Riešenie dedičskej otázky medzi živými a mimo testamentu

Čo je darované, patrí len jednému z manželov

Rodinný dom, ktorý podľa vašich slov mal nadobudnúť darovaním počas existencie vášho manželstva manžel, je výlučne jeho majetkom. To, že v darovacej zmluve nefigurujete vy ako manželka, je tým, že darca chcel nehnuteľnosť darovať výlučne manželovi. Veci, ktoré jeden z manželov počas manželstva získal darovaním, príp. dedením, netvoria tak predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Skutočnosť, že predmetnú nehnuteľnosť užívate a obývate, je daná existenciou manželstva, a teda ju užívate z titulu vášho statusu manželky.

Pre prípad dedenia a ak vychádzame z toho, že by vami spomínané deti neodmietli dedičstvo, do úvahy by pri riešení bývania vašej osoby v dotknutej nehnuteľnosti prichádzala dohoda dedičov o dedičstve, ktorá však podlieha schváleniu súdu. Podľa § 482 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, ak je dedičov viac, vyporiadajú sa o dedičstve medzi sebou na súde dohodou. Ak by však dediči neboli naklonení dohode, vo veci by ďalej konal súd, prejednal by dedičstvo.

Ak sa v rámci konania o dedičstve bude vychádzať z existencie vás a detí, teda ako osôb povolaných dediť po vašom manželovi - pričom majetkom je rodinný dom v jeho vlastníctve - byt by mal byť podľa zásad uvedených v §§ 473 a nasl. Občianskeho zákonníka nadobudnutý všetkými vyššie uvedenými osobami - vy a deti z prvého manželstva. Posúdenie, či aj deti z druhého manželstva, je na posúdení súdu, teda v jeho kompetencii. Každý z dedičov patriacich do prvej skupiny, kde dedia manžel a deti poručiteľa, zdedí rovnaký podiel.

Ak mal poručiteľ v čase svojej smrti s pozostalým manželom majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve (BSM), o ktorého vyporiadaní sa nezačalo konanie na súde, vyporiada sa tento majetok v konaní o dedičstve podľa osobitného predpisu (§ 150 a nasl. Občiansky zákonník). Majetok patriaci do BSM sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice. Ak však medzi nimi nedôjde k dohode, vyporiada tento majetok súd príslušný na konanie o dedičstve, ako som už načrtol vyššie. Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) obsahuje vymedzenie rozsahu majetku poručiteľa a jeho prípadných dlhov s údajom o cene majetku a určenie, čo z tohto majetku patrí do dedičstva a čo patrí pozostalému manželovi. Ak by k dohode dedičov nedošlo, podľa § 483 Občianskeho zákonníka, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané. Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov.

Dohoda o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov - riešenie „inter vivos“

Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Darovaním jednej polovice z predmetnej nehnuteľnosti by predstavovalo čiastočné riešenie a ani nejde o obvyklé darovanie. Avšak deti by mohli v konaní o dedičstve požadovať finančnú náhradu v hodnote ½ darovanej nehnuteľnosti. Išlo by teda o čiastočné riešenie.

Riešením otázky predmetnej nehnuteľnosti za života vášho manžela - „inter vivos“ by bol prevod polovice z nehnuteľnosti - rodinného domu - na vašu osobu, čo by bolo možné riešiť darovaním, avšak v danom prípade by išlo nie o bežné darovanie, a z hodnoty polovice nehnuteľnosti by ste po smrti manžela museli vyplatiť ostatných oprávnených dedičov. Zákon pripúšťa, aby ste ako manželia rozšírili objem vášho BSM, a to dohodou o rozšírení BSM. V tom dôsledku by sa rodinný dom stal súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov a súčasne by sa tým pre prípad úmrtia vášho manžela posilnilo vaše právne postavenie vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti aj pre prípad konania o dedičstve, ako aj vo vzťahu k riešeniu a zabezpečeniu vášho dôstojného bývania.

Pokiaľ by ste dospeli k zámeru obrátiť sa na súd, v prvom rade treba skúmať, či tu je možnosť výhry, a teda či žalovať alebo ušetriť čas svoj a čas súdu. V danej súvislosti uvádzam judikát - uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. I. ÚS 16/01 z 19. apríla 2001 vydané vo veci, v ktorej navrhovateľka žalovala ďalších oprávnených dedičov a žiadala prisúdiť viac, než pripadalo na jej dedičský podiel: „Článok 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje aj ochranu dedičského práva, v danom prípade práva zákonných dedičov dediť rovnakým dielom. Právu dedičky zodpovedalo aj rovnaké právo ostatných dedičov, a to k majetku, ktorý tvoril dedičstvo. Rozhodnutie všeobecných súdov v konaní, v ktorom sú tieto zákonom oprávnené konať a rozhodovať, ktoré nie je v súlade s predstavami navrhovateľky, ktorá sa domáhala ústavnej ochrany svojho vlastníckeho práva aj napriek nesplneniu všetkých s nadobudnutím alebo uplatňovaním tohto práva spojených zákonných podmienok uvedených v Občianskom zákonníku, nemožno považovať za porušenie základného práva.“

Ohľadne dohody o rozšírení BSM odporúčame konzultáciu s právnikom.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak @ defensa.sk

 

Späť

Poistenie nehnuteľností

Vlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domovom je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže uchýliť a s ktorým môže urobiť čo sa jemu páči. Miesto, o ktorom môžete povedať, môj dom, môj hrad. Aby bolo bývanie aj dobre zabezpečené, nemali by sme zabúdať na poistenie svojho príbytku.Ak už máte svoje hniezdo v ktorom budete bývať vybudované, iste vás to stálo mnoho síl a námahy. Preto je na mieste, ak si ho chcete za každú..

Fotovoltika, ekologická výroba energie Fotovoltika, ekologická výroba energie

Obnoviteľné zdroje energie sa ako pojem stali pomaly každodennou súčasťou života. Čítame o nich v novinách, počúvame o nich v rozhlase, či vidíme v televízii, ale akosi stále si nevieme konkrétnejšie predstaviť ako tieto zdroje využívať v bežnom živote. Nuž základom toho všetkého je možno aj smutný fakt, že ekologické zmýšľanie Slovákov sa končí maximálne pri separovanom odpade. V prípade ďalších možností, ako je napr. ekologická výroba energie, by asi väčšina len mávla rukou a povedala, že na takéto veci nemá čas.Nezáujem o informovanosť..

MONOCHROMATIZMUS V BYTOVOM DIZAJNE MONOCHROMATIZMUS V BYTOVOM DIZAJNE

Mnoho ľudí si myslí, že na oživenie a zútulnenie ich domova treba využívať len farby, no i jednofarebná miestnosť môže s našimi radami vyzerať ako z katalógu.V prvom rade je potrebné vysvetliť si, ako monochromatizmus funguje v praxi. Pokiaľ si zvolíme používať v našom príbytku čisté línie a neupútavať prešpekulovanou farebnosťou, treba zamerať  pozornosť predovšetkým na materiály, ktoré v doma využijeme. Monochromatizmus je špecifický práve svojou hrou s rôznymi materiálmi. Pri správnom výbere..

Ohováranie v nájomných a susedských vzťahoch

Dovoľujem si na vás obrátiť sa s prosbou o radu. Sme dve mladé pracujúce a podnikajúce študentky. V polovici minulého roka sme si našli ubytovanie v Nitre, jedná sa o byt v osobnom vlastníctve. S prenajímateľom sme mali dobré vzťahy, avšak pred dvomi týždňami sa stala nepríjemná vec - obyvateľom domu, kde bývame, boli do schránok vhodené pozvánky na domovú schôdzu s uvedením termínu - o deň, na ktorej sa malo riešiť údajné poskytovanie erotických služieb v byte prenajímateľa, s uvedením jeho mena, a s ktorým máme nájomnú zmluvu, ako aj údajný predaj..

Rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby

Osobitným problémom právneho režimu nehnuteľností je rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby, ktorá je na ňom zriadená. Podľa väčšiny právnych poriadkov západoeurópskych krajín sa právny osud stavby spravuje obligatórne právnym osudom pozemku, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Právna veda túto zásadu nazýva superficies solo cedit (doslovne „povrch ustupuje spodku“). Ak si teda niekto postaví dom na cudzom pozemku, tak by sa jeho vlastníkom mal stať ten, komu tento pozemok patrí.Už starí Rimania sa riadili týmto pravidlom. V ich podmienkach malo za účel..

K právnej úprave nájmu nebytových priestorov a zánik nájmu

Ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka špeciálne. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný zákon. (rozsudok Najvyššieho súdu SR č. k. Cdo 3/1997) Skutkový stav prípadu Prenajímateľ a nájomca v roku 1992 uzavreli zmluvu o nájme nebytových priestorov na dobu piatich rokov s tým, že si dojednali vzájomné..

Ceny nehnuteľností

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..

Investing in Real Estate in Slovakia - reality - nehnutelnosti - as Slovaks call it

Investing in Real Estate in Slovakia             Apart from the landmarks and notable touristic attractions this country has to offer, in recent years, the Slovakian Real Estate ( TRH Nehnutelnosti ) market has proven to be a profitable investment for potential real estate investors.   Real Estate Pricing ( Reality ) in Slovakia The average price of flats in Slovakia in the year 2018 stands at 1,612 €/m2.   Reasons to Invest in Real Estate (Reality) in Slovakia There are many reasons to invest in Real estate..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.