Podielové spoluvlastníctvo

Chcel by som vás poprosiť o radu. V mojom susedstve je starý dom so záhradou, ktorej vlastníkmi je niekoľko rodinných príslušníkov. Jeden zo spolumajiteľov, ktorému patrí časť záhrady - cca. 120m2, mi sľúbil, že mi odpredá svoju časť. Chcem sa vás opýtať, či je možné práve od jedného zo spolumajiteľov odkúpiť iba časť záhrady, ktorá patrí práve jej a nie cely komplex aj s domom a či na ten odpredaj potrebuje súhlas ostatných spolumajiteľov? Alebo je nejaký spôsob ako možno odkúpiť od jedného, ktorý má najväčšiu časť pozemku práve tú časť záhrady, ktorá je v mojom susedstve?  Treba podotknúť, že majiteľov celého komplexu je 18 a každý zo spolumajiteľov má buď menšiu alebo väčšiu časť pozemku. Za odpoveď moc ďakujem.
 
 Jaroslav S. Podbiel

     V danom prípade ide o podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti, čo znamená, že každý zo spoluvlastníkov má vo vzťahu k nehnuteľnej veci určitý podiel. Tento podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva spoločnej veci. Ideálnym stavom by bolo, ak by podiely všetkých spoluvlastníkov boli rovnaké. Tento predpoklad platí len ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

     Spoluvlastníci sú voči tretím osobám z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Občiansky zákonník v súvislosti rovnosťou práv i povinností každého spoluvlastníka ustanovil solidárny princíp. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu z 15.04.1966, 4 Cz 22/68 R 61/1966: Súhlas spoluvlastníka s prevodom spoluvlastníckeho podielu môže byť daný aj ústne, je však potrebné, aby tento súhlas bol daný takým spôsobom, aby nevzbudzoval pochybnosti o tom, že došlo skutočne k prejavu vôle spoluvlastníka, čím bol vyjadrený súhlas s prevodom spoluvlastníckeho podielu. Číselné vyjadrenie výšky spoluvlastníckeho podielu vôbec neznamená, že by bol spoluvlastník výlučne vlastníkom určitej hmotné časti spoločnej veci, hoci by svojou veľkosťou zodpovedala výške jeho spoluvlastníckeho podielu.

     O hospodárení so spoločnou vecou, teda aj o možnosti odpredania hoci len časti spoločnej veci, rozhodujú spoluvlastníci na základe majorizačného princípu - teda na základe väčšiny počítanej podľa veľkosti podielov. Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd. Zákonodarca pri formulácii pravidiel o hospodárení so spoločnou vecou predpokladal dosiahnutie dohody medzi spoluvlastníkmi. Napriek tomu však je spoluvlastníkom umožnené obrátiť sa na súd, a to v nasledujúcich prípadoch:

  • rovnosť hlasov,
  • nedosiahla sa väčšina hlasov alebo dohoda,
  • rozhodla väčšina, ale ide o dôležitú zmenu veci, s ktorou prehlasovaní spoluvlastníci nesúhlasia.


     V prvom rade treba spoluvlastníkovi, s ktorým máte ústnu dohodu o predaji jeho podielu na pozemku, predložiť písomne svoj návrh. Spoluvlastník môže následne tlmočiť váš návrh ostatným spoluvlastníkom, ktorí budú o vašom návrhu hlasovať. V prípade, že by sa dosiahol súhlas ostatných spoluvlastníkov, môžete so spoluvlastníkmi spísať zmluvu o budúcej zmluve, ktorou by ste dosiahli zaviazanie všetkých účastníkov - na strane spoluvlastníkov a seba nevynímajúc - k uzavretiu kúpnej zmluvy o predaji časti pozemku a súhlas ostatných spoluvlastníkov. V prípade, že by sa niektorí spoluvlastníci dodatočne po hlasovaní odklonili od svojho súhlasu, zmluva o budúcej zmluve by vám mohla slúžiť ako dôkazný materiál v potenciálnom súdnom spore.


     Podľa § 140 Občianskeho zákonníka, ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, spoluvlastníci majú predkupné právo. Toto obmedzenie neplatí, ak by išlo o prevod blízkej osobe. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. Ak by však nemali záujem ani na vykúpení daného podielu, nič nebráni tomu, aby ste časť záhrady získali vy.

     Namiesto doterajšieho spoluvlastníka, ktorý by vám predal svoj podiel na pozemku, stali by ste sa novým spoluvlastníkom. Spoluvlastníctvo zaväzuje všetkých spoločne a nerozdielne, a môže byť náročné dosiahnuť konsenzus. Ak by ste nadobudli časť záhrady a stali sa podielovým spoluvlastníkom, vaše dispozičné právo by bolo obmedzené právom ostatných spoluvlastníkov.

 

Späť

Konkurenčnou výhodou môže byť aj zníženie nákladov Konkurenčnou výhodou môže byť aj zníženie nákladov

Ako uspieť na trhu? Pozrime sa na konkrétny príklad z praxe. Recept na úspech sa samozrejme odvíja od kvality tovarov a služieb, ktoré ako firma poskytujete. V silnom konkurenčnom prostredí však niekedy ani to nemusí stačiť. Je totiž potrebné dostať sa do pomyselných čiernych čísiel, a to sa dá docieliť znížením nákladov. Pozor na veľkú chybu Nie je však zníženie nákladov ako zníženie nákladov. Dajte si pozor na jednu veľkú chybu, a to je znižovanie nákladov na úkor kvality poskytovaných služieb či vyrábaných tovarov...

Zelené a modré budovy - bytové a nerezidenčné Zelené a modré budovy - bytové a nerezidenčné

Nízkoenergetický dom je pojmom, ktorý sa v súčasnosti skloňuje čoraz častejšie; myšlienka zdravého a úsporného bývania sa už stala takmer samozrejmosťou. Osobitnou kapitolou je však pojem zelený dom - význam tohto slova má podobný, ale predsa iný rozmer ako len vlastnosti úspornej budovy. Energetická efektivita samozrejme zostáva, avšak projekt zeleného domu ponúka svojim obyvateľom aj mnoho iných vlastností, ktoré nielen "potešia", ale sú i priateľské k životnému prostrediu. Modré budovy idú ešte o čosi ďalej; predstavíme si oba tieto pojmy a..

Fotovoltika, ekologická výroba energie Fotovoltika, ekologická výroba energie

Obnoviteľné zdroje energie sa ako pojem stali pomaly každodennou súčasťou života. Čítame o nich v novinách, počúvame o nich v rozhlase, či vidíme v televízii, ale akosi stále si nevieme konkrétnejšie predstaviť ako tieto zdroje využívať v bežnom živote. Nuž základom toho všetkého je možno aj smutný fakt, že ekologické zmýšľanie Slovákov sa končí maximálne pri separovanom odpade. V prípade ďalších možností, ako je napr. ekologická výroba energie, by asi väčšina len mávla rukou a povedala, že na takéto veci nemá čas.Nezáujem o informovanosť..

Narúšanie pokojného bývania ako predpoklad pre zánik nájmu bytu

Rada by som sa informovala, či nás bytové družstvo môže kvôli dcére vysťahovať z bytu? Nemáme kam íst bývať a dá sa tomu vyhnúť, ak bytové družstvo zruší dcére trvalý pobyt a ona odíde preč? Vlastníkom bytu  je bytové družstvo a ja a manžel ako spoloční členovia družstva sme nájomníkmi. Máme dospelú dcéru, ktorá má totožný trvalý pobyt ako my a v čase našej neprítomnosti (manžel je dlhodobo mimo bytu a ja kvôli práci) býva dcéra v byte a susedia sa sťažujú, zatiaľ len ústne, na bytovom družstve, že za dcérou chodia všelijaké..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity   „Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje..

Kúpa bytu a náležitosti kúpnej zmluvy

„Nedodržanie zákonom ustanovenej formy právneho úkonu spôsobuje jeho absolútnu neplatnosť. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí od začiatku (ex tunc) voči každému. Právne úkony postihnuté absolútnou neplatnosťou nemajú za následok vznik, zmenu ani zánik práv a povinností. Súd musí na túto neplatnosť prihliadať a musí z nej vyvodzovať dôsledky aj bez návrhu z úradnej povinnosti (ex officio).“ (Rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 18.03.1999, sp. zn. 5 S 8/98) Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy Podstatné..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..

Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí dnes medzi najbežnešie formy sporenia ako si finančne zhmotniť svoje predstavy o vlastnom bývaní. Tak ako v každom segmente trhu, aj možnosti stavebného sporenia prinášajú novinky, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym potrebám svojich spotrebiteľov. Hlavne pri súčasných možnostiach stavebného sporenia platí ono známe: „Kto šetrí má za tri.“ Aj preto prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. nové alternatívy ako urobiť svoje bývanie úspornejším.Ekologické šetrenieOd 1. januára 2008 platí novela zákona o stavebnom sporení, ktorá..

Lízing nehnuteľností

Čo to vlastne je?ZačiatkyOdlišnosti od ostatných lízingových foriemAko to funguje v praxi.Výhoda pre firmyPrečo sa oplatí lízing nehnuteľnostíČo nám ponúkajú lízingové spoločnosti?Produkty slovenských lízingových spoločnostíFinančný a operatívny lízingZhrnutie Skutočnosťou už aj na Slovensku je, že lízingové spoločnosti zarábajú peniaze na nehnuteľnostiach. Postup je absolútne totožný s lízingom napríklad áut. Zákazník nemá, alebo z rozličných dôvodov nechce poskytnúť celú sumu za kupovaný produkt a tak ho spoločnosť kúpi za neho a postupne..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.