Prenájom nehnuteľnosti a registračná povinnosť prenajímateľov

So začiatkom nového školského roka vyvstala pre mnohých študentov, prípadne pracujúcich, ktorí dochádzajú za prácou mimo svojho obvyklého bydliska, opäť otázka zabezpečenia svojho ubytovania. Mnohí z nich riešia uvedený problém, nakoľko kapacita internátov a ubytovní nemusí vždy pokryť ich vysoký dopyt, nájmom nehnuteľnosti - prevažne bytu alebo časti bytu. Mnohí občania sa na rubriku „Právnik radí“ obrátili s otázkami, či a kedy sú povinní sa registrovať na daňovom úrade a aký postup majú zvoliť pri prenájme nehnuteľnosti alebo jej časti, aby nedochádzalo k porušovaniu zákona, a následne k ukladaniu prípadných sankcií zo strany štátu. V nasledujúcom článku je Vám poskytnutá náležitá odpoveď.

Príslušná legislatíva: zákon č. 40/1964 Zb., zákon č. 511/1992 Zb., zákon č. 595/2003 Z. z.

Nájom a jeho vznik

Nájom ako právny vzťah je upravený v základnom občianskoprávnom kódexe, ktorým je Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb.). Nájom je právnym vzťahom, ktorý vzniká na základe nájomnej zmluvy upravenej v ust. §§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Nájom, ktorý bol dojednaný na určitú dobu, sa skončí uplynutím tejto doby. To neplatí, ak medzi prenajímateľ a nájomcom dôjde k inej dohode. Na zreteľ treba brať hlavne plynutie času (okamih skončenia nájmu), pretože ak by prenajímateľ po skončení nájmu nemal viac záujem na prenajímaní nehnuteľnosti a neoznámi danú skutočnosť nájomcovi, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu. Uvedené však neplatí, ak prenajímateľ po skončení nájmu voči nájomcovi nehnuteľnosti nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní.

Registrácia a lehota na registráciu

Registračná povinnosť sa netýka občanov, ktorí prenajímajú pozemky alebo ktorí poskytujú bývanie len v časti nehnuteľnosti, pričom tá nemá samostatný vchod. Napríklad jednu miestnosť študentom. V danej súvislosti uvádzam definíciu bytu podľa § 35b ods. 4 Stavebného zákona, podľa ktorého b yt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

 Podľa § 31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, každá fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná u príslušného správcu dane, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu. To isté sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú už u príslušného správcu dane registrované.

 Do pozornosti dávam samozrejme zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby a spôsob platenia a vyberania dane. Predmetný zákon ustanovuje v § 6 ods. 3 a 4 že príjmami z prenájmu sú príjmy z prenájmu nehnuteľností ako aj príjmy z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Príjem z prenájmu nehnuteľností tak podlieha zdaneniu.

Oslobodenie od dane

Občanov určite zaujíma otázka oslobodenia od platenia dane. Tá je v súvislosti s prenájmom nehnuteľností upravená § 9 ods. 1 písm. h), podľa ktorého je od dane oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 za podmienky, že nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, že úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Pre rok 2009 výšku nezdaniteľného príjmu z prenájmu nehnuteľností predstavuje suma 925,95 Eur (27.895,16 slovenských korún). V prípade, ak by prenajímateľ dosahoval v príslušnom zdaňovacom období príjmy vyššie než je uvedená suma, vznikla by mu zo zákona povinnosť odviesť daň, a to zo sumy prevyšujúcej sumu 925,95 Eur. Rovnakým pomerom sa zisťujú aj výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane, teda ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom (napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti by za zdaňovacie obdobie dosiahol výšku 1.700 EUR, prenajímateľova daňová povinnosť by sa týkala rozdielu medzi sumou 925,95 EUR a 1.700 EUR, teda sumy 774,05 EUR). Súčasne dodávam, že daňovník by mal upraviť svoje preukázateľne vynaložené výdavky na predmetný príjem z prenájmu nehnuteľnosti, a to z dôvodu, že na základ dane nemôžu mať vplyv výdavky prislúchajúce k príjmom oslobodeným od dane.

Svoje čitateľské otázky v prípade záujmu o bližšie právne informácie (napr. o sumách životného minima, zmluvných otázkach nájmu vymeriavacích základoch ai.), zasielajte na adresu: lasak@defensa.sk

 

Späť

Kam sa uberá výstavba novostavieb?

Mnoho developerov a stavebníkov prežíva po siedmich tučných rokoch plných rozvoja a rastu obdobie, ktoré ani z ďaleka nepatrí k tomu najlepšiemu čo kedy zažili. Počet dokončených novostavieb narastá a do nových projektov sa púšťa zatiaľ len málokto. Nuž situácia ohľadne vývoja výstavby je pomerne komplikovaná. Mnohých investorov a stavebníkov dobehla hýrivá minulosť luxusných novostavieb. Mnohí z nich si neuvedomili, že to, čo postavili v minulosti je vlastne z vonku krásny, ale predsa potápajúci sa Titanic. Úrodné roky v tejto oblasti sú už za..

Výber a starostlivosť o okná

Okno nie je len prostriedkom zosvetlenia a vetrania priestorov. Je zároveň estetickým, funkčným a nevyhnutným doplnením bytu a musia naň byť kladené vysoké technické požiadavky. Oproti minulosti nebol v tomto segmente príliš veľký výber. Dnes už si však môžme vyberať z viacerých druhov a materiálov. Pri ich výbere sa tak do popredia dostáva ich tepelná či akustická izolácia. Jednoducho kvalita okna musí byť vždy na prvom mieste. Drevené okná Vzhľadom na dlhodobú tradíciu používania a dostupnosti je drevo najlepšie poznaným materiálom na výrobu okien...

Riešenia, ktoré vám zjednodušia údržbu modernej kuchyne Riešenia, ktoré vám zjednodušia údržbu modernej kuchyne

Moderne kuchyne sa stali srdcom našich domovov, miestom, kde nie len príprava jedál, ale aj rodinné stretnutia a spoločenské udalosti zohrávajú dôležitú úlohu. Aby sme si ale mohli tieto okamihy plnohodnotne vychutnávať, je dôležité mať k tomu priestor, ktorý je nielen štýlový, ale aj ľahko udržiavateľný. Pokračujte v čítaní a zistíte, ktoré riešenia vám zjednodušia údržbu moderne vybavenej kuchyne? Moderné kuchynské linky na mieru Jedným z hlavných krokov k jednoduchej údržbe kuchyne je investícia do kuchynských liniek na mieru. Moderné..

Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť

 V roku 2003 sme sa s manželom rozhodli odkúpiť do osobného vlastníctva obecný byt, v ktorom sme ako nájomníci bývali od roku 1974. Odpredaj bytu sa uskutočnil medzi nami a mestskou časťou prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorá od nás požadovala peňažné úhrady v súvislosti s poplatkami spojenými s vkladom nášho vlastníctva do katastra nehnuteľností, ďalej manipulačný poplatok za vyhotovenie zmluvy a ešte i poplatok za zmluvu o výkone správy, išlo o sumu vo výške cca 7.000 Sk. Neskôr som sa od známej dozvedela, že časť týchto poplatkov sme..

Poplatok za komunálny odpad

Dobrý deň. Som majiteľkou malej chatky neďaleko Banskej Bystrice. Môj manžel zomrel pred ôsmimi rokmi a tak chatku využívam len veľmi zriedkavo, asi 2-3x do roka na pár dní. Patrím k ekologickým chatárom, ktorí produkujú minimum odpadu a ktorí spravidla odvážam z chatovej oblasti späť do mesta. Nevyužívam vlastne odpadové nádoby patriace príslušnej obci, na území ktorej chatka stojí. Napriek tomu musím platiť obci poplatok za odpad. V apríli 2004 som požiadala obec o oslobodenie od poplatkovej povinnosti, avšak do dneška som nedostala žiadnu odpoveď. Naopak,..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity   „Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..

Financovanie prác na bytovke domu

Keď sa obnova financuje prostredníctvom bankyNajlacnejšie požičiava štátMožnosti financovania obnovy bytových domovŠtátny fond rozvoja bývaniaŠtátna dotáciaAko dostať dotáciu ministerstvaStavebné sporiteľneKomerčné bankyPodmienky, za akých banky požičiavajú na obnovu bytovČo je pri poskytovaní úveru bankou dôležitéÚvery na obnovu bytového domu poskytujú komerčné banky aj stavebné sporiteľne, najvýhodnejšie však na tento účel požičiava štát.Keď sa obnova financuje prostredníctvom banky Na obnovu bytového domu si možno požičať aj od..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.