Prenájom nehnuteľnosti a registračná povinnosť prenajímateľov

So začiatkom nového školského roka vyvstala pre mnohých študentov, prípadne pracujúcich, ktorí dochádzajú za prácou mimo svojho obvyklého bydliska, opäť otázka zabezpečenia svojho ubytovania. Mnohí z nich riešia uvedený problém, nakoľko kapacita internátov a ubytovní nemusí vždy pokryť ich vysoký dopyt, nájmom nehnuteľnosti - prevažne bytu alebo časti bytu. Mnohí občania sa na rubriku „Právnik radí“ obrátili s otázkami, či a kedy sú povinní sa registrovať na daňovom úrade a aký postup majú zvoliť pri prenájme nehnuteľnosti alebo jej časti, aby nedochádzalo k porušovaniu zákona, a následne k ukladaniu prípadných sankcií zo strany štátu. V nasledujúcom článku je Vám poskytnutá náležitá odpoveď.

Príslušná legislatíva: zákon č. 40/1964 Zb., zákon č. 511/1992 Zb., zákon č. 595/2003 Z. z.

Nájom a jeho vznik

Nájom ako právny vzťah je upravený v základnom občianskoprávnom kódexe, ktorým je Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb.). Nájom je právnym vzťahom, ktorý vzniká na základe nájomnej zmluvy upravenej v ust. §§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Nájom, ktorý bol dojednaný na určitú dobu, sa skončí uplynutím tejto doby. To neplatí, ak medzi prenajímateľ a nájomcom dôjde k inej dohode. Na zreteľ treba brať hlavne plynutie času (okamih skončenia nájmu), pretože ak by prenajímateľ po skončení nájmu nemal viac záujem na prenajímaní nehnuteľnosti a neoznámi danú skutočnosť nájomcovi, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu. Uvedené však neplatí, ak prenajímateľ po skončení nájmu voči nájomcovi nehnuteľnosti nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní.

Registrácia a lehota na registráciu

Registračná povinnosť sa netýka občanov, ktorí prenajímajú pozemky alebo ktorí poskytujú bývanie len v časti nehnuteľnosti, pričom tá nemá samostatný vchod. Napríklad jednu miestnosť študentom. V danej súvislosti uvádzam definíciu bytu podľa § 35b ods. 4 Stavebného zákona, podľa ktorého b yt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

 Podľa § 31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, každá fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná u príslušného správcu dane, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu. To isté sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú už u príslušného správcu dane registrované.

 Do pozornosti dávam samozrejme zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby a spôsob platenia a vyberania dane. Predmetný zákon ustanovuje v § 6 ods. 3 a 4 že príjmami z prenájmu sú príjmy z prenájmu nehnuteľností ako aj príjmy z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Príjem z prenájmu nehnuteľností tak podlieha zdaneniu.

Oslobodenie od dane

Občanov určite zaujíma otázka oslobodenia od platenia dane. Tá je v súvislosti s prenájmom nehnuteľností upravená § 9 ods. 1 písm. h), podľa ktorého je od dane oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 za podmienky, že nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, že úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Pre rok 2009 výšku nezdaniteľného príjmu z prenájmu nehnuteľností predstavuje suma 925,95 Eur (27.895,16 slovenských korún). V prípade, ak by prenajímateľ dosahoval v príslušnom zdaňovacom období príjmy vyššie než je uvedená suma, vznikla by mu zo zákona povinnosť odviesť daň, a to zo sumy prevyšujúcej sumu 925,95 Eur. Rovnakým pomerom sa zisťujú aj výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane, teda ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom (napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti by za zdaňovacie obdobie dosiahol výšku 1.700 EUR, prenajímateľova daňová povinnosť by sa týkala rozdielu medzi sumou 925,95 EUR a 1.700 EUR, teda sumy 774,05 EUR). Súčasne dodávam, že daňovník by mal upraviť svoje preukázateľne vynaložené výdavky na predmetný príjem z prenájmu nehnuteľnosti, a to z dôvodu, že na základ dane nemôžu mať vplyv výdavky prislúchajúce k príjmom oslobodeným od dane.

Svoje čitateľské otázky v prípade záujmu o bližšie právne informácie (napr. o sumách životného minima, zmluvných otázkach nájmu vymeriavacích základoch ai.), zasielajte na adresu: lasak@defensa.sk

 

Späť

Spálňa a posteľ

Orientácia na svetové stranyFarby, svetlo, materiályNezabudnite vetraťPOSTEĽVýber a umiestnenie posteleLôžkoMatracPrikrývkyEstetický aspekt vašej posteleČo tak vodná posteľ?Typy postelíPrach a roztoče Prvoradou úlohou spálne je, aby sme sa v nej cítili dobre. Má nám spolu s posteľou poskytnúť oddych a regeneráciu nášho organizmu po namáhavom dni. V žiadnom prípade by nemala slúžiť ako sklad, či odkladací priestor pre nadbytočné veci a pôsobiť pri tom preplneným dojmom. Socialistická výstavba panelových domov nám však zanechala množstvo bytov s malou..

Ako vybrať dvere sprchového kúta pre malú kúpeľňu Ako vybrať dvere sprchového kúta pre malú kúpeľňu

Sprchové kúty zaberajú výrazne menej priestoru než vane, preto sa nemusíme diviť, že sú častou voľbou majiteľov menších kúpeľní. Ak sa aj vy snažíte ušetriť každý centimeter, tak je dôležité rozmýšľať nad každým detailom, a to aj v prípade sprchových dverí. Ktoré sú tie najúspornejšie? Dvere na sprchový kút majú dôležitú úlohu – zaisťujú, aby voda v priebehu sprchovania nestriekala do celej kúpeľne. Ale aj taká maličkosť, ako sú dvere, môže ušetriť veľa priestoru. Najviac záleží na type, ktorý si zvolíte...

Na krásu záhradného jazierka musíte myslieť už v zime Na krásu záhradného jazierka musíte myslieť už v zime

Umelo vybudované záhradné jazierko v blízkosti domu na záhrade môže byť pre vás  skvelým miestom na odpočinok nielen v horúcom letnom dni. Aj teraz počas jesene si ešte môžete pri tejto nádhernej malej vodnej ploche užiť veľa radosti a pokoja. Už o pár dní tu ale máme zimu a chlad, pred ktorými treba ochrániť nielen naše príbytky, ale aj tento vysnívaný kúsok raja. Ak to podceníte, potešenie s privítania jari nemusí byť tak príjemné. Ktoré kroky treba pre splnenie tohto cieľa podniknúť? Vyčistite dno Aby ste sa mohli tešiť na jar z krásneho..

Práva a povinnosti k spoločnému bytu

Pred asi pol rokom som sa oženil a teraz nám bol s manželkou pridelený obecný byt. Aké sú naše práva a povinnosti k spoločnému bytu? Čo sa stane v prípade, že sa rozvedieme, komu byt zostane? Môžeme byt od obce kúpiť?R.E. Kráľ, Bratislava Z otázky vyplýva, že Vám a Vašej manželke vznikol (podpisom nájomnej zmluvy s obcou) spoločný nájom obecného bytu. Podľa Občianskeho zákonníka budete mať k bytu rovnaké práva a povinnosti, najmä budete mať právo byt spoločne užívať a povinnosť podieľať sa spoločne na nákladoch spojených s užívaním bytu. Bežné..

Spoluvlastnícky podiel ako predmet záložného práva a postihnutie spoluvlastníckeho podielu exekúciou

Podľa vami uvedených skutočností má dotknutý spoluvlastník viacero podlžností, a to počnúc od dlhu voči hypotekárnej banke až po vami bližšie nešpecifikovaný počet veriteľov, ktorí si svoje pohľadávky voči spoluvlastníkovi uplatnili v exekučnom konaní. Pokiaľ ide o záložné právo hypotekárnej banky na jemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel, záložné právo tu vzniklo priamo zo zmluvy o hypotekárnom úvere. Súčasťou takej zmluvy je samozrejme klauzula o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť preukázateľne patriacu osobe, ktorej sa hypotekárny..

Exekúcia vyprataním nehnuteľnosti

V poslednom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa zaoberali otázkou nedotknuteľnosti obydlia, domovej slobody. Ako bolo už uvedené, nedotknuteľnosť obydlia nie je absolútna a jedným zo zákonom prípustných obmedzení tejto nedotknuteľnosti je napr. inštitút vypratania nehnuteľnosti. Mnohé médiá v súčasnosti prinášajú správy o tzv. deložovaní neplatičov, vyprataní bytov dlžníkov, ktorí neboli schopní zaplatiť svoje pôžičky včas a pod. V každom smere ide o závažný zásah ovplyvňujúci život občana. Exekúciu vykonáva exekútor, ktorý je..

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.