Náhrada škody spôsobenej stavebnou činnosťou

Na našej bytovke nadstavuje stavebná firma (s.r.o.), s ktorou vlastníci bytov uzavreli zmluvu o výstavbe, podkrovné byty. V podkrovnej časti sa nachádza 5 bytov doterajších vlastníkov vrátane môjho a jeden byt, ktorý ak dobre viem, patrí mestu. Stavebník sa v zmluve zaviazal uzatvoriť pred začatím stavebných prác zmluvu o poistení stavby. Poistenie sa má vzťahovať na vznik škôd pri výstavbe. Po odstránení strechy došlo začiatkom septembra k rozsiahlemu zatečeniu dažďovej vody do bytov, okrem toho popraskali aj steny. Stavebník tvrdí, že sme mu neposkytli súčinnosť počas dažďov tým, že nemohol vstúpiť do bytov na poslednom poschodí a preto vznikla škoda. Traja susedia boli v danom čase na dovolenke, čím podľa vyjadrenia stavebníka malo dôjsť k nedodržaniu zmluvných podmienok. Preto vraj zodpovedáme za vznik škody my, nie on. Na našom majetku vznikla škoda. Sú vyjadrenia stavebníka opodstatnené, je jeho konanie v súlade so zákonom? Ako máme postupovať?

Bystrík P., Trenčín

Zodpovednosť za škodu
Zápisnica o vzniku škody a náhrada škody

Podľa zmluvy o výstavbe bytov, ktorú ste mi zaslali spolu s vašou otázkou, stavebník má oprávnenie vstupovať na požiadanie a za účelom vykonania nevyhnutných zásahov súvisiacich s výstavbou nových bytov do jednotlivých bytov nachádzajúcich sa v danom objekte. Tomuto právu stavebníka zodpovedá povinnosť všetkých vlastníkov bytov byty sprístupniť a poskytnúť stavebníkovi všetku nevyhnutnú súčinnosť. Čo znamená neposkytnutie súčinnosti nie je možné definovať, pretože by sa pri tom muselo vychádzať z konkrétnych okolností situácie. V danom prípade však obdobné tvrdenie stavebníka o vašej údajnej zodpovednosti za škodu neobstojí, pretože z predmetnej zmluvy vyplýva povinnosť stavebníka zabezpečiť stavbu pre prípad neočakávaných poveternostných vplyvov, zmien počasia. Napriek tomu, že v zmluve je posledný záväzok upravený tak, že stavebník má povinnosť zabezpečiť stavbu proti poveternostným vplyvom len v prípade technickej prestávky, tento záväzok sa vzťahuje ne celé trvanie výstavby bytov, teda nielen počas technickej prestávky.

Zodpovednosť za škodu

 

Uvedené vyplýva aj z ďalšieho ustanovenia zmluvy, a to, že stavebník je povinný postupovať pri stavebných prácach tak, aby predchádzal vzniku škôd. V tejto súvislosti vychádzajme z § 415 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Škoda bola spôsobená právnickou osobou (stavebník), keďže bola spôsobená pri jej činnosti tými, ktorých na túto činnosť použila. Bez ohľadu na to, či škoda bola spôsobená priamo zamestnancami stavebníka, prípadne zamestnancami tretieho subjektu (napr. inej firmy vykonávajúcej práce pre stavebníka), tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú. Ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým však dotknutá. Stavebná činnosť má prevádzkovú povahu a podľa § 420a Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému prevádzkovou činnosťou. Škoda je spôsobená prevádzkovou činnosťou, ak je spôsobená činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu, alebo vecou použitou pri činnosti, fyzikálnymi, chemickými, prípadne biologickými vplyvmi prevádzky na okolie, oprávneným vykonávaním alebo zabezpečením prác, ktorými sa spôsobí inému škoda na nehnuteľnosti alebo sa mu podstatne sťaží alebo znemožní užívanie nehnuteľnosti.

Zápisnica o vzniku škody a náhrada škody

 

V prípade vzniku škody je nevyhnutné vyhotoviť zápisnicu o vzniku škody a príslušnú fotodokumentáciu. Predpokladám, že fotodokumentácia bola vyhotovená aj pred začatím stavebných prác a preto prípadné preukázanie zmeny stavu bytov v dôsledku škodovej udalosti by malo byť uskutočnené bez ťažkostí. Pokiaľ bol ustanovený výbor zástupcov vlastníkov bytov dozorujúci výstavbu bytov, výbor spolu so stavebníkom spíše zápisnicu o vzniku škody a súčasne vyhotoví aj fotodokumentáciu, ktorá bude tvoriť prílohu zápisnice.
Stavebníkovi vznikla v dôsledku spôsobenia škody povinnosť túto nahradiť. Vzhľadom na vami uvádzaný stav je stavebník povinný odstrániť škodu v plnom rozsahu a na vlastné náklady. Či stavebník škodu nahradí poskytnutím peňažnej kompenzácie alebo uvedením bytu do pôvodného stavu (stierkovanie, vymaľovanie a pod.), je už vecou vašej vzájomnej dohody. Podotýkam však, že stavebník je poistený pre prípad vzniku škody pri výstavbe bytov. Zatečenie dažďovej vody do bytov vlastníkov predstavuje poistnú udalosť a tak by vzniknutá škoda mala byť uhradená na základe poistného vzťahu.

 

Späť

Flexibilné sedenie na sedacích vakoch pre deti aj dospelých Flexibilné sedenie na sedacích vakoch pre deti aj dospelých

Pohodlné bývanie je snom každého dospelého človeka. Žiť vo svojom vlastnom priestore, mať ho zariadený podľa svojich predstáv a cítiť sa ako doma. Zabezpečte to všetkým členom rodiny a o skvelú atmosféru budete mať postarané. Na to, aby sa všetci cítili doma pohodlne, musia mať svoje sedenie na trávenie voľného času, a to či už na sedačke, sedacom vaku, či v kresle. Práve sedacie vaky pre deti sú ideálne, pretože ich môžete pokojne presúvať po celej domácnosti.   Výhody pohodlných vakov Tieto vaky sú v posledných..

Bývanie v podkroví

 Podkrovie je aj dnes pre niektorých vyhľadávaným obytným priestorom. Už od začiatku 90tych rokov sa realizujú prestavby strešných konštrukcií starších mestských, či rodinných domov prostredníctvom nadstavby. A to nielen v mestách ale aj na vidieku Za príčinu možno považovať nielen počiatočnú príťažlivosť podkrovných priestorov, ale aj pokles bytovej výstavby z pred pár rokov. Nadstavby tak riešia problém v centrách väčších a stredných miest, kde je výstavba nových bytových priestorov pridrahá alebo nereálna.Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi..

Keď sneh nie je len radosť ale aj starosť

Čistenie chodníkov v slovenských mestáchSankcie za nedodržiavanie povinnostíÚrazy na zľadovatených chodníkochPrvé snehové vločky prinášajú so sebou nielen radosť z nastávajúcej zimy, ale mnoho krát aj starosti s odstraňovaním veľkého množstva snehovej prikrývky. Tá vie najmä na cestách a chodníkoch pre chodcov narobiť najväčšiu šarapatu. Svedčia o tom aj zvýšené výjazdy záchranárov k starším ľuďom a väčšie množstvo fraktúr v chirurgických ambulanciách počas zimných mesiacov. Predchádzať sa dá tomu dôslednou zimnou údržbou nielen miestnych..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Založenie spoločenstva vlastníkov

Pán Lasák. Dovoľujeme si vás touto cestou požiadať o poskytnutie informácie k založeniu bytového spoločenstva. Náš bytový dom je spravovaný správcom na základe zmluvy, ktorú sme s ním uzatvorili po odkúpení bytov do osobného vlastníctva v roku 1999. Zanikne správcovstvo vznikom spoločenstva automaticky alebo je nutná výpoveď vlastníkov bytov a nebytových priestorov? Ak je nutná výpoveď, čo všetko musí táto obsahovať? Za vlastníkov bytov ..

Niektoré zásady občianskeho práva a ich význam pre platnosť zmluvných vzťahov o nehnuteľnostiach

Zásada rovnosti účastníkov   V oblasti občianskeho súdneho procesu je zásada rovnosti účastníkov ustanovená v čl. 12 ods. 1 Ústavy SR a v občianskom súdnom konaní sa transformuje do zásady rovnosti účastníkov konania (čl. 47 ods. 3 ústavy) a vzťahuje sa na všetky materiálne a procesné zákony a na každého. Rovnosť pred súdom je len výrazom rovnosti strán pred zákonom, v tomto prípade pred Občianskym súdnym poriadkom. Z toho vyplýva, že rovnosť pred zákonom a rovnosť pred súdom je obsahom toho istého pojmu a znamená rovnaké postavenie..

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..

Hypotekárny úver na nehnuteľnosť I. - financovanie a registrácia

     Jedným z najčastejších spôsobov financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je využívaný na riešenie otázky bývania v prípade, že záujemca o kúpu napr. bytu nedisponuje dostatočnou finančnou hotovosťou. Účelom záložného práva (z lat. hypotheca) je zabezpečiť pohľadávku a jej príslušenstvo. Z toho dôvodu existencia záložného práva je závislá od existencie pohľadávky, ktorú zabezpečuje. V prvom rade predstavuje donútenie dlžníka, aby splnil svoj záväzok a v prípade, že záväzok nie je riadne..

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.