Sporné nároky a určenie vlastníckeho práva

Môj otec mi v roku 2003 daroval pozemok, ktorý naša rodina užívala a obhospodarovala od dvadsiatych rokov minulého storočia. Malá časť priliehajúca k môjmu pozemku pôvodne pripadajúca k bývalej vodnej hrádzi bola prebudovaná na verejnú komunikáciu a časť bola prevedená do vlastníctva jednej obchodnej spoločnosti. Dozvedel som sa to pred jeden a pol rokom a myslím si, že pozemok bol prevedený do vlastníctva od štátnej inštitúcie, ktorá nebola skutočným vlastníkom. Nový „vlastník“ si vzal na spornú časť pozemku hypotéku. V tejto časti sa nachádza elektrické vedenie a kabeláž verejného osvetlenia. Na dotknutej časti je dokonca hlavný a jediný vstup na môj ostatný pozemok. Tvrdím, že táto časť pozemku patrí mne, nakoľko bola vydržaná už mojimi predkami. Môžete mi prosím poradiť? Ďakujem.

Miroslav K., Bratislava

Pán Miroslav. Moja odpoveď bude korešpondovať so všeobecnými skutočnosťami, ktoré vo svojom dotaze uvádzate. S dispozíciou príslušnej dokumentácie by samozrejme bolo možné vám poskytnúť komplexnejšiu informáciu.

Vydržanie

Vydržanie je derivatívnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva k veci, v danom prípade nehnuteľnosti. Predpokladom na vydržanie je existencia predmetu spôsobilého na vydržanie - teda napr. pozemok, musí ísť o oprávnenú držbu - kedy držiteľ - osoba užívajúca vec je vnútorne uzrozumená, že vec patrí jej a takým spôsobom sa aj o ňu stará. Nie je si teda vedomá, že by vec patrila niekomu inému. Ďalej sa vyžaduje existencia nepretržitej držby - na vydržanie nehnuteľnej veci zákon vyžaduje nepretržitú držbu desať rokov. O oprávnenú držbu nejde v prípade, ak niekto násilím vylúči z vlastníctva inú osobu (napr. jeden z manželov zabráni vstupu do spoločného domu druhému manželovi a tým ho vylúči z užívanie nehnuteľnosti patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Ak tvrdíte, že sporný pozemok, ste vy, príp. vaši predkovia mali vydržať, túto skutočnosť musíte preukázať.

Notárska zápisnica o vydržaní

Notár vám osvedčí nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním, ak je vydržanie nesporné, vo forme notárskej zápisnice. Zápisnica musí obsahovať vyhlásenie vydržateľa o zákonných podmienkach vydržania, ďalej by malo byť jej súčasťou vyhlásenie dotknutého vlastníka nehnuteľnosti a obecného úradu, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza, že k vzniku vlastníckeho práva vydržateľom nie sú výhrady alebo že na sporný pozemok neboli uplatnené reštitučné nároky. Tiež treba uviesť dôkazy preukazujúce osvedčované skutočnosti. V obdobnej záležitosti by sa mal vyjadriť aj Slovenský pozemkový fond.

Podnet na prokuratúru

Za zváženie stojí možnosť podať písomný podnet vo veci porušenia zákona na príslušnú prokuratúru, ktorá má chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Jedným z oprávnení prokurátora je možnosť podať návrh na začatie občianskeho súdneho konania. Ak návrh na začatie súdneho procesu nepodá prokurátor, môže z titulu svojej pôsobnosti vstúpiť do vami iniciovaného súdneho konania. Ustanovuje tak § 19 ods. 2 písm. b zákona o prokuratúre.

Určenie vlastníckeho práva žalobou

Podanie podnetu na prokuratúru nevylučuje vaše právo obrátiť sa na súd prostredníctvom žaloby o určenie vlastníckeho práva, v rámci ktorej je nevyhnutné podrobne opísať skutkový stav a náležite preukázať všetkými relevantnými a dostupnými dôkazmi, že sporná nehnuteľnosť patrí vám. Ďalej je už na súde, ako sa s vašimi tvrdeniami a predloženými či navrhnutými dôkazmi vysporiada. Nakoľko sa pri určovaní vlastníckych práv jedná o náročnú vec vyžadujúcu si odborné zručnosti, iste by som kontaktoval za účelom pomoci právnika.

Zákon o energetike - ochranné pásmo na spornom pozemku

Keďže uvádzate, že na spornom pozemku by sa mala nachádzať kabeláž a elektrické rozvody verejného osvetlenia, príp. zariadenia elektrární, na danú oblasť sa vzťahuje režim ochranného pásma upravený v § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov. Zjednodušene povedané, veľa sa na danom pozemku robiť nedá - každý ako jeho vlastník je obmedzený spomenutým ustanovením zákona o energetike, pretože ochranné pásmo nad vonkajším elektrickým nadzemným vedením predstavu je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. Nesmú sa tu napr. zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, či vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m. Vzhľadom na túto skutočnosť by bolo snáď najschodnejšie, ak sa nepreukáže porušenie zákona, dohodnúť sa s vlastníkom predmetného pozemku na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu - právo prechodu. Dohoda je vždy rozumnejšou a schodnejšou cestou ako vynaloženie času, energie a financií na zdĺhavé súdne konanie.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Aké sú možnosti pri výbere podlahy Aké sú možnosti pri výbere podlahy

Každý, kto si zariaďuje svoj nový domov alebo renovuje starý, bude zaiste súhlasiť s tým, že jednou z kľúčových otázok pri jeho úprave je podlaha. Klasikou sú koberce, avšak nie každý je ich fanúšikom a je tu aj otázka alergií; dnes už nimi trpí pomerne vysoké percento populácie a roztoče v nich alergikovi zaiste dobrú službu neurobia. Za týchto okolností je namieste uvažovať o druhej forme klasiky - o parketách. Sú vkusné, praktické, ľahko sa udržiavajú čisté a zákazník si môže vybrať zo širokého spektra možností podľa svojich predstáv. Zrejme..

Balkón a lodžia

 Od začiatkuZasklite si lodžiuSklo zaskleniaRôzne využitieMateriály na vonkajšie použitie a nábytokZväčšite si lodžiuNajkrajšie sú farebnéEstetikaS príchodom leta sa už viacerí z nás tešia na pokojne strávený deň pri opaľovaní na vlastnej oáze pokoja, na terase či balkóne. Cez zimu boli dvere do tohto priestoru prevažne zatvorené, preto sa už iste tešíte ako vpustíte do svojho príbytku slnečné teplo a najmä čerstvý vzduch. Dokonca aj v centre väčšieho mesta je terasa akýmsi upokojujúcim prvkom. Najmä ak z nej máte dobrý výhľad.Balkóny a lodžie..

Daňová povinnosť pri prenajímaní nehnuteľností

Povinnosť registrácieVýnimky oznamovacej povinnostiRegistrácia na daňovom úradeBytová politikaPráva a povinnostiPovinnosti voči stavebnému bytovému družstvu     Prenajímanie nehnuteľností každého druhu sa môže za určitých podmienok stať výhodným biznisom. Najmä ak ide o ľudí, ktorý prenajímajú už nadobudnutú nehnuteľnosť, a nie sú zaťažení splácaním hypotéky alebo iných dlhov. V poslednej dobe sa objavil trend rýchleho nákupu nehnuteľnosti a jej  následného prenajímaniu a to najmä v prípade bytov.      Takýto spôsob môže byť pre niektorých..

Porozvodové otázniky - spor o vypratanie družtevného bytu

V roku 1977 mi spolu s manželkou bol pridelený družstevný byt, obaja sme boli členmi družstva. Tento byt som nerušene obýval a užíval. Požiadal som družstvo o prevod vlastníctva k tomuto bytu. V apríli a máji roku 2003 mi však zo strany družstva boli doručené výzvy na vydanie bytu, dôvodom bolo, že mojej manželke, s ktorou som neviedol dlhodobo spoločnú domácnosť, bol v roku 1990 pridelený družstvom iný byt a vraj som sa spolu s ňou družstvu písomne zaviazal tento byt odovzdať a presťahovať sa do novoprideleného bytu. V roku 2000 kedy sme sa s manželkou rozvádzali,..

Timesharing - atypická forma nájmu nehnuteľností

Iste sa už mnohí z vás, vážení čitatelia, stretli s novinkou na našom trhu, a to s dovolenkovými pobytmi, ktoré si záujemcovia tak povediac predplatili aj na obdobie niekoľkých rokov. Ide o timesharing, o právny inštitút pôvodne pochádzajúci spoza Atlantického oceánu, ktorého základy u nás sú dané najmä právom Európskej únie. Timesharing v práve EÚ a SRPrávnym rámcom pre oblasť nájmu práva na tzv. sezónne, alebo, aby sme sa vyjadrovali v súlade so znením právnych textov, práva užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch, je..

Rekonštrukcia domu a bytové náhrady

 Bývam v bytovom dome, ktorý v súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Stavebná firma, s ktorou vlastníci bytov v našom dome uzavreli zmluvu o vstavbe bytov v podkrovných priestoroch domu, odstránila strešnú krytinu. Nepochybne z dôvodu nedostatočného zaistenia strechy pred vplyvmi počasia došlo k zatopeniu nášho bytu dažďovou vodou. Voda zatopila náš byt na niekoľkých miestach, steny začali dokonca pukať a a na stenách izieb sa objavila pleseň. V danej situácii je nemožné v byte ďalej bývať -bojíme sa o naše zdravie a život. Prosím Vás o radu...

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.