Porozvodové otázniky - spor o vypratanie družtevného bytu

V roku 1977 mi spolu s manželkou bol pridelený družstevný byt, obaja sme boli členmi družstva. Tento byt som nerušene obýval a užíval. Požiadal som družstvo o prevod vlastníctva k tomuto bytu. V apríli a máji roku 2003 mi však zo strany družstva boli doručené výzvy na vydanie bytu, dôvodom bolo, že mojej manželke, s ktorou som neviedol dlhodobo spoločnú domácnosť, bol v roku 1990 pridelený družstvom iný byt a vraj som sa spolu s ňou družstvu písomne zaviazal tento byt odovzdať a presťahovať sa do novoprideleného bytu. V roku 2000 kedy sme sa s manželkou rozvádzali, došlo v rámci vyporiadania BSM k uzavretiu dohody o prevode členských práva a povinností, vtedy padla dohoda, že jediným nájomcom budem ďalej ja. Tri mesiace nato mi družstvo písomne oznámilo, že som bol prijatý za člena družstva. O pridelení bytu mojej bývalej manželke som nič nevedel. Mám právo zotrvať v byte, ako mám postupovať voči družstvu a jeho požiadavkám?

 Ján P., Bratislava

Spoločný nájom bytu manželov - spoločne a nerozdielne

V čase existencie vášho manželstva vám i vašej manželke vzniklo užívacie právo k bytu. Obaja ste mali k nemu rovnaké práva a povinnosti. Obidvaja ste súčasne boli členmi príslušného družstva. Pokiaľ družstvo pridelilo vašej bývalej manželke byt a bola spísaná dohoda o odovzdaní pôvodného bytu, ktorý v súčasnosti obývate, len s vašou manželkou, družstvo nemôže z tejto skutočnosti vychádzať. V súčasnosti túto skutočnosť vyjadruje ustanovenie § 703 Občianskeho zákonníka - ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu, vznikne so spoločným nájmom bytu manželmi aj spoločné členstvo manželov v družstve; z tohto členstva sú obaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Toto stanovenie však neplatí, ak manželia spolu trvale nežijú.

Družstvo by bolo v práve požadovať od vás vydanie bytu len v prípade, že by ste k dohode o odovzdaní pôvodného bytu a nadobudnutí nového pristúpili aj vy ako jeden z manželov. Nakoľko však váš podpis na dohode (je dobre, že ste mi poslali neskenované písomnosti)absentuje, v žiadnom prípade sa záväzok odovzdať spať byt družstvu netýka vašej osoby. Problém spočíva v tom, že vaša manželka, keďže ste už dlhú dobu spolu nežili, neoznámila vám fakt, že ej bol pridelený iný byt a ona i bez vás pristúpila k dohode s družstvom ohľadne odovzdania bytu a prevzatí bytu novoprideleného. Vašej manželke tak bol pridelený družstvom iný byt, a to bez vášho vedomia.

Družstvo neberie do úvahy skutočnosť, že ste v čase podpisu dohody už ako manželia de facto nežili, že v roku 2000 došlo k rozvodu manželstva a tiež to, že vy ste boli ohľadne bytu, ktorý by ste mali opustiť, výlučným nájomcom a členom družstva s plnými členskými právami a povinnosťami.

Záväzky sa majú plniť medzi zúčastnenými stranami

Podľa § 51 Občianskeho zákonníka, účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená. Zmluva nesmie odporovať obsahu alebo účelu tohto zákona. Podľa § 560 OZ, prvá veta, ak si zo zmluvy majú účastníci plniť navzájom, môže sa domáhať splnenia záväzku len ten, kto sám splnil svoj záväzok skôr alebo je pripravený ho splniť.

Paragraf 36 ods. 1 OZ ustanovuje, že vznik, zmenu alebo zánik práva či povinnosti možno viazať na splnenie podmienky. Na nemožnú podmienku, na ktorú je zánik práva alebo povinnosti viazaný, sa neprihliada. Vzhľadom na odvolávky na zákonné ustanovenia je jasné, že družstvo si svoju povinnosť voči vám ohľadne pridelenia nového bytu nesplnilo, vykonalo tak len vo vzťahu voči vašej bývalej manželke. Podľa zákona o rodine platnom a účinnom v čase uzavretia dohody o pridelení nového bytu platilo, že manželia rovnaké práva a rovnaké povinnosti. O veciach rodiny rozhodujú manželia spoločne. Postupom vašej bývalej manželky rovnosť práv a povinností manželov bola porušená.

Ďalšou dôležitou okolnosťou vašej veci je, že družstvo sa na vás obrátilo s výzvou o vydanie bytu až po uplynutí trinástich rokoch od pridelenia bytu vašej bývalej manželke.

Domnievam sa, že družstvo sa bude pokúšať uplatniť svoj nárok, hoci neopodstatnený, na súde a bude žiadať, aby ste boli zviazaný byt vypratať. Nemusíte mať však obavy, žeby ste neboli v spore úspešný - ste riadnym členom družstva, riadne užívate predmetný byt, bol vám riadne pridelený, nemôžete zodpovedať za záväzky, ktoré boli uzavreté mimo vášho vedomia. Neboli ste zúčastnený na vzťahu medzi vašou bývalou manželkou a družstvom, žiadny záväzok vydať byt vám voči družstvu nevznikol. Záväzky sa majú plniť, avšak len medzi zúčastnenými stranami.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Prečo a ako zatepľovať?

 Ak sme už použili na opis tepelnej izolácie „športovú terminológiu“, tak aj samotné „termo oblečenie“ má viacero druhov. Veď aj samotný športovec nepoužíva ten istý materiál na ochranu hlavy a trupu. Presne to isté sa týka aj nehnuteľností pri výbere materiálu pre izoláciu rôznych častí domu. Iná forma izolácie je vhodná napr. pre izoláciu základov, stien, či strechy. Základným zmyslom zatepľovania domov, je zníženie nákladov na vykurovanie. Teda ak si zvolíte dobrý materiál a kvalitnú firmu, ktorá realizáciu zatepľovania správne realizuje,..

Kuchyňa na pravú mieru

Hovorí sa, že láska prechádza cez žalúdok. V prípade dobrej rodinnej atmosféry to platí dvojnásobne. Nuž nato, aby tieto slová boli pravdou, nepotrebujeme len dobrého kuchára, ale hlavne dobrý priestor kde sa chutné jedlo pripravuje. Veď nie nadarmo niektorí odborníci tvrdia, že kuchyňa je v ideálnom prípade centrom života rodiny. V nasledujúcich riadkoch si preto povieme niečo o tom, ako by mala dobrá kuchyňa vyzerať a aké sú hlavné trendy v tejto oblasti. Trocha histórie Kuchyňa, ako jedna z najdôležitejších miestností našich príbytkov prešla značným..

Bazény

Možno si poviete, že písať v čase krízy o bazénoch, či iných luxusných veciach nemá zmysel a zaoberať by sme sa mali len serióznymi témami. Nuž nebuďme na seba až takí prísni, lebo cez leto vás určite bude viac zaujímať to, ako svojim deťom vyplníte voľný čas. Určite veľa času s nimi strávite pri bazéne. Tak si radšej roztvorte slnečník a prečítajte si zopár rád, ako si dobre zadovážiť vlastný bazén, ako sa nervovať čítaním o zlom stave tej či onej ekonomiky.Ak bývate v rodinnom dome a ešte k tomu na dedine, skúste si dobre popremýšľať..

Spoluvlastnícky podiel ako predmet záložného práva a postihnutie spoluvlastníckeho podielu exekúciou

Podľa vami uvedených skutočností má dotknutý spoluvlastník viacero podlžností, a to počnúc od dlhu voči hypotekárnej banke až po vami bližšie nešpecifikovaný počet veriteľov, ktorí si svoje pohľadávky voči spoluvlastníkovi uplatnili v exekučnom konaní. Pokiaľ ide o záložné právo hypotekárnej banky na jemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel, záložné právo tu vzniklo priamo zo zmluvy o hypotekárnom úvere. Súčasťou takej zmluvy je samozrejme klauzula o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť preukázateľne patriacu osobe, ktorej sa hypotekárny..

Výstavba ihrísk pre deti - ako po novom?

Naša obec disponuje pozemkom, na ktorom by sme chceli obnoviť materskú škôlku, zriadiť detské ihrisko, ktoré by malo byť prístupné pre všetky deti. Ihrisko bude vybudované svojpomocne s pomocou našich obyvateľov, tiež financované zo zbierky. Dostala sa nám informácia, že ihriská musia spĺňať nejaké nové a prísne kritériá, v opačnom prípade by nebolo možné ihrisko pre deti - preliezačky, pieskovisko a pod. sprístupniť deťom. Musí by teda ihrisko vybudované podľa nejakých noriem (napr. kovové), vraj EÚ niečo uzákonila. Ktorý zákon upravuje spôsob výstavby..

Ohováranie a otázka prostitúcie v susedských a nájomných vzťahoch - občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť

V minulom čísle sme riešili právny problém dvoch študentiek - Jany K. a Zuzany T. - z Nitry, ktoré si spoločne prenajali byt a v dôsledku anonymnej správy (tzv. oznámenie o domovej schôdzi) rozšírenej v dome, kde sa nimi obývaný byt nachádza, boli obvinené z prostitúcie, predaja drog a zbraní v prenajatom byte. V danej príčinnej súvislosti sa značne zhoršil vzťah medzi študentkami - nájomcami a susedmi, ako aj vzťah medzi nájomcami a ich prenajímateľom, v dôsledku čoho im hrozí zo strany prenajímateľa, ktorého meno bolo dané do súvislosti s údajnou..

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)

Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..

Lízing nehnuteľností

Čo to vlastne je?ZačiatkyOdlišnosti od ostatných lízingových foriemAko to funguje v praxi.Výhoda pre firmyPrečo sa oplatí lízing nehnuteľnostíČo nám ponúkajú lízingové spoločnosti?Produkty slovenských lízingových spoločnostíFinančný a operatívny lízingZhrnutie Skutočnosťou už aj na Slovensku je, že lízingové spoločnosti zarábajú peniaze na nehnuteľnostiach. Postup je absolútne totožný s lízingom napríklad áut. Zákazník nemá, alebo z rozličných dôvodov nechce poskytnúť celú sumu za kupovaný produkt a tak ho spoločnosť kúpi za neho a postupne..