Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov I

Národná rada SR na svojej 48. schôdzi schválila v treťom čítaní novelu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola 22.02.2010 odoslaná do Zbierky zákonov a ako zákon vyšiel v Zbierke zákonov 09.03.2010, čiastka 38/2010, číslo 70/2010.  Občianskej verejnosti je zákon č. 71/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prístupný na tejto internetovej adrese.

Dôvody novelizácie

Posledná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bola obsiahnutá v zákone č. 268/2007 Z. z. účinná od 01.07.2007, ktorej ustanovenia si však správcovia pri svojej činnosti vykladali nejednoznačne a dvojako, čo sťažovalo postavenie účastníkov záväzkového vzťahu pri výkone správy bytového domu. Účelom novely č. 70/2010 Z. z. je odstrániť problémy pri realizačnej praxi správcov ako aj eliminovať obmedzenia rozvoja a skvalitňovanie procesov prevádzky a údržby bytového fondu najmä so zreteľom na výkon záložného práva v prospech ostatných vlastníkov a voči chronickým neplatičom. Predmetnou novelou sa predovšetkým pristúpilo k precizácii definície jednotlivých pojmov, rozhodovacích procesov pri správe bytového domu. Tiež sa zvýrazňuje úloha správcu bytového domu, riešia sa vzťahy medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, resp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov, ako aj upravuje sa zakladanie spoločenstiev vlastníkov bytov, a to aj v obdobiach medzi zánikom jednej formy výkonu správu bytového fondu do vzniku novej formy.

Paragraf 7 ods. 2 a násl. zákona č. 182/1993 Z. z. upravuje postup, ak sa vlastníci rozhodnú založiť spoločenstvo vlastníkov. Návrh na zápis spoločenstva do registra je povinný podať vlastník domu alebo splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ďalej splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri zmene správy domu alebo správca (správcovská spoločnosť) pri vzniku spoločenstva zo zákona. Cieľom zákonodarcu je, aby účastníkom správneho konania pri zakladaní spoločenstva vlastníkov bytov bol aj pôvodný správca. Uvedené by malo riešiť presun výkonu správy zo správcu na novozaložené spoločenstvo.

Nové povinnosti spoločenstva vlastníkov a vlastníctvo účtu bytového domu

Spoločenstvu vlastníkov vznikla nová zákonná povinnosť, ktorou je do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, pričom ide najmä o finančné hospodárenie domu, o stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iné významné skutočnosti súvisiace so správou domu. Spoločenstvo je súčasne povinné vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Podľa novely č. 70/2010 Z. z. má spoločenstvo vlastníkov povinnosť previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na nový účet domu zriadený v banke novým správcom. Pokiaľ ide o vlastníctvo účtu domu zriadeného v banke, jeho majiteľom sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo alebo správca, má právo disponovať s finančnými prostriedkami na účte a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa. Nakoľko ide o účet tvorený jednotlivými vlastníkmi, účet musí požívať ochranu ako účet fyzickej osoby. S uvedeným súvisí aj zmena a doplnenie zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v § 3 ods. 3 písm. b), že vklady sú chránené v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak vkladateľom je nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, združenie občanov alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Spoločenstvo vlastníkov vzniká aj zo zákona

Spôsob založenia spoločenstva a to aj v nadväznosti, ak spoločenstvo vzniká zo zákona, upravuje § 8a ods. 3 a 8 zákona č. 182/1993 Z. z. Súčasne sa v dotknutom ustanovení zákona upravuje prechod práva povinností zo zanikajúceho správcu na nového, príp. na spoločenstvo vlastníkov. Dňom skončenia správy domu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré súvisia so správou domu a ktoré boli uzatvorené v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo zo zmlúv uzavretých na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na nového správcu alebo na spoločenstvo.

V prípade výpovede zmluvy o výkone správy zo strany správcu, tento nemôže ukončiť výkon správy, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nemajú ku dňu skončenia výpovednej lehoty uzavretú zmluvu o výkone správy s iným správcom alebo nie je založené spoločenstvo. Právne vzťahy vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcu po uplynutí výpovednej lehoty sa riadia ustanoveniami vypovedanej zmluvy o výkone správy. Ďalšou novinkou je, že ak vlastníci bytov a nebytových priestorov nebudú mať do jedného roka uzatvorenú zmluvu o výkone správy s iným správcom alebo si nezaložia spoločenstvo, vzniká spoločenstvo zo zákona. Správca je povinný o vzniku spoločenstva písomne informovať všetkých vlastníkov bytov a tiež zabezpečiť registráciu spoločenstva.

Lehota na zosúladenie obsahu zmlúv o výkone správy s novelou

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, správcovia a predsedovia sú povinní zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve uzatvorené do 01.04.2010 uviesť do súladu s týmto zákonom v lehote do 31.03.2011. Časti zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve, ktoré nebudú po uplynutí uvedenej lehoty v súlade s ustanoveniami novelizovaného zákona č. 182/1993 Z. z., budú sankcionované svojou neplatnosťou.

Čitateľské otázky adresujte na lasak@defensa.sk

Podporte tento článok

pošli na vybrali.sme.sk

Zdieľať

Späť

Ako vyriešiť otázku garáže

Je prirodzené, že pre každého majiteľa auta je starostlivosť o jeho miláčika vysokou prioritou; nejde pritom len o praktickú stránku veci, teda zabezpečiť pre seba a pre rodinu odvoz do práce či do školy, ale je tu aj istá forma "osobného vzťahu". Tento fakt je, pravdaže, individuálny, avšak málokto sa ponad kúpu nového tátoša prenesie bez toho, aby sa pristihol pri intenzívnom uvažovaní o tom, aký vplyv naň bude mať napríklad zlé počasie či ako ho čo najlepšie zabezpečiť, aby v krátkom čase nezmenilo majiteľa.   Riešením týchto praktických..

Znalecké ohodnotenie nehnuteľností

 „Koľko ľudí, toľko chutí,“ hovorí známe slovenské príslovie. O jeho pravdivosti sa mohli presvedčiť aj tí, ktorí sa v praxi stretli s znaleckým ohodnocovaním nehnuteľností. Práve u rčenie hodnoty pozemkov či nehnuteľností sa v mnohých rodinách stalo jablkom sváru. Dedičské či rozvodové konania a s tým spojená deľba majetku, sa tak môžu stať nepríjemnosťou pre viacerých rodinných príslušníkov. Je pravdou, že iný pohľad má na objekt predávajúci, ktorý chce v prvom rade zarobiť a dostať za svoj majetok čo najväčší obnos peňazí. No na..

Realitné kancelárie na Slovensku

Založenie realitnej kancelárie Výber realitnej kancelárie Serióznosť realitných maklérovNa čo si dať pozorRozhodli ste sa predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, ale neviete ako na to? Nemáte skúsenosti a ani prehľad na trhu s nehnuteľnosťami? Neostáva vám teda nič iné iba sa spoľahnúť na realitnú kanceláriu, ktorá vám určite ochotne poradí a pomôže s predajom vašej nehnuteľnosti. Samozrejme, musíte počítať s tým, že táto pomoc vás bude niečo aj stáť. Realitné kancelárie majú viac skúseností s predajom a súvisiacou administratívou ako bežný človek,..

Svojpomoc namiesto štátnej moci

Pred rokom som privolila môjmu známemu, aby sa ku mne nasťahoval. Dohodli sme sa, že budeme spolu bývať, pričom obaja sme mali prispievať na „spoločnú domácnosť“. Súhlasila som, nakoľko išlo o rodinného priateľa, ktorému boli moji rodičia z minulosti zaviazaní. Po čase nastali však rozpory, prišiel o zamestnanie, začal byť agresívny - slovné útoky, negativizmus. Na domácnosť prestal prispievať, prácu si nehľadal, čo bolo pre mňa už neudržateľné. Som zúfalá, lebo vo svojom vlastnom byte nemám pokoj, dotyčný sa mi smeje do očí a vyhráža sa mi súdmi,..

Niektoré zásady občianskeho práva a ich význam pre platnosť zmluvných vzťahov o nehnuteľnostiach

Zásada rovnosti účastníkov   V oblasti občianskeho súdneho procesu je zásada rovnosti účastníkov ustanovená v čl. 12 ods. 1 Ústavy SR a v občianskom súdnom konaní sa transformuje do zásady rovnosti účastníkov konania (čl. 47 ods. 3 ústavy) a vzťahuje sa na všetky materiálne a procesné zákony a na každého. Rovnosť pred súdom je len výrazom rovnosti strán pred zákonom, v tomto prípade pred Občianskym súdnym poriadkom. Z toho vyplýva, že rovnosť pred zákonom a rovnosť pred súdom je obsahom toho istého pojmu a znamená rovnaké postavenie..

Neskolaudovaná stavba - otázka predaja a bývania

S mojím manželom máme vyhliadnutý rodinný dom na kúpu. Ide o novostavbu domu, no realitka, ktorá ho ponúka, sa vyjadrila, že nie je ešte skolaudovaný. Je táto skutočnosť pre nás ako kupujúcich na závadu? Aké môžeme očakávať ťažkosti s kúpou neskolaudovanej stavby, s trvalým pobytom ? Ivica S., Kľakany Ako sami uvádzate, vami postavený rodinný dom je neskolaudovaný. V zmysle platnej legislatívy to znamená, že neskolaudovaná nehnuteľnosť nemôže slúžiť účelu, na ktorý bola postavená - teda buď podnikateľským účelom, ako prevádzka podniku, vo..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..

Novinky v stavebnom sporení

Správa bytových domovCieľ projektu a konferencieNovela zákona o stavebnom sporeníOkruh poberateľov štátnej prémieAsi nikoho v súčastnej dobe neprekvapí, že medzi základné túžby človeka patrí splnenie si sna o vlastnom bývaní či zmodernizovaní toho, čomu hovoríme vlastný domov. Cesta k peknému a hlavne útulnému bývaniu vedie viacerými cestami. Medzi tie najviac využívané cesty ako sa k tomuto cieľu priblížiť patrí na Slovensku stavebné sporenie. Aby tento nástroj na splenie si sna o peknom bývaní mohol lepšie reagovať na potreby ľudí, dochádza na tomto..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..