Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov I

Národná rada SR na svojej 48. schôdzi schválila v treťom čítaní novelu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola 22.02.2010 odoslaná do Zbierky zákonov a ako zákon vyšiel v Zbierke zákonov 09.03.2010, čiastka 38/2010, číslo 70/2010.  Občianskej verejnosti je zákon č. 71/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prístupný na tejto internetovej adrese.

Dôvody novelizácie

Posledná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bola obsiahnutá v zákone č. 268/2007 Z. z. účinná od 01.07.2007, ktorej ustanovenia si však správcovia pri svojej činnosti vykladali nejednoznačne a dvojako, čo sťažovalo postavenie účastníkov záväzkového vzťahu pri výkone správy bytového domu. Účelom novely č. 70/2010 Z. z. je odstrániť problémy pri realizačnej praxi správcov ako aj eliminovať obmedzenia rozvoja a skvalitňovanie procesov prevádzky a údržby bytového fondu najmä so zreteľom na výkon záložného práva v prospech ostatných vlastníkov a voči chronickým neplatičom. Predmetnou novelou sa predovšetkým pristúpilo k precizácii definície jednotlivých pojmov, rozhodovacích procesov pri správe bytového domu. Tiež sa zvýrazňuje úloha správcu bytového domu, riešia sa vzťahy medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, resp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov, ako aj upravuje sa zakladanie spoločenstiev vlastníkov bytov, a to aj v obdobiach medzi zánikom jednej formy výkonu správu bytového fondu do vzniku novej formy.

Paragraf 7 ods. 2 a násl. zákona č. 182/1993 Z. z. upravuje postup, ak sa vlastníci rozhodnú založiť spoločenstvo vlastníkov. Návrh na zápis spoločenstva do registra je povinný podať vlastník domu alebo splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ďalej splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri zmene správy domu alebo správca (správcovská spoločnosť) pri vzniku spoločenstva zo zákona. Cieľom zákonodarcu je, aby účastníkom správneho konania pri zakladaní spoločenstva vlastníkov bytov bol aj pôvodný správca. Uvedené by malo riešiť presun výkonu správy zo správcu na novozaložené spoločenstvo.

Nové povinnosti spoločenstva vlastníkov a vlastníctvo účtu bytového domu

Spoločenstvu vlastníkov vznikla nová zákonná povinnosť, ktorou je do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, pričom ide najmä o finančné hospodárenie domu, o stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iné významné skutočnosti súvisiace so správou domu. Spoločenstvo je súčasne povinné vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Podľa novely č. 70/2010 Z. z. má spoločenstvo vlastníkov povinnosť previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na nový účet domu zriadený v banke novým správcom. Pokiaľ ide o vlastníctvo účtu domu zriadeného v banke, jeho majiteľom sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo alebo správca, má právo disponovať s finančnými prostriedkami na účte a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa. Nakoľko ide o účet tvorený jednotlivými vlastníkmi, účet musí požívať ochranu ako účet fyzickej osoby. S uvedeným súvisí aj zmena a doplnenie zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v § 3 ods. 3 písm. b), že vklady sú chránené v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak vkladateľom je nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, združenie občanov alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Spoločenstvo vlastníkov vzniká aj zo zákona

Spôsob založenia spoločenstva a to aj v nadväznosti, ak spoločenstvo vzniká zo zákona, upravuje § 8a ods. 3 a 8 zákona č. 182/1993 Z. z. Súčasne sa v dotknutom ustanovení zákona upravuje prechod práva povinností zo zanikajúceho správcu na nového, príp. na spoločenstvo vlastníkov. Dňom skončenia správy domu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré súvisia so správou domu a ktoré boli uzatvorené v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo zo zmlúv uzavretých na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na nového správcu alebo na spoločenstvo.

V prípade výpovede zmluvy o výkone správy zo strany správcu, tento nemôže ukončiť výkon správy, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nemajú ku dňu skončenia výpovednej lehoty uzavretú zmluvu o výkone správy s iným správcom alebo nie je založené spoločenstvo. Právne vzťahy vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcu po uplynutí výpovednej lehoty sa riadia ustanoveniami vypovedanej zmluvy o výkone správy. Ďalšou novinkou je, že ak vlastníci bytov a nebytových priestorov nebudú mať do jedného roka uzatvorenú zmluvu o výkone správy s iným správcom alebo si nezaložia spoločenstvo, vzniká spoločenstvo zo zákona. Správca je povinný o vzniku spoločenstva písomne informovať všetkých vlastníkov bytov a tiež zabezpečiť registráciu spoločenstva.

Lehota na zosúladenie obsahu zmlúv o výkone správy s novelou

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, správcovia a predsedovia sú povinní zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve uzatvorené do 01.04.2010 uviesť do súladu s týmto zákonom v lehote do 31.03.2011. Časti zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve, ktoré nebudú po uplynutí uvedenej lehoty v súlade s ustanoveniami novelizovaného zákona č. 182/1993 Z. z., budú sankcionované svojou neplatnosťou.

Čitateľské otázky adresujte na lasak@defensa.sk

Podporte tento článok

pošli na vybrali.sme.sk

Zdieľať

Späť

Situácia na trhu so stavebnými pozemkami

V súčasnosti ale aj  nedávnej minulosti sa už veľa hovorilo a písalo o tom, ako finančná kríza zahýbala realitným trhom v oblasti predaja a kúpy bytov či rodinných domov. No predtým, ako sa postaví nová budova pre bývanie či prácu, je dobré si zaobstarať dobrý a kvalitný pozemok. Zmapovanie situácie na trhu s pozemkami a následné vykreslenie možností na čo všetko by sme si mali dať pozor pri ich kúpe je rovnako dôležité, ako neskoršia stavba nehnuteľnosti na tom ktorom pozemku.Všeobecná sitácia na trhu s pozemkamiHneď na úvod by sa dalo povedať, že..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Zimné obdobie a stavba rodinného domu

Teplé a slnečné dni sú už definitívne za nami. Nuž z pohľadu meteorológie sa nič prevratné nedeje, ale z pohľadu výstavby nehnuteľností príchod chladných dní znamená veľa. Jednoducho povedané, stavbárska sezóna sa pomaly, ale isto končí. A tak mnoho ľudí, ktorí sa pustili do stavby vlastného rodinného domu preto rieši v týchto dňoch jednoduchú, ale závažnú dilemu. Ktoré práce dokončiť na svojej stavbe ešte pred zimou, a ktoré naopak odložiť až na teplejšie jarné dni? Ak je vašim snom stavba vlastného rodinného domu a rozhodli ste sa aj tento..

Otázka platnosti nájomnej zmluvy dovolenie ako mimoriadny opravný prostriedok

Otázku platnosti nájomnej zmluvy môže súd v konaní o vypratanie nebytových priestorov riešiť ako otázku predbežnú; nedostatok samostatného návrhu na určenie neplatnosti nájomnej zmluvy nie je dôvodom prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. e) OSP.(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. septembra 2002, sp. zn. 2 Cdo 105/02) Okresný súd v P. vydal dňa 26.03.2001 rozsudok, č. k. 15 C 94/00-29, ktorým žalovanému uložil povinnosť vypratať nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom poschodí v Divadle J. Z. v P. Predmetným nebytovým priestorom..

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov I

Národná rada SR na svojej 48. schôdzi schválila v treťom čítaní novelu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola 22.02.2010 odoslaná do Zbierky zákonov a ako zákon vyšiel v Zbierke zákonov 09.03.2010, čiastka 38/2010, číslo 70/2010.  Občianskej verejnosti je zákon č. 71/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č...

Narúšanie pokojného bývania ako predpoklad pre zánik nájmu bytu

Rada by som sa informovala, či nás bytové družstvo môže kvôli dcére vysťahovať z bytu? Nemáme kam íst bývať a dá sa tomu vyhnúť, ak bytové družstvo zruší dcére trvalý pobyt a ona odíde preč? Vlastníkom bytu  je bytové družstvo a ja a manžel ako spoloční členovia družstva sme nájomníkmi. Máme dospelú dcéru, ktorá má totožný trvalý pobyt ako my a v čase našej neprítomnosti (manžel je dlhodobo mimo bytu a ja kvôli práci) býva dcéra v byte a susedia sa sťažujú, zatiaľ len ústne, na bytovom družstve, že za dcérou chodia všelijaké..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..

Hypotekárne úvery = pomocná ruka?

 Čo by ste mali vedieť o hypotekárnych úverochCieľová skupina pre bankyPostup pri vybavovaní hypotekárneho úveruTakže ako to prebieha?Podmienky, za akých môžete požiadať o hypoúverS akými poplatkami musíte počítať?Aká môže byť úroková sadzba? Môže ju klient nejakým spôsobom ovplyvniť?Spôsoby ručenia pri výstavbe nového domu   Hypotekárny úver znamená pôžičku na prefinancovanie kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti, je to úver, ktorý je zaručený nehnuteľnosťou. V súčasnosti ho na Slovensku poskytuje osem bankových subjektov. Každá..

Nehnuteľnosti sa viažu ...