Nárok na majetok pri dedení

 
Moji rodičia sa rozviedli pred šiestimi rokmi. Otec je vlastníkom 4- izbového bytu v Piešťanoch a rodinného domu vo Veľkých Levároch. Pri našom poslednom rozhovore mi naznačil, že napísal závet, ktorým odkázal celý majetok svojej družke, s ktorou už asi dva roky žije v spomínanom byte v Piešťanoch. Mám nejaký nárok na otcov majetok aj v prípade, že ho chce celý odkázať svojej priateľke?


Anna M., Veľké Leváre
Vážená čitateľka, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka máte ako potomok Vášho otca zaručený nárok na zákonný dedičský podiel, respektíve najmenej na jeho polovicu. To znamená, že keď Váš otec prejavil vôľu vydediť Vás, je tento právny úkon - závet neplatný. To však platí len za predpokladu, že nie sú splnené podmienky, na základe ktorých by ste mohli byť právoplatne vydedená, respektíve nespôsobilá dediť.


Podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy Vás totiž otec môže vydediť len zo zákonom uvedeného dôvodu, to znamená vtedy, keby ste mu neposkytli pomoc v chorobe alebo starobe, keby ste o svojho otca trvalo neprejavovali záujem, keby ste trvalo viedli neusporiadaný život alebo keby ste boli odsúdená pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka. Zákon navyše vyžaduje, aby bol dôvod vydedenia v závete výslovne vyjadrený. Okrem uvedených prípadov nemáte nárok na dedičstvo po svojom otcovi, keď ste sa proti nemu, jeho manželke, deťom alebo Vašim starým rodičom dopustili úmyselného trestného činu. Keďže v tomto prípade nejde v zmysle zákona o vydedenie, ale o takzvanú dedičskú nespôsobilosť, jej účinky nie sú viazané na povinnosť poručiteľa priamo v závete vyjadriť vôľu neodkázať Vám žiaden majetok. To znamená, že už na základe samotného takéhoto skutku nie ste oprávnená po svojom otcovi dediť. Aj tieto následky Vášho konania by však mohol Váš otec odvrátiť, keby Vám uvedený skutok odpustil.


Ak by však žiadna z uvedených podmienok splnená nebola, závet Vášho otca by bol neplatný. V tomto prípade ide o takzvanú relatívnu neplatnosť, čo znamená, že takýto právny úkon sa považuje za platný do doby, kým sa jeho neplatnosti nedovoláte. Na to, aby ste teda mohli zvrátiť právne účinky Vášho vydedenia, bude potrebné, aby ste sa v dedičskom konaní po svojom otcovi dovolala neplatnosti závetu. Súd sa totiž v tomto prípade nemusí zaoberať otázkou neplatnosti závetu zo svojej úradnej povinnosti, je však povinný prihliadnuť na túto skutočnosť len čo na ňu v konaní o dedičstve poukážete. Za uvedeného predpokladu by ste sa teda domohli svojho dedičského podielu.


Výška Vášho dedičského podielu je pritom závislá od Vášho veku. Ak by ste v čase smrti Vášho otca ešte nemali osemnásť rokov, zdedili by ste celý otcov majetok, čo však, samozrejme, platí len za predpokladu, že ste jeho jediným potomkom a že sa Váš otec znovu neoženil. Ak by ste však boli v čase smrti Vášho otca plnoletá, zákon Vám zabezpečuje len polovicu z Vášho zákonného dedičského podielu, teda za uvedených predpokladov len polovicu z otcovho majetku. Druhú polovicu by nadobudla otcova družka.


Keďže uplatnenie Vašich dedičských nárokov môže byť závislé od kvalifikovaného postupu v dedičskom konaní, rozhodne Vám odporúčam, aby ste sa pri riešení Vašej situácie poradili s právnikom. Iste tým predídete mnohým problémom a s nimi súvisiacou stratou času a peňazí.


Späť

Prečo a ako zatepľovať?

 Ak sme už použili na opis tepelnej izolácie „športovú terminológiu“, tak aj samotné „termo oblečenie“ má viacero druhov. Veď aj samotný športovec nepoužíva ten istý materiál na ochranu hlavy a trupu. Presne to isté sa týka aj nehnuteľností pri výbere materiálu pre izoláciu rôznych častí domu. Iná forma izolácie je vhodná napr. pre izoláciu základov, stien, či strechy. Základným zmyslom zatepľovania domov, je zníženie nákladov na vykurovanie. Teda ak si zvolíte dobrý materiál a kvalitnú firmu, ktorá realizáciu zatepľovania správne realizuje,..

Znalecký posudok nehnuteľností

Znalecký posudok na nehnuteľnosť je možné v stručnej definícii popísať ako určenie hodnoty konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku; je nielen užitočný pre majiteľa ako informačný údaj, ale najmä potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne. Väčšina z nás sa už zrejme so znaleckým posudkom ako takým stretla a ak nie, určite sa to v budúcnosti stane. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa vyhotovuje, na koho sa obrátiť a čomu sa vyhnúť, aby sme peniaze..

Ako ušetriť na kúrení a zbytočne neplytvať teplom

 Pravidelná údržba tepelných zariadení zabezpečí spoľahlivú vykurovaciu sezónu. Aby počas hlavnej vykurovacej sezóny bola pre odberateľov zabezpečená bezporuchová dodávka tepla a teplej vody, je potrebné vykonanie revízie a údržby tepelných zariadení pred jej začiatkom.  Rady ako zbytočne neplytvať teplomNajjednoduchším opatrením, ktoré môžu odberatelia urobiť sami, je vymeniť dlhé závesy a záclony kratšie, ktoré budú  siahať po parapetnú dosku. Keďže radiátory odovzdávajú teplo sálaním a prúdením, odstránením..

Zaevidovanie spoluvlastníckych práv

V roku 1978 sme si s manželkou na základe stavebného povolenia postavili chatu na pozemku, ktorý patril obci. Keď sme ju chceli predať, pomocou jej súpisného čísla sme zistili, že v katastri nehnuteľností nie je ako jej vlastník nikto evidovaný, aj napriek tomu, že ju od jej postavenia užívame my. Čo musíme urobiť, aby sme ju mohli predať? László Gy., Šaľa Aj napriek skutočnosti, že podľa Vami poskytnutých informácii ste s najväčšou pravdepodobnosťou ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi stavby Vy, v záujme právnej istoty odporúčam zaevidovať Vaše..

Porozvodové otázniky - spor o vypratanie družtevného bytu

V roku 1977 mi spolu s manželkou bol pridelený družstevný byt, obaja sme boli členmi družstva. Tento byt som nerušene obýval a užíval. Požiadal som družstvo o prevod vlastníctva k tomuto bytu. V apríli a máji roku 2003 mi však zo strany družstva boli doručené výzvy na vydanie bytu, dôvodom bolo, že mojej manželke, s ktorou som neviedol dlhodobo spoločnú domácnosť, bol v roku 1990 pridelený družstvom iný byt a vraj som sa spolu s ňou družstvu písomne zaviazal tento byt odovzdať a presťahovať sa do novoprideleného bytu. V roku 2000 kedy sme sa s manželkou rozvádzali,..

Výstavba ihrísk pre deti - ako po novom?

Naša obec disponuje pozemkom, na ktorom by sme chceli obnoviť materskú škôlku, zriadiť detské ihrisko, ktoré by malo byť prístupné pre všetky deti. Ihrisko bude vybudované svojpomocne s pomocou našich obyvateľov, tiež financované zo zbierky. Dostala sa nám informácia, že ihriská musia spĺňať nejaké nové a prísne kritériá, v opačnom prípade by nebolo možné ihrisko pre deti - preliezačky, pieskovisko a pod. sprístupniť deťom. Musí by teda ihrisko vybudované podľa nejakých noriem (napr. kovové), vraj EÚ niečo uzákonila. Ktorý zákon upravuje spôsob výstavby..

Nehnuteľnosti sa viažu ...

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..

Financovanie nehnutelnosti

Právnické a fyzické osoby, ktoré ku svojej činnosti potrebujú vyhovujúce priestory, majú v dnešnej dobe hneď niekoľko možností ako ich získať. Každá z nich obsahuje výhody, nevýhody a skryté riziká. Spomínanými možnosťami sú kúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky, kúpa nehnuteľnosti s použitím bankového úveru, kúpa nehnuteľnosti na leasingové splátky alebo iba prenájom nehnuteľnosti na určitú dobu.Kúpa nehnuteľnosti verzus nájomKúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky je klasická možnosť kalkulovania: “čo si môžem dovoliť za peniaze,..