Letné dovolenky v kontexte dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobého rekreačného produktu - pozor na timesharing

Vážení čitatelia. Letná sezóna a dovolenky sú v plnom prúde a iste mnohí z vás smerujú do svojho vytúženého letoviska k moru. Treba brať zreteľ nielen na nástrahy, akými iste sú páliace slnko, dehydratácia alebo drobné krádeže v letoviskách a okolí, avšak aj na tzv. jedinečné a výhodné ponuky nákupov ubytovania v luxusných hotelových zariadeniach. Áno, nasledujúci článok sa týka tzv. timesharingu a žiaľ, s tým spojenými častými nekalými obchodnými praktikami semi-timesharingových spoločností. V prípade, že budete na dovolenke pozývaní na prezentáciu hotelového rezortu spojenú s ponukou služieb, nájmom hotelového apartmánu a dočasného ubytovania v priebehu kalendárneho roka, prosím, venujte pozornosť nižšie uvedeným užitočným právnym informáciám - istotne predídete sklamaniu, strate veľkého množstva finančných prostriedkov a ťažkostiam spojených s vymáhaním svojich platieb za tzv. timesharingové služby v rámci prípadného cezhraničného sporu.

Timesharing – je pre mnohých Slovákov pomerne nový inštitút a akoo obchodný produkt je spojený s dovolenkovými pobytmi v hotelových a iných ubytovacích zariadeniach, ktoré si občan prenajíma na určité vymedzené časové obdobie počas kalendárneho roka, a to na obdobie niekoľkých rokov. Slovenské právo obsahuje úpravu timesharingu v § 55 Občianskeho zákonníka. Predmetné ustanovenie upravuje spotrebiteľskú zmluvu o práve užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch (timeshare). Táto zmluva sa dojednáva medzi spotrebiteľom a dodávateľom práva užívať budovu alebo jej časť na jeden alebo viac určených alebo určiteľných časových období v roku, ktoré nemôžu byť kratšie ako týždeň a  uzatvára sa najmenej na tri roky. Podmienkou jej platnosti je písomná forma, jedno z vyhotovení musí byť v slovenskom jazyku, ak je jej zmluvnou stranou slovenský občan. Uvedená vnútroštátna právna úprava vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 94/47/ES z 26.10.1994 o kúpe práva na sezónne užívanie nehnuteľností.

Nová smernica 2008/122/ES

Pôvodná smernica č. 94/47/EC bola nahradená novou smernicou č. 2008/122/ES zo14. 01.2009 o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu k niektorým aspektom zmlúv o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia (timeshare), o dlhodobých rekreačných produktoch, o ďalšom predaji a o výmene.

Znenie novej smernice č. 2008/122/ES sa značne odlišuje od smernice z roku 1994. Účelom prijatia novej európskej úpravy v oblasti timesharingu bolo posilniť postavenie občana ako spotrebiteľa. Smernica č. 2008/122/ES (ďalej v texte ako „smernica“) vyžaduje od členských štátov EÚ plnú harmonizáciu ich vnútroštátnej legislatívy najmä v súvislosti s predajom, opätovným predajom a dlhodobými rekreačnými produktmi, ako aj s výmenou práv vyplývajúcich z timesharingových zmlúv. Účelom smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa zbližovaním  právnych a správnych predpisov členských  štátov, pokiaľ ide o niektoré aspekty uvádzania na trh, predaja a ďalšieho predaje dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobých rekreačných produktov, ako aj zmlúv o výmene.

V minulosti sa vyskytovali rozdiely v timesharingovej legislatíve členských štátov, napr. španielske súdnictvo napriek zákazu zálohových platieb (tzv. advance payments), ktoré Španielsko zakotvilo aj vo svojom zákone o timesharingových produktoch  z roku 1998, tieto platby timesharingovým spoločnostiam priznávalo ako nárokovateľné. Pokiaľ by občania Slovenskej republiky pristúpili k podpisu predloženej zmluvy týkajúcej sa dovolenky v hotelovom rezorte, plážovom klube a pod., neodporúčam uhrádzať akékoľvek vopred požadované platby. Tieto platby sú v zmysle ust. čl. 9 smernice zakázané. Pokiaľ by sme vychádzali z podmienok Španielska, nakoľko časté timesharingové aktivity, pričom mnohé možno označiť za nejasné a nekalé praktiky, sa realizujú práve na juhu tejto európskej krajiny, zákaz vyžadovania a prijímania zálohových platieb je zakotvený v čl. 11 španielskeho zákona upravujúceho otázku timesharingu označený ako „Prohibición de anticipos“ - zákaz záloh.

Skorý zásah právnika - ochrana vašich práva  peňazí

Článok 6 smernice ustanovuje právo spotrebiteľa - teda subjektu, ktorý uzavrel zmluvu o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia, o dlhodobom  rekreačnom produkte, o ďalšom  predaji alebo o výmene - odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich kalendárnych dní, a to bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy alebo zmluvy o budúcej  zmluve, alebo odo dňa, kedy spotrebiteľ obdrží zmluvu alebo zmluvu o budúcej zmluve. Pokiaľ by ste na dovolenke prijali ponuku a podpísali timesharingovú zmluvu, neplaťte zálohové platby (ak by sa tak stalo, vyžadujte doklad o zaplatení, na ktorom musia byť uvedené identifikačné údaje príjemcu platby) a okamžite po návrate do vlasti kontaktujte právnika, ktorý vám v danej veci pomôže. Odporúčam, aby ste tak urobili bezodkladne po návrate z dovolenky, ešte počas plynutia lehoty na odstúpenie. Právny poradca vám môže pomôcť v komunikácii s druhým zmluvným partnerom, ako aj v komunikácii s príslušným zahraničným súdnym, spotrebiteľským alebo policajným orgánom - policajným vzhľadom na to, že nie sú ojedinelé prípady, kedy sa sľubná dovolenka v raji skončila precitnutím - podvodom, kedy občan  prišiel o svoje peniaze bez poskytnutie náležitej protihodnoty, príp. zaplatil podstatne viac než je v súlade s právom a dobrými mravmi.  Nie všetky timesharingové spoločnosti podnikajú nekalým spôsobom, avšak je namieste mať sa na pozore a náležite sa oboznámiť so zmluvným partnerom a obsahom zmluvy.

V budúcom čísle sa budeme zaoberať náležitosťami timesharingovej zmluvy, špecifickými prípadmi z praxe a možnosťami riešenia. V prípade, že máte obdobný aktuálny problém, podeľte sa so svojimi skúsenosťami a bezodkladne nás kontaktujte.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk  

Späť

Prečo a ako zatepľovať?

 Ak sme už použili na opis tepelnej izolácie „športovú terminológiu“, tak aj samotné „termo oblečenie“ má viacero druhov. Veď aj samotný športovec nepoužíva ten istý materiál na ochranu hlavy a trupu. Presne to isté sa týka aj nehnuteľností pri výbere materiálu pre izoláciu rôznych častí domu. Iná forma izolácie je vhodná napr. pre izoláciu základov, stien, či strechy. Základným zmyslom zatepľovania domov, je zníženie nákladov na vykurovanie. Teda ak si zvolíte dobrý materiál a kvalitnú firmu, ktorá realizáciu zatepľovania správne realizuje,..

Ceny dobre nacenených novostavieb už dole veľmi nepôjdu

    Realitná analytička Veronika Komorníková tvrdí, že cenové dno zachytí len málokto: Po poklese cien starších panelových domov, zleteli v Bratislave aj ceny niektorých novostavieb. Viete odhadnúť o koľko padnú ceny a kedy to naplno prepukne? VK: Treba podotknúť, že síce „zleteli“ ceny novostavieb, ale nie všetkých. Doslovne „luxusných a nadštandardných“, ktoré boli vysoko nad cenami iných novostavieb a to nielen v desiatkach, ale dokonca v stovkách percent. Tieto novostavby síce majú garantovaný vysoký štandard prevedenia, s ich predajom..

Farby a ich vplyv na nás Farby a ich vplyv na nás

 Samotné bývanie a vôbec zútulnenie prostredia kde žijeme nie je len otázkou vhodnosti architektúry, materiálov, či občianskej vybavenosti okolia. Celkový komplex dobrého dojmu z bývania dotvára prostredie v ktorom žijeme a najmä vhodnosť farieb, ktoré použijeme nielen v interiéry svojho bytu, ale aj pri vonkajšom vzhľade budov. Možno si poviete, že presné kombinovanie farieb nie je až tak dôležité. Nuž, ak by ste na tejto vete stále trvali, tak vedzte, že váš názor nemusí byť práve tým najlepším, čo vám okolo témy bývania napadlo.Úloha použitia..

Zabezpečovací prevod práva k nehnuteľnosti

V slovenskej spoločnosti dlhodobo rezonovala otázka rozporuplného konania nebankových subjektov, ktoré poskytli občanom pôžičky na základe zmluvy o pôžičke, pričom občania za splnenie svojich záväzkov vrátiť požičanú sumu spolu s príslušným úrokom „ručili“ svojimi nehnuteľnosťami. Súčasťou týchto zmlúv bolo ustanovenie o tzv. zabezpečení záväzku prevodom práva k nehnuteľnosti. A tak v mnohých prípadoch došlo k uzavretiu zmlúv, z ktorých vyplývajúce záväzky občania neboli schopní, a to i pri vynaložení dobrej vôle, plniť. V konečnom..

Smernica č. 2008/122/ES a náležitosti timesharingovej zmluvy

Minulým článkom sme započali miniseriál týkajúci sa otázok tzv. timesharingových vzťahov, teda vzťahov založených timesharingovými zmluvami. Ako už bolo povedané, timesharing je inštitút alebo obchodný produkt spojený s dovolenkovými pobytmi v hotelových a iných ubytovacích zariadeniach, ktoré si občan prenajíma na určité vymedzené časové obdobie počas kalendárneho roka, a to na obdobie niekoľkých rokov. Jedná sa o osobitný druh nájmu v kombinácii s kúpou. Smernica č. 2008/122/ES Smernica č. 2008/122/ES o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu k niektorým..

Základné povinnosti prenajímateľov - všeobecná právna úprava

Povinnosť prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie alebo obvyklé užívanie Uvedená povinnosť prenajímateľa je upravená v § 664 OZ. K odovzdaniu predmetu nájmu nájomcovi by malo dôjsť v jeho celistvosti, teda naraz a s príslušenstvom veci. V súvislosti s nájmom bytov je osobitná právna úprava obsiahnutá v § 687 ods. 1 OZ. Pokiaľ by nedošlo k odovzdaniu predmetu nájmu, mnohí si myslia, že tým sa stáva nájomná zmluva neplatnou. Opak je však pravdou - neodovzdanie veci nespôsobuje neplatnosť nájomnej zmluvy. Ak nájomná..

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..

Daň z nehnuteľností

Čo je to daň z nehnuteľností?Vyrubenie daneKto je to daňovník?Predmet daneVýška sadzby daneNovinkyProblematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon"). V podstate sa teda už tri roky zachováva v pôvodnom stave. Každý rok sa ale dejú jemné úpravy.Čo je to daň z nehnuteľností?  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:daň z pozemkov,daň zo stavieb,a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom..

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.