Úprava predkupného práva pri prevode nehnuteľnostíPojem „predkupné právo“Jedným z oprávnení vlastníka veci a teda aj nehnuteľnosti je právo nakladať s vecou. Vlastník môže s vecou disponovať - napr. vec užívať alebo aj previesť na iného. V prípade, ak vec vlastnia viaceré osoby, hovoríme o vzniku podielového spoluvlastníctva, v prípade manželov ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Kým dispozičné oprávnenie nakladať so spoločnou nehnuteľnosťou prislúcha všetkým spoluvlastníkom spoločne, právo disponovať so svojím podielom na nehnuteľnosti prislúcha každému spoluvlastníkovi samostatne.

Ak sa spoluvlastník rozhodne svoj podiel previesť na inú osobu, Občiansky zákonník umožňuje ďalším spoluvlastníkom formou predkupného práva prednostne tento podiel nadobudnúť. Treba však upozorniť, že toto oprávnenie nemajú v prípade prevodu na blízke osoby spoluvlastníka podľa § 116 Občianskeho zákonníka.


Predkupné právo zo zákona a zo zmluvyPredkupné právo vzniká buď priamo zo zákona, alebo je možné zriadiť predkupné právo zmluvne.

Predkupné právo zo zákona má povahu vecného práva. To znamená, že je spojené so spoluvlastníctvom k veci a zaťažuje každého spoluvlastníka prevádzajúceho podiel. V prípade prevodu tohto podielu predkupné právo pôsobí naďalej aj voči ďalším právnym nástupcom kupujúceho.

Oprávnenými z neho sú ďalší spoluvlastníci. Toto oprávnenie je osobné, neprenosné a zaniká smrťou spoluvlastníka. Nedá sa zmluvne previesť a neprechádza na dedičov.


V prípade, ak spoluvlastník nerešpektoval zákonné predkupné právo a previedol podiel na nehnuteľnosti na inú ako blízku osobu, je tento právny úkon relatívne neplatný a oprávnené osoby sa môžu tejto neplatnosti dovolať súdnou cestou. Vtedy sa na tento úkon bude pozerať, akoby nebol vznikol.

Ďalšou možnosťou je, aby sa oprávnení domáhali od nadobúdateľa, aby im tento podiel na nehnuteľnosti ponúkol na predaj a to za tých istých podmienok, za akých nadobudol podiel na nehnuteľnosti on sám. Zo zákona je nadobúdateľ povinný takúto ponuku uskutočniť. Ak nie je dohodnutá doba, do ktorej sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť nehnuteľnosť do dvoch mesiacov od ponuky.

Ak nadobúdateľ ponuku neurobí, môže oprávnený z predkupného práva požiadať súd o nahradenie prejavu vôle nadobúdateľa súdnym rozhodnutím. Ak sa spoluvlastník rozhodne nedomáhať sa svojho predkupného práva, ostane mu zachované aj naďalej.


V prípade zriadenia predkupného práva zmluvou podľa § 602 - 606 Občianskeho zákonníka môže mať predkupné právo charakter vecnoprávny aj záväzkový.

Vecnoprávny charakter môže mať aj predkupné právo za predpokladu, ak sa ako vecné právo dohodlo v rámci vedľajšieho dojednania pri kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim. Vtedy predkupné právo pôsobí aj voči právnym nástupcom kupujúceho. Zmluva musí mať písomnú formu a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností (§ 603 ods.2 Občianskeho zákonníka).

Keď sa zmluvné predkupné právo dohodne ako záväzkové, znamená to, že pôsobí len voči osobe, s ktorou sa dohodlo a nie aj voči právnym nástupcom nadobúdateľa. Možno ho dohodnúť aj pre iný prevod ako je predaj veci a povinný je len ten, kto vec sľúbil ponúknuť na predaj.


Zmluvné predkupné právo môže teda vzniknúť buď ako záväzkové alebo ako vecné právo. Naproti tomu zákonné predkupné právo patriace podielovým spoluvlastníkom vzniká vždy ako vecné právo (§ 140 Občianskeho zákonníka)Späť

Netradičné formy bývania

Síce realitný trh na Slovensku a vôbec na celom svete neprežíva práve aktívne obdobia, stále je dobré pre rozšírenie obzorov ísť aj do tých realitných tém, ktoré síce nezapĺńajú prvé stránky periodík, ale slúžia skôr na odľahčenie a inšpiráciu. Skúste si preto predstaviť bývanie v netradičných priestoroch ako je hausbót, či bývalé továrne. Alebo vedeli by ste si predstaviť bývanie v podzemí a vôbec pri tom nemáme na mysli úkryt pred vojenským útokom, ale celkom útulné bývanie?Netradičné formy bývania sa čoraz viac dostávajú do popredia,..

Kúpa nehnuteľnosti. Aké kroky tento úkon zahŕňa a dokumenty, bez ktorých sa nezaobídeme

Pri otázke kúpy domu alebo bytu sa aspoň raz v živote ocitne každý človek; niekto po skončení štúdia, niekto pri zakladaní rodiny a iný zas v okamihu, keď si našetrí na takú nehnuteľnosť, akú chce mať. Pri tomto kroku je samozrejme nutné zvážiť niekoľko vecí: výšku sumy, ktorou chceme nové bývanie financovať, ostatné faktory, ktoré z pohľadu spotrebiteľa o vhodnosti daného domu či bytu rozhodujú (poloha, občianska vybavenosť a podobne), a v neposlednom rade otázku, či tento krok zveríme realitke, alebo..

Okná Okná

DrevoPlastové okenné rámové vlysyOceľové okenné rámové vlysyHliníkové rámové vlysyKombinovanéPLASTOVÉ OKNÁ - z čoho si vybrať?Výhody plastových okien oproti ostatným rámomKoľko také okno vydrží?Údržba plastových okienPridanie ďalšieho sklaNáhrada jednoduchého zasklenia izolačnými dvojsklamiMontáž plastových okienNalepenie priehľadnej izolačnej fólie priamo na sklo okna Z funkčného hľadiska majú okná dve základné poslania. Ich úlohou je zaistiť prirodzené vetranie miestnosti a jej prirodzené osvetlenie. Presne na takýto účel sa používali od..

Riešenie dedičskej otázky medzi živými a mimo testamentu

Čo je darované, patrí len jednému z manželov Rodinný dom, ktorý podľa vašich slov mal nadobudnúť darovaním počas existencie vášho manželstva manžel, je výlučne jeho majetkom. To, že v darovacej zmluve nefigurujete vy ako manželka, je tým, že darca chcel nehnuteľnosť darovať výlučne manželovi. Veci, ktoré jeden z manželov počas manželstva získal darovaním, príp. dedením, netvoria tak predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Skutočnosť, že predmetnú nehnuteľnosť užívate a obývate, je daná existenciou manželstva, a teda ju užívate z..

Publikácia Nehnuteľnosti

kompletný sprievodca svetom nehnuteľností - na predaj za 27€ s poštovným. Účelom tejto publikácie je poskytnúť čitateľovi kompletný zdroj informácii potrebných pre rozhodovanie pri výbere, kúpe, predaji prenájme nehnuteľnosti, v takom rozsahu, aby bol odborne spôsobilým partnerom a účastníkom transakcie s nehnuteľnosťami. Doporučené využitie je pre všetkých účastníkov trhu s nehnuteľnosťami aj predávajúcich, pri nesprostredkovanom, alebo sprostredkovanom obchodovaní s nehnuteľnosťami, pre záujemcov o výkon realitnej činnosti, pre študentov..

Poplatok za komunálny odpad

Dobrý deň. Som majiteľkou malej chatky neďaleko Banskej Bystrice. Môj manžel zomrel pred ôsmimi rokmi a tak chatku využívam len veľmi zriedkavo, asi 2-3x do roka na pár dní. Patrím k ekologickým chatárom, ktorí produkujú minimum odpadu a ktorí spravidla odvážam z chatovej oblasti späť do mesta. Nevyužívam vlastne odpadové nádoby patriace príslušnej obci, na území ktorej chatka stojí. Napriek tomu musím platiť obci poplatok za odpad. V apríli 2004 som požiadala obec o oslobodenie od poplatkovej povinnosti, avšak do dneška som nedostala žiadnu odpoveď. Naopak,..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Najlepšie investície do nehnutelnosti ...

Financovanie nehnutelnosti

Právnické a fyzické osoby, ktoré ku svojej činnosti potrebujú vyhovujúce priestory, majú v dnešnej dobe hneď niekoľko možností ako ich získať. Každá z nich obsahuje výhody, nevýhody a skryté riziká. Spomínanými možnosťami sú kúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky, kúpa nehnuteľnosti s použitím bankového úveru, kúpa nehnuteľnosti na leasingové splátky alebo iba prenájom nehnuteľnosti na určitú dobu.Kúpa nehnuteľnosti verzus nájomKúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky je klasická možnosť kalkulovania: “čo si môžem dovoliť za peniaze,..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.