Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov I

Národná rada SR na svojej 48. schôdzi schválila v treťom čítaní novelu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola 22.02.2010 odoslaná do Zbierky zákonov a ako zákon vyšiel v Zbierke zákonov 09.03.2010, čiastka 38/2010, číslo 70/2010.  Občianskej verejnosti je zákon č. 71/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prístupný na tejto internetovej adrese.

Dôvody novelizácie

Posledná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bola obsiahnutá v zákone č. 268/2007 Z. z. účinná od 01.07.2007, ktorej ustanovenia si však správcovia pri svojej činnosti vykladali nejednoznačne a dvojako, čo sťažovalo postavenie účastníkov záväzkového vzťahu pri výkone správy bytového domu. Účelom novely č. 70/2010 Z. z. je odstrániť problémy pri realizačnej praxi správcov ako aj eliminovať obmedzenia rozvoja a skvalitňovanie procesov prevádzky a údržby bytového fondu najmä so zreteľom na výkon záložného práva v prospech ostatných vlastníkov a voči chronickým neplatičom. Predmetnou novelou sa predovšetkým pristúpilo k precizácii definície jednotlivých pojmov, rozhodovacích procesov pri správe bytového domu. Tiež sa zvýrazňuje úloha správcu bytového domu, riešia sa vzťahy medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, resp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov, ako aj upravuje sa zakladanie spoločenstiev vlastníkov bytov, a to aj v obdobiach medzi zánikom jednej formy výkonu správu bytového fondu do vzniku novej formy.

Paragraf 7 ods. 2 a násl. zákona č. 182/1993 Z. z. upravuje postup, ak sa vlastníci rozhodnú založiť spoločenstvo vlastníkov. Návrh na zápis spoločenstva do registra je povinný podať vlastník domu alebo splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ďalej splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri zmene správy domu alebo správca (správcovská spoločnosť) pri vzniku spoločenstva zo zákona. Cieľom zákonodarcu je, aby účastníkom správneho konania pri zakladaní spoločenstva vlastníkov bytov bol aj pôvodný správca. Uvedené by malo riešiť presun výkonu správy zo správcu na novozaložené spoločenstvo.

Nové povinnosti spoločenstva vlastníkov a vlastníctvo účtu bytového domu

Spoločenstvu vlastníkov vznikla nová zákonná povinnosť, ktorou je do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, pričom ide najmä o finančné hospodárenie domu, o stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iné významné skutočnosti súvisiace so správou domu. Spoločenstvo je súčasne povinné vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Podľa novely č. 70/2010 Z. z. má spoločenstvo vlastníkov povinnosť previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na nový účet domu zriadený v banke novým správcom. Pokiaľ ide o vlastníctvo účtu domu zriadeného v banke, jeho majiteľom sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo alebo správca, má právo disponovať s finančnými prostriedkami na účte a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa. Nakoľko ide o účet tvorený jednotlivými vlastníkmi, účet musí požívať ochranu ako účet fyzickej osoby. S uvedeným súvisí aj zmena a doplnenie zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v § 3 ods. 3 písm. b), že vklady sú chránené v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak vkladateľom je nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, združenie občanov alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Spoločenstvo vlastníkov vzniká aj zo zákona

Spôsob založenia spoločenstva a to aj v nadväznosti, ak spoločenstvo vzniká zo zákona, upravuje § 8a ods. 3 a 8 zákona č. 182/1993 Z. z. Súčasne sa v dotknutom ustanovení zákona upravuje prechod práva povinností zo zanikajúceho správcu na nového, príp. na spoločenstvo vlastníkov. Dňom skončenia správy domu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré súvisia so správou domu a ktoré boli uzatvorené v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo zo zmlúv uzavretých na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na nového správcu alebo na spoločenstvo.

V prípade výpovede zmluvy o výkone správy zo strany správcu, tento nemôže ukončiť výkon správy, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nemajú ku dňu skončenia výpovednej lehoty uzavretú zmluvu o výkone správy s iným správcom alebo nie je založené spoločenstvo. Právne vzťahy vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcu po uplynutí výpovednej lehoty sa riadia ustanoveniami vypovedanej zmluvy o výkone správy. Ďalšou novinkou je, že ak vlastníci bytov a nebytových priestorov nebudú mať do jedného roka uzatvorenú zmluvu o výkone správy s iným správcom alebo si nezaložia spoločenstvo, vzniká spoločenstvo zo zákona. Správca je povinný o vzniku spoločenstva písomne informovať všetkých vlastníkov bytov a tiež zabezpečiť registráciu spoločenstva.

Lehota na zosúladenie obsahu zmlúv o výkone správy s novelou

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, správcovia a predsedovia sú povinní zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve uzatvorené do 01.04.2010 uviesť do súladu s týmto zákonom v lehote do 31.03.2011. Časti zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve, ktoré nebudú po uplynutí uvedenej lehoty v súlade s ustanoveniami novelizovaného zákona č. 182/1993 Z. z., budú sankcionované svojou neplatnosťou.

Čitateľské otázky adresujte na lasak@defensa.sk

Podporte tento článok

pošli na vybrali.sme.sk

Zdieľať

Späť

Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Bývanie v podkroví

 Podkrovie je aj dnes pre niektorých vyhľadávaným obytným priestorom. Už od začiatku 90tych rokov sa realizujú prestavby strešných konštrukcií starších mestských, či rodinných domov prostredníctvom nadstavby. A to nielen v mestách ale aj na vidieku Za príčinu možno považovať nielen počiatočnú príťažlivosť podkrovných priestorov, ale aj pokles bytovej výstavby z pred pár rokov. Nadstavby tak riešia problém v centrách väčších a stredných miest, kde je výstavba nových bytových priestorov pridrahá alebo nereálna.Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi..

Výtvarné umenie ako okrasa nehnuteľnosti

Pri sťahovaní sa do nového domova si ľudia dávajú záležať na mnohých detailoch. Záleží im na tom, aby sa ich byt alebo dom stal útočiskom. Miestom, ktoré budú milovať a starať sa oň. Jedným z najväčších pomocníkov pri vytváraní žiadanej atmosféry nehnuteľnosti je výtvarné umenie. Dokáže zázraky.Aké druhy výtvarného umenia sú vhodné do Vášho interiéru?Hoci poznáme mnoho odvetví výtvarného umenia, nie každé je vhodné umiestniť do Vášho obytného priestoru. Viete si predstaviť blokovať stred Vašej obývačky veľkou plastickou..

Publikácia Nehnuteľnosti

kompletný sprievodca svetom nehnuteľností - na predaj za 27€ s poštovným. Účelom tejto publikácie je poskytnúť čitateľovi kompletný zdroj informácii potrebných pre rozhodovanie pri výbere, kúpe, predaji prenájme nehnuteľnosti, v takom rozsahu, aby bol odborne spôsobilým partnerom a účastníkom transakcie s nehnuteľnosťami. Doporučené využitie je pre všetkých účastníkov trhu s nehnuteľnosťami aj predávajúcich, pri nesprostredkovanom, alebo sprostredkovanom obchodovaní s nehnuteľnosťami, pre záujemcov o výkon realitnej činnosti, pre študentov..

Rodinný spor o dedičstvo - kto dedí a kto nie

Rád by som sa spýtal na možnosť riešenia ohľadne spôsobu vysporiadania nehnuteľného majetku po mojom staršom bratovi, ktorý pred nedávnom zomrel. Jedná sa o rodinný dom s pozemkom. Malý podiel pozemku nadobudol môj starší brat dedením od našej tety ešte predtým, ako sa oženil. Manželstvo bolo bezdetné a v úradných listinách je brat vedený ako jediný majiteľ. Vysporiadanie medzi mnou a mojou sestrou je možné len predajom nehnuteľnosti, na čom sme sa aj dohodli. V prípade, ak by túto nehnuteľnosť dedila aj vdovy po bratovi, predaj nehnuteľnosti by sa skomplikoval..

Vznik spoločenstva vlastníkov bytov

ZMLUVA O SPOLOČENSTVEKOMPETENCIE SPOLOČENSTVANÁVRH NA ZÁPIS SPOLOČENSTVA DO REGISTRA Časté otázky našich čitateľov sa týkajú výkonu správy domov. Konkrétne ide o otázku, ktorá z foriem výkonu správy je výhodnejšia - či správa uskutočňovaná priamo vlastníkmi bytov a nebytových priestorov alebo správa uskutočňovaná správcom, teda bytovým družstvom, správcovskou spoločnosťou či inou právnickou osobou, prípadne, aké sú kompetencie spoločenstva alebo správcov. Nakoľko ide o širokú tému, odpoveď na túto otázku sa Vám pokúsim podať v tomto, ako aj..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Daň z nehnuteľností

Čo je to daň z nehnuteľností?Vyrubenie daneKto je to daňovník?Predmet daneVýška sadzby daneNovinkyProblematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon"). V podstate sa teda už tri roky zachováva v pôvodnom stave. Každý rok sa ale dejú jemné úpravy.Čo je to daň z nehnuteľností?  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:daň z pozemkov,daň zo stavieb,a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom..

Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku od roku 2005 do roku 2010

V slovenských pomeroch sa zvykne dosť často používať fráza ktorá tvrdí, že: „Z grafov sa ešte nikto nenajedol“. Nuž možno je na tom čosi pravdy, ale autor tohto výroku asi nepochopil ich zmysel. Grafy majú v prvom rade informovať o určitom vývoji, či trende v tom či onom segmente. Zároveň by mali upozorniť na určité anomálie, či nezdravý vývoj ktorý sa mohol prejaviť v sledovanom období.Aj z tohto dôvodu sme sa v redakcii Kompletného TRH-u Nehnuteľností rozhodli priniesť základný trend vývoja cien nehnuteľností na Slovensku. Často krát sa v dnešnej..