Predaj domu v exekúcii - nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu

 Pred tromi rokmi som začal podnikať ako živnostník, no nedarilo sa mi. Z mojej činnosti mi zostali len dlhy, a čo čert nechcel, došla mi exekúcia. Keďže som nemal iný majetok, exekútor založil náš rodinný dom. Dom vlastnia dovedna štyri osoby, ja v jednej štvrtine. V rámci domu ešte má prenajaté priestory jedna firma, s ktorou máme nájomnú zmluvu. Obávam sa, že prídeme o dom ako aj o príjem za prenájom. Dá sa predísť predaju domu, môže nás žalovať firma, ktorej prenajímame priestor?

Cyprián H., Hlohovec

Predpoklady na predaj nehnuteľnosti

V prvom rade by bolo nevyhnutné skúmať, či exekúcia bola riadne začatá - teda či vám bolo riadne doručené upovedomenie o začatí exekúcie. To musí byť doručené oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. Náhradné doručenie upovedomenia, ktorý je fyzickou osobou, je vylúčené. Ďalej je potrebné sa zaoberať otázkou, či postup exekútora bol vecne správny - či zvolil správny spôsob vykonania exekúcie. Pokiaľ by bolo možné uspokojiť pohľadávku vášho veriteľa iným spôsobom, ako predajom nehnuteľnosti, ktorej ste jedným zo spoluvlastníkov, predišlo by sa tomuto nie príjemnému kroku. Nepoznám presne podstatu vášho prípadu, avšak bolo by možné zvážiť aj možnosť obrátiť sa na exekútora s návrhom na uzatvorenie dohody o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Táto dohoda adresovaná príslušnému exekútorovi podlieha súhlasu oprávneného. V prípade, že by oprávnený nesúhlasil s postupným splácaním pohľadávky v určitých splátkach, exekútor je povinný pokračovať v exekúcii niektorým zo spôsobov uvedených v Exekučnom poriadku.

Prvým predpokladom exekúcie predajom nehnuteľnosti je súhlas oprávneného a preukázanie, že nehnuteľnosť je skutočne vo vlastníctve povinného. Daný postup je vylúčený napríklad v prípade, ak je povinnému v konaní o určenie vlastníctva vykonateľným predbežným opatrením uložená povinnosť zdržať sa prevodu vlastníckeho práva.

Odporovateľný právny úkon

V reále dochádza ku konaniam, kedy dlžník v snahe ukrátiť svojho veriteľa a v snahe „predísť“ exekúcii predajom nehnuteľnosti, túto scudzí na tretiu osobu, teda prevedie ju na niekoho iného. Je to mylná predstava, pretože ide o tzv. odporovateľný právny úkon. Odporovateľným právnym úkonom je úkon, ktorý ukracuje pohľadávku veriteľa a ktorý dlžník zmenšuje svoj majetok do tej miery a znižuje vymožiteľnosť veriteľovej pohľadávky. Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa s tým, že osoba, ktorá takto nadobudla prevedený majetok, vedela o dlžníkovom úmysle ukrátiť veriteľa, resp. o ňom nevedela len v dôsledku svojej nedbanlivosti. V exekučnom konaní možno zexekvovať aj nehnuteľnosť, ktorá bola prevedená na tretiu osobu, avšak tento právny úkon by musel byť určený právoplatným rozsudkom súdu za neúčinný voči povinnému. Ak by ste mali na svojej nehnuteľnosti zriadené záložné právo (iné ako exekučné záložné právo), k exekúcii predajom nehnuteľnosti je potrebný aj súhlas záložného veriteľa.

Predaj spoluvlastníckeho podielu - záchrana od spoluvlastníka

Výhodné pre vás, a teda i pre ostatných spoluvlastníkov, ktorí ako ste uviedli, sú vaši blízki, by bolo zabrániť exekúcii predajom veci tak, že spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci by najneskôr do začiatku dražby zložili u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu., ktorý sa má vydražiť. Ak by najneskôr do začiatku dražby zložili danú sumu u exekútora, resp. na jeho účet, nadobudli by podiel na veci pomerne podľa výšky svojich spoluvlastníckych podielov. Ak by k tomu došlo, exekútor, následne naloží so zaplatenou sumou ako s výsledkom predaja. Samotné nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha ešte schváleniu súdom. Súd tak musí pred vydaním svojho rozhodnutia preskúmať zákonnosť priebehu exekúcie a najmä, splnenie podmienok pre vznik právneho následku - k nadobudnutiu podielu na veci zo strany spoluvlastníka/ov. V tomto prípade sa nejedná o prevod vlastníckeho práva na základe zmluvy medzi spoluvlastníkom a povinným, či spoluvlastníkom a súdom, ale o prevod vlastníckeho práva na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom.

V opačnom prípade exekútor postupuje tak, že vydá exekučný príkaz na uskutočnenie exekúcie predajom nehnuteľnosti, zabezpečí znalecký posudok za účelom zistenie ceny nehnuteľnosti. Exekútor po určení najnižšieho podania určí termín dražby - prostredníctvom vyhlášky - pričom termín dražby musí byť určený na tridsiaty deň od posledného dňa lehoty určenej osobitným predpisom na uverejňovanie údajov v Obchodnom vestníku. Žaloby zo strany nájomcu by som sa neobával, pokiaľ ste ich o prebiehajúcej exekúcii upovedomili.

Svoje čitateľské otázky adresujte na: advokaat@centrum.sk

Späť

Rozmiestnenie a nastavenie internetu v domácnosti + výber routera

Akonáhle máte vybratý ten správny internet(viac informácii ako si vybrať tú najlepšiu možnosť nájdete v minulom článku), môžete si začať vyberať internetové vybavenie pre váš domov. Nie vždy je totiž tá najlacnejšia alebo najpredávanejšia voľba tou najlepšou. Rozdiel medzi Ethernetom a Wi-Fi Rozdiel medzi týmito dvoma je veľmi jednoduchý, a v dnešnej dobe často zanedbávaný. Pracujete pri stolovom počítači, či notebooku? Využívate ten istý notebook doma aj v práci? Alebo si prácu na počítači nechávate len v zamestnaní a doma..

Skvelé tipy, ako si zrekonštruovať byt bez zbytočných starostí a práce Skvelé tipy, ako si zrekonštruovať byt bez zbytočných starostí a práce

Dlhodobý stereotyp v našom živote je zdrojom mnohých nepríjemných situácií. Zmena je naopak dobrý a jednoduchý spôsob, ako sa aj po rokoch cítiť vždy príjemne a kráčať životom bez problémov a starostí. Už malé zmeny môžu mať hlboký vplyv na vnímanie nášho okolia, čo sa týka aj zariadenia dnes veľmi dôležitých obytných priestorov, v ktorých sme boli nútení v poslednom čase tráviť všetky voľné chvíle. Ktoré kroky sa pod takouto jednoduchou rekonštrukciou bytov rozumejú a môžu vám pomôcť cítiť sa aj na ploche len niekoľko metrov štvorcových..

Ako vyriešiť otázku garáže

Je prirodzené, že pre každého majiteľa auta je starostlivosť o jeho miláčika vysokou prioritou; nejde pritom len o praktickú stránku veci, teda zabezpečiť pre seba a pre rodinu odvoz do práce či do školy, ale je tu aj istá forma "osobného vzťahu". Tento fakt je, pravdaže, individuálny, avšak málokto sa ponad kúpu nového tátoša prenesie bez toho, aby sa pristihol pri intenzívnom uvažovaní o tom, aký vplyv naň bude mať napríklad zlé počasie či ako ho čo najlepšie zabezpečiť, aby v krátkom čase nezmenilo majiteľa.   Riešením týchto praktických..

Neplatnosť závetu a účastníci konania o dedičstve

Takmer jeden rok som býval so svojou manželkou a dieťaťom v dome u môjho kamaráta, ktorý bol vlastníkom domu z ½. Kamarát, inak rozvedený a aspoň pokiaľ viem i bezdetný, pred dvoma mesiacmi žiaľ zomrel. Po jeho smrti som sa dozvedel, že po sebe zanechal závet, podľa ktorého mi odkázal svoj podiel na dome. Kontaktoval som jeho vzdialenú rodinu, ktorá však odmietla prispieť na pohreb, ten som teda uhradil ja. Pohreb platiť nie, ale zato sa ozvala nejaká kamarátová teta z Nemecka, že vraj ona je jeho príbuzná a teda by vraj mala dediť. Kto je účastníkom dedičského..

Medzimanželské a porozvodové vzťahy k nehnuteľnostiam

Rada by som vás poprosila o radu pri riešení nášho problému. Naši rodičia v roku 1978 darovaním získali po otcovej matke staršiu nehnuteľnosť v pomere 3/4 otec a 1/4 mama. Na pozemku tejto nehnuteľnosti postavili rodičia v roku 1972 nový dom, ktorý je obývateľný, otec bol zavretý, medzi tým sa čas starého domu zrútila, keď otca prepustili naďalej, obýval tento dom, s tým že sa s mamou rozviedol, ale sa majetkovo nevyporiadali. Otec sa znovu oženil a v roku 2000 prepísal dom na druhú manželku, mama svoj podie 1/4 darovala nám. Nedávno otec umrel a my sme sa..

Svojpomoc namiesto štátnej moci

Pred rokom som privolila môjmu známemu, aby sa ku mne nasťahoval. Dohodli sme sa, že budeme spolu bývať, pričom obaja sme mali prispievať na „spoločnú domácnosť“. Súhlasila som, nakoľko išlo o rodinného priateľa, ktorému boli moji rodičia z minulosti zaviazaní. Po čase nastali však rozpory, prišiel o zamestnanie, začal byť agresívny - slovné útoky, negativizmus. Na domácnosť prestal prispievať, prácu si nehľadal, čo bolo pre mňa už neudržateľné. Som zúfalá, lebo vo svojom vlastnom byte nemám pokoj, dotyčný sa mi smeje do očí a vyhráža sa mi súdmi,..

Najlepšie investície do nehnutelnosti ...

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..

Dom na predaj


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.