Svojpomoc namiesto štátnej moci

Pred rokom som privolila môjmu známemu, aby sa ku mne nasťahoval. Dohodli sme sa, že budeme spolu bývať, pričom obaja sme mali prispievať na „spoločnú domácnosť“. Súhlasila som, nakoľko išlo o rodinného priateľa, ktorému boli moji rodičia z minulosti zaviazaní. Po čase nastali však rozpory, prišiel o zamestnanie, začal byť agresívny - slovné útoky, negativizmus. Na domácnosť prestal prispievať, prácu si nehľadal, čo bolo pre mňa už neudržateľné. Som zúfalá, lebo vo svojom vlastnom byte nemám pokoj, dotyčný sa mi smeje do očí a vyhráža sa mi súdmi, žalobami. Poraďte mi prosím, viac nevládzem

Adriana K., Bratislava

Právne vzťahy či už medzi občanmi alebo medzi inými subjektmi vznikajú z právnych úkonov alebo z iných skutočností, s ktorými zákon vznik týchto vzťahov spája. V prvom rade je preto potrebné skúmať, či existuje určitý právny úkon alebo iná skutočnosť, ktorá konkrétny vzťah zakladá. V prípade, že ste si ozrejmili svoje spolubývanie písomne, napr. nájomnou zmluvou, vychádzajte z nej. V nájomnej zmluve máte nepochybne uvedené, na akú dobu sa nájomný vzťah uzatvára - môže byť uzatvorený na určitú dobu, alebo na neurčitú dobu. Ak je v zmluve uvedený termín trvania nájmu, nájomný vzťah sa končí uplynutím daného termínu.

Ak nájomná zmluva bola uzatvorená na neurčito, nájomný vzťah môže zaniknúť buď písomnou dohodou oboch strán alebo na základe písomnej výpovede, ktorá musí byť druhej strane riadne daná na vedomie, napr. doporučenou poštovou zásielkou. Počas výpovednej lehoty však nájomný vzťah trvá. Ak nájomca po uplynutí výpovednej lehoty v byte zotrváva, je namieste uplatniť inštitút svojpomoci.

Svojpomoc - ochrana vlastníckych práv

„ Ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto ohrozený, primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť“.

Občan sa ochrany svojho práva môže domáhať pred súdom, prípadne za určitých okolností na orgáne obce. Faktom však je, že vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike je žalostná a zdĺhavá. Občan, ktorého právo je ohrozené alebo porušené, môže na svoj ochranu zasiahnuť sám len za určitých zákonom ustanovených podmienok. Nakoľko štátna moc v zastúpení justície je často pomalá a neefektívna, namieste je tzv. svojpomoc. Jedná sa o právny inštitút, ktorý predpokladá Občiansky zákonník v nenápadnom a stručne štylizovanom šiestom paragrafe. Účelom svojpomoci je zabezpečiť ochranu práva občana bez aktívnej účasti štátneho či iného orgánu.

Predpokladom na uplatnenie svojpomoci je, že v danej situácii, ktorá sa vyznačuje naliehavosťou z dôvodu závažnosti hroziacej ujmy, musí hroziť protiprávny zásah bezprostredne, teda nemôže ísť o dlhodobo trvajúci protiprávny stav. Svojpomoc pri odvracaní protiprávneho zásahu musí byť primeraná intenzite, nebezpečenstvu a spôsobu protiprávneho zásahu a jej uplatnením nesmie vzniknúť druhej strane škoda. Pokiaľ by ste napríklad vypratávanému subjektu spôsobili na jej veciach škodu, vzniknutú škodu by si druhá strana tento mohla voči vám uplatňovať cestou súdu. To isté sa týka aj pre prípadnú fyzickú ujmu. To neplatí, ak by z vašej strany, resp. zo strany tých, ktorých ste vyprataním splnomocnili, išlo o nutnú obranu - ak by vypratávaný subjekt bol agresívny a hrozil by vám z jeho strany fyzický útok.

Ak medzi vami a „spolubývajúcim“ neexistuje platná nájomná zmluva, domnievam sa, že je namieste uplatniť inštitút svojpomoci, nakoľko druhý subjekt sa vo vašom byte zdržiava proti vašej vôli, a hlavne - bez právneho titulu. Uvedený inštitút je o to viac odôvodnený, že situácia začína byť vyhrotená ako sama uvádzate, vzhľadom na správanie druhého subjektu, ktorý sa vám bezdôvodne vyhráža a vo vlastnom byte pociťujete napätie, obavy.

Výzva na vypratanie - právo vlastníka stojí vyššie

Subjekt, ktorý sa vo vašom byte zdržiava proti vašej vôli, bez existencie právneho titulu - napr. nájomná zmluva, je povinný byt opustiť a vypratať z neho svoje veci. Vaše právo vlastníka stojí vyššie, nad právnym postavením vypratávaného subjektu. Mali by ste ho písomne vyzvať - ak viazne osobná komunikácia, najlepšie doporučenou zásielkou - aby vo vami poskytnutej lehote dobrovoľne opustil byt a vypratal z neho svoje veci. Súčasne treba uviesť, že pokiaľ tak neučiní dobrovoľne, bude tak vykonané prostredníctvom iného subjektu (napr. SBS a pod.). Kde nie je nájomná zmluva, nie je ani povinnosť poskytnúť vypratávanému subjektu náhradné ubytovanie, príp. zabezpečiť mu uskladnenie jeho vecí. Tieto záležitosti si subjekt musí obstarať vo svojej réžii.

Svojpomoc je síce vnímaná ako výnimočný prostriedok ochrany práva, avšak v dôsledku rozsiahlych zmien v našej spoločnosti je jej uplatnenie namieste ako efektívne a rýchle zabezpečenie ochrany subjektívnych práv - ušetrí vám čas a s prihliadnutím na súdne poplatky - aj peniaze.

Čitateľské otázky adresujte na: advokaat@centrum.sk

Späť

Ako ušetriť na kúrení a zbytočne neplytvať teplom Ako ušetriť na kúrení a zbytočne neplytvať teplom

 Pravidelná údržba tepelných zariadení zabezpečí spoľahlivú vykurovaciu sezónu. Aby počas hlavnej vykurovacej sezóny bola pre odberateľov zabezpečená bezporuchová dodávka tepla a teplej vody, je potrebné vykonanie revízie a údržby tepelných zariadení pred jej začiatkom.  Rady ako zbytočne neplytvať teplomNajjednoduchším opatrením, ktoré môžu odberatelia urobiť sami, je vymeniť dlhé závesy a záclony kratšie, ktoré budú  siahať po parapetnú dosku. Keďže radiátory odovzdávajú teplo sálaním a prúdením, odstránením..

Bazény

Možno si poviete, že písať v čase krízy o bazénoch, či iných luxusných veciach nemá zmysel a zaoberať by sme sa mali len serióznymi témami. Nuž nebuďme na seba až takí prísni, lebo cez leto vás určite bude viac zaujímať to, ako svojim deťom vyplníte voľný čas. Určite veľa času s nimi strávite pri bazéne. Tak si radšej roztvorte slnečník a prečítajte si zopár rád, ako si dobre zadovážiť vlastný bazén, ako sa nervovať čítaním o zlom stave tej či onej ekonomiky.Ak bývate v rodinnom dome a ešte k tomu na dedine, skúste si dobre popremýšľať..

Ako efektívne riešiť otázku kúrenia

Problém tepla je vzhľadom na každoročné mrazy nielen stále aktuálnym, ale i mimoriadne pálčivým vzhľadom na vysoké ceny energií. Najčastejšia súvisiaca voľba, pred ktorou stojí množstvo rodín, je, či vraziť nemalú sumu peňazí do vlastného kotla a mať tak svoju spotrebu pod kontrolou, alebo naďalej využívať služby verejného pripojenia, ktoré síce počiatočnú investíciu v takej výške nevyžaduje, avšak v konečnom dôsledku stojí omnoho viac. Poďme sa teda pozrieť na výhody aj nevýhody oboch variantov a na kritéria, podľa ktorých by sme sa mali rozhodovať...

Uznesenia vlastníkov bytov na schôdzi a ukladanie povinností

Správu nášho bytového domu vykonávala pôvodne firma XY Bratislava, pričom od januára 2009 došlo ku zmene správcu. K zmene došlo podľa mňa nezákonne, nakoľko nie všetci sme sa ustanovili na schôdzu a hlasovali za nového správcu, a tiež došlo k neúmernému nárastu poplatkov za jednotlivé poskytované služby - rozdiel činí až 1.500 Sk za mesiac. Rovnako namietam, že ja ako staršia osoba, budem mať 86 rokov, by som mala byť povinná prispieť spolu s ostatnými vlastníkmi bytov v našom dome sumou 13.000 Sk ako tzv. jednorazový príspevok na sadové úpravy a..

Energetická hospodárnosť budov - nové povinnosti vlastníkov budov

V mnohých vyspelých krajinách sveta je moderným trendom znižovanie nákladov na výrobu a spotrebu energie, účelom čoho je okrem iného aj dodržanie tzv. „environmental friendly“ prístupu k životnému prostrediu, a teda zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Právo EÚ a vnútroštátna právna úpravaEurópska únia v danej súvislosti prijala dňa 16. decembra 2002 smernicu 91/2002/ES, ktorá nadobudlo účinnosť 04.01.2003. Členské štáty EÚ boli zaviazané predmetnú smernicu implementovať do svojich právnych poriadkov, pričom Slovenská republika tak vykonala..

Prevod vlastníctva družstevného (obecného) bytu a daňové povinnosti

Dobrý deň, máme záujem o vaše poradenstvo. Potrebovali by sme radu ohľadom predaja bytu. Vlastníme od roku 2002 družstevný byt, v ktorom máme zriadenú kanceláriu. Teraz ho chceme predať, ale realitný maklér nám odporučil ho odkúpiť do vlastníctva s ohľadom na lepšiu možnosť jeho prípadného ďalšieho predaja. Chceli by sme vedieť, či budeme musieť platiť daň z predaja nehnuteľnosti alebo nie. Svetozár K., konateľ obchodnej spoločnosti s.r.o., Bratislava  Občianskoprávny režim a režim daňový Predmetná otázka súvisí v prvom..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..

Poistenie domácnosti a zodpovednost Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..

Investing in Real Estate in Slovakia - reality - nehnutelnosti - as Slovaks call it

Investing in Real Estate in Slovakia             Apart from the landmarks and notable touristic attractions this country has to offer, in recent years, the Slovakian Real Estate ( TRH Nehnutelnosti ) market has proven to be a profitable investment for potential real estate investors.   Real Estate Pricing ( Reality ) in Slovakia The average price of flats in Slovakia in the year 2018 stands at 1,612 €/m2.   Reasons to Invest in Real Estate (Reality) in Slovakia There are many reasons to invest in Real estate..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.