Bývanie bez právneho titulu

V decembri 2007 sme sa na základe nájomnej zmluvy s bytovým družstvom stali nájomníkmi bytu. V čase podpísania zmluvy, ale v byte býval neplatič, ktorému bytové družstvo na základe nedoplatkov a dlhov zrušilo nájomnú zmluvu a ponúklo mu náhradné ubytovanie, ktoré odmietol. Existuje o tom aj doklad, ktorý podpísal. Za neplatiča sme museli všetky dlhy vyplatiť a bytové družstvo nám ponúklo, že byt si môžeme neskôr odkúpiť do osobného vlastníctva. Vo februári 2008 sme bytové družstvo požiadali o odkúpenie bytu do vlastníctva, kde nám bytové družstvo v tom istom mesiaci aj vyhovelo. Od decembra 2007 si poctivo platíme nájom a všetky výdavky s tým spojené. Z katastrálneho už máme aj všetky potrebné doklady o vlastníctve bytu, všetky účty sú adresované nám a v byte máme už aj prechodný pobyt. A tu začína náš problém. Neplatič sa odmietol vysťahoval, ba čo viac najal si právnika, ktorý nás písomne núti, aby sme od nájomnej zmluvy s bytovým družstvom odstúpili. Prosím poraďte nám ako ďalej máme postupovať, má na to právo nás k tomu nútiť, nemal by v tejto veci osloviť bytové družstvo? Ako dlho to bude ešte trvať, je možné, že by sme o ten byt mohli prísť, aj napriek tomu, že je to všetko legálnou cestou? Ďakujeme.

Zdena M., Bratislava

Ak ste vlastníkom predmetného bytu, nie ste povinná trpieť v ňom cudziu osobu, ktorá si protizákonne uzurpuje právo zdržiavať sa v ňom. Nikto nemôže iného nútiť, aby proti svojej vôli niečo konal, niečo strpel alebo zdržal sa nejakého konania. Akýkoľvek právny úkon, pri ktorom absentuje sloboda prejavu, slobodná vôľa iného, má za následok svoju neplatnosť. Bývalý nájomca nie je v žiadnom právnom vzťahu k vám alebo k bytovému družstvu - pri uzatvorení zmluvy o prevode vlastníctva k bytu sa jedná výlučne o záležitosť vás ako vlastníkov a bytového družstva ako prevodcu predmetného bytu.

Bytové družstvo postupovalo správne, keď pristúpilo k výpovedi z nájmu bytu. Jedným z výpovedných dôvodov je aj neplatenie dohodnutého nájomného riadne a načas, tj. v zmluvne určených termínoch a sumách. K výpovedi teda možno pristúpiť, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako tri mesiace. Občiansky zákonník tak ustanovuje v § 711 ods. 1 písm. d).

Neplatenie nájomného - rozpor s dobrými mravmi

Skutočnosť, že ste museli zaplatiť podlžnosti pôvodného nájomcu vyplýva z toho, že pri prevode bytu do osobného vlastníctva sa vyžaduje aj doklad od správcovskej spoločnosti, resp. v tomto prípade od bytového družstva, že na nájomnom a službách spojených s bývaním (príspevky do fondu opráv a pod.), nie sú žiadne nedoplatky. V každom smere sa však jedná o dlh, za ktorého vznik a vyrovnanie zodpovedá subjekt, ktorý neplatil - bývalý nájomca. Pokiaľ ste uhradili namiesto bývalého nájomcu dlžnú sumu, máte právo žiadať príslušnú náhradu súdnou cestou, teda zažalovať ho na zaplatenie, toho čo ste namiesto bývalého nájomcu plnili.

Bytové družstvo vypovedalo nájomný vzťah z dôvodu neplatenia nájomného. Nakoľko bývalý nájomca pravdepodobne preukázal, že je v hmotnej núdzi, bytové družstvo ako prenajímateľ bolo povinné nájomcovi poskytnúť náhradné ubytovanie. Nájomca, ktorý je povinný vypratať byt, a ktorému sa poskytuje bytová náhrada, je súčasne povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade. Nakoľko bývalý nájomca tak neurobil do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady, jeho nárok na bytovú náhradu zanikol.

Súčasne so zánikom nájmu mal byť zrušený i prechodný pobyt bývalého nájomcu. Aj keď by k jeho zrušeniu nedošlo, bývalý nájomca sa v byte zdržiava v byte protiprávne, bez akéhokoľvek právneho titulu. Keďže ste byt kúpili do vlastníctva od bytového družstva ako prevádzateľa, mali ste bytové družstvo požiadať, aby súčasne zabezpečilo vypratanie bývalého nájomcu z bytu. V opačnom prípade sa bytové družstvo mohlo dopustiť porušenia zmluvného záväzku vyplývajúceho zo zmluvy o prevode vlastníctva k bytu - prevádzateľ je povinný zabezpečiť, aby byt bolo možné od okamihu nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu byt nerušene užívať, zodpovedá za skutočnosť, že byt sa prevádza bez akéhokoľvek bremena, zaťaženia hoci mimozákonného.

Neoprávnený zásahu do práva k bytu

Bývalého nájomcu môžte dať vypratať, pričom náklady s tým spojené je povinný znášať on vo svojej réžii. Fakt, že dotyčná osoba užíva váš byt neoprávnene, proti vašej vôli a v rozpore so zákonom, môže založiť jeho prípadnú trestnú zodpovednosť, nakoľko sa môže jednať o podozrenie zo spáchania trestného činu obmedzovania domovej slobody. príp. trestného činu § 218 neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru podľa § 218 Trestného zákona. Tohto trestného činu sa môže dopustiť ten, kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného alebo kto oprávnenej osobe v užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni. Bolo by namieste, ak by ste vzhľadom na naliehavosť situácie prizvali k aktu vypratania zástupcov policajného zboru, čím by ste mohli predísť prípadným negatívnym dôsledkom zo strany bývalého nájomcu. Právo stojí jednoznačne na vašej strane, bráňte si ho.

Svoje otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Bývanie v podkroví

Podkrovie, miestnosť so šikmými stenami je pre niekoho priestor, kde štýl bývania dostáva iný, nekonvenčný charakter. Pre mnohých z vás je to dokonca zosobnenie sna o bývaní, či už v rodinnom dome alebo klasickom paneláku. Podkrovie však nemusí a ani neslúži výhradne len na bývanie. Niekomu tam stačí sušiť si vypraté šaty, iný zasa si tam zriadi umelecký ateliér. No a pre niekoho ďalšieho je podkrovie iba obyčajný sklad pre nepotrebné veci s ktorými sa nevie rozlúčiť. Ako stavať podkrovie Takže poďme pekne po poriadku. Ak je vašim snom bývanie v..

Dvere ako vstupná brána

 „Dvere sú pre každý byt či rodinný dom symbolom ochrany pre vonkajším svetom a dávajú nám pocit súkromia a bezpečia. Nie len že cez ne vchádzame a vychádzame, pozývame dnu našich hostí, ale pri ich prekročení vznikajú prvé dojmy a prezrádzajú nám mnohé o obyvateľoch domu. Žiadny iný element fasády nemá takú možnosť ovplyvniť vzhľad stavby, ako práve vstupné dvere. Ich hlavným účelom a úlohou je absolútna spoľahlivosť a najvyšší stupeň bezpečnosti.“Okná i dvere v byte by sa mali vhodne dopĺňať a pôsobiť harmonicky ako jeden celok. Preto..

Rekonštrukcia kúpeľne

Častým problémom pri rekonštrukcii kúpeľne býva na samotnom začiatku odstraňovanie umakartu. Ak sa pri rekonštrukcii kúpeľne rozhodnete pre jeho likvidáciu, musíte sa najprv rozhodnúť o tom, či nová tvár kúpeľne bude kopírovať jej predošlý charakter, alebo sa pustíte do úplne novej vizáže vašej kúpeľne. Ak si vyberiete prvú možnosť, tak odstránením umakartových stien získate väčšiu výšku v miestnosti. Samotné odstránenie umakartových stien trvá len niekoľko hodín, takže z hľadiska úspory času by to nemal byť problém. Prvé komplikácie pri..

Ďalšia činnosť spoločenstva, jeho orgány a zánik

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVAUZATVÁRANIE ZMLÚV A OBMEDZENIE PODNIKANIAORGÁNY SPOLOČENSTVAZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČENSTVA V minulom čísle sme sa pozastavili pri spoločenstve vlastníkov bytov, ktoré je jedným z dvoch druhov spravovania bytových domov. Nakoľko činnosť spoločenstva je dosť obsiahla, v dnešnom článku budeme pokračovať v bližšej špecifikácii činností, ktoré prislúchajú spoločenstvu ako právnickej osobe. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVASpoločenstvo je oprávnené samozrejme vykonávať tie činnosti, ktoré sú vymedzené v zákone č...

Spoluvlastnícky podiel ako predmet záložného práva a postihnutie spoluvlastníckeho podielu exekúciou

Dobrý deň. Rád by som sa spýtal na možné riešenie nasledovného problému. Moja manželka je spoluvlastníkom domu. Ona vlastní 2/10 z domu a ďalej je tam viacej vlastníkov, pričom jeden z nich, ktorý má 1/10 z domu, ju dal pred niekoľkými rokmi založiť a spadla na to exekúcia ktorú on nie je schopný splácať dlhé roky. Ešte k tomu je na tú 1/10 domu viacej exekúcií, čo sme sa nedávno dozvedeli. Radi by sme to začali riešiť, len nevieme ako. Chceli by sme tú 1/10 vyplatiť alebo postupne splatiť, ak sa to dá, lebo musíme opraviť určité časti domu a nakoľko..

Exekučný predaj nehnuteľnosti v dražbe II.

-->-->--> S priateľom sme sa rozhodli kúpiť rodinný dom s tým, že polovica bude napísaná na neho a druhá polovica na mňa. Moja otázka znie, v prípade, že by priateľ ako živnostník skrachoval, môžem prísť v exekútorskej dražbe o svoju časť domu ? Ako to právne ošetriť a ako prebieha taký exekučný predaj? Ďakujem za odpoveď.Oľga M., KremnicaZačiatok článku - Exekučný predaj nehnuteľností v dražbe I.Udelenie príklepu a vznesenie námietokPo tom, ako sú splnené všetky zákonné predpoklady na vyhlásenie dražby - vydanie dražobnej vyhlášky,..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008

Skoro každého, ktorý či už má byt alebo si ho ešte len plánuje obstarať, zaujíma vývoj cien bytov a hlavne prognóza do budúcnosti. Prvé sa dá ukázať na základe zozbieraných údajov, druhé sa dá v súčasnosti len veľmi obtiažne predpovedať.Pozrime sa teda, čo sa na trhu s bratislavskými bytmi dialo od januára 2008 po čiastočnom cca mesačnom (vianočnom) útlme, ktorý nastal po zatiaľ najväčšom realitnom boome na Slovensku v jeseni 2007, kedy boli ceny za meter štvorcový starých bytov v hlavnom meste drahšie ako ceny za meter štvorcový v novostavbách.Realitný..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.