Nebytové priestory - ich nájom a podnájom

Napriek skutočnosti, že otázka nájmu je upravená v základnom občianskoprávnom kódexe - v Občianskom zákonníku - tento prenechal osobitnú právnu úpravu nájmu a podnájmu nebytových priestorov zákonu č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (v texte ako “ZNP”).

Osobitná zákonná úprava sa vzťahuje na nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie. Medzi nebytové priestory tiež patria byty, pri ktorých bol zo strany obce udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely. Negatívne vymedzenie pojmu nebytových priestorov zahŕňa príslušenstvo bytu ako aj spoločné priestory domu. Plné právo disponovať s nebytovými priestormi - teda vrátane práva nebytový priestor scudziť - prislúcha ich vlastníkom, prípadne tým, ktorí vykonávajú právo hospodárenia (prenajímateľ).

Podstatné náležitosti zmluvy o nájme

Nájom nebytového priestoru vzniká na základe zmluvy o nájme v zmysle ust. § 3 ZPN, na základe ktorej sa zo srany prenajímateľa prenecháva nebytový priestor na užívanie nájomcovi. Nebytový priestor sa pritom prenajíma na účel, na ktorý je stavebne určený. Zákon vyžaduje pre zmluvu o nájme nebytových priestorov pśomnú formu, ktorej nedodržanie má za následok neplatnosť daného právneho úkonu. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o nájme nebytového priestoru patria:

a) predmet a účel nájmu,

b) výšku a splatnosť nájomného,

c) spôsob jeho platenia,

d) čas, na ktorý sa nájom uzaviera (v prípade, že nejde o nájom na neurčitý čas)

V súvislosti s dojednaním času treba povedať, že pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári bytová organizácia založená obcou, možno zmluvu na určitý čas uzavrieť najdlhšie na dva roky. Výnimku predstavuje napr. zákon č. 427/1990 Zb.

Obec, ktorej nebytové priestory patria, môže prikázať právnickej osobe, ktorá vykonáva právo správy majetku obce, aby prenajala nebytový priestor a uzavrela nájomnú zmluvu s určeným nájomcom. Ide však o taxatívne vymedzené prípady, ako:

a) ak je potrebné umiestniť zariadenie sociálnej starostlivosti , zdravotnícke zariadenie, školu alebo školské zariadenie,

b) ak je potrebné umiestniť poštu alebo stanicu poriadkovej polície,

c) ak ide o prinavrátenie nebytového priestoru účelu, na ktorý je stavebne určený,

d) ak je potrebné umiestniť konzulárny úrad, obchodné oddelenie cudziieho štátu, či iného orgánu alebo inštúcie, ktorým podľa medzinárodného práva patria medzi diplomatické výsady a imunity.

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

Platí, že ak nie je v zmluve o nájme nebytového priestoru dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené. Ak si prenajímateľ neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti, v dôsledku čoho nájomca môže užívať nebytový priestor len obmedzene, nájomca nárok na pomernú zľavu z nájomného, a to i v príapde podnájmu.

Nájomcovi uzvaretím zmluvy o nájme vzniká právo nebytový priestor užívať v rozsahu dohodnutom v zmluve o nájme. Nájomca je oprávnený prenechať nebytový priestor alebo jeho časť na určitý čas do podnájmu inej osobe, no len so súhlasom prenajímateľa. Nájomca má okrem povinnosti riadne a včas platiť dohodnuté nájomné tiež povinnosť uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním predmetu nájmu. Otázka výšky nájomného sa spravuje spravidla dohodou zmkuvných strán. Ak však existuje všeobecne záväzný predpis vydaný napr. obcou,, ktorý by výšku nájomného upravoval, výška nájomného sa spravuje ním.

Pokiaľ ide o nie bežné opravy nebytového pristoru, na tie je povinný samozrejme prenajímateľ, avśak nájmca je povinný prenajímateľa bez zbytočného odkladu informovať o potrebe opráv. Súčasne je povinný umožniť ich vykonanie a v opačnom prípade je zodpovedný za vzniknutú škodu.

Čitateľské otázky adresujte na : lasak@defensa.sk

Späť

Dlhodobý prenájom nehnuteľní Dlhodobý prenájom nehnuteľní

Prenájom bytovPrenájom nehnuteľností - slovenská legislatívaPovinnosti a právaPrenájom rodinných domovChaty a rekreačné apartmányKancelárske priestoryDevelovperstvo a jeho významNákupné centrá a skladové priestory Dlhodobý prenájom nehnuteľností je už v dnešnej dobe pomerne bežný pojem pre každého človeka. Prenajímajú sa byty, rodinné domy, chaty a chalupy, ale tiež kancelárie, obchodné a skladové priestory. Bez obmedzenia je možné prenajať každú nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve. Rozdiel je v prenajímaní nehnuteľností vo vlastníctve družstva...

Riešenia, ktoré vám zjednodušia údržbu modernej kuchyne Riešenia, ktoré vám zjednodušia údržbu modernej kuchyne

Moderne kuchyne sa stali srdcom našich domovov, miestom, kde nie len príprava jedál, ale aj rodinné stretnutia a spoločenské udalosti zohrávajú dôležitú úlohu. Aby sme si ale mohli tieto okamihy plnohodnotne vychutnávať, je dôležité mať k tomu priestor, ktorý je nielen štýlový, ale aj ľahko udržiavateľný. Pokračujte v čítaní a zistíte, ktoré riešenia vám zjednodušia údržbu moderne vybavenej kuchyne? Moderné kuchynské linky na mieru Jedným z hlavných krokov k jednoduchej údržbe kuchyne je investícia do kuchynských liniek na mieru. Moderné..

Čo treba urobiť pred nasťahovaním do novopostaveného rodinného domu

Sťahovanie do novopostaveného rodinného domu so sebou prináša radosti a očakávania. Každý majiteľ nového domu sa teší, že si splní svoje želania a predstavy o dokonalom bývaní. No na druhej strane prináša sťahovanie aj niekoľko povinností a starostí so zariaďovaním a presunom starej domácnosti do novej. Keď si odmyslíme náročné sťahovanie, ktoré pozostáva s prenášania plných škatúľ niekedy aj nepotrebných vecí, s ktorými sa nevieme rozlúčiť, zostane nám ešte niekoľko základných povinností, bez ktorých by sme si komfort nového domova užívali..

Reality - Stavebné povolenie Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Kúpna zmluva a jej náležitosti

Spolu s manželom máme záujem o kúpu pozemku od môjho starého otca. Pozemkom budeme súčasne ručiť banke, od ktorej máme sľúbený hypoúver. Nepoznám však presný obsah kúpnej zmluvy. Známy mi povedali, že si musíme zaplatiť znalca. Kto musí platiť daň, poplatky za vklad? Môže kataster odmietnuť náš návrh? Ďakujeme vám za vašu pomoc. Ivana a Peter Z., okres Nitra     Právnu úpravu kúpnej zmluvy obsahuje Občiansky zákonník §§ 588 a nasl. a v §§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade, ak jednou zo zmluvných strán je fyzická osoba, vychádza..

Nadobúdanie tuzemských nehnuteľností cudzincami

 Náš rodinný priateľ pochádza zo Španielska. Často navštevuje Slovensko a zapáčilo sa mu u nás natoľko, že by si tu chcel kúpiť pozemok. Známi mi povedali, že cudzinci nemôžu nadobudnúť slovenské nehnuteľnosti, alebo že sú v tomto smere obmedzení. Radi by sme nášmu španielskemu priateľovi pomohli, prosíme vás preto o radu.  Svätopluk T., Komjatice Vy, prípadne Váš priateľ môžete byť pokojný. Vo všeobecnosti medzi verejnosťou je vžitý mýtus o tom, že cudzinci nemôžu nadobúdať nehnuteľnosti v tuzemsku. Jedná sa však len o laickú..

Hypotekárny úver na nehnuteľnosť I. - financovanie a registrácia

     Jedným z najčastejších spôsobov financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je využívaný na riešenie otázky bývania v prípade, že záujemca o kúpu napr. bytu nedisponuje dostatočnou finančnou hotovosťou. Účelom záložného práva (z lat. hypotheca) je zabezpečiť pohľadávku a jej príslušenstvo. Z toho dôvodu existencia záložného práva je závislá od existencie pohľadávky, ktorú zabezpečuje. V prvom rade predstavuje donútenie dlžníka, aby splnil svoj záväzok a v prípade, že záväzok nie je riadne..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.