Letné dovolenky v kontexte dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobého rekreačného produktu - pozor na timesharing

Vážení čitatelia. Letná sezóna a dovolenky sú v plnom prúde a iste mnohí z vás smerujú do svojho vytúženého letoviska k moru. Treba brať zreteľ nielen na nástrahy, akými iste sú páliace slnko, dehydratácia alebo drobné krádeže v letoviskách a okolí, avšak aj na tzv. jedinečné a výhodné ponuky nákupov ubytovania v luxusných hotelových zariadeniach. Áno, nasledujúci článok sa týka tzv. timesharingu a žiaľ, s tým spojenými častými nekalými obchodnými praktikami semi-timesharingových spoločností. V prípade, že budete na dovolenke pozývaní na prezentáciu hotelového rezortu spojenú s ponukou služieb, nájmom hotelového apartmánu a dočasného ubytovania v priebehu kalendárneho roka, prosím, venujte pozornosť nižšie uvedeným užitočným právnym informáciám - istotne predídete sklamaniu, strate veľkého množstva finančných prostriedkov a ťažkostiam spojených s vymáhaním svojich platieb za tzv. timesharingové služby v rámci prípadného cezhraničného sporu.

Timesharing – je pre mnohých Slovákov pomerne nový inštitút a akoo obchodný produkt je spojený s dovolenkovými pobytmi v hotelových a iných ubytovacích zariadeniach, ktoré si občan prenajíma na určité vymedzené časové obdobie počas kalendárneho roka, a to na obdobie niekoľkých rokov. Slovenské právo obsahuje úpravu timesharingu v § 55 Občianskeho zákonníka. Predmetné ustanovenie upravuje spotrebiteľskú zmluvu o práve užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch (timeshare). Táto zmluva sa dojednáva medzi spotrebiteľom a dodávateľom práva užívať budovu alebo jej časť na jeden alebo viac určených alebo určiteľných časových období v roku, ktoré nemôžu byť kratšie ako týždeň a  uzatvára sa najmenej na tri roky. Podmienkou jej platnosti je písomná forma, jedno z vyhotovení musí byť v slovenskom jazyku, ak je jej zmluvnou stranou slovenský občan. Uvedená vnútroštátna právna úprava vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 94/47/ES z 26.10.1994 o kúpe práva na sezónne užívanie nehnuteľností.

Nová smernica 2008/122/ES

Pôvodná smernica č. 94/47/EC bola nahradená novou smernicou č. 2008/122/ES zo14. 01.2009 o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu k niektorým aspektom zmlúv o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia (timeshare), o dlhodobých rekreačných produktoch, o ďalšom predaji a o výmene.

Znenie novej smernice č. 2008/122/ES sa značne odlišuje od smernice z roku 1994. Účelom prijatia novej európskej úpravy v oblasti timesharingu bolo posilniť postavenie občana ako spotrebiteľa. Smernica č. 2008/122/ES (ďalej v texte ako „smernica“) vyžaduje od členských štátov EÚ plnú harmonizáciu ich vnútroštátnej legislatívy najmä v súvislosti s predajom, opätovným predajom a dlhodobými rekreačnými produktmi, ako aj s výmenou práv vyplývajúcich z timesharingových zmlúv. Účelom smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa zbližovaním  právnych a správnych predpisov členských  štátov, pokiaľ ide o niektoré aspekty uvádzania na trh, predaja a ďalšieho predaje dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobých rekreačných produktov, ako aj zmlúv o výmene.

V minulosti sa vyskytovali rozdiely v timesharingovej legislatíve členských štátov, napr. španielske súdnictvo napriek zákazu zálohových platieb (tzv. advance payments), ktoré Španielsko zakotvilo aj vo svojom zákone o timesharingových produktoch  z roku 1998, tieto platby timesharingovým spoločnostiam priznávalo ako nárokovateľné. Pokiaľ by občania Slovenskej republiky pristúpili k podpisu predloženej zmluvy týkajúcej sa dovolenky v hotelovom rezorte, plážovom klube a pod., neodporúčam uhrádzať akékoľvek vopred požadované platby. Tieto platby sú v zmysle ust. čl. 9 smernice zakázané. Pokiaľ by sme vychádzali z podmienok Španielska, nakoľko časté timesharingové aktivity, pričom mnohé možno označiť za nejasné a nekalé praktiky, sa realizujú práve na juhu tejto európskej krajiny, zákaz vyžadovania a prijímania zálohových platieb je zakotvený v čl. 11 španielskeho zákona upravujúceho otázku timesharingu označený ako „Prohibición de anticipos“ - zákaz záloh.

Skorý zásah právnika - ochrana vašich práva  peňazí

Článok 6 smernice ustanovuje právo spotrebiteľa - teda subjektu, ktorý uzavrel zmluvu o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia, o dlhodobom  rekreačnom produkte, o ďalšom  predaji alebo o výmene - odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich kalendárnych dní, a to bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy alebo zmluvy o budúcej  zmluve, alebo odo dňa, kedy spotrebiteľ obdrží zmluvu alebo zmluvu o budúcej zmluve. Pokiaľ by ste na dovolenke prijali ponuku a podpísali timesharingovú zmluvu, neplaťte zálohové platby (ak by sa tak stalo, vyžadujte doklad o zaplatení, na ktorom musia byť uvedené identifikačné údaje príjemcu platby) a okamžite po návrate do vlasti kontaktujte právnika, ktorý vám v danej veci pomôže. Odporúčam, aby ste tak urobili bezodkladne po návrate z dovolenky, ešte počas plynutia lehoty na odstúpenie. Právny poradca vám môže pomôcť v komunikácii s druhým zmluvným partnerom, ako aj v komunikácii s príslušným zahraničným súdnym, spotrebiteľským alebo policajným orgánom - policajným vzhľadom na to, že nie sú ojedinelé prípady, kedy sa sľubná dovolenka v raji skončila precitnutím - podvodom, kedy občan  prišiel o svoje peniaze bez poskytnutie náležitej protihodnoty, príp. zaplatil podstatne viac než je v súlade s právom a dobrými mravmi.  Nie všetky timesharingové spoločnosti podnikajú nekalým spôsobom, avšak je namieste mať sa na pozore a náležite sa oboznámiť so zmluvným partnerom a obsahom zmluvy.

V budúcom čísle sa budeme zaoberať náležitosťami timesharingovej zmluvy, špecifickými prípadmi z praxe a možnosťami riešenia. V prípade, že máte obdobný aktuálny problém, podeľte sa so svojimi skúsenosťami a bezodkladne nás kontaktujte.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk  

Späť

Výber internetu do domácnosti Výber internetu do domácnosti

Pri vybavovaní domácnosti je dôležité myslieť na rôzne veci. A v dnešnej modernej dobe je internetové pripojenie jednou z tých dôležitejších. Stiahnutie si filmu na večerné pozeranie alebo sledovanie vášho obľúbeného seriálu v super-vysokom rozlíšení je závislé práve na rýchlosti vášho pripojenia. Preto vám dnes poskytneme informácie potrebné k správnemu výberu internetu práve pre vašu domácnosť. Výber internetových riešení pre domácnosť Internet ponúkajú najmä mobilní operátori, no i rôzni samostatní poskytovatelia...

Vonkajšie žalúzie pre tienenie a zníženie hluku v interiéri Vonkajšie žalúzie pre tienenie a zníženie hluku v interiéri

Tieniace prvky majú jasnú úlohu - zabrániť slnečným lúčom preniknúť do vášho príbytku. Lenže predokenné žalúzie majú viacero ďalších funkcií, ktoré zaručene oceníte nielen v lete, ale počas celého roka.   Vonkajšie tienenie okna dnes dokáže bez najmenších problémov nahradiť klimatizáciu, pretože s ich pomocou a v tej najvyššej kvalite môžu znížiť teplotu v interiéri až o 4 stupne. Tienenie podľa vašich potrieb Vnútorné aj vonkajšie žalúzie majú veľkú výhodu v tom, že umožňujú regulovať osvetlenie v miestnosti. Naklápanie..

Strecha - aký typ si vybrať

Strecha patrí asi medzi najpoužívanejšie slová pre vyjadrenie symbolu domova a rodiny. Dalo by sa povedať, že je akousi pomyselnou korunou každého rodinného domu. Jej funkcia je oveľa dôležitejšia ako by ste si mohli myslieť. Nedodáva domu len vizuálny charakter, ale má veľa základných funkcií pri ochrane vášho príbytku pred dažďom, únikom tepla či hlukom z okolia.Pri stavbe rodinného domu je dôležité myslieť na každý detail. Obzvlášť to platí pri plánovaní a následnej stavbe strechy. Takže ak sa už rozhodnete pre rovnú alebo šikmú strechu, myslite..

Ohováranie a otázka prostitúcie v susedských a nájomných vzťahoch - občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť

V minulom čísle sme riešili právny problém dvoch študentiek - Jany K. a Zuzany T. - z Nitry, ktoré si spoločne prenajali byt a v dôsledku anonymnej správy (tzv. oznámenie o domovej schôdzi) rozšírenej v dome, kde sa nimi obývaný byt nachádza, boli obvinené z prostitúcie, predaja drog a zbraní v prenajatom byte. V danej príčinnej súvislosti sa značne zhoršil vzťah medzi študentkami - nájomcami a susedmi, ako aj vzťah medzi nájomcami a ich prenajímateľom, v dôsledku čoho im hrozí zo strany prenajímateľa, ktorého meno bolo dané do súvislosti s údajnou..

Neoprávnená a čierna stavba

Nielen v našom hlavnom meste Bratislave, ale aj na iných miestach Slovenska dochádza k porušovaniu stavebného zákona, k nelegálnym zásahom do vlastníckych práv občanov. Mnohí z vás sa na mňa obrátili s prosbou o riešenie protiprávne postavených, príp. tzv. čiernych stavieb. Vzhľadom na to, že ide o dva samostatné pojmy a teda dve odlišné právne situácie, pokúsim sa vám ich priblížiť a načrtnúť možné riešenia.Neoprávnená stavba, čierna stavba a stavebné povolenie Neoprávnenou stavbou je stavba, ktorá je zriadená na cudzom pozemku bez právneho titulu...

Ste nespokojní so správcom domu? Rokujte alebo ho zmeňte!

 Chcel by som sa spýtať v súvislosti s výkonom správy domu podľa platnej zmluvy, ako najefektívnejšie postupovať pri kontrole správcu. Máme totiž uzavretú zmluvu o výkone správy domu so správcom (správcovská spoločnosť je s.r.o.), ktorého podozrievame z nekalej činnosti a postupom voči nám tým, že nedodržuje dohodnuté odsúhlasovanie dodávateľov prác a ich cenníky, nepostupuje hospodárne a efektívne voči nám (dodávateľské práce bývajú riadne predražené), rôzne vratky a poplatky, ktoré sú nám zasielané a na ktoré máme nárok, zdržuje..

Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008

Skoro každého, ktorý či už má byt alebo si ho ešte len plánuje obstarať, zaujíma vývoj cien bytov a hlavne prognóza do budúcnosti. Prvé sa dá ukázať na základe zozbieraných údajov, druhé sa dá v súčasnosti len veľmi obtiažne predpovedať.Pozrime sa teda, čo sa na trhu s bratislavskými bytmi dialo od januára 2008 po čiastočnom cca mesačnom (vianočnom) útlme, ktorý nastal po zatiaľ najväčšom realitnom boome na Slovensku v jeseni 2007, kedy boli ceny za meter štvorcový starých bytov v hlavnom meste drahšie ako ceny za meter štvorcový v novostavbách.Realitný..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..

Ako bezpečne platiť pri kúpe nehnutelnosti a aké riziká hrozia pri platení hotovosťou za nehnuteľnosti?

Kúpa nehnutelnosti predstavuje z pohľadu bežného človeka pomerne zásadný krok. Ceny nehnuteľností sa totiž pohybujú v desiatkach, niekedy až stovkách tisícoch eur, a preto je na mieste zachovať čo najvyššiu možnú mieru opatrnosti s úhradou kúpnej ceny. Pre zachovanie spomenutej opatrnosti je pritom nevyhnutné poznať aspoň základné princípy prevodu nehnuteľnosti.   Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Kúpa nehnuteľnosti sa realizuje na základe kúpnej zmluvy, avšak samotný podpis kúpnej zmluvy ešte neznamená nadobudnutie..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.