Rodinný spor o dedičstvo - kto dedí a kto nie

Rád by som sa spýtal na možnosť riešenia ohľadne spôsobu vysporiadania nehnuteľného majetku po mojom staršom bratovi, ktorý pred nedávnom zomrel. Jedná sa o rodinný dom s pozemkom. Malý podiel pozemku nadobudol môj starší brat dedením od našej tety ešte predtým, ako sa oženil. Manželstvo bolo bezdetné a v úradných listinách je brat vedený ako jediný majiteľ. Vysporiadanie medzi mnou a mojou sestrou je možné len predajom nehnuteľnosti, na čom sme sa aj dohodli. V prípade, ak by túto nehnuteľnosť dedila aj vdovy po bratovi, predaj nehnuteľnosti by sa skomplikoval jej nesúhlasom. Zaujíma ma, či nehnuteľnosti po bratovi bude dediť jeho manželka - vdova alebo i my súrodenci.

Oskar N., Plachtince

Podstatnou právnou skutočnosťou v súvislosti s dedením, a teda hlavným predpokladom na to, aby sa začalo konanie o dedičstve, je smrť poručiteľa. Dedičstvo sa tak nadobúda smrťou poručiteľa, pričom sa dedí buď zo zákona alebo zo závetu, prípadne z obidvoch týchto dôvodov. Prioritné postavenie pri dedení majú osoby, ktoré sú uvedené v závete. Samozrejme, že musí existovať platný a v zákonom ustanovenej forme spísaný závet. Ak by nenadobudol dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Tiež sa môže vyskytnúť situácia, kedy časť z poručiteľovho majetku zdedí dedič zo závetu. V takom prípade, zvyšná časť pripadne dedičom zo zákona. Dedičstvo, ktoré by nenadobudol žiadny dedič, napr. ak poručiteľ bol osamelou osobou bez rodinných príbuzných, dedičstvo pripadne štátu ako tzv. odúmrť.

Predovšetkým sa treba zaoberať otázkou, či existuje závet po vašom bratovi. Danú záležitosť má na starosti notár poverený súdom na to, aby prejednal dedičstvo po poručiteľovi ako súdny komisár. Notár tak je povinný vykonať lustráciu v notárskom registri závetov, ako aj lustráciu majetku poručiteľa a zistiť okruh osôb, ktoré sú spôsobilé dediť - teda ktoré osoby prichádzajú do úvahy ako dedičia.

Skupiny zákonných dedičov

Zákonný dedičia sa delia na štyri skupiny (A - D):

A. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia. Keďže ako uvádzate, manželstvo vášho brata bolo bezdetné, v prvej skupine prichádza ako dedič do úvahy jeho manželka - vdova.

B. V druhej skupine - a to pod podmienkou, že nededia poručiteľovi potomkovia - dedí manžel, poručiteľovi rodičia ako aj tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia patriaci do druhej skupiny dedia rovnakým dielom, avšak manžel vždy najmenej polovicu dedičstva.

C. V tretej skupine - ak nededí manžel ani žiadny z rodičov - dedia rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak by niektorý zo súrodencov poručiteľa nededil, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

D. V štvrtej skupine - ak žiadny dedič nededí v tretej skupine - dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich (napr. z dôvodu, že už nežijú), dedia rovnakým dielom ich deti.

... odmietnutie dedičstva

Vy s vašou sestrou ako súrodenci po poručiteľovi dedíte v tretej skupine. Manželka vášho brata tak zdedí zo zákona minimálne polovicu z vami uvádzaných nehnuteľností, a ak ešte žijú vaši spoloční rodičia, tí by mali dediť v druhej skupine. Výnimku by bola situácia, kedy by vaši rodičia odmietli dedičstvo. Ide o možnosť upravenú v § 463 - 468 Občianskeho zákonníka. Odmietnutie dedičstva sa uskutočňuje ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Dedič môže dedičstvo odmietnuť aj prostredníctvom svojho zástupcu. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Dedič je zákonom časovo limitovaný, keďže vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže urobiť len v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť ako i o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Dôvodnosť predĺženia tejto lehoty musí dedič preukázať. Odmietnutie dedičstva sa musí vykonať bez akýchkoľvek výhrad alebo podmienok. Rovnako nie je prípustné čo i len čiastočné odmietnutie dedičstva. Ak by k tomu došlo, také vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať.

V každom smere vyčkajte na súdne prejednanie dedičstva, v rámci ktorého zistíte, či váš brat náhodou nezanechal závet. V tom prípade by bolo nevyhnutné sa spravovať v prvom rade dedičmi zo závetu, až následne dedičmi podľa tu vyššie uvedených pravidiel dedenia. Akékoľvek dohoda medzi vami a vašou sestrou o nehnuteľnostiach po vašom bratovi je neprípustná, nezákonná.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Exkluzívna zmluva - exkluzivita

 Ak chcete predávaťAk kupujeteExkluzivita - čo to vlastne je?Výhody exkluzívnej zmluvyDôležitá je dôveraPrečo je pre realitné kancelárie podpísanie exkluzivity výhrou?Čo obsahuje exkluzívna zmluva?Zhrnieme si to Aj vy potrebujete predať či kúpiť nehnuteľnosť a rozhodli ste sa zveriť svoj osud do rúk realitnej kancelárie? Za predpokladu, že ste si vybrali naozaj spoľahlivú a serióznu agentúru ste urobili to najlepšie, čo ste mohli. Ako a čo robiť pri obchodných transakciách prostredníctvom realitnej kancelárie vám poradíme v nasledujúcich riadkoch. Ak..

Znalecký posudok nehnuteľností

Znalecký posudok na nehnuteľnosť je možné v stručnej definícii popísať ako určenie hodnoty konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku; je nielen užitočný pre majiteľa ako informačný údaj, ale najmä potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne. Väčšina z nás sa už zrejme so znaleckým posudkom ako takým stretla a ak nie, určite sa to v budúcnosti stane. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa vyhotovuje, na koho sa obrátiť a čomu sa vyhnúť, aby sme peniaze..

Novostavby a ich výstavba

Zrejme nie je nič horšie pre podnikateľa, ak sa jeho výrobok či služba, ktorú ponúka, nepredáva. Ak táto situácia predsa len nastane, vykresľuje to podstatný fakt. Tým je jednoduché zistenie, že svoj produkt spravil nekvalitne, draho, alebo zvolil zlú cieľovú skupinu pre predaj. Oblasť, kde sa v nedávnej minulosti stretli všetky tieto vymenované negatíva, má jednoduché pomenovanie. Tou oblasťou je ponuka novostavieb a nevhodná až zlá stratégia niektorých developerov pri ich navrhovaní, stavbe a predaji.Na Slovensku býva často zvykom, že ak niekto objaví oblasť,..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Nájomné vzťahy k nebytovým priestorom

 Zmluva o nájme a jeho trvaniePráva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuSkončenie nájmu a jeho zánikVážení čitatelia. Mnohé z vašich otázok, ktoré ste nám adresovali, sa týkali nájomných vzťahov k nebytovým priestorom. Vzhľadom na túto skutočnosť, v snahe vyhovieť podľa možnosti čo najväčšiemu množstvu z vás, je pre vás určený nasledujúci článok. Nájomné vzťahy vznikajúce k nebytovým priestorom upravuje zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Tento zákon predstavuje osobitnú právnu úpravu, ktorá nadväzuje a špecifikuje..

Uznesenia vlastníkov bytov na schôdzi a ukladanie povinností

Správu nášho bytového domu vykonávala pôvodne firma XY Bratislava, pričom od januára 2009 došlo ku zmene správcu. K zmene došlo podľa mňa nezákonne, nakoľko nie všetci sme sa ustanovili na schôdzu a hlasovali za nového správcu, a tiež došlo k neúmernému nárastu poplatkov za jednotlivé poskytované služby - rozdiel činí až 1.500 Sk za mesiac. Rovnako namietam, že ja ako staršia osoba, budem mať 86 rokov, by som mala byť povinná prispieť spolu s ostatnými vlastníkmi bytov v našom dome sumou 13.000 Sk ako tzv. jednorazový príspevok na sadové úpravy a..

Poistenie domácnosti a zodpovednost Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..

Ako bezpečne platiť pri kúpe nehnutelnosti a aké riziká hrozia pri platení hotovosťou za nehnuteľnosti?

Kúpa nehnutelnosti predstavuje z pohľadu bežného človeka pomerne zásadný krok. Ceny nehnuteľností sa totiž pohybujú v desiatkach, niekedy až stovkách tisícoch eur, a preto je na mieste zachovať čo najvyššiu možnú mieru opatrnosti s úhradou kúpnej ceny. Pre zachovanie spomenutej opatrnosti je pritom nevyhnutné poznať aspoň základné princípy prevodu nehnuteľnosti.   Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Kúpa nehnuteľnosti sa realizuje na základe kúpnej zmluvy, avšak samotný podpis kúpnej zmluvy ešte neznamená nadobudnutie..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.