Medzimanželské a porozvodové vzťahy k nehnuteľnostiam

Rada by som vás poprosila o radu pri riešení nášho problému. Naši rodičia v roku 1978 darovaním získali po otcovej matke staršiu nehnuteľnosť v pomere 3/4 otec a 1/4 mama. Na pozemku tejto nehnuteľnosti postavili rodičia v roku 1972 nový dom, ktorý je obývateľný, otec bol zavretý, medzi tým sa čas starého domu zrútila, keď otca prepustili naďalej, obýval tento dom, s tým že sa s mamou rozviedol, ale sa majetkovo nevyporiadali. Otec sa znovu oženil a v roku 2000 prepísal dom na druhú manželku, mama svoj podie 1/4 darovala nám. Nedávno otec umrel a my sme sa to dozvedeli, len nám nie je jasné, že ktorý dom otec daroval druhej manželke, keď v liste vlastníctva sa nikde nový dom nespomína a stále sa jedná v liste vlastníctva len o darovaciu zmluvu z roku 1978 po otcovej matke, dokonca sme si so štátneho archívu žiadali nájsť kolaudáciu, ale ta sa nenašla vôbec, vypadá to tak, akoby ten nový dom vôbec nebol nikde zapísaný, našlo sa len stavebné povolenie. čo by sme mali v takom to prípade robiť? Ďakujem.

Ľubina B., Kočajda

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho modifikácia a zánik

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je tvorené všetkým, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov.

Slovenský právny poriadok pozná možnosť úpravy bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to vo forme dohody medzi manželmi, ktorou sa BSM zúži - napr. v prípade, ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, pričom návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. Ďalej môže ísť o rozšírenie zákonom určeného rozsahu BSM a napokon, manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik BSM ku dňu zániku manželstva.

Zánikom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ako sami uvádzate, po rozvode manželstva vašich rodičov nedošlo medzi nimi k vyporiadaniu BSM, avšak absentuje informácia, kedy k rozvodu došlo. Ide o dôležitý časový údaj, nakoľko podľa § 149 ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ak sa vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. To sa uskutočňuje podľa zásad obsiahnutých v § 150 Občianskeho zákonníka. Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Podielové spoluvlastníctvo vs. predkupné právo, evidencia nehnuteľnosti

Nejasne sa vyjadrujete o jednotlivých nehnuteľnostiach - o starom dome a o novom dome. Starý dom nebol predmetom BSM vašich rodičov, nakoľko ho nadobudli darovaním, a tak každý z nich mal právo darovať alebo iným spôsobom scudziť jemu prislúchajúci podiel na predmetnej nehnuteľnosti. Pokiaľ ide o nový dom, ktorý podľa vás mal byť postavený vašimi rodičmi, predpokladám, že tento sa už nachádzal v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Váš otec v roku 2000 mohol prepísať svoj spoluvlastnícky podie v pomere ¾ zo starého domu, a to s predchádzajúcou ponukou predaja svojho podielu vašej matke. Ak by táto nevyužila tzv. predkupné právo, následne mohlo dôjsť k prevodu podielu vášho otca k starému domu na jeho novú manželku. Vychádzajúc z predpokladu, že tzv. nový dom tvoril predmet bezpodielového spoluvlastníctva vašich rodičov ako aj z faktu, že k vyporiadaniu ich BSM nedošlo, a od zániku BSM uplynuli zákonom predpokladané tri roky, každému z vašich rodičov by prislúchal podiel v ½ na novom dome. Aj v prípade tzv. nového domu tak platí, že ak by váš otec chcel scudziť (predať, darovať a pod.) jemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na novom dome, opätovne by bol zo zákona povinný ponúknuť ho na predaj najprv vašej matke. Až po odmietnutí tejto ponuky zo strany vašej matky by bolo možné scudziť spoluvlastnícky podiel vášho otca na jeho novú manželku.

Stavba je stavebná konštrukcia, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie napr. spojenie pevným základom. K otázke, že nový dom nie je zapísaný v katastri nehnuteľností je nevyhnutné obrátiť sa s písomnou žiadosťou na príslušnú správu katastra, katastrálny úrad alebo obec, ktorá je stavebným úradom, a to s dokumentáciou k novému domu, ktoré máte k dispozícii a požiadať o prešetrenie a vykonanie jeho zápisu do katastra, o zápis vlastníckych vzťahov k nemu. Súčasťou dokumentácie by mal byť aj geometrický plán, ktorý je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín slúžiaci aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Geometrický plán môže vyhotoviť správa katastra, alebo iná právnická osoba/fyzická osoba, ak má živnosť alebo znalec z odboru geodézie a kartografie, ak bol ustanovený za znalca v súdnom konaní.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Kam sa uberá výstavba novostavieb?

Mnoho developerov a stavebníkov prežíva po siedmich tučných rokoch plných rozvoja a rastu obdobie, ktoré ani z ďaleka nepatrí k tomu najlepšiemu čo kedy zažili. Počet dokončených novostavieb narastá a do nových projektov sa púšťa zatiaľ len málokto. Nuž situácia ohľadne vývoja výstavby je pomerne komplikovaná. Mnohých investorov a stavebníkov dobehla hýrivá minulosť luxusných novostavieb. Mnohí z nich si neuvedomili, že to, čo postavili v minulosti je vlastne z vonku krásny, ale predsa potápajúci sa Titanic. Úrodné roky v tejto oblasti sú už za..

Ako si spálňu zariadiš, tak budeš spať

Prvoradou úlohou spálne je, aby sme sa v nej cítili dobre. Má nám spolu s posteľou poskytnúť oddych a regeneráciu. V žiadnom prípade by nemala slúžiť ako sklad, či odkladací priestor pre nadbytočné veci a pôsobiť pri tom preplneným dojmom. Výstavba panelových domov nám však zanechala množstvo bytov s malou obytnou plochou, takže ich obyvatelia spálňu často umiestňujú do najmenšej izby. Dvôvod je jednoduchý: Veď tam trávime málo času! Ak bývate v panelovom byte, potom dobre viete, že rozhodnutie, kam dať spálňu je asi to najľahšie. Väčšinou toto..

Komín a jeho praktické využite

 „Ak sa aj v dnešných časoch prejdete podvečer po malebnej dedinke, chatovej oblasti, či vo štvrti rodinných domov v ktoromkoľvek meste v chladných mesiacoch, ako jedna z mála vecí ktorá vám udrie do nosa bude určite jemný zápach po hnedom uhlí, ktoré sa stále vo veľkej miere používa ako základné palivo pri zabezpečení si tepla v rodinnom dome. Preto aj v dnešnej dobe patrí k základnej výbave rodinného domu pri zabezpečení si spoľahlivého vykurovania dobrý a hlavne fungujúci komín.“ Ak by sme mali porovnať rodinný dom či rekreačnú chatu k..

Spoluvlastnícky podiel ako predmet záložného práva a postihnutie spoluvlastníckeho podielu exekúciou

Podľa vami uvedených skutočností má dotknutý spoluvlastník viacero podlžností, a to počnúc od dlhu voči hypotekárnej banke až po vami bližšie nešpecifikovaný počet veriteľov, ktorí si svoje pohľadávky voči spoluvlastníkovi uplatnili v exekučnom konaní. Pokiaľ ide o záložné právo hypotekárnej banky na jemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel, záložné právo tu vzniklo priamo zo zmluvy o hypotekárnom úvere. Súčasťou takej zmluvy je samozrejme klauzula o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť preukázateľne patriacu osobe, ktorej sa hypotekárny..

Riešenie dedičskej otázky medzi živými a mimo testamentu

Čo je darované, patrí len jednému z manželov Rodinný dom, ktorý podľa vašich slov mal nadobudnúť darovaním počas existencie vášho manželstva manžel, je výlučne jeho majetkom. To, že v darovacej zmluve nefigurujete vy ako manželka, je tým, že darca chcel nehnuteľnosť darovať výlučne manželovi. Veci, ktoré jeden z manželov počas manželstva získal darovaním, príp. dedením, netvoria tak predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Skutočnosť, že predmetnú nehnuteľnosť užívate a obývate, je daná existenciou manželstva, a teda ju užívate z..

Nadobúdanie tuzemských nehnuteľností cudzincami

 Náš rodinný priateľ pochádza zo Španielska. Často navštevuje Slovensko a zapáčilo sa mu u nás natoľko, že by si tu chcel kúpiť pozemok. Známi mi povedali, že cudzinci nemôžu nadobudnúť slovenské nehnuteľnosti, alebo že sú v tomto smere obmedzení. Radi by sme nášmu španielskemu priateľovi pomohli, prosíme vás preto o radu.  Svätopluk T., Komjatice Vy, prípadne Váš priateľ môžete byť pokojný. Vo všeobecnosti medzi verejnosťou je vžitý mýtus o tom, že cudzinci nemôžu nadobúdať nehnuteľnosti v tuzemsku. Jedná sa však len o laickú..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené? Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené?

Potreba bývania tu vždy bola a stále bude. Nič na tom nemení ani pandémia COVID-19, ktorá podaktorým aj v tomto roku poriadne prevetrala peňaženky. Na Slovensku pritom výrazne prevyšuje trend vlastného bývania nad prenájmom. Je možné v súčasnej nepriaznivej finančnej situácii získať bývanie, aj keď nemáte nič usporené? O tom si povieme v našom článku Dom alebo byt?V prípade, ak nemáte žiadnu finančnú úsporu sa môže zdať, že bývanie vo vlastnom dome je len krásnym snom, a že to jediné, na čo máte, je nejaký priemerný 2-3 izbový byt. Nemusí to..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.