Sporné nároky a určenie vlastníckeho práva

Môj otec mi v roku 2003 daroval pozemok, ktorý naša rodina užívala a obhospodarovala od dvadsiatych rokov minulého storočia. Malá časť priliehajúca k môjmu pozemku pôvodne pripadajúca k bývalej vodnej hrádzi bola prebudovaná na verejnú komunikáciu a časť bola prevedená do vlastníctva jednej obchodnej spoločnosti. Dozvedel som sa to pred jeden a pol rokom a myslím si, že pozemok bol prevedený do vlastníctva od štátnej inštitúcie, ktorá nebola skutočným vlastníkom. Nový „vlastník“ si vzal na spornú časť pozemku hypotéku. V tejto časti sa nachádza elektrické vedenie a kabeláž verejného osvetlenia. Na dotknutej časti je dokonca hlavný a jediný vstup na môj ostatný pozemok. Tvrdím, že táto časť pozemku patrí mne, nakoľko bola vydržaná už mojimi predkami. Môžete mi prosím poradiť? Ďakujem.

Miroslav K., Bratislava

Pán Miroslav. Moja odpoveď bude korešpondovať so všeobecnými skutočnosťami, ktoré vo svojom dotaze uvádzate. S dispozíciou príslušnej dokumentácie by samozrejme bolo možné vám poskytnúť komplexnejšiu informáciu.

Vydržanie

Vydržanie je derivatívnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva k veci, v danom prípade nehnuteľnosti. Predpokladom na vydržanie je existencia predmetu spôsobilého na vydržanie - teda napr. pozemok, musí ísť o oprávnenú držbu - kedy držiteľ - osoba užívajúca vec je vnútorne uzrozumená, že vec patrí jej a takým spôsobom sa aj o ňu stará. Nie je si teda vedomá, že by vec patrila niekomu inému. Ďalej sa vyžaduje existencia nepretržitej držby - na vydržanie nehnuteľnej veci zákon vyžaduje nepretržitú držbu desať rokov. O oprávnenú držbu nejde v prípade, ak niekto násilím vylúči z vlastníctva inú osobu (napr. jeden z manželov zabráni vstupu do spoločného domu druhému manželovi a tým ho vylúči z užívanie nehnuteľnosti patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Ak tvrdíte, že sporný pozemok, ste vy, príp. vaši predkovia mali vydržať, túto skutočnosť musíte preukázať.

Notárska zápisnica o vydržaní

Notár vám osvedčí nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním, ak je vydržanie nesporné, vo forme notárskej zápisnice. Zápisnica musí obsahovať vyhlásenie vydržateľa o zákonných podmienkach vydržania, ďalej by malo byť jej súčasťou vyhlásenie dotknutého vlastníka nehnuteľnosti a obecného úradu, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza, že k vzniku vlastníckeho práva vydržateľom nie sú výhrady alebo že na sporný pozemok neboli uplatnené reštitučné nároky. Tiež treba uviesť dôkazy preukazujúce osvedčované skutočnosti. V obdobnej záležitosti by sa mal vyjadriť aj Slovenský pozemkový fond.

Podnet na prokuratúru

Za zváženie stojí možnosť podať písomný podnet vo veci porušenia zákona na príslušnú prokuratúru, ktorá má chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Jedným z oprávnení prokurátora je možnosť podať návrh na začatie občianskeho súdneho konania. Ak návrh na začatie súdneho procesu nepodá prokurátor, môže z titulu svojej pôsobnosti vstúpiť do vami iniciovaného súdneho konania. Ustanovuje tak § 19 ods. 2 písm. b zákona o prokuratúre.

Určenie vlastníckeho práva žalobou

Podanie podnetu na prokuratúru nevylučuje vaše právo obrátiť sa na súd prostredníctvom žaloby o určenie vlastníckeho práva, v rámci ktorej je nevyhnutné podrobne opísať skutkový stav a náležite preukázať všetkými relevantnými a dostupnými dôkazmi, že sporná nehnuteľnosť patrí vám. Ďalej je už na súde, ako sa s vašimi tvrdeniami a predloženými či navrhnutými dôkazmi vysporiada. Nakoľko sa pri určovaní vlastníckych práv jedná o náročnú vec vyžadujúcu si odborné zručnosti, iste by som kontaktoval za účelom pomoci právnika.

Zákon o energetike - ochranné pásmo na spornom pozemku

Keďže uvádzate, že na spornom pozemku by sa mala nachádzať kabeláž a elektrické rozvody verejného osvetlenia, príp. zariadenia elektrární, na danú oblasť sa vzťahuje režim ochranného pásma upravený v § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov. Zjednodušene povedané, veľa sa na danom pozemku robiť nedá - každý ako jeho vlastník je obmedzený spomenutým ustanovením zákona o energetike, pretože ochranné pásmo nad vonkajším elektrickým nadzemným vedením predstavu je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. Nesmú sa tu napr. zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, či vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m. Vzhľadom na túto skutočnosť by bolo snáď najschodnejšie, ak sa nepreukáže porušenie zákona, dohodnúť sa s vlastníkom predmetného pozemku na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu - právo prechodu. Dohoda je vždy rozumnejšou a schodnejšou cestou ako vynaloženie času, energie a financií na zdĺhavé súdne konanie.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Ako urobiť z vašej spálne najlepšie miesto v dome? Ako urobiť z vašej spálne najlepšie miesto v dome?

Kvalitný odpočinok je vo všeobecnosti kľúčom k efektívnej práci a emočnému zdraviu. To je pravdepodobne dôvod, prečo v tomto stave strávime až tretinu svojho života. Znamená to, že spálňa má nielen v našej existencii, ale aj v interiéri osobitnú a významnú úlohu. Žiaľ, len minimum z nás tomuto problému venuje dostatočnú pozornosť, čoho dôsledkom je nielen naše dlhodobé fyzické, ale aj psychické vyčerpanie. Aby ste tým zbytočne vy ani vaše okolie dlhodobo netrpeli, prezradíme vám, ako si z tohto priestoru urobiť najlepšie miesto v dome. Začnite pekne..

Nízkoenergetické domy

Energetická hospodárnosť budovEnergetická certifikáciaNízkoenergetický domInštitút pre energeticky pasívne domyV januári 2006 bol na Slovensku prijatý zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platnosť nadobúda 1. Januára 2008. Zákon nadväzuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov, ktorá obmedzuje spaľovanie neobnoviteľných prírodných zdrojov a tým chce prispieť k obmedzeniu tvorby oxidu uhličitého. Cieľom smernice je zlepšenie energetickej..

Montovaný dom – predsudky a skutočnosť. Naozaj môže konkurovať klasike?

Otázka domu je pre každého jednou z najosobnejších;  je to miesto, kde trávime spolu so svojou rodinou nielen väčšinu svojho života, ale zároveň ho chceme vnímať ako útočisko. Je preto pochopiteľné, že sa každý budúci majiteľ snaží, aby bol jeho dom čo najkvalitnejší – samozrejme v rámci jeho finančných možností, čo býva pri rozhodovaní o jeho druhu často kľúčovým faktorom. Murovaný dom zostane vždy klasikou, avšak jeho výstavba si vyžaduje nielen veľa financií a práce, ale i pomerne dlhý čas. Alternatívou je montovaný dom, ktorý už..

Zmluva o vstavbe bytov - právna úprava a jej náležitosti

Jedným zo spôsobov vzniku vlastníctva bytov a nebytových priestorov, ktorý sa v súčasnosti vo veľkom rozsahu realizuje, je aj nadobúdanie nehnuteľností na základe zmluvy o výstavbe, stavbe alebo nadstavbe domu. Daný spôsob obľubujú najmä developerské spoločnosti. Jedná sa o zmluvu, ktorej rámcovú právnu úpravu obsahuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zmluvnými stranami tejto zmluvy sú na jednej strane doterajší vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome a na strane druhej stavebník/stavebníci...

Bývanie rozvedeného manžela - otázniky nad družstevnými bytmi

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či mám právo na polovicu bytu, ktorý na mňa a moju manželku (sme v rozvodovom konaní) prepísala svokra po našom sobáši. Jedná sa o družstevný byt, ktorý nie je ešte vo vlastníctve, sme tam len členmi družstva. Rastislav K., Rimavská Sobota Družstevným bytom sa rozumie byt, ktorý je vo vlastníctve bytového družstva, je prenajatý členovi družstva alebo ktorý je v spoločnom nájme manželov, pričom aspoň jeden z manželov je členom družstva. Tak ustanovuje rozsudok Najvyššieho súdu S SR, sp. zn. 5 Cdo 107/2000 z 30.1.2001...

Rastúci slovenský dopyt po chorvátskych nehnuteľnostiach - krásy Jadranu a právne otázky kúpy

Omylom je, ak si niekto myslí, že v Stredomorí si nehnuteľnosť môžu dovoliť len superboháči, milionári. Napriek súčasnej situácii v Grécku ceny nehnuteľností postupne klesajú a z uvedenej situácie ťažia najmä Rusi a Taliani, ktorí skupujú nehnuteľnosti – apartmány, byty, domy, hotely a pod. Napríklad, klasický 2-izbový byt na gréckom ostrove je možné kúpiť od asi 45-50 tisíc eur, za ktorú je možné kúpiť 1- izbový byt v Bratislave.   Split a Dubrovnik - najväčší dopyt po luxuse   Pre Slovákov..

Novinky v stavebnom sporení

Správa bytových domovCieľ projektu a konferencieNovela zákona o stavebnom sporeníOkruh poberateľov štátnej prémieAsi nikoho v súčastnej dobe neprekvapí, že medzi základné túžby človeka patrí splnenie si sna o vlastnom bývaní či zmodernizovaní toho, čomu hovoríme vlastný domov. Cesta k peknému a hlavne útulnému bývaniu vedie viacerými cestami. Medzi tie najviac využívané cesty ako sa k tomuto cieľu priblížiť patrí na Slovensku stavebné sporenie. Aby tento nástroj na splenie si sna o peknom bývaní mohol lepšie reagovať na potreby ľudí, dochádza na tomto..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Financovanie prác na bytovke domu

Keď sa obnova financuje prostredníctvom bankyNajlacnejšie požičiava štátMožnosti financovania obnovy bytových domovŠtátny fond rozvoja bývaniaŠtátna dotáciaAko dostať dotáciu ministerstvaStavebné sporiteľneKomerčné bankyPodmienky, za akých banky požičiavajú na obnovu bytovČo je pri poskytovaní úveru bankou dôležitéÚvery na obnovu bytového domu poskytujú komerčné banky aj stavebné sporiteľne, najvýhodnejšie však na tento účel požičiava štát.Keď sa obnova financuje prostredníctvom banky Na obnovu bytového domu si možno požičať aj od..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.