Porozvodové otázniky - spor o vypratanie družtevného bytu

V roku 1977 mi spolu s manželkou bol pridelený družstevný byt, obaja sme boli členmi družstva. Tento byt som nerušene obýval a užíval. Požiadal som družstvo o prevod vlastníctva k tomuto bytu. V apríli a máji roku 2003 mi však zo strany družstva boli doručené výzvy na vydanie bytu, dôvodom bolo, že mojej manželke, s ktorou som neviedol dlhodobo spoločnú domácnosť, bol v roku 1990 pridelený družstvom iný byt a vraj som sa spolu s ňou družstvu písomne zaviazal tento byt odovzdať a presťahovať sa do novoprideleného bytu. V roku 2000 kedy sme sa s manželkou rozvádzali, došlo v rámci vyporiadania BSM k uzavretiu dohody o prevode členských práva a povinností, vtedy padla dohoda, že jediným nájomcom budem ďalej ja. Tri mesiace nato mi družstvo písomne oznámilo, že som bol prijatý za člena družstva. O pridelení bytu mojej bývalej manželke som nič nevedel. Mám právo zotrvať v byte, ako mám postupovať voči družstvu a jeho požiadavkám?

 Ján P., Bratislava

Spoločný nájom bytu manželov - spoločne a nerozdielne

V čase existencie vášho manželstva vám i vašej manželke vzniklo užívacie právo k bytu. Obaja ste mali k nemu rovnaké práva a povinnosti. Obidvaja ste súčasne boli členmi príslušného družstva. Pokiaľ družstvo pridelilo vašej bývalej manželke byt a bola spísaná dohoda o odovzdaní pôvodného bytu, ktorý v súčasnosti obývate, len s vašou manželkou, družstvo nemôže z tejto skutočnosti vychádzať. V súčasnosti túto skutočnosť vyjadruje ustanovenie § 703 Občianskeho zákonníka - ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu, vznikne so spoločným nájmom bytu manželmi aj spoločné členstvo manželov v družstve; z tohto členstva sú obaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Toto stanovenie však neplatí, ak manželia spolu trvale nežijú.

Družstvo by bolo v práve požadovať od vás vydanie bytu len v prípade, že by ste k dohode o odovzdaní pôvodného bytu a nadobudnutí nového pristúpili aj vy ako jeden z manželov. Nakoľko však váš podpis na dohode (je dobre, že ste mi poslali neskenované písomnosti)absentuje, v žiadnom prípade sa záväzok odovzdať spať byt družstvu netýka vašej osoby. Problém spočíva v tom, že vaša manželka, keďže ste už dlhú dobu spolu nežili, neoznámila vám fakt, že ej bol pridelený iný byt a ona i bez vás pristúpila k dohode s družstvom ohľadne odovzdania bytu a prevzatí bytu novoprideleného. Vašej manželke tak bol pridelený družstvom iný byt, a to bez vášho vedomia.

Družstvo neberie do úvahy skutočnosť, že ste v čase podpisu dohody už ako manželia de facto nežili, že v roku 2000 došlo k rozvodu manželstva a tiež to, že vy ste boli ohľadne bytu, ktorý by ste mali opustiť, výlučným nájomcom a členom družstva s plnými členskými právami a povinnosťami.

Záväzky sa majú plniť medzi zúčastnenými stranami

Podľa § 51 Občianskeho zákonníka, účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená. Zmluva nesmie odporovať obsahu alebo účelu tohto zákona. Podľa § 560 OZ, prvá veta, ak si zo zmluvy majú účastníci plniť navzájom, môže sa domáhať splnenia záväzku len ten, kto sám splnil svoj záväzok skôr alebo je pripravený ho splniť.

Paragraf 36 ods. 1 OZ ustanovuje, že vznik, zmenu alebo zánik práva či povinnosti možno viazať na splnenie podmienky. Na nemožnú podmienku, na ktorú je zánik práva alebo povinnosti viazaný, sa neprihliada. Vzhľadom na odvolávky na zákonné ustanovenia je jasné, že družstvo si svoju povinnosť voči vám ohľadne pridelenia nového bytu nesplnilo, vykonalo tak len vo vzťahu voči vašej bývalej manželke. Podľa zákona o rodine platnom a účinnom v čase uzavretia dohody o pridelení nového bytu platilo, že manželia rovnaké práva a rovnaké povinnosti. O veciach rodiny rozhodujú manželia spoločne. Postupom vašej bývalej manželky rovnosť práv a povinností manželov bola porušená.

Ďalšou dôležitou okolnosťou vašej veci je, že družstvo sa na vás obrátilo s výzvou o vydanie bytu až po uplynutí trinástich rokoch od pridelenia bytu vašej bývalej manželke.

Domnievam sa, že družstvo sa bude pokúšať uplatniť svoj nárok, hoci neopodstatnený, na súde a bude žiadať, aby ste boli zviazaný byt vypratať. Nemusíte mať však obavy, žeby ste neboli v spore úspešný - ste riadnym členom družstva, riadne užívate predmetný byt, bol vám riadne pridelený, nemôžete zodpovedať za záväzky, ktoré boli uzavreté mimo vášho vedomia. Neboli ste zúčastnený na vzťahu medzi vašou bývalou manželkou a družstvom, žiadny záväzok vydať byt vám voči družstvu nevznikol. Záväzky sa majú plniť, avšak len medzi zúčastnenými stranami.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Zateplenie nehnuteľnosti

Väčšina rodinných domov či bytov v panelovej zástavbe potrebuje na Slovensku prejsť dôkladnou rekonštrukciou. Asi tou najznámejšou cestou v súčasnosti je klasické zatepľovanie, ktoré po vizuálnej stránke mení naše sídliská na rôznofarebné sústavy kociek. Ak ste majiteľom rodinného domu, tak pri správnom zateplení máte postarané o príjemné bývanie nielen v zime, ale aj v lete, keď zateplenie bráni prehrievaniu izieb a v dome je príjemne aj bez drahej klimatizácie. Ak by sme si akýkoľvek typ nehnuteľnosti..

Výber internetu do domácnosti Výber internetu do domácnosti

Pri vybavovaní domácnosti je doležité myslieť na rôzne veci. A v dnešnej modernej dobe je internetové pripojenie jednou z tých dôležitejších. Stiahnutie si filmu na večerné pozeranie alebo sledovanie vášho obľúbeného seriálu v super-vysokom rozlíšení je závislé práve na rýchlosti vášho pripojenia. Preto vám dnes poskytneme informácie potrebné k správnemu výberu internetu práve pre vašu domácnosť. Výber internetových riešení pre domácnosť Internet ponúkajú najmä mobilní operátori, no i rôzni samostatní poskytovatelia...

Celoročné potešenie a úžitok zo záhrady hľadajte pod prístreším modernej pergoly Celoročné potešenie a úžitok zo záhrady hľadajte pod prístreším modernej pergoly

Trávili ste aj napriek množstvu slnečných letných dní pomerne veľa času v uzavretých priestoroch? Práca a rôzne iné povinnosti si jednoducho nevyberajú. Príchod zimy však neznamená, že by ste v tomto trende mali pokračovať a zaťažiť svoje telo ešte viac. Aj v zime si môžete užiť nádherné prostredie prírody pod bezpečným prístreším modernej a pevnej pergoly. Pergola je špeciálny prístrešok určený na ochranu verandy, terasy alebo priestoru pred páliacim slnkom, vetrom alebo dažďom. Jeho nosnú časť tvoria opakujúce sa úseky oblúkov, vzájomne..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Bývanie rozvedeného manžela - otázniky nad družstevnými bytmi

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či mám právo na polovicu bytu, ktorý na mňa a moju manželku (sme v rozvodovom konaní) prepísala svokra po našom sobáši. Jedná sa o družstevný byt, ktorý nie je ešte vo vlastníctve, sme tam len členmi družstva. Rastislav K., Rimavská Sobota Družstevným bytom sa rozumie byt, ktorý je vo vlastníctve bytového družstva, je prenajatý členovi družstva alebo ktorý je v spoločnom nájme manželov, pričom aspoň jeden z manželov je členom družstva. Tak ustanovuje rozsudok Najvyššieho súdu S SR, sp. zn. 5 Cdo 107/2000 z 30.1.2001...

Niektoré zásady občianskeho práva a ich význam pre platnosť zmluvných vzťahov o nehnuteľnostiach

Zásada rovnosti účastníkov   V oblasti občianskeho súdneho procesu je zásada rovnosti účastníkov ustanovená v čl. 12 ods. 1 Ústavy SR a v občianskom súdnom konaní sa transformuje do zásady rovnosti účastníkov konania (čl. 47 ods. 3 ústavy) a vzťahuje sa na všetky materiálne a procesné zákony a na každého. Rovnosť pred súdom je len výrazom rovnosti strán pred zákonom, v tomto prípade pred Občianskym súdnym poriadkom. Z toho vyplýva, že rovnosť pred zákonom a rovnosť pred súdom je obsahom toho istého pojmu a znamená rovnaké postavenie..

Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..

Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí dnes medzi najbežnešie formy sporenia ako si finančne zhmotniť svoje predstavy o vlastnom bývaní. Tak ako v každom segmente trhu, aj možnosti stavebného sporenia prinášajú novinky, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym potrebám svojich spotrebiteľov. Hlavne pri súčasných možnostiach stavebného sporenia platí ono známe: „Kto šetrí má za tri.“ Aj preto prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. nové alternatívy ako urobiť svoje bývanie úspornejším.Ekologické šetrenieOd 1. januára 2008 platí novela zákona o stavebnom sporení, ktorá..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.