sa podielovým spoluvlastníkom, vaše dispozičné právo by bolo obmedzené právom ostatných spoluvlastníkov.

 

Späť

Zanedbať otázku bezpečnosti sa neoplatí

Dom alebo byt predstavuje pre väčšinu bežných ľudí investíciu buď celoživotných úspor, alebo ich veľkej väčšiny. Bezpečnosť je teda z tohto pohľadu otázkou, zanedbanie ktorej by nebolo ani rozumné, ani pochopiteľné; intenzívne sa jej venujeme nielen pri stavbe a zariaďovaní svojej nehnuteľnosti, ale i pri každom odchode na dovolenku či na dlhšiu návštevu. Nájsť svoje obydlie „vybielené“ nepredstavuje vôbec príjemný návrat a zvlášť pre túto situáciu platí, že je omnoho lepšie zmieriť sa zo začiatku s vyššou investíciou, ktorú kvalitné zabezpečenie..

Problémy pri napojení sa na inžinierske siete

Ak sa rozhodnete nad stavbou vlastného rodinného domu, poviete si, že základom je vybrať si dobrú lokalitu s dispozične riešeným stavebným pozemkom. Po tomto kroku by sa už nič vážne nemalo stať a jedinou starosťou by mala byť len samotná výstavba vášho domu. Lenže človek mieni a život mení. Problémy totiž môžu nastať už pri samotnom pripájaní sa na inžinierske siete. Nemusí ísť pritom o technický problém, ale vyslovene susedský. Aké konkrétne nepríjemné situácie vám môže priniesť realita, si povieme v nasledujúcich riadkoch. Predstavte si,..

Vykupovanie pozemkov developermi

Ste vlastníkom ornej pôdy a plánujete na nej začať výstavbu? V tom prípade, by ste mali zmenu ornej pôdy na stavebný pozemok stihnúť od konca júna. Koncom minulého mesiaca bola schválená novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Účinnosť nadobúda 1. júla 2008. To znamená, že ak si po tomto dátume budete chcieť urobiť zmenu poľnohospodárskej pôdy na stavebný pozemok, zaplatíte za to podľa toho, v ktorej oblasti sa vaša pôda nachádza a do ktorej z deviatich skupín spadá. Ako na zmenu pôdy dnesSúčasná legislatíva v oblasti premeny..

Pripravované zmeny v právnych úpravách - novela katastrálneho zákon a zákonov o notároch a advokácii

V súvislosti s pripravovanými zákonmi, ktorými sa majú zmeniť a doplniť katastrálny zákona, zákon o notároch a zákon o advokácii, nastanú mnohé legislatívne zmeny. Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal dňa 13.07.2009 okrem iného aj novelu zákona o notároch, ktorá bola schválená 24.6.2009 na 39. schôdzi NR SR. Po podpise by zákonné zmeny mali byť účinné od 1.9.2009. Cieľom navrhovaných právnych úprav je zvýšiť zvýšenie právnu a faktickú istoty zmluvných strán pri prevodoch nehnuteľností, definovať jednoznačného pôvodcu zmluvy o prevode..

Obťažuje vás sused hlasnou hudbou? Bráňte sa!

„ Pokiaľ sa žalobca domáha ako vlastník nehnuteľnosti ochrany proti hluku, je potrebné žalobný návrh formulovať tak, že žalovaný je povinný zdržať sa obťažovania žalobcu hlukom z (v žalobe uvedeného) pozemku žalovaného (prípadne i z inej veci patriacej žalovanému), prenikajúcim na (v žalobe uvedenú) nehnuteľnosť žalobcu. Pokiaľ súd zistí, že dochádza k obťažovaniu nad mieru primeranú pomerom (prípadne, že ide o vážne ohrozenie výkonu jeho práva), žalobe vyhovie; v odôvodnení rozsudku určí mieru obťažovania, ktorá je v danej veci primeraná..

Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť

 V roku 2003 sme sa s manželom rozhodli odkúpiť do osobného vlastníctva obecný byt, v ktorom sme ako nájomníci bývali od roku 1974. Odpredaj bytu sa uskutočnil medzi nami a mestskou časťou prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorá od nás požadovala peňažné úhrady v súvislosti s poplatkami spojenými s vkladom nášho vlastníctva do katastra nehnuteľností, ďalej manipulačný poplatok za vyhotovenie zmluvy a ešte i poplatok za zmluvu o výkone správy, išlo o sumu vo výške cca 7.000 Sk. Neskôr som sa od známej dozvedela, že časť týchto poplatkov sme..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..

Novinky v stavebnom sporení

Správa bytových domovCieľ projektu a konferencieNovela zákona o stavebnom sporeníOkruh poberateľov štátnej prémieAsi nikoho v súčastnej dobe neprekvapí, že medzi základné túžby človeka patrí splnenie si sna o vlastnom bývaní či zmodernizovaní toho, čomu hovoríme vlastný domov. Cesta k peknému a hlavne útulnému bývaniu vedie viacerými cestami. Medzi tie najviac využívané cesty ako sa k tomuto cieľu priblížiť patrí na Slovensku stavebné sporenie. Aby tento nástroj na splenie si sna o peknom bývaní mohol lepšie reagovať na potreby ľudí, dochádza na tomto..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.