Prístup súdneho znalca do obydlia občana - áno či nie?

 Dobrý deň, v novembri 2008 som sa stala nájomníčkou družstevného bytu. Po roku bývania v ňom som dostala zásielku zo súdu, že byt musím sprístupniť znalcovi z odboru stavebníctva, ktorý má vypracovať znalecký posudok na stavebné práce, ktoré tam uskutočnil predchádzajúci nájomník. Ten tam býval do roku 2005 s manželkou, ktorá vtedy od neho definitívne odišla a rozviedli ich v januári 2007. Preto sa chcem opýtať, kto je vlastne v práve - to mám akože do svojho bytu pustiť znalca, ktorý si už môj byt nafotí!? Veď moje súkromie bude narušené. Môj život mi to v tomto byte znepríjemňuje. Ďakujem za odpoveď.

Lesana M., Diviaky nad Nitricou

Podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie znaleckej činnosti, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, pričom znalec vykonáva svoju činnosť pre zadávateľa. Zadávateľom môže byť súd, iný orgán verejnej moci, fyzická osoba alebo právnická osoba. Znalec je pri výkone svojej činnosti pre súd alebo iný orgán verejnej moci oprávnený od každého požadovať súčinnosť a každý je povinný poskytnúť mu požadovanú súčinnosť v rozsahu podľa osobitných predpisov. Týmto osobitným predpisom je napríklad zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „OSP“), podľa ktorého § 127 ods. 1 a 3 je jednoznačné, že ak rozhodnutie súdu závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti, ustanoví súd po vypočutí účastníkov znalca.

Podľa § 127 ods. 3 OSP, účastníkovi, prípadne i niekomu inému môže súd uložiť, aby sa ustanovil k znalcovi, predložil mu potrebné predmety, podal mu potrebné vysvetlenia, podrobil sa lekárskemu vyšetreniu, prípadne krvnej skúške, alebo aby niečo vykonal alebo znášal, ak je to na podanie znaleckého posudku potrebné. Z uvedeného je zreteľné i pre vás, že hoci nie ste účastníkom súdneho konania, byt v ktorom v súčasnosti bývate je pre potreby súdu nevyhnutné znalecky prezrieť. Súd uložil znalcovi z odboru stavebníctva povinnosť preskúmať dotknutú nehnuteľnosť - byt, ktorý oprávnene obývate - a vypracovať znalecký posudok. Na strane druhej i vám vzniká povinnosť strpieť vstup a prítomnosť znalca v byte po čas nevyhnutne potrebný na vykonanie znaleckých úkonov. Vaša povinnosť strpieť znalcovu prítomnosť vo vašom obydlí vyplýva zo súdneho rozhodnutia, ktorým vám bola uložená povinnosť niečo vykonať alebo strpieť, zo zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ako aj zo zákona č. 99/1963. Zb., Občianskeho súdneho poriadku.

Zmyslom znaleckého dokazovania je ozrejmenie skutkových okolností, na posúdenie ktorých sú potrebné odborné znalosti a skúsenosti nevyhnutné na právne posúdenie veci. Som si vedomý, že môžete mať isté obavy zo vstupu cudzej osoby do vášho obydlia, avšak Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) vydáva pre znalcov riadne zapísaných v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov osobitné preukazy, ktorými sa znalci pri výkone svojej činnosti preukazujú oprávneným osobám, teda zadávateľovi a osobám poskytujúcim súčinnosť. Na vaše požiadanie sa vám znalec pred vstupom do vášho obydlia bez pochýb preukáže svojím preukazom.

Dohľad nad činnosťou znalcov vykonáva MS SR, a to sledovaním dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a preskúmavaním podnetov na postup pri výkone tejto činnosti, kontrolou znaleckých denníkov, kontrolou plnenia povinností uložených zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Ministerstvo tiež vybavuje sťažnosti na znalcov pri výkone znaleckej činnosti, avšak okrem sťažností na ich postup v konaní. Na vybavovanie sťažností sa uplatňuje zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

Znalcovi síce zákon nepriznáva postavenie verejného činiteľa a v súvislosti s výkonom svojej činnosti nepožíva ochranu verejného činiteľa, je však namieste vyjadriť sa, že vzhľadom k tomu, že znalec vykonáva svoju činnosť pre štát, ktorú zastupuje v danej veci súd ako štátny orgán v oblasti justície, je prístup do vášho obydlia štátom mocensky vynútiteľný. Súčasne musím zdôrazniť aj skutočnosť, že v prípade, ak by ste znalcovi odopreli poskytnúť potrebnú súčinnosť a odmietli by ste spolupracovať pri úkone, ktorý nariadil súd, hrozí vám podľa ust. § 53 OSP poriadková pokuta v sume 820 eur (24.703,32 Sk), keďže by ste neposlúchli príkaz súdu.

Záverom uvádzam judikát, rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 31.05.1972, č. k. 1 Cz 56/72, podľa ktorého poriadkové opatrenie podľa ustanovenia § 53 OSP možno použiť aj pri hrubom sťažovaní postupu súdneho konania nesplnením povinnosti potrebnej na podanie znaleckého posudku, uloženej súdom podľa ustanovenia § 127 ods. 3 OSP.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Krby a kozuby. Spríjemnime si zimu i leto. Krby a kozuby. Spríjemnime si zimu i leto.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že otázka krbov a kozubov nie je v súčasnom ročnom období aktuálna; pravdou však je, že na tieto veci je lepšie myslieť ešte v čase, keď nás treskúca zima nenúti k zbytočne rýchlym a prvoplánovým riešeniam. Ďalším faktom je, že mnohí z nás sú po zime „poučení“, ako sa pripraviť na tú ďalšiu. Poďme sa teda pozrieť na možnosti, ktoré v tejto oblasti máme, a zároveň sa môžeme pristaviť aj pri otázke ohňa v záhrade, ktorý môžeme využiť oveľa skôr. Kozub je nielen skvelým zdrojom tepla, ale i mimoriadne..

Obkladové panely do kuchyne Obkladové panely do kuchyne

Klasické keramické obklady sú dnes stále viac nahradzované obkladovými panelmi či doskami. Prečo je to tak? V čom spočívajú ich výhody a aké sú ich špecifiká? Tomu všetkému sa pozrieme na zúbok.   Obkladové panely vynikajú svojou jednoduchou montážou a mizivým množstvom škár. Vďaka týmto a ďalším vlastnostiam tak nachádzajú v kuchyni čoraz väčšie uplatnenie. Obkladové panely bývajú často prevedené aj v dekore klasických keramických obkladov, takže na prvý pohľad takmer nespoznáte rozdiel. Samozrejme záleží na kvalite prevedeného..

Keď sneh nie je len radosť ale aj starosť

Čistenie chodníkov v slovenských mestáchSankcie za nedodržiavanie povinnostíÚrazy na zľadovatených chodníkochPrvé snehové vločky prinášajú so sebou nielen radosť z nastávajúcej zimy, ale mnoho krát aj starosti s odstraňovaním veľkého množstva snehovej prikrývky. Tá vie najmä na cestách a chodníkoch pre chodcov narobiť najväčšiu šarapatu. Svedčia o tom aj zvýšené výjazdy záchranárov k starším ľuďom a väčšie množstvo fraktúr v chirurgických ambulanciách počas zimných mesiacov. Predchádzať sa dá tomu dôslednou zimnou údržbou nielen miestnych..

Svojpomoc namiesto štátnej moci

Pred rokom som privolila môjmu známemu, aby sa ku mne nasťahoval. Dohodli sme sa, že budeme spolu bývať, pričom obaja sme mali prispievať na „spoločnú domácnosť“. Súhlasila som, nakoľko išlo o rodinného priateľa, ktorému boli moji rodičia z minulosti zaviazaní. Po čase nastali však rozpory, prišiel o zamestnanie, začal byť agresívny - slovné útoky, negativizmus. Na domácnosť prestal prispievať, prácu si nehľadal, čo bolo pre mňa už neudržateľné. Som zúfalá, lebo vo svojom vlastnom byte nemám pokoj, dotyčný sa mi smeje do očí a vyhráža sa mi súdmi,..

Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti

Sme dvaja súrodenci a po rodičoch sme zdedili na polovicu stavebný pozemok v Bratislave. Moja sestra svoju časť predala, o čom som sa dozvedel až po tom, ako mi to nový vlastník oznámil. Ja som sa chystal na tomto pozemku postaviť dom, ale v tejto situácii neviem, či sa mám do stavby naozaj pustiť. Ako mám ďalej postupovať?  J. N., Bratislava Pre riešenie Vášho problému je rozhodujúce, kto je nadobúdateľom spoluvlastníckeho podielu Vašej sestry na predmetnom pozemku. Ak ním totiž bola blízka osoba Vašej sestry, to znamená v zmysle Občianskeho zákonníka..

Prenájom nehnuteľnosti a registračná povinnosť prenajímateľov

So začiatkom nového školského roka vyvstala pre mnohých študentov, prípadne pracujúcich, ktorí dochádzajú za prácou mimo svojho obvyklého bydliska, opäť otázka zabezpečenia svojho ubytovania. Mnohí z nich riešia uvedený problém, nakoľko kapacita internátov a ubytovní nemusí vždy pokryť ich vysoký dopyt, nájmom nehnuteľnosti - prevažne bytu alebo časti bytu. Mnohí občania sa na rubriku „Právnik radí“ obrátili s otázkami, či a kedy sú povinní sa registrovať na daňovom úrade a aký postup majú zvoliť pri prenájme nehnuteľnosti alebo jej časti,..

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.