Riešenie dedičskej otázky medzi živými a mimo testamentu

Čo je darované, patrí len jednému z manželov

Rodinný dom, ktorý podľa vašich slov mal nadobudnúť darovaním počas existencie vášho manželstva manžel, je výlučne jeho majetkom. To, že v darovacej zmluve nefigurujete vy ako manželka, je tým, že darca chcel nehnuteľnosť darovať výlučne manželovi. Veci, ktoré jeden z manželov počas manželstva získal darovaním, príp. dedením, netvoria tak predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Skutočnosť, že predmetnú nehnuteľnosť užívate a obývate, je daná existenciou manželstva, a teda ju užívate z titulu vášho statusu manželky.

Pre prípad dedenia a ak vychádzame z toho, že by vami spomínané deti neodmietli dedičstvo, do úvahy by pri riešení bývania vašej osoby v dotknutej nehnuteľnosti prichádzala dohoda dedičov o dedičstve, ktorá však podlieha schváleniu súdu. Podľa § 482 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, ak je dedičov viac, vyporiadajú sa o dedičstve medzi sebou na súde dohodou. Ak by však dediči neboli naklonení dohode, vo veci by ďalej konal súd, prejednal by dedičstvo.

Ak sa v rámci konania o dedičstve bude vychádzať z existencie vás a detí, teda ako osôb povolaných dediť po vašom manželovi - pričom majetkom je rodinný dom v jeho vlastníctve - byt by mal byť podľa zásad uvedených v §§ 473 a nasl. Občianskeho zákonníka nadobudnutý všetkými vyššie uvedenými osobami - vy a deti z prvého manželstva. Posúdenie, či aj deti z druhého manželstva, je na posúdení súdu, teda v jeho kompetencii. Každý z dedičov patriacich do prvej skupiny, kde dedia manžel a deti poručiteľa, zdedí rovnaký podiel.

Ak mal poručiteľ v čase svojej smrti s pozostalým manželom majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve (BSM), o ktorého vyporiadaní sa nezačalo konanie na súde, vyporiada sa tento majetok v konaní o dedičstve podľa osobitného predpisu (§ 150 a nasl. Občiansky zákonník). Majetok patriaci do BSM sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice. Ak však medzi nimi nedôjde k dohode, vyporiada tento majetok súd príslušný na konanie o dedičstve, ako som už načrtol vyššie. Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) obsahuje vymedzenie rozsahu majetku poručiteľa a jeho prípadných dlhov s údajom o cene majetku a určenie, čo z tohto majetku patrí do dedičstva a čo patrí pozostalému manželovi. Ak by k dohode dedičov nedošlo, podľa § 483 Občianskeho zákonníka, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané. Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov.

Dohoda o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov - riešenie „inter vivos“

Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Darovaním jednej polovice z predmetnej nehnuteľnosti by predstavovalo čiastočné riešenie a ani nejde o obvyklé darovanie. Avšak deti by mohli v konaní o dedičstve požadovať finančnú náhradu v hodnote ½ darovanej nehnuteľnosti. Išlo by teda o čiastočné riešenie.

Riešením otázky predmetnej nehnuteľnosti za života vášho manžela - „inter vivos“ by bol prevod polovice z nehnuteľnosti - rodinného domu - na vašu osobu, čo by bolo možné riešiť darovaním, avšak v danom prípade by išlo nie o bežné darovanie, a z hodnoty polovice nehnuteľnosti by ste po smrti manžela museli vyplatiť ostatných oprávnených dedičov. Zákon pripúšťa, aby ste ako manželia rozšírili objem vášho BSM, a to dohodou o rozšírení BSM. V tom dôsledku by sa rodinný dom stal súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov a súčasne by sa tým pre prípad úmrtia vášho manžela posilnilo vaše právne postavenie vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti aj pre prípad konania o dedičstve, ako aj vo vzťahu k riešeniu a zabezpečeniu vášho dôstojného bývania.

Pokiaľ by ste dospeli k zámeru obrátiť sa na súd, v prvom rade treba skúmať, či tu je možnosť výhry, a teda či žalovať alebo ušetriť čas svoj a čas súdu. V danej súvislosti uvádzam judikát - uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. I. ÚS 16/01 z 19. apríla 2001 vydané vo veci, v ktorej navrhovateľka žalovala ďalších oprávnených dedičov a žiadala prisúdiť viac, než pripadalo na jej dedičský podiel: „Článok 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje aj ochranu dedičského práva, v danom prípade práva zákonných dedičov dediť rovnakým dielom. Právu dedičky zodpovedalo aj rovnaké právo ostatných dedičov, a to k majetku, ktorý tvoril dedičstvo. Rozhodnutie všeobecných súdov v konaní, v ktorom sú tieto zákonom oprávnené konať a rozhodovať, ktoré nie je v súlade s predstavami navrhovateľky, ktorá sa domáhala ústavnej ochrany svojho vlastníckeho práva aj napriek nesplneniu všetkých s nadobudnutím alebo uplatňovaním tohto práva spojených zákonných podmienok uvedených v Občianskom zákonníku, nemožno považovať za porušenie základného práva.“

Ohľadne dohody o rozšírení BSM odporúčame konzultáciu s právnikom.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak @ defensa.sk

 

Späť

Ako by mala vyzerať detská izba

Koniec leta využíva veľa rodín na rekonštruovanie svojich príbytkov v rámci vyčerpania dovoleniek. Medzi takto často upravované izby patrí hlavne detská izba. Niekto to robí z dôvodu očakávania milého prírastku do rodiny, či už svoje odrastené ratolesti pripravuje na ďalší školský rok. O tom, ako by takáto miestnosť mala vyzerať, kam je najlepšie umiestniť posteľ a ostatný nábytok alebo ako správne osvetliť miestnosť sa dočítate nižšie. Ak sa dieťa narodí Po narodení dieťaťa preberajú rodičia úplne iné funkcie ako doposiaľ. Dostávajú..

Ako vyriešiť otázku garáže

Je prirodzené, že pre každého majiteľa auta je starostlivosť o jeho miláčika vysokou prioritou; nejde pritom len o praktickú stránku veci, teda zabezpečiť pre seba a pre rodinu odvoz do práce či do školy, ale je tu aj istá forma "osobného vzťahu". Tento fakt je, pravdaže, individuálny, avšak málokto sa ponad kúpu nového tátoša prenesie bez toho, aby sa pristihol pri intenzívnom uvažovaní o tom, aký vplyv naň bude mať napríklad zlé počasie či ako ho čo najlepšie zabezpečiť, aby v krátkom čase nezmenilo majiteľa.   Riešením týchto praktických..

Škodcovia a naša domácnosť

„Každý rodinný dom či byt by mal pre svojich majiteľov slúžiť predovšetkým ako oáza pokoja a bezpečia. Mnohí ľudia si pri naplnení týchto slov zabezpečia svoju nehnuteľnosť tými najmodernejšími systémami proti vlámaniu. Pritom tá ozajstná bezpečnosť nášho bývania spočíva aj v dostatočnej miere ochrany pred nepovolanými hosťami v našich príbytkoch, ako sú nepríjemný hmyz, či čoraz viac prefíkanejšie hlodavce, ktoré sú nočnou morou každého, kto už musel s týmto druhom návštevy neplánovane bojovať.“ Medzi návštevníkov našich domácností,..

Uznesenia vlastníkov bytov na schôdzi a ukladanie povinností

Správu nášho bytového domu vykonávala pôvodne firma XY Bratislava, pričom od januára 2009 došlo ku zmene správcu. K zmene došlo podľa mňa nezákonne, nakoľko nie všetci sme sa ustanovili na schôdzu a hlasovali za nového správcu, a tiež došlo k neúmernému nárastu poplatkov za jednotlivé poskytované služby - rozdiel činí až 1.500 Sk za mesiac. Rovnako namietam, že ja ako staršia osoba, budem mať 86 rokov, by som mala byť povinná prispieť spolu s ostatnými vlastníkmi bytov v našom dome sumou 13.000 Sk ako tzv. jednorazový príspevok na sadové úpravy a..

Spotrebiteľské zmluvy a otázka zabezpečovacieho prevodu práva k nehnuteľnosti

Novelizácia Občianskeho zákonníka účinná od 1. januára 2008 vykonaná na základe zákona č. 568/2007 Z. z., ktorý zmenil a doplnil okrem iných zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela Občianskeho zákonníka" alebo len „novela") sa dotkla aj obsahu právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv, medzi ktoré patria aj zmluvy o poskytnutí peňažných prostriedkov a v ktorých..

Kúpa bytu a náležitosti kúpnej zmluvy

„Nedodržanie zákonom ustanovenej formy právneho úkonu spôsobuje jeho absolútnu neplatnosť. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí od začiatku (ex tunc) voči každému. Právne úkony postihnuté absolútnou neplatnosťou nemajú za následok vznik, zmenu ani zánik práv a povinností. Súd musí na túto neplatnosť prihliadať a musí z nej vyvodzovať dôsledky aj bez návrhu z úradnej povinnosti (ex officio).“ (Rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 18.03.1999, sp. zn. 5 S 8/98) Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy Podstatné..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..

Hypotekárny úver na nehnuteľnosť I. - financovanie a registrácia

     Jedným z najčastejších spôsobov financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je využívaný na riešenie otázky bývania v prípade, že záujemca o kúpu napr. bytu nedisponuje dostatočnou finančnou hotovosťou. Účelom záložného práva (z lat. hypotheca) je zabezpečiť pohľadávku a jej príslušenstvo. Z toho dôvodu existencia záložného práva je závislá od existencie pohľadávky, ktorú zabezpečuje. V prvom rade predstavuje donútenie dlžníka, aby splnil svoj záväzok a v prípade, že záväzok nie je riadne..

Dom na predaj