Nárok na majetok pri dedení

 
Moji rodičia sa rozviedli pred šiestimi rokmi. Otec je vlastníkom 4- izbového bytu v Piešťanoch a rodinného domu vo Veľkých Levároch. Pri našom poslednom rozhovore mi naznačil, že napísal závet, ktorým odkázal celý majetok svojej družke, s ktorou už asi dva roky žije v spomínanom byte v Piešťanoch. Mám nejaký nárok na otcov majetok aj v prípade, že ho chce celý odkázať svojej priateľke?


Anna M., Veľké Leváre
Vážená čitateľka, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka máte ako potomok Vášho otca zaručený nárok na zákonný dedičský podiel, respektíve najmenej na jeho polovicu. To znamená, že keď Váš otec prejavil vôľu vydediť Vás, je tento právny úkon - závet neplatný. To však platí len za predpokladu, že nie sú splnené podmienky, na základe ktorých by ste mohli byť právoplatne vydedená, respektíve nespôsobilá dediť.


Podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy Vás totiž otec môže vydediť len zo zákonom uvedeného dôvodu, to znamená vtedy, keby ste mu neposkytli pomoc v chorobe alebo starobe, keby ste o svojho otca trvalo neprejavovali záujem, keby ste trvalo viedli neusporiadaný život alebo keby ste boli odsúdená pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka. Zákon navyše vyžaduje, aby bol dôvod vydedenia v závete výslovne vyjadrený. Okrem uvedených prípadov nemáte nárok na dedičstvo po svojom otcovi, keď ste sa proti nemu, jeho manželke, deťom alebo Vašim starým rodičom dopustili úmyselného trestného činu. Keďže v tomto prípade nejde v zmysle zákona o vydedenie, ale o takzvanú dedičskú nespôsobilosť, jej účinky nie sú viazané na povinnosť poručiteľa priamo v závete vyjadriť vôľu neodkázať Vám žiaden majetok. To znamená, že už na základe samotného takéhoto skutku nie ste oprávnená po svojom otcovi dediť. Aj tieto následky Vášho konania by však mohol Váš otec odvrátiť, keby Vám uvedený skutok odpustil.


Ak by však žiadna z uvedených podmienok splnená nebola, závet Vášho otca by bol neplatný. V tomto prípade ide o takzvanú relatívnu neplatnosť, čo znamená, že takýto právny úkon sa považuje za platný do doby, kým sa jeho neplatnosti nedovoláte. Na to, aby ste teda mohli zvrátiť právne účinky Vášho vydedenia, bude potrebné, aby ste sa v dedičskom konaní po svojom otcovi dovolala neplatnosti závetu. Súd sa totiž v tomto prípade nemusí zaoberať otázkou neplatnosti závetu zo svojej úradnej povinnosti, je však povinný prihliadnuť na túto skutočnosť len čo na ňu v konaní o dedičstve poukážete. Za uvedeného predpokladu by ste sa teda domohli svojho dedičského podielu.


Výška Vášho dedičského podielu je pritom závislá od Vášho veku. Ak by ste v čase smrti Vášho otca ešte nemali osemnásť rokov, zdedili by ste celý otcov majetok, čo však, samozrejme, platí len za predpokladu, že ste jeho jediným potomkom a že sa Váš otec znovu neoženil. Ak by ste však boli v čase smrti Vášho otca plnoletá, zákon Vám zabezpečuje len polovicu z Vášho zákonného dedičského podielu, teda za uvedených predpokladov len polovicu z otcovho majetku. Druhú polovicu by nadobudla otcova družka.


Keďže uplatnenie Vašich dedičských nárokov môže byť závislé od kvalifikovaného postupu v dedičskom konaní, rozhodne Vám odporúčam, aby ste sa pri riešení Vašej situácie poradili s právnikom. Iste tým predídete mnohým problémom a s nimi súvisiacou stratou času a peňazí.


Späť

Zatepľovanie bytov a domov

Úsporné zatepľovanieVykurovanieFinancovaniePožiadavkou všetkých vlastníkov a obyvateľov bytov je mať čo najspoľahlivejšiu správu domu, tak aby bola účelná a šetrila spoločné peniaze. Najefektívnejším spôsobom správy bytového domu je v dnešnej dobe považované spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB). Druhou alternatívou správy domu je pre vlastníkov bytov možnosť vybrať si z ponúk firiem, ktoré sa zaoberajú správou nehnuteľností. Spoločenstvo je právnická osoba založená podľa zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,..

Zelené a modré budovy - bytové a nerezidenčné

Nízkoenergetický dom je pojmom, ktorý sa v súčasnosti skloňuje čoraz častejšie; myšlienka zdravého a úsporného bývania sa už stala takmer samozrejmosťou. Osobitnou kapitolou je však pojem zelený dom - význam tohto slova má podobný, ale predsa iný rozmer ako len vlastnosti úspornej budovy. Energetická efektivita samozrejme zostáva, avšak projekt zeleného domu ponúka svojim obyvateľom aj mnoho iných vlastností, ktoré nielen "potešia", ale sú i priateľské k životnému prostrediu. Modré budovy idú ešte o čosi ďalej; predstavíme si oba tieto pojmy a..

Oceňovanie nehnuteľností

Aké postupy sa používajú pri určovaní ceny nehnuteľnostiPodľa čoho pracujú znalciPrestanú banky vyžadovať znalecké posudky?Čo vplýva na cenu nehnuteľností? Všeobecná hodnota sa určuje podľa niekoľkých spôsobov. Spôsob, akým sa všeobecná hodnota majetku stanovuje, upravuje vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 492 /2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.Aké postupy sa používajú pri určovaní ceny nehnuteľnostiPorovnávacia metóda: Pri tomto spôsobe sa porovnávajú nehnuteľnosti alebo stavby rovnakého druhu, porovnateľnej veľkosti..

Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho práva

Vlastnícke právo je právom absolútnym, pôsobí erga omnes (voči všetkým) a je nepremlčateľné. Právna úprava vlastníckeho práva je upravená nielen ústavou ale najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom. Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Rovnaké práva a povinnosti majú všetky subjekty vlastníckeho práva, a to tak fyzické osoby, ako právnické osoby, ako aj štát, ak je účastníkom občianskoprávnych vzťahov. Rovnaké postavenie vlastníkov vyplýva..

Nekvalitné zateplenie fasády

 Spoluvlastníci prerábame fasádu na dome, na čo sme si objednali stavebnú firmu. Máme s ňou uzatvorenú zmluvu o diele, kde sa uvádza deň, kedy mali začať a kedy odovzdať hotovú robotu. Aj hodnotu a zloženú zálohu. Práca mala byť hotová už pred dvoma týždňami, my však máme dom len oblepený polystyrénom a problém, aby sem robotníci vôbec prišli. Telefonujem im každý deň a oni vždy hovoria, že prídu, čo sa stane len zriedka. Spolumajiteľ firmy, ktorý nám mal dodať plastové okná sa do toho zapojil tiež, bol zhrozený, že v akom stave to máme spravené...

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov II

Vážení čitatelia. V predchádzajúcom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa venovali novele právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov upravenej zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola prijatá a vyšla v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2010 Z. z. Okrem eliminácie nejednoznačnosti a nezrovnalostí týkajúcich sa úloh správcu bytového domu, vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, príp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov ako aj úpravy zakladania spoločenstiev..

Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..