Prístup súdneho znalca do obydlia občana - áno či nie?

 Dobrý deň, v novembri 2008 som sa stala nájomníčkou družstevného bytu. Po roku bývania v ňom som dostala zásielku zo súdu, že byt musím sprístupniť znalcovi z odboru stavebníctva, ktorý má vypracovať znalecký posudok na stavebné práce, ktoré tam uskutočnil predchádzajúci nájomník. Ten tam býval do roku 2005 s manželkou, ktorá vtedy od neho definitívne odišla a rozviedli ich v januári 2007. Preto sa chcem opýtať, kto je vlastne v práve - to mám akože do svojho bytu pustiť znalca, ktorý si už môj byt nafotí!? Veď moje súkromie bude narušené. Môj život mi to v tomto byte znepríjemňuje. Ďakujem za odpoveď.

Lesana M., Diviaky nad Nitricou

Podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie znaleckej činnosti, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, pričom znalec vykonáva svoju činnosť pre zadávateľa. Zadávateľom môže byť súd, iný orgán verejnej moci, fyzická osoba alebo právnická osoba. Znalec je pri výkone svojej činnosti pre súd alebo iný orgán verejnej moci oprávnený od každého požadovať súčinnosť a každý je povinný poskytnúť mu požadovanú súčinnosť v rozsahu podľa osobitných predpisov. Týmto osobitným predpisom je napríklad zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „OSP“), podľa ktorého § 127 ods. 1 a 3 je jednoznačné, že ak rozhodnutie súdu závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti, ustanoví súd po vypočutí účastníkov znalca.

Podľa § 127 ods. 3 OSP, účastníkovi, prípadne i niekomu inému môže súd uložiť, aby sa ustanovil k znalcovi, predložil mu potrebné predmety, podal mu potrebné vysvetlenia, podrobil sa lekárskemu vyšetreniu, prípadne krvnej skúške, alebo aby niečo vykonal alebo znášal, ak je to na podanie znaleckého posudku potrebné. Z uvedeného je zreteľné i pre vás, že hoci nie ste účastníkom súdneho konania, byt v ktorom v súčasnosti bývate je pre potreby súdu nevyhnutné znalecky prezrieť. Súd uložil znalcovi z odboru stavebníctva povinnosť preskúmať dotknutú nehnuteľnosť - byt, ktorý oprávnene obývate - a vypracovať znalecký posudok. Na strane druhej i vám vzniká povinnosť strpieť vstup a prítomnosť znalca v byte po čas nevyhnutne potrebný na vykonanie znaleckých úkonov. Vaša povinnosť strpieť znalcovu prítomnosť vo vašom obydlí vyplýva zo súdneho rozhodnutia, ktorým vám bola uložená povinnosť niečo vykonať alebo strpieť, zo zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ako aj zo zákona č. 99/1963. Zb., Občianskeho súdneho poriadku.

Zmyslom znaleckého dokazovania je ozrejmenie skutkových okolností, na posúdenie ktorých sú potrebné odborné znalosti a skúsenosti nevyhnutné na právne posúdenie veci. Som si vedomý, že môžete mať isté obavy zo vstupu cudzej osoby do vášho obydlia, avšak Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) vydáva pre znalcov riadne zapísaných v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov osobitné preukazy, ktorými sa znalci pri výkone svojej činnosti preukazujú oprávneným osobám, teda zadávateľovi a osobám poskytujúcim súčinnosť. Na vaše požiadanie sa vám znalec pred vstupom do vášho obydlia bez pochýb preukáže svojím preukazom.

Dohľad nad činnosťou znalcov vykonáva MS SR, a to sledovaním dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a preskúmavaním podnetov na postup pri výkone tejto činnosti, kontrolou znaleckých denníkov, kontrolou plnenia povinností uložených zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Ministerstvo tiež vybavuje sťažnosti na znalcov pri výkone znaleckej činnosti, avšak okrem sťažností na ich postup v konaní. Na vybavovanie sťažností sa uplatňuje zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

Znalcovi síce zákon nepriznáva postavenie verejného činiteľa a v súvislosti s výkonom svojej činnosti nepožíva ochranu verejného činiteľa, je však namieste vyjadriť sa, že vzhľadom k tomu, že znalec vykonáva svoju činnosť pre štát, ktorú zastupuje v danej veci súd ako štátny orgán v oblasti justície, je prístup do vášho obydlia štátom mocensky vynútiteľný. Súčasne musím zdôrazniť aj skutočnosť, že v prípade, ak by ste znalcovi odopreli poskytnúť potrebnú súčinnosť a odmietli by ste spolupracovať pri úkone, ktorý nariadil súd, hrozí vám podľa ust. § 53 OSP poriadková pokuta v sume 820 eur (24.703,32 Sk), keďže by ste neposlúchli príkaz súdu.

Záverom uvádzam judikát, rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 31.05.1972, č. k. 1 Cz 56/72, podľa ktorého poriadkové opatrenie podľa ustanovenia § 53 OSP možno použiť aj pri hrubom sťažovaní postupu súdneho konania nesplnením povinnosti potrebnej na podanie znaleckého posudku, uloženej súdom podľa ustanovenia § 127 ods. 3 OSP.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Úprava bytu pre zdravotne postihnutých

FinancovanieDomov bez bariérBezbariérová kúpeľňaBezbariérová kuchyňaBezbariérová spoločnosťUbytovacie zariadenia a obchodné domyV Európe žije viac ako 50 miliónov postihnutých občanov. Ich každodenný život im znepríjemňujú veci, ktoré sú pre ostatných bežnými a vôbec si ich neuvedomujú. Ide napríklad o vysoké obrubníky pri cestách a chodníkoch, tiché semafory, rýchlo sa zatvárajúce dvere, nedostupné budovy či zle zaparkované autá. Obmedzenia sa však často nachádzajú aj na samotných pracoviskách a domovoch týchto ľudí. Pre bezproblémový život..

Používané stavebné materiály

 Vybrať si svoj byt či rodinný dom, ktorý by zohľadňoval všetky naše požiadavky býva často veľmi ťažkou úlohou. Pri kúpe nehnuteľnosti myslíme na celý rad faktorov ako sú cena, lokalita, či ide o staršiu stavbu alebo novostavbu, ale málo kedy sa zamyslíme nad úlohou materiálu z ktorého bol ten náš vyhliadnutý byt či rodinný dom postavený. Má preto zmysel sa nad takto postavenou otázkou pozastaviť? Verte že určite áno. Keď sa v päťdesiatych rokoch na Slovensku pomaly začala rozbiehať výstavba pre širšie skupiny obyvateľstva, môžeme podľa..

Ako urobiť z vašej spálne najlepšie miesto v dome? Ako urobiť z vašej spálne najlepšie miesto v dome?

Kvalitný odpočinok je vo všeobecnosti kľúčom k efektívnej práci a emočnému zdraviu. To je pravdepodobne dôvod, prečo v tomto stave strávime až tretinu svojho života. Znamená to, že spálňa má nielen v našej existencii, ale aj v interiéri osobitnú a významnú úlohu. Žiaľ, len minimum z nás tomuto problému venuje dostatočnú pozornosť, čoho dôsledkom je nielen naše dlhodobé fyzické, ale aj psychické vyčerpanie. Aby ste tým zbytočne vy ani vaše okolie dlhodobo netrpeli, prezradíme vám, ako si z tohto priestoru urobiť najlepšie miesto v dome. Začnite pekne..

Kúpa bytu v prospech maloletej osoby a zákonné zastúpenie

Chceme pre dcéru, ktorá ešte nedosiahla 18 rokov, kúpiť byt ako odmenu k maturite. Ako máme v danej veci postupovať, je potrebné uviesť jej meno priamo v kúpnej zmluve ako aj uviesť jej podpis? Alebo kto podpisuje zmluvu, keď byt nadobudne naša dcéra. Niekde som počula, že vraj sa vyžaduje aj zásah súdu, hoci mi to pripadá divné. Ako to bude s elektrárňami, správcom a pod.? Ďakujem za odpoveď. Jana Š., Nitra Maloletý zmluvu nepodpisuje V samotnom texte zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva a pod.) uveďte vašu dcéru ako nadobúdateľa nehnuteľnosti...

Budúca zmluva na kúpu pozemku

Realitná kancelária sa na nás obrátila s ponukou na uzatvorenie budúcej zmluvy na kúpu pozemku. Je bezpečné takúto zmluvu podpisovať? Čo to je vlastne za zmluvu?Jozef Ž., Stupava Realitná kancelária sa na Vás obrátila s požiadavkou na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve (označovaná niekedy ako predbežná zmluva). Obsahom takejto zmluvy je záväzok oboch alebo len jednej zo strán uzatvoriť do dohodnutej doby určitú zmluvu. Podstatné náležitosti takejto zmluvy musia byť uvedené už zmluve o budúcej zmluve. Pokiaľ ide o podstatné náležitosti samotnej kúpnej zmluvy,..

Timesharing - atypická forma nájmu nehnuteľností

Iste sa už mnohí z vás, vážení čitatelia, stretli s novinkou na našom trhu, a to s dovolenkovými pobytmi, ktoré si záujemcovia tak povediac predplatili aj na obdobie niekoľkých rokov. Ide o timesharing, o právny inštitút pôvodne pochádzajúci spoza Atlantického oceánu, ktorého základy u nás sú dané najmä právom Európskej únie. Timesharing v práve EÚ a SRPrávnym rámcom pre oblasť nájmu práva na tzv. sezónne, alebo, aby sme sa vyjadrovali v súlade so znením právnych textov, práva užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch, je..

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.