Riešenie dedičskej otázky medzi živými a mimo testamentu

Čo je darované, patrí len jednému z manželov

Rodinný dom, ktorý podľa vašich slov mal nadobudnúť darovaním počas existencie vášho manželstva manžel, je výlučne jeho majetkom. To, že v darovacej zmluve nefigurujete vy ako manželka, je tým, že darca chcel nehnuteľnosť darovať výlučne manželovi. Veci, ktoré jeden z manželov počas manželstva získal darovaním, príp. dedením, netvoria tak predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Skutočnosť, že predmetnú nehnuteľnosť užívate a obývate, je daná existenciou manželstva, a teda ju užívate z titulu vášho statusu manželky.

Pre prípad dedenia a ak vychádzame z toho, že by vami spomínané deti neodmietli dedičstvo, do úvahy by pri riešení bývania vašej osoby v dotknutej nehnuteľnosti prichádzala dohoda dedičov o dedičstve, ktorá však podlieha schváleniu súdu. Podľa § 482 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, ak je dedičov viac, vyporiadajú sa o dedičstve medzi sebou na súde dohodou. Ak by však dediči neboli naklonení dohode, vo veci by ďalej konal súd, prejednal by dedičstvo.

Ak sa v rámci konania o dedičstve bude vychádzať z existencie vás a detí, teda ako osôb povolaných dediť po vašom manželovi - pričom majetkom je rodinný dom v jeho vlastníctve - byt by mal byť podľa zásad uvedených v §§ 473 a nasl. Občianskeho zákonníka nadobudnutý všetkými vyššie uvedenými osobami - vy a deti z prvého manželstva. Posúdenie, či aj deti z druhého manželstva, je na posúdení súdu, teda v jeho kompetencii. Každý z dedičov patriacich do prvej skupiny, kde dedia manžel a deti poručiteľa, zdedí rovnaký podiel.

Ak mal poručiteľ v čase svojej smrti s pozostalým manželom majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve (BSM), o ktorého vyporiadaní sa nezačalo konanie na súde, vyporiada sa tento majetok v konaní o dedičstve podľa osobitného predpisu (§ 150 a nasl. Občiansky zákonník). Majetok patriaci do BSM sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice. Ak však medzi nimi nedôjde k dohode, vyporiada tento majetok súd príslušný na konanie o dedičstve, ako som už načrtol vyššie. Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) obsahuje vymedzenie rozsahu majetku poručiteľa a jeho prípadných dlhov s údajom o cene majetku a určenie, čo z tohto majetku patrí do dedičstva a čo patrí pozostalému manželovi. Ak by k dohode dedičov nedošlo, podľa § 483 Občianskeho zákonníka, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané. Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov.

Dohoda o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov - riešenie „inter vivos“

Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Darovaním jednej polovice z predmetnej nehnuteľnosti by predstavovalo čiastočné riešenie a ani nejde o obvyklé darovanie. Avšak deti by mohli v konaní o dedičstve požadovať finančnú náhradu v hodnote ½ darovanej nehnuteľnosti. Išlo by teda o čiastočné riešenie.

Riešením otázky predmetnej nehnuteľnosti za života vášho manžela - „inter vivos“ by bol prevod polovice z nehnuteľnosti - rodinného domu - na vašu osobu, čo by bolo možné riešiť darovaním, avšak v danom prípade by išlo nie o bežné darovanie, a z hodnoty polovice nehnuteľnosti by ste po smrti manžela museli vyplatiť ostatných oprávnených dedičov. Zákon pripúšťa, aby ste ako manželia rozšírili objem vášho BSM, a to dohodou o rozšírení BSM. V tom dôsledku by sa rodinný dom stal súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov a súčasne by sa tým pre prípad úmrtia vášho manžela posilnilo vaše právne postavenie vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti aj pre prípad konania o dedičstve, ako aj vo vzťahu k riešeniu a zabezpečeniu vášho dôstojného bývania.

Pokiaľ by ste dospeli k zámeru obrátiť sa na súd, v prvom rade treba skúmať, či tu je možnosť výhry, a teda či žalovať alebo ušetriť čas svoj a čas súdu. V danej súvislosti uvádzam judikát - uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. I. ÚS 16/01 z 19. apríla 2001 vydané vo veci, v ktorej navrhovateľka žalovala ďalších oprávnených dedičov a žiadala prisúdiť viac, než pripadalo na jej dedičský podiel: „Článok 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje aj ochranu dedičského práva, v danom prípade práva zákonných dedičov dediť rovnakým dielom. Právu dedičky zodpovedalo aj rovnaké právo ostatných dedičov, a to k majetku, ktorý tvoril dedičstvo. Rozhodnutie všeobecných súdov v konaní, v ktorom sú tieto zákonom oprávnené konať a rozhodovať, ktoré nie je v súlade s predstavami navrhovateľky, ktorá sa domáhala ústavnej ochrany svojho vlastníckeho práva aj napriek nesplneniu všetkých s nadobudnutím alebo uplatňovaním tohto práva spojených zákonných podmienok uvedených v Občianskom zákonníku, nemožno považovať za porušenie základného práva.“

Ohľadne dohody o rozšírení BSM odporúčame konzultáciu s právnikom.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak @ defensa.sk

 

Späť

Montované domy na Slovensku

Skoro každý z nás mal vo svojom detstve rád stavebnice, z ktorých sme si vedeli postaviť svoj prvý vysnívaný dom. Chcelo to len pár kociek Lega, či iného stavebného materiálu a o pár chvíľ sme už volali rodičov, aby sa prišli nato naše dielo pozrieť a samozrejme nás aj patrične pochváliť. V dospelosti zasa máme túžbu pochváliť sa stavbami, v ktorých už nebývajú malé postavičky zo stavebníc, ale my so svojou rodinou. Jednou z možností akosi si zadovážiť rodinný dom za rozumnú cenu je nasťahovať sa do montovanej verzie.Montované domy sú predovšetkým..

Fenomén príliš malých bytov. Naozaj býva väčšina Slovákov v stiesnených podmienkach?

Fenomén príliš malých bytov. Naozaj býva väčšina Slovákov v stiesnených podmienkach? Hneď na úvod treba povedať, že túto tému možno označiť za súčasný a mimoriadne aktuálny problém; neustále sa mu venuje množstvo serióznych výskumov, ktoré v tejto oblasti zaradili Slovensko pod európsky priemer. Na druhej strane si ale treba uvedomiť, ako predmetná situácia vznikla: jednak je pozostatkom zvykov socializmu a jednak reakciou na dopyt po bytoch prakticky vo všetkých väčších mestách. Tento dopyt je hlavným argumentom v prospech malometrážnych bytov – ľudia,..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Výmena a zámena bytov

Dobrý deň. V apríli 2005 som nadobudol kúpou v dražbe 2-izbový prízemný byt. Suseda mojich známych, ktorá býva v 3-izbovom byte, by sa rada presťahovala do bytu menšieho a prízemného, keďže nevládze chodiť na 4. poschodie. Môj byt by jej plne vyhovoval, ale natrafili sme na problém ako to papierovo zrealizovať. Pri predaji nehnuteľnosti by som musel asi zaplatiť 19% daň z predaja, čo je pre mňa samozrejme dosť nevyhovujúce. Bolo by možné byty vzájomne odpredať za symbolickú 1,-Sk, príp. darovať a takto znížiť výdavky na daň? Prosím, poraďte nám. Ďakujem.Andrej..

Ďalšia činnosť spoločenstva, jeho orgány a zánik

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVAUZATVÁRANIE ZMLÚV A OBMEDZENIE PODNIKANIAORGÁNY SPOLOČENSTVAZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČENSTVA V minulom čísle sme sa pozastavili pri spoločenstve vlastníkov bytov, ktoré je jedným z dvoch druhov spravovania bytových domov. Nakoľko činnosť spoločenstva je dosť obsiahla, v dnešnom článku budeme pokračovať v bližšej špecifikácii činností, ktoré prislúchajú spoločenstvu ako právnickej osobe. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVASpoločenstvo je oprávnené samozrejme vykonávať tie činnosti, ktoré sú vymedzené v zákone č...

Výstavba ihrísk pre deti - ako po novom?

Naša obec disponuje pozemkom, na ktorom by sme chceli obnoviť materskú škôlku, zriadiť detské ihrisko, ktoré by malo byť prístupné pre všetky deti. Ihrisko bude vybudované svojpomocne s pomocou našich obyvateľov, tiež financované zo zbierky. Dostala sa nám informácia, že ihriská musia spĺňať nejaké nové a prísne kritériá, v opačnom prípade by nebolo možné ihrisko pre deti - preliezačky, pieskovisko a pod. sprístupniť deťom. Musí by teda ihrisko vybudované podľa nejakých noriem (napr. kovové), vraj EÚ niečo uzákonila. Ktorý zákon upravuje spôsob výstavby..

Nehnuteľnosti sa viažu ...

Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..

Kúpte si pozemok, pretože ... (TRH Nehnutelnosti)