Činnosť notárov a advokátov

Zamýšľam predať moje pozemky a rozhodla som sa vyhľadať právnu pomoc. Aký je rozdiel v postavení notárov, advokátov a právnych poradcov? Akú náplň činnosti majú napr. notári, čo môžu vykonávať (aj v súvislosti s realitami), a aké služby poskytujú právnici - advokáti?

Edita G., Považský Inovec

V prípade notárov ako aj advokátov sa jedná o osoby s právnickým vzdelaním, teda o osoby práva znalé. Rozdiel medzi týmito dvomi právnickými profesiami spočíva v náplni ich činnosti, ktorá je upravená osobitnými zákonmi. V prípade notárov ide o zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok, NP) Oblasť advokácie upravuje zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Notár, podľa Notárskeho poriadku, spisuje a vydáva listiny o právnych úkonoch, osvedčuje právne významné skutočnosti, koná vo veciach notárskych úschov a vykonáva úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov. Notár ďalej   v súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže poskytovať fyzickým a právnickým osobám právne rady, spisovať iné listiny a vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku. Ďalšou notárskou činnosťou je vidimácia - osvedčenie správnosti odpisu listiny alebo osvedčenie o tom, že je niekto nažive a osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice.

Výkon advokácie, teda oblasť činnosti advokáta, je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Zodpovednosť notárov a advokátov vo veci zmlúv o prevodoch nehnuteľností

Počul som z médií, že notári a advokáti budú vyhotovovať zmluvy v súvislosti s prevodmi (predajom) nehnuteľností. Rád by som vedel, či tieto osoby budú zodpovedné a ak áno, v akej výške budú zodpovedné za vyhotovenie zmlúv pre občanov. Údajne sa tiež chystá nejaká právna zmena v danej oblasti prevodov nehnuteľností.

Ladislav K., Gbely

Notár vyhotovuje, napr. zmluvu o prevode nehnuteľnosti, vo forme notárskej zápisnice. Jednou z podmienok výkonu notárskej činnosti je, aby notár uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti.

V súvislosti s pripravovanou novelou Občianskeho zákonníka (OZ, účinnosť navrhovaná k 1.9.2009) dotýkajúcej sa otázok prevodu nehnuteľnosti sa pripravuje dôjde aj k zmene katastrálneho zákona, Notárskeho poriadku (NP) a zákona o advokácii. Zmena bude okrem iného spočívať v zodpovednosti notárov za škodu v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice. Notár bude mať voči účastníkom zmluvy povinnosť informovať ich o výške poistného krytia a poisťovni, v ktorej je poistený pre prípad škody. Zmena Notárskeho poriadku sa dotkne aj otázok legalizácie - osvedčenie, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený v prítomnosti notára, listinu vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný. Má sa dosiahnuť tzv. perfektná legalizácia o ktorej pojednáva nové ust. § 48 ods. 2 NP: „Ak notár vyhotovuje notársku zápisnicu a napriek postupu podľa odseku 1 nemá istotu o totožnosti účastníkov úkonu, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa notárovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a vyhotovenie notárskej zápisnice neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti účastníkov.”

Advokát je povinný pri zápise do zoznamu advokátov a kedykoľvek na písomnú výzvu Slovenskej advokátskej komory preukázať komore samostatnú poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie. Nóvum v spojení s vyššie načrtnutou novelou OZ, NP a zákona o advokácii sa prejaví v navrhovanom ust. § 1a zákona o advokácii, podľa ktorého sa zavádza nový inštitút autorizácie zmluvy, v súvislosti s ktorým bude advokát zodpovedný aj za škodu spôsobenú tým, že nesprávne vyhotovil, posúdil zmluvu o prevode nehnuteľnosti a pod. Advokát je tiež ako notár povinný oznámiť klientovi výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený. Tak ako notári, tak aj advokáti zodpovedajú svojim klientom za škodu spôsobenú svojou činnosťou v prípadoch, ak nepostupovali s tzv. odbornou starostlivosťou. Zodpovednosť oboch právnických povolaní má dvojakú líniu - disciplinárnu zodpovednosť - zodpovednosť vo vzťahu k možnému postihu zo strany tej - torej stavovskej komory - a zodpovednosť vo vzťahu ku klientovi.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Požiarna ochrana

 Protipožiarne budovyPožiarne uzáveryPotrite steny nehorľavou látkouPožiarne alarmyJe dôležité poznať svoje povinnosti Množstvo požiarov aj napriek zväčšujúcej sa populačnej uvedomelosti a novodobým protipožiarnym systémom neustále stagnuje, nedarí sa znížiť ich počet. Ohňa sa odpradávna ľudia báli, nieto ešte v spojení s príbytkom. Od zaklínania domov pred týmto nemilým hosťom sme prešli prudkým technologickým pokrokom.Oheň je najkontroverznejší zo všetkých živlov. Porekadlo, že je výborný sluha, ale zlý pán, poznáme asi všetci. Sprevádza..

Výber internetu do domácnosti Výber internetu do domácnosti

Pri vybavovaní domácnosti je doležité myslieť na rôzne veci. A v dnešnej modernej dobe je internetové pripojenie jednou z tých dôležitejších. Stiahnutie si filmu na večerné pozeranie alebo sledovanie vášho obľúbeného seriálu v super-vysokom rozlíšení je závislé práve na rýchlosti vášho pripojenia. Preto vám dnes poskytneme informácie potrebné k správnemu výberu internetu práve pre vašu domácnosť. Výber internetových riešení pre domácnosť Internet ponúkajú najmä mobilní operátori, no i rôzni samostatní poskytovatelia...

Obnova bytových domov

Väčšina bytových domov na Slovensku má svoje najlepšie roky za sebou. Nevyhnutné opravy bytových domov sa denne hlásia o slovo. Keďže všetci majitelia bytov chcú bývať čo najlepšie a najlacnejšie, chcú platiť čo najmenej aj za energie. Ceny ktoré však platia, sú z roka na rok vyššie a vyššie. Základom tejto nelichotivej situácie, je často rokmi zanedbávaný bytový fond. Na riešenie tohto problému sa zameriava aj Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (PSS) so svojimi produktami pre klientov. Ako už bolo spomenuté v úvode, čoraz naliehavejším problémom..

Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho práva

Vlastnícke právo je právom absolútnym, pôsobí erga omnes (voči všetkým) a je nepremlčateľné. Právna úprava vlastníckeho práva je upravená nielen ústavou ale najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom. Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Rovnaké práva a povinnosti majú všetky subjekty vlastníckeho práva, a to tak fyzické osoby, ako právnické osoby, ako aj štát, ak je účastníkom občianskoprávnych vzťahov. Rovnaké postavenie vlastníkov vyplýva..

Podielové spoluvlastníctvo

Chcel by som vás poprosiť o radu. V mojom susedstve je starý dom so záhradou, ktorej vlastníkmi je niekoľko rodinných príslušníkov. Jeden zo spolumajiteľov, ktorému patrí časť záhrady - cca. 120m2, mi sľúbil, že mi odpredá svoju časť. Chcem sa vás opýtať, či je možné práve od jedného zo spolumajiteľov odkúpiť iba časť záhrady, ktorá patrí práve jej a nie cely komplex aj s domom a či na ten odpredaj potrebuje súhlas ostatných spolumajiteľov? Alebo je nejaký spôsob ako možno odkúpiť od jedného, ktorý má najväčšiu časť pozemku práve tú časť..

Byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia - ich preslnenie, minimálne požiadavky na ich plochu, vybavenie a súčasti

Dnešné pokračovanie týkajúce sa bytov nižšieho štandradu a ubytovacích zariadení sa zameriava na uvedené nehnuteľnosti, vrátane zákonných požiadaviek na ich preslnenie v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu Byt nižšieho štandardu je byt, ktorého obytná plocha nie je nižšia ako 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s užívateľom..

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...

Poistenie domácnosti a zodpovednost Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..

Dom na predaj


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.