Pripravované zmeny v právnych úpravách - novela katastrálneho zákon a zákonov o notároch a advokácii

V súvislosti s pripravovanými zákonmi, ktorými sa majú zmeniť a doplniť katastrálny zákona, zákon o notároch a zákon o advokácii, nastanú mnohé legislatívne zmeny. Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal dňa 13.07.2009 okrem iného aj novelu zákona o notároch, ktorá bola schválená 24.6.2009 na 39. schôdzi NR SR. Po podpise by zákonné zmeny mali byť účinné od 1.9.2009. Cieľom navrhovaných právnych úprav je zvýšiť zvýšenie právnu a faktickú istoty zmluvných strán pri prevodoch nehnuteľností, definovať jednoznačného pôvodcu zmluvy o prevode nehnuteľnosti a s tým spojenú zodpovednosť pôvodcu zmluvy pre prípad vzniku škody. Zákonné zmeny predstavujú „balíček“ opatrení v snahe o elimináciu podvodov v súvislosti s prevodmi nehnuteľností. Zmeny katastrálneho zákona a zákona o advokácii sa nachádzajú v legislatívnom procese.

Pripravované meny na úseku katastra

Pokiaľ ide o konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, v súčasnosti platia dve lehoty - a to 30 dňová lehota a skrátená pätnásťdňová lehota. V dôsledku novely zákona č. 162/1995 Z. z. bude zavedená nová lehota, v trvaní 20 dní. Nová, 20 dňová lehota je nepochybne náležitou novinkou, nakoľko občania za služby notárov alebo advokátov pri prevodoch nehnuteľností uhradia nemalé sumy. Nová lehota by mala posilňovať právnu istotu občanov pri prevode.

V súvislosti so zmenami na úseku katastra sa predpokladá elektronizácia systému, cez ktorý by bolo možné podávať návrhy na vklad on-line. Otázne je, kedy dôjde k realizácii elektronizácie. Novinkou má byť aj možnosť podať elektronické oznámenie o zamýšľanom vklade prostredníctvom formulára, ktorý by mal byť občanom prístupný na internete. Občan na elektronické podanie návrhu na vklad potrebuje zaručený elektronický predpis, ktorý je upravený zákonom č. 215/2002 Z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dochádza aj ku zmene ohľadne počtu rovnopisov predkladaných zmlúv. Po novom by mali správam katastra postačovať dva rovnopisy zmluvy. Vyznačenie rozhodnutia o povolení vkladu vlastníctva do katastra nehnuteľností bude nahradené rozhodnutím o povolení vkladu a správa katastra zašle účastníkom konania už do 15 dní, čo predstavuje pre občanov veľkú výhodu - v rámci zákonnej 30 dňovej lehoty je im tak poskytnutý dostatočný priestor na splnenie ich ohlasovacej povinnosti vo veci dane z nehnuteľnosti.

Notári, advokáti - občan má právo obrátiť sa na platené služby

Ako už bolo avizované, od septembra 2009 sa stáva účinnou novela zákona o advokácii, ktorá sa prejaví najmä v navrhovanom ust. § 1a zákona o advokácii, podľa ktorého sa zavádza nový inštitút autorizácie zmluvy, v súvislosti s ktorým bude advokát zodpovedný aj za škodu spôsobenú tým, že nesprávne vyhotovil, posúdil zmluvu o prevode nehnuteľnosti a pod. Autorizáciu - spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody - advokát potvrdzuje v doložke o autorizácii. Doložka o autorizácii obsahuje vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval v súlade so zákonom - teda, že zistil totožnosť predávajúceho, kupujúceho, spísal zmluvu, ďalej údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje, miesto a dátum vydania doložky o autorizácii, a meno, priezvisko a podpis advokáta. Podľa navrhovaného nového § 1a ods. 4 k zákonu č. 586/2003  Z. z. o advokácii, advokát je povinný, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, upozorniť účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve tiež uviesť vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Ďalšou, a to dôležitou povinnosťou advokáta v súvislosti s prevodmi nehnuteľností je povinnosť oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku svojho poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

Novela zákona o advokácii rieši aj situáciu, kedy advokát nemá istotu o totožnosti osôb - zmluvných strán. V takej situácii vykoná ďalšie zisťovanie, teda najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, alebo vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa mu však ani napriek tomuto postupu nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti. Výnimkou je, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.

Svojej zodpovednosti sa advokát môže zbaviť, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody. Advokát má možnosť však aj odmietnuť autorizovať zmluvu o prevode nehnuteľnosti, a to v prípade, ak účastník zmluvy alebo jeho zástupca odmietnu poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Notári a advokáti tak budú mať sprísnenú zodpovednosť za zmluvy, ktoré sami vyhotovia. Občan nemá zo zákona povinnosť obrátiť sa na notára alebo advokáta, zmluvu tak môžu vyhotoviť aj ďalší právnici, realitné kancelárie a pod. 

Bližšie info

Späť

Dlhodobý prenájom nehnuteľní Dlhodobý prenájom nehnuteľní

Prenájom bytovPrenájom nehnuteľností - slovenská legislatívaPovinnosti a právaPrenájom rodinných domovChaty a rekreačné apartmányKancelárske priestoryDevelovperstvo a jeho významNákupné centrá a skladové priestory Dlhodobý prenájom nehnuteľností je už v dnešnej dobe pomerne bežný pojem pre každého človeka. Prenajímajú sa byty, rodinné domy, chaty a chalupy, ale tiež kancelárie, obchodné a skladové priestory. Bez obmedzenia je možné prenajať každú nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve. Rozdiel je v prenajímaní nehnuteľností vo vlastníctve družstva...

Znalecké ohodnotenie nehnuteľností

 „Koľko ľudí, toľko chutí,“ hovorí známe slovenské príslovie. O jeho pravdivosti sa mohli presvedčiť aj tí, ktorí sa v praxi stretli s znaleckým ohodnocovaním nehnuteľností. Práve u rčenie hodnoty pozemkov či nehnuteľností sa v mnohých rodinách stalo jablkom sváru. Dedičské či rozvodové konania a s tým spojená deľba majetku, sa tak môžu stať nepríjemnosťou pre viacerých rodinných príslušníkov. Je pravdou, že iný pohľad má na objekt predávajúci, ktorý chce v prvom rade zarobiť a dostať za svoj majetok čo najväčší obnos peňazí. No na..

Prečo a ako zatepľovať?

 Ak sme už použili na opis tepelnej izolácie „športovú terminológiu“, tak aj samotné „termo oblečenie“ má viacero druhov. Veď aj samotný športovec nepoužíva ten istý materiál na ochranu hlavy a trupu. Presne to isté sa týka aj nehnuteľností pri výbere materiálu pre izoláciu rôznych častí domu. Iná forma izolácie je vhodná napr. pre izoláciu základov, stien, či strechy. Základným zmyslom zatepľovania domov, je zníženie nákladov na vykurovanie. Teda ak si zvolíte dobrý materiál a kvalitnú firmu, ktorá realizáciu zatepľovania správne realizuje,..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity   „Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje..

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami,..

Porozvodové otázniky - spor o vypratanie družtevného bytu

V roku 1977 mi spolu s manželkou bol pridelený družstevný byt, obaja sme boli členmi družstva. Tento byt som nerušene obýval a užíval. Požiadal som družstvo o prevod vlastníctva k tomuto bytu. V apríli a máji roku 2003 mi však zo strany družstva boli doručené výzvy na vydanie bytu, dôvodom bolo, že mojej manželke, s ktorou som neviedol dlhodobo spoločnú domácnosť, bol v roku 1990 pridelený družstvom iný byt a vraj som sa spolu s ňou družstvu písomne zaviazal tento byt odovzdať a presťahovať sa do novoprideleného bytu. V roku 2000 kedy sme sa s manželkou rozvádzali,..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Poistenie domácnosti a zodpovednost Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.