Náhrada škody spôsobenej stavebnou činnosťou

Na našej bytovke nadstavuje stavebná firma (s.r.o.), s ktorou vlastníci bytov uzavreli zmluvu o výstavbe, podkrovné byty. V podkrovnej časti sa nachádza 5 bytov doterajších vlastníkov vrátane môjho a jeden byt, ktorý ak dobre viem, patrí mestu. Stavebník sa v zmluve zaviazal uzatvoriť pred začatím stavebných prác zmluvu o poistení stavby. Poistenie sa má vzťahovať na vznik škôd pri výstavbe. Po odstránení strechy došlo začiatkom septembra k rozsiahlemu zatečeniu dažďovej vody do bytov, okrem toho popraskali aj steny. Stavebník tvrdí, že sme mu neposkytli súčinnosť počas dažďov tým, že nemohol vstúpiť do bytov na poslednom poschodí a preto vznikla škoda. Traja susedia boli v danom čase na dovolenke, čím podľa vyjadrenia stavebníka malo dôjsť k nedodržaniu zmluvných podmienok. Preto vraj zodpovedáme za vznik škody my, nie on. Na našom majetku vznikla škoda. Sú vyjadrenia stavebníka opodstatnené, je jeho konanie v súlade so zákonom? Ako máme postupovať?

Bystrík P., Trenčín

Zodpovednosť za škodu
Zápisnica o vzniku škody a náhrada škody

Podľa zmluvy o výstavbe bytov, ktorú ste mi zaslali spolu s vašou otázkou, stavebník má oprávnenie vstupovať na požiadanie a za účelom vykonania nevyhnutných zásahov súvisiacich s výstavbou nových bytov do jednotlivých bytov nachádzajúcich sa v danom objekte. Tomuto právu stavebníka zodpovedá povinnosť všetkých vlastníkov bytov byty sprístupniť a poskytnúť stavebníkovi všetku nevyhnutnú súčinnosť. Čo znamená neposkytnutie súčinnosti nie je možné definovať, pretože by sa pri tom muselo vychádzať z konkrétnych okolností situácie. V danom prípade však obdobné tvrdenie stavebníka o vašej údajnej zodpovednosti za škodu neobstojí, pretože z predmetnej zmluvy vyplýva povinnosť stavebníka zabezpečiť stavbu pre prípad neočakávaných poveternostných vplyvov, zmien počasia. Napriek tomu, že v zmluve je posledný záväzok upravený tak, že stavebník má povinnosť zabezpečiť stavbu proti poveternostným vplyvom len v prípade technickej prestávky, tento záväzok sa vzťahuje ne celé trvanie výstavby bytov, teda nielen počas technickej prestávky.

Zodpovednosť za škodu

 

Uvedené vyplýva aj z ďalšieho ustanovenia zmluvy, a to, že stavebník je povinný postupovať pri stavebných prácach tak, aby predchádzal vzniku škôd. V tejto súvislosti vychádzajme z § 415 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Škoda bola spôsobená právnickou osobou (stavebník), keďže bola spôsobená pri jej činnosti tými, ktorých na túto činnosť použila. Bez ohľadu na to, či škoda bola spôsobená priamo zamestnancami stavebníka, prípadne zamestnancami tretieho subjektu (napr. inej firmy vykonávajúcej práce pre stavebníka), tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú. Ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým však dotknutá. Stavebná činnosť má prevádzkovú povahu a podľa § 420a Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému prevádzkovou činnosťou. Škoda je spôsobená prevádzkovou činnosťou, ak je spôsobená činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu, alebo vecou použitou pri činnosti, fyzikálnymi, chemickými, prípadne biologickými vplyvmi prevádzky na okolie, oprávneným vykonávaním alebo zabezpečením prác, ktorými sa spôsobí inému škoda na nehnuteľnosti alebo sa mu podstatne sťaží alebo znemožní užívanie nehnuteľnosti.

Zápisnica o vzniku škody a náhrada škody

 

V prípade vzniku škody je nevyhnutné vyhotoviť zápisnicu o vzniku škody a príslušnú fotodokumentáciu. Predpokladám, že fotodokumentácia bola vyhotovená aj pred začatím stavebných prác a preto prípadné preukázanie zmeny stavu bytov v dôsledku škodovej udalosti by malo byť uskutočnené bez ťažkostí. Pokiaľ bol ustanovený výbor zástupcov vlastníkov bytov dozorujúci výstavbu bytov, výbor spolu so stavebníkom spíše zápisnicu o vzniku škody a súčasne vyhotoví aj fotodokumentáciu, ktorá bude tvoriť prílohu zápisnice.
Stavebníkovi vznikla v dôsledku spôsobenia škody povinnosť túto nahradiť. Vzhľadom na vami uvádzaný stav je stavebník povinný odstrániť škodu v plnom rozsahu a na vlastné náklady. Či stavebník škodu nahradí poskytnutím peňažnej kompenzácie alebo uvedením bytu do pôvodného stavu (stierkovanie, vymaľovanie a pod.), je už vecou vašej vzájomnej dohody. Podotýkam však, že stavebník je poistený pre prípad vzniku škody pri výstavbe bytov. Zatečenie dažďovej vody do bytov vlastníkov predstavuje poistnú udalosť a tak by vzniknutá škoda mala byť uhradená na základe poistného vzťahu.

 

Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti? Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Ako súvisia nehnuteľnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Dôvodov uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje je veľa... ak poznáme ich účinky. Esenciálne oleje sú..

Bývanie v podkroví

 Podkrovie je aj dnes pre niektorých vyhľadávaným obytným priestorom. Už od začiatku 90tych rokov sa realizujú prestavby strešných konštrukcií starších mestských, či rodinných domov prostredníctvom nadstavby. A to nielen v mestách ale aj na vidieku Za príčinu možno považovať nielen počiatočnú príťažlivosť podkrovných priestorov, ale aj pokles bytovej výstavby z pred pár rokov. Nadstavby tak riešia problém v centrách väčších a stredných miest, kde je výstavba nových bytových priestorov pridrahá alebo nereálna.Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi..

Ako využiť úložný priestor Ako využiť úložný priestor

Výber nábytku Ak sa rozhodnete pre jednu alebo druhú možnosť, musíte toto rozhodnutie brať ako stav na niekoľko rokov. Do úvahy by ste mali brať aj fakt, či svoje úložné priestory riešite v byte, v ktorom chcete stráviť zvyšok svojho života, alebo ho beriete ako „prestupnú stanicu“ pokiaľ sa vám nerozrastie rodina. Ak by ste totiž uvažovali, že v budúcnosti chcete svoj štartovací byt predať, tak by vám mohli skôr vyhovovať sektorové skrine, ktorých sa môžete kedykoľvek zbaviť a pri sťahovaní do nového bytu vám nebude ľúto vyhodených peňazí za..

Predbežné opatrenie a jeho vplyv na nájomné vzťahy

„Podmienky preto, aby boli predbežným opatrením upravené pomery tak, že sa účastníkovi zakáže disponovať s nehnuteľnosťou, môžu byť splnené i vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť ani do práv tretích osôb. ”(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 04. 2002, sp. zn. 4 Obo 21/2001)Krajský súd vydal dňa 19.12.2000 uznesenie, ktorým zakázal..

Riešenie dedičskej otázky medzi živými a mimo testamentu

Čo je darované, patrí len jednému z manželov Rodinný dom, ktorý podľa vašich slov mal nadobudnúť darovaním počas existencie vášho manželstva manžel, je výlučne jeho majetkom. To, že v darovacej zmluve nefigurujete vy ako manželka, je tým, že darca chcel nehnuteľnosť darovať výlučne manželovi. Veci, ktoré jeden z manželov počas manželstva získal darovaním, príp. dedením, netvoria tak predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Skutočnosť, že predmetnú nehnuteľnosť užívate a obývate, je daná existenciou manželstva, a teda ju užívate z..

Zabezpečenie bytu proti strate v hazardných hrách

 Spolu s manželom sme vlastníkmi bytu, ktorý sme kúpili počas trvania manželstva. Môj manžel je nezamestnaný, hrá hazardné hry, nestará sa o rodinu; dozvedela som sa tiež, že si už niekoľkokrát požičal na hru. Bojím sa, že prehrá aj náš byt. Ako sa proti tomu zabezpečiť?Božena R., NitraKeďže uvádzate, že ste nadobudli byt počas trvania manželstva, byt je predmetom vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniká rozvodom alebo iným zánikom manželstva. Avšak aj pokiaľ manželia nemajú v úmysle sa rozviesť, Občiansky zákonník umožňuje..

Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky

Mnoho ľudí vie ako hypotéka funguje, ale pre prípadnú menšinu si zhrnieme základné informácie, ktoré by mohli byť pre každého zaujímavé a obohacujúce. Keď sa rozhodneme zainvestovať a kúpiť si konečne vlastné bývanie.... dom alebo byt, často a teda väčšinou nemáme dostatok financií na to, kúpiť si nehnuteľnosť za vlastné úspory. (Ak teda nesporíme už dvadsať rokov...) V takých chvíľach sa ponúka hypotéka. Tá ale uhrádza iba určité percento hodnoty domácnosti. V dnešných dňoch to je okolo osemdesiatich percent..

Lízing nehnuteľností

Čo to vlastne je?ZačiatkyOdlišnosti od ostatných lízingových foriemAko to funguje v praxi.Výhoda pre firmyPrečo sa oplatí lízing nehnuteľnostíČo nám ponúkajú lízingové spoločnosti?Produkty slovenských lízingových spoločnostíFinančný a operatívny lízingZhrnutie Skutočnosťou už aj na Slovensku je, že lízingové spoločnosti zarábajú peniaze na nehnuteľnostiach. Postup je absolútne totožný s lízingom napríklad áut. Zákazník nemá, alebo z rozličných dôvodov nechce poskytnúť celú sumu za kupovaný produkt a tak ho spoločnosť kúpi za neho a postupne..

Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí dnes medzi najbežnešie formy sporenia ako si finančne zhmotniť svoje predstavy o vlastnom bývaní. Tak ako v každom segmente trhu, aj možnosti stavebného sporenia prinášajú novinky, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym potrebám svojich spotrebiteľov. Hlavne pri súčasných možnostiach stavebného sporenia platí ono známe: „Kto šetrí má za tri.“ Aj preto prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. nové alternatívy ako urobiť svoje bývanie úspornejším.Ekologické šetrenieOd 1. januára 2008 platí novela zákona o stavebnom sporení, ktorá..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.