Predaj domu v exekúcii - nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu

 Pred tromi rokmi som začal podnikať ako živnostník, no nedarilo sa mi. Z mojej činnosti mi zostali len dlhy, a čo čert nechcel, došla mi exekúcia. Keďže som nemal iný majetok, exekútor založil náš rodinný dom. Dom vlastnia dovedna štyri osoby, ja v jednej štvrtine. V rámci domu ešte má prenajaté priestory jedna firma, s ktorou máme nájomnú zmluvu. Obávam sa, že prídeme o dom ako aj o príjem za prenájom. Dá sa predísť predaju domu, môže nás žalovať firma, ktorej prenajímame priestor?

Cyprián H., Hlohovec

Predpoklady na predaj nehnuteľnosti

V prvom rade by bolo nevyhnutné skúmať, či exekúcia bola riadne začatá - teda či vám bolo riadne doručené upovedomenie o začatí exekúcie. To musí byť doručené oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. Náhradné doručenie upovedomenia, ktorý je fyzickou osobou, je vylúčené. Ďalej je potrebné sa zaoberať otázkou, či postup exekútora bol vecne správny - či zvolil správny spôsob vykonania exekúcie. Pokiaľ by bolo možné uspokojiť pohľadávku vášho veriteľa iným spôsobom, ako predajom nehnuteľnosti, ktorej ste jedným zo spoluvlastníkov, predišlo by sa tomuto nie príjemnému kroku. Nepoznám presne podstatu vášho prípadu, avšak bolo by možné zvážiť aj možnosť obrátiť sa na exekútora s návrhom na uzatvorenie dohody o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Táto dohoda adresovaná príslušnému exekútorovi podlieha súhlasu oprávneného. V prípade, že by oprávnený nesúhlasil s postupným splácaním pohľadávky v určitých splátkach, exekútor je povinný pokračovať v exekúcii niektorým zo spôsobov uvedených v Exekučnom poriadku.

Prvým predpokladom exekúcie predajom nehnuteľnosti je súhlas oprávneného a preukázanie, že nehnuteľnosť je skutočne vo vlastníctve povinného. Daný postup je vylúčený napríklad v prípade, ak je povinnému v konaní o určenie vlastníctva vykonateľným predbežným opatrením uložená povinnosť zdržať sa prevodu vlastníckeho práva.

Odporovateľný právny úkon

V reále dochádza ku konaniam, kedy dlžník v snahe ukrátiť svojho veriteľa a v snahe „predísť“ exekúcii predajom nehnuteľnosti, túto scudzí na tretiu osobu, teda prevedie ju na niekoho iného. Je to mylná predstava, pretože ide o tzv. odporovateľný právny úkon. Odporovateľným právnym úkonom je úkon, ktorý ukracuje pohľadávku veriteľa a ktorý dlžník zmenšuje svoj majetok do tej miery a znižuje vymožiteľnosť veriteľovej pohľadávky. Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa s tým, že osoba, ktorá takto nadobudla prevedený majetok, vedela o dlžníkovom úmysle ukrátiť veriteľa, resp. o ňom nevedela len v dôsledku svojej nedbanlivosti. V exekučnom konaní možno zexekvovať aj nehnuteľnosť, ktorá bola prevedená na tretiu osobu, avšak tento právny úkon by musel byť určený právoplatným rozsudkom súdu za neúčinný voči povinnému. Ak by ste mali na svojej nehnuteľnosti zriadené záložné právo (iné ako exekučné záložné právo), k exekúcii predajom nehnuteľnosti je potrebný aj súhlas záložného veriteľa.

Predaj spoluvlastníckeho podielu - záchrana od spoluvlastníka

Výhodné pre vás, a teda i pre ostatných spoluvlastníkov, ktorí ako ste uviedli, sú vaši blízki, by bolo zabrániť exekúcii predajom veci tak, že spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci by najneskôr do začiatku dražby zložili u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu., ktorý sa má vydražiť. Ak by najneskôr do začiatku dražby zložili danú sumu u exekútora, resp. na jeho účet, nadobudli by podiel na veci pomerne podľa výšky svojich spoluvlastníckych podielov. Ak by k tomu došlo, exekútor, následne naloží so zaplatenou sumou ako s výsledkom predaja. Samotné nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha ešte schváleniu súdom. Súd tak musí pred vydaním svojho rozhodnutia preskúmať zákonnosť priebehu exekúcie a najmä, splnenie podmienok pre vznik právneho následku - k nadobudnutiu podielu na veci zo strany spoluvlastníka/ov. V tomto prípade sa nejedná o prevod vlastníckeho práva na základe zmluvy medzi spoluvlastníkom a povinným, či spoluvlastníkom a súdom, ale o prevod vlastníckeho práva na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom.

V opačnom prípade exekútor postupuje tak, že vydá exekučný príkaz na uskutočnenie exekúcie predajom nehnuteľnosti, zabezpečí znalecký posudok za účelom zistenie ceny nehnuteľnosti. Exekútor po určení najnižšieho podania určí termín dražby - prostredníctvom vyhlášky - pričom termín dražby musí byť určený na tridsiaty deň od posledného dňa lehoty určenej osobitným predpisom na uverejňovanie údajov v Obchodnom vestníku. Žaloby zo strany nájomcu by som sa neobával, pokiaľ ste ich o prebiehajúcej exekúcii upovedomili.

Svoje čitateľské otázky adresujte na: advokaat@centrum.sk

Späť

Ako využiť úložný priestor Ako využiť úložný priestor

Výber nábytku Ak sa rozhodnete pre jednu alebo druhú možnosť, musíte toto rozhodnutie brať ako stav na niekoľko rokov. Do úvahy by ste mali brať aj fakt, či svoje úložné priestory riešite v byte, v ktorom chcete stráviť zvyšok svojho života, alebo ho beriete ako „prestupnú stanicu“ pokiaľ sa vám nerozrastie rodina. Ak by ste totiž uvažovali, že v budúcnosti chcete svoj štartovací byt predať, tak by vám mohli skôr vyhovovať sektorové skrine, ktorých sa môžete kedykoľvek zbaviť a pri sťahovaní do nového bytu vám nebude ľúto vyhodených peňazí za..

Bývanie - relax - biznis

Spoločnosť Nadlan, a.s. člen skupiny Vara Group, prichádza na slovenský trh s novým polyfunkčným projektom, v ktorom spája možnosti bývania, práce a relaxácie. Z tohto spojenia vyplýva aj jeho názov, 3nity. Symbolika je znázornená aj v samotnom projekte, ktorý sa v podobe troch veží týči do výšky sto metrov.Polyfunkčný komplex 3nity je moderný, luxusný bytový dom v centre mesta, obklopený zeleňou, disponujúci aj vlastnými zelenými plochami v objekte. Investor, skúsená spoločnosť s medzinárodnými výsledkami i referenciami, pri výbere lokality Mlynské Nivy..

Bývanie v meste a na dedine

Ako sa hovorí, život je otázka priorít. Túto vetu nepoznáme len ako slogan jednej reklamy, ale týka aj spôsobu nášho života v oblasti hodnôt, či praktického života, napr. bývania. Asi najviac sa však prejavuje vo výbere možnosti bývania v meste, alebo na vidieku. Zatiaľ čo v iných oblastiach bývania sa dá čitateľom presne poradiť, výber z týchto dvoch oblastí je skôr témou, kde samotné rozhodnutie je akousi zmesou vlastného presvedčenia a finančných možností, ktoré na splnenie svojej túžby máte. Aj keď Slovensko nepatrí k tým najvyspelejším krajinám..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku,..

Ohováranie a otázka prostitúcie v susedských a nájomných vzťahoch - občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť

V minulom čísle sme riešili právny problém dvoch študentiek - Jany K. a Zuzany T. - z Nitry, ktoré si spoločne prenajali byt a v dôsledku anonymnej správy (tzv. oznámenie o domovej schôdzi) rozšírenej v dome, kde sa nimi obývaný byt nachádza, boli obvinené z prostitúcie, predaja drog a zbraní v prenajatom byte. V danej príčinnej súvislosti sa značne zhoršil vzťah medzi študentkami - nájomcami a susedmi, ako aj vzťah medzi nájomcami a ich prenajímateľom, v dôsledku čoho im hrozí zo strany prenajímateľa, ktorého meno bolo dané do súvislosti s údajnou..

Neplatnosť právneho úkonu v konaní o dedičstve

Sme štyria súrodenci. Naša mama zomrela v roku 2005, kedy prebehlo aj dedičské konanie. Mama ešte za života uzavrela s naším bratom kúpnu zmluvu, ktorou mu predala časť „rodičovského“ domu a časť mu darovala. V zmluve si vyhradila právo doživotného bývania a darovanie podmienila, že ju brat doopatruje a bude sa o ňu starať. Nestalo sa tak, odcestoval na dlhé obdobie do Nemecka a o mamu sa staral náš otec a my. Dokonca brat nezaplatil ani cenu za kúpu domu, ale ako vlastník domu figuruje on. Brat nám zmluvu nechce ukázať, mama nám kúpnu zmluvu tiež odmietala..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Financovanie prác na bytovke domu

Keď sa obnova financuje prostredníctvom bankyNajlacnejšie požičiava štátMožnosti financovania obnovy bytových domovŠtátny fond rozvoja bývaniaŠtátna dotáciaAko dostať dotáciu ministerstvaStavebné sporiteľneKomerčné bankyPodmienky, za akých banky požičiavajú na obnovu bytovČo je pri poskytovaní úveru bankou dôležitéÚvery na obnovu bytového domu poskytujú komerčné banky aj stavebné sporiteľne, najvýhodnejšie však na tento účel požičiava štát.Keď sa obnova financuje prostredníctvom banky Na obnovu bytového domu si možno požičať aj od..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.