Nedotknuteľnosť obydlia

Právo na ochranu obydlia a exekúcia
Nedotknuteľnosť obydlia

Za akých podmienok je súdny exekútor oprávnený vstúpiť do cudzieho obydlia? Bolo mi povedané, že obydlie občana je nedotknuteľné, chránené zákonom. Môže exekútor, príp. niekto iný odňať pri výkone exekúcie povinnému byt a má povinný nejaký nárok na náhradné ubytovanie, či byt? Ďakujem vám za odpoveď a pomoc.
Zora S., Bratislava 
 


Právo na ochranu obydlia a exekúcia

Garanciu práva na súkromie na európskej úrovni zabezpečuje najmä Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“). V zmysle čl. 8 Dohovoru každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.

Právu na súkromie (domovej slobode) dlhé obdobie zodpovedala zo strany štátu jeho povinnosť toto právo rešpektovať a zdržať sa všetkých neoprávnených zásahov do tohto práva. V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, právo na súkromie v sebe zahŕňa aj pozitívny záväzok štátu chrániť toto právo - teda ustanoviť pravidlá, ktorých dodržiavanie vytvorí podmienky, v rámci ktorých nebude dochádzať k porušovania domovej slobody.

Pre úplné zodpovedanie vašej otázky je smerodajné ustanovenie čl. 21 Ústavy SR (zákon č. 460/1992 Zb. ), podľa ktorého: „Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva.
Iné zásahy do nedotknuteľnosti obydlia možno zákonom dovoliť iba vtedy, keď je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku osôb, na ochranu práv a slobôd iných alebo na odvrátenie závažného ohrozenia verejného poriadku. Ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti, takéto zásahy môžu byť zákonom dovolené aj vtedy, keď je to nevyhnutné na plnenie úloh verejnej správy.“

Štátne orgány nemôžu do súkromnej sféry občana - teda ani do jeho obydlia - zasahovať, avšak nedotknuteľnosť obydlia teda nie je absolútna. Nedotknuteľnosť obydlia je možné obmedziť napr. vo forme vyhostenia, kontroly korešpondencie väzňov (súvis s právom n súkromie), domovej prehliadky či povinnosti predkladať majetkové priznania, príp. výkon exekúcie vyprataním bytu a pod. Takéto obmedzenie však musí byť predvídané zákonom, musí byť ním sledovaný legitímny cieľ (napr. verejná bezpečnosť, ochrana práv a slobôd iných) a toto obmedzenie musí byť v demokratickej spoločnosti nevyhnutnéNedotknuteľnosť obydlia

Právo na ochranu obydlia je v zmysle čl. 8 Dohovoru súčasťou práva na súkromie. V prevažnej väčšine prípadov sa zásah dotýka oboch týchto práv. Štát je povinný chrániť obydlie jednotlivcov a jeho súčasti. Podľa slovenskej judikatúry, obydlím je tiež k domu priľahlá ohradená záhrada a ohradený dvor, vrátane objektov, ktoré sa tu vyskytujú, ako aj priľahlé ohradené hospodárske budovy. O porušenie domovej slobody však nepôjde pri vniknutí do záhradných kôlní, altánkov, prístreškov a objektov nezamknutých, opustených, neobývaných, rozostavaných a pod. (rozsudok Najvyššieho súdu ČSSR, Rt 36/88 zo dňa 26. 11. 1987).

Ak si to vyžaduje účel exekúcie, súdny exekútor môže vykonať osobnú prehliadku a prehliadku bytu a iných miestností povinného, kde tento má svoj majetok. Exekučný poriadok ďalej upravuje ako jeden zo spôsobov výkonu exekúcie vypratanie nehnuteľnosti. Predpokladom k takému zásahu do obydlia občana je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktoré povinnému ukladá povinnosť vypratať nehnuteľnosť alebo jej časť. Súdny exekútor je v tomto prípade oprávnený vstúpiť do obydlia povinného a spolu s ním do obydlia môžu vstúpiť aj ďalšie osoby (napr. zástupca obce, osoby vypratávajúce byt a pod.). V prípade, že by povinný dobrovoľne neumožnil exekútorovi vstúpiť do bytu, povinný znáša náklady vynaložené na prekonanie prekážky (napr. uzamknuté bytové dvere).

Povinnému musí byť poskytnutý náhradný byt len v prípade, že exekučný titul, teda vykonateľné rozhodnutie, ktoré je podkladom pre vykonanie exekúcie, ukladá oprávnenému povinnosť zabezpečiť pre povinného náhradný byt. Závisí od okolností prípadu, či súd vo svojom rozhodnutí prizná povinnému právo na náhradný byt. Pokiaľ by povinnému toto právo priznané bolo, povinného možno z bytu vypratať len vtedy, ak je preukázané, že pre povinného bol zabezpečený náhradný byt (preukazuje sa to napr. predložením platnej nájomnej zmluvy). Nakoľko sa jedná o rozsiahlu problematiku, v nasledujúcom čísle sa budeme témou „exekúcia vyprataním bytu“ zaoberať podrobnejšie.

Svoje čitateľské otázky adresujte na: advokaat@centrum.sk

Späť

Konkurenčnou výhodou môže byť aj zníženie nákladov Konkurenčnou výhodou môže byť aj zníženie nákladov

Ako uspieť na trhu? Pozrime sa na konkrétny príklad z praxe. Recept na úspech sa samozrejme odvíja od kvality tovarov a služieb, ktoré ako firma poskytujete. V silnom konkurenčnom prostredí však niekedy ani to nemusí stačiť. Je totiž potrebné dostať sa do pomyselných čiernych čísiel, a to sa dá docieliť znížením nákladov. Pozor na veľkú chybu Nie je však zníženie nákladov ako zníženie nákladov. Dajte si pozor na jednu veľkú chybu, a to je znižovanie nákladov na úkor kvality poskytovaných služieb či vyrábaných tovarov...

Inteligentný dom

Táto novinka u nás ešte nemá dlhú tradíciu; postupom času sa však u nás začína udomácňovať. Problémom je, že pre veľkú časť verejnosti stále zostáva neznámym alebo príliš abstraktným pojmom. Poďme sa teda pozrieť bližšie, čo toto pomenovanie obnáša a na čo sa môže tešiť záujemca, ktorý si ho zavedie do svojho domova. Počiatočná investícia ako strašiak? Inteligentný systém je u nás ešte stále pre väčšinu ľudí synonymom niečoho drahého, zložitého a ťažko dostupného. Sčasti je to pravda, avšak je tu i fakt, že po jeho..

Daňová povinnosť pri prenajímaní nehnuteľností

Povinnosť registrácieVýnimky oznamovacej povinnostiRegistrácia na daňovom úradeBytová politikaPráva a povinnostiPovinnosti voči stavebnému bytovému družstvu     Prenajímanie nehnuteľností každého druhu sa môže za určitých podmienok stať výhodným biznisom. Najmä ak ide o ľudí, ktorý prenajímajú už nadobudnutú nehnuteľnosť, a nie sú zaťažení splácaním hypotéky alebo iných dlhov. V poslednej dobe sa objavil trend rýchleho nákupu nehnuteľnosti a jej  následného prenajímaniu a to najmä v prípade bytov.      Takýto spôsob môže byť pre niektorých..

Vymoženie práva k vydraženej veci a zodpovednosť dražiteľa

V dobrovoľnej dražbe som vydražila dom, o ktorom som si myslela, že je neobývaný - celkový dojem aj informáciu od dražobnej spoločnosti, že majiteľ je v Čechách - dom bez vody, plynu, elektriny. Bývalý majiteľ - môj dlžník, nebol nikdy prítomný. Ukázalo sa, že dom je predsa obývaný jedným Rómom. Povedal mi, že sa mu nechce odísť. Pracuje a prenájom si môže dovoliť, len nechce. Dala so mu 2 týždne na odsťahovanie, ale myslím, že sa nepohne, nič si zo mňa nerobí. Dom chcem čo najrýchlejšie predať. Dagmar I., Hradská Na dobrovoľné dražby sa vzťahuje..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Neplatnosť právneho úkonu v konaní o dedičstve

Sme štyria súrodenci. Naša mama zomrela v roku 2005, kedy prebehlo aj dedičské konanie. Mama ešte za života uzavrela s naším bratom kúpnu zmluvu, ktorou mu predala časť „rodičovského“ domu a časť mu darovala. V zmluve si vyhradila právo doživotného bývania a darovanie podmienila, že ju brat doopatruje a bude sa o ňu starať. Nestalo sa tak, odcestoval na dlhé obdobie do Nemecka a o mamu sa staral náš otec a my. Dokonca brat nezaplatil ani cenu za kúpu domu, ale ako vlastník domu figuruje on. Brat nám zmluvu nechce ukázať, mama nám kúpnu zmluvu tiež odmietala..

Daň z nehnuteľností

Čo je to daň z nehnuteľností?Vyrubenie daneKto je to daňovník?Predmet daneVýška sadzby daneNovinkyProblematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon"). V podstate sa teda už tri roky zachováva v pôvodnom stave. Každý rok sa ale dejú jemné úpravy.Čo je to daň z nehnuteľností?  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:daň z pozemkov,daň zo stavieb,a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom..

Nehnutelnosti ...

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.