Nárok na majetok pri dedení

 
Moji rodičia sa rozviedli pred šiestimi rokmi. Otec je vlastníkom 4- izbového bytu v Piešťanoch a rodinného domu vo Veľkých Levároch. Pri našom poslednom rozhovore mi naznačil, že napísal závet, ktorým odkázal celý majetok svojej družke, s ktorou už asi dva roky žije v spomínanom byte v Piešťanoch. Mám nejaký nárok na otcov majetok aj v prípade, že ho chce celý odkázať svojej priateľke?


Anna M., Veľké Leváre
Vážená čitateľka, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka máte ako potomok Vášho otca zaručený nárok na zákonný dedičský podiel, respektíve najmenej na jeho polovicu. To znamená, že keď Váš otec prejavil vôľu vydediť Vás, je tento právny úkon - závet neplatný. To však platí len za predpokladu, že nie sú splnené podmienky, na základe ktorých by ste mohli byť právoplatne vydedená, respektíve nespôsobilá dediť.


Podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy Vás totiž otec môže vydediť len zo zákonom uvedeného dôvodu, to znamená vtedy, keby ste mu neposkytli pomoc v chorobe alebo starobe, keby ste o svojho otca trvalo neprejavovali záujem, keby ste trvalo viedli neusporiadaný život alebo keby ste boli odsúdená pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka. Zákon navyše vyžaduje, aby bol dôvod vydedenia v závete výslovne vyjadrený. Okrem uvedených prípadov nemáte nárok na dedičstvo po svojom otcovi, keď ste sa proti nemu, jeho manželke, deťom alebo Vašim starým rodičom dopustili úmyselného trestného činu. Keďže v tomto prípade nejde v zmysle zákona o vydedenie, ale o takzvanú dedičskú nespôsobilosť, jej účinky nie sú viazané na povinnosť poručiteľa priamo v závete vyjadriť vôľu neodkázať Vám žiaden majetok. To znamená, že už na základe samotného takéhoto skutku nie ste oprávnená po svojom otcovi dediť. Aj tieto následky Vášho konania by však mohol Váš otec odvrátiť, keby Vám uvedený skutok odpustil.


Ak by však žiadna z uvedených podmienok splnená nebola, závet Vášho otca by bol neplatný. V tomto prípade ide o takzvanú relatívnu neplatnosť, čo znamená, že takýto právny úkon sa považuje za platný do doby, kým sa jeho neplatnosti nedovoláte. Na to, aby ste teda mohli zvrátiť právne účinky Vášho vydedenia, bude potrebné, aby ste sa v dedičskom konaní po svojom otcovi dovolala neplatnosti závetu. Súd sa totiž v tomto prípade nemusí zaoberať otázkou neplatnosti závetu zo svojej úradnej povinnosti, je však povinný prihliadnuť na túto skutočnosť len čo na ňu v konaní o dedičstve poukážete. Za uvedeného predpokladu by ste sa teda domohli svojho dedičského podielu.


Výška Vášho dedičského podielu je pritom závislá od Vášho veku. Ak by ste v čase smrti Vášho otca ešte nemali osemnásť rokov, zdedili by ste celý otcov majetok, čo však, samozrejme, platí len za predpokladu, že ste jeho jediným potomkom a že sa Váš otec znovu neoženil. Ak by ste však boli v čase smrti Vášho otca plnoletá, zákon Vám zabezpečuje len polovicu z Vášho zákonného dedičského podielu, teda za uvedených predpokladov len polovicu z otcovho majetku. Druhú polovicu by nadobudla otcova družka.


Keďže uplatnenie Vašich dedičských nárokov môže byť závislé od kvalifikovaného postupu v dedičskom konaní, rozhodne Vám odporúčam, aby ste sa pri riešení Vašej situácie poradili s právnikom. Iste tým predídete mnohým problémom a s nimi súvisiacou stratou času a peňazí.


Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Situácia na trhu so stavebnými pozemkami

V súčasnosti ale aj  nedávnej minulosti sa už veľa hovorilo a písalo o tom, ako finančná kríza zahýbala realitným trhom v oblasti predaja a kúpy bytov či rodinných domov. No predtým, ako sa postaví nová budova pre bývanie či prácu, je dobré si zaobstarať dobrý a kvalitný pozemok. Zmapovanie situácie na trhu s pozemkami a následné vykreslenie možností na čo všetko by sme si mali dať pozor pri ich kúpe je rovnako dôležité, ako neskoršia stavba nehnuteľnosti na tom ktorom pozemku.Všeobecná sitácia na trhu s pozemkamiHneď na úvod by sa dalo povedať, že..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Neskolaudovaná stavba - otázka predaja a bývania

S mojím manželom máme vyhliadnutý rodinný dom na kúpu. Ide o novostavbu domu, no realitka, ktorá ho ponúka, sa vyjadrila, že nie je ešte skolaudovaný. Je táto skutočnosť pre nás ako kupujúcich na závadu? Aké môžeme očakávať ťažkosti s kúpou neskolaudovanej stavby, s trvalým pobytom ? Ivica S., Kľakany Ako sami uvádzate, vami postavený rodinný dom je neskolaudovaný. V zmysle platnej legislatívy to znamená, že neskolaudovaná nehnuteľnosť nemôže slúžiť účelu, na ktorý bola postavená - teda buď podnikateľským účelom, ako prevádzka podniku, vo..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)