Keď sneh nie je len radosť ale aj starosť

Čistenie chodníkov v slovenských mestách
Sankcie za nedodržiavanie povinností
Úrazy na zľadovatených chodníkoch


Prvé snehové vločky prinášajú so sebou nielen radosť z nastávajúcej zimy, ale mnoho krát aj starosti s odstraňovaním veľkého množstva snehovej prikrývky. Tá vie najmä na cestách a chodníkoch pre chodcov narobiť najväčšiu šarapatu. Svedčia o tom aj zvýšené výjazdy záchranárov k starším ľuďom a väčšie množstvo fraktúr v chirurgických ambulanciách počas zimných mesiacov. Predchádzať sa dá tomu dôslednou zimnou údržbou nielen miestnych komunikácií, ale aj priľahlých chodníkov. No ak sa už stane, že v dôsledku úrazu utrpíte zranenie s niekoľkotýždenným liečeným a dlhotrvajúcou pracovnou neschopnosťou je dobré vedieť, ako a od koho môžete vymáhať finančnú kompenzáciu za vaše škody.


     V prvom rade je dobré si uvedomiť, že povinnosť udržiavať chodníky čisté a bez šmykľavého nánosu jasne určuje zákon č. 55/1984 Z.z.. Závady, kvôli ktorým sú chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam neschodné, musí bez akýkoľvek prieťahov odstrániť vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti. Ide o závady, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Zákon bližšie definuje aj nehnuteľnosti, ku ktorým chodníky patria. Musia sa nachádzať v zastavanom území a hraničiť s cestou alebo miestnou komunikáciou. Už spomínané povinnosti vlastníkov, správcov či užívateľov nehnuteľností si však vzhľadom na miestne pomery upravuje každá samospráva sama, a to prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení (VZN).

Čistenie chodníkov v slovenských mestách

 


     Podľa VZN mesta Trnava zodpovedajú za čistotu a poriadok priľahlých verejných priestorov k nehnuteľnosti práve jej vlastníci, správcovia alebo užívatelia. Takisto zodpovedajú za čistenie chodníkov a priľahlých priestorov susediacich s miestnou komunikáciou, dvorov a vnútro blokových priestorov.
     Čistenie chodníkov má teda na starosti samotný vlastník (správca alebo užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti a to na vlastné náklady. Ak si myslíte, že chodník pred vaším bytovým domom k nemu nepatrí, radšej sa presvedčte v konkrétnom VZN mesta alebo obce či je to skutočne tak. Za chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou sa považuje napríklad v meste Trnava aj ten, ktorý ohraničuje od nehnuteľnosti pruh pozemku, slúžiaci iným ako komunikačným účelom. Taktiež nerozhoduje, či je takýmto pruhom pozemku rozdelený aj samotný chodník. Za chodník sa považujú aj schody alebo cesta upravená v podobe schodov. Za čistenie chodníka v zimnom období sa považuje nielen odpratávanie snehu ale aj ľadu a posyp chodníka. V prípade potreby by ste mali zbavovať chodníky od snehu aj viackrát za deň. Na okraji vozovky je tiež nutné uvoľniť a očistiť vpusty kanalizácie, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Počasie však býva mnoho krát nevyspytateľné, a chodníky sú často zľadovatené. Ak sa aj vaše chodníky na slnku blýskajú ľadom, najlepšie spravíte ak ich posypete inertným materiálom. Trnavské VZN okrem iného nariaďuje aj povinnosť vyčistiť chodníky zapadnuté počas nočných hodín do šiestej hodiny. Bezpečnú schodnosť však treba zabezpečiť počas celého dňa a minimálne do 20 hodiny.
     Podobné podmienky má vo svojom VZN aj východoslovenská metropola Košice. Za čistenie chodníkov počas zimnej údržby sa rozumie ich zametanie, odstraňovanie snehu, ľadu či blata. Košické VZN tiež upozorňuje, že subjekty zodpovedné za zimnú údržbu chodníkov musia byť vybavené potrebným náradím. Vlastníci budov sú povinní zverejniť ich meno a adresu na viditeľnom mieste. Chodníky pred rodinnými domami a domami v správe spoločenstva vlastníkov bytov musia byť vyčistené každý deň do 6 hodiny, no v prípade zlého počasia je nutné udržiavať chodníky čisté priebežne a podľa potreby. Na posýpanie je zakázané používať zdraviu škodlivé materiály. Chemický posyp je možné použiť iba na nebezpečných úsekoch, mimo nich iba so súhlasom obce či mesta a príslušných orgánov. Podobné povinnosti sa vzťahujú aj na organizácie či súkromných vlastníkov nehnuteľností, a užívateľov obchodných a prevádzkových priestorov v čase prevádzky. Tí sú povinní aby chodníky hraničiace s ich nehnuteľnosťou boli riadne a včas vyčistené pre chôdzu. Pri čistení chodníkov vznikajú hromady snehu, ktoré by sa mal podľa košického VZN ukladať na okraji vozovky avšak nie na miestach, ktoré musia zostať voľné. Myslia sa tým najmä vpusty do jazdnej dráhy v mieste prechodu, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov či úseky potrebné pre skladovanie tovaru uhlia a pod. Schodnosť a čistotu chodníkov a schodov musia udržiavať v čase prevádzkovej doby aj prevádzkovatelia obchodov a služieb, reštauračných zariadení, hoci nie sú vlastníkmi ale sú užívateľmi nehnuteľnosti. Po skončení zimného obdobia a snehového počasia sa však povinnosti nekončia. Po ukončení zimnej údržby je tiež nutné odstrániť skládky posypového materiálu, ktoré sa počas celej zimy nahromadili v okolí ciest a chodníkov.
     Niektoré samosprávy ako napríklad obec Lednické Rovne určujú zimnú údržbu v konkrétnej lehote. V tomto prípade je to obdobie od 15. novembra príslušného roka zvyčajne do 31. marca nasledujúceho roka. V prípade, že si to konkrétna situácia vyžaduje, môže tieto termíny zmeniť rozhodnutie starostu obce alebo mesta. VZN tejto obce tiež nariaďuje, že ak sa pred nehnuteľnosťou nenachádza chodník, tak aj napriek tomu musia jej správcovia alebo majitelia zabezpečiť 1,5 m pás hraničiaci s nehnuteľnosťou, tak aby bol vhodný na chôdzu a samozrejme očistený.

Sankcie za nedodržiavanie týchto povinností

 


     Sankcie za nedodržiavanie týchto povinností sa menia a dalo by sa povedať, že každá samospráva si určuje vlastné podmienky. Porušenie týchto ustanovení VZN sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa zákona č. 372/1990 Zb., za ktorý môžete zinkasovať pokutu až vo výške 5.000 Sk. V niektorých mestách, kde je v účinnosti mestská polícia, má práve ona právo uložiť vám blokovú pokutu za priestupok. A tak sa veľmi ľahko môže stať, že sa vaše predvianočné úspory stanú príjmom mestskej pokladnice.

Úrazy na zľadovatených chodníkoch

 


     Ak sa vám aj napriek všetkým opatreniam stane, že sa niekto na vami spravovanom chodníku pošmykne alebo naopak sami sa stanete aktérmi takéhoto úrazu, nezabudnite na niekoľko základných bodov, ktoré vám môžu ušetriť nepríjemnosti a možno aj peniaze v peňaženke. V prvom rade by ste mali privolať políciu, napríklad aj mestskú. Ak to však nie je možné, tak bude pre vás určite výhodné ak sa vám podarí na miesto úrazu privolať aj majiteľa alebo správcu nehnuteľnosti, pred ktorou sa úraz odohral. Možno to vyznie nereálne, no najlepšie by bolo, keby sa vám o celej nehode, resp. páde podarilo spísať zápisnicu. Práve tá môže byť veľmi dôležitá pri neskoršom posudzovaní celého úrazu. Pri vymáhaní odškodného budete totižto musieť dokázať, že prípad sa skutočne na danom mieste stal. Ideálne by bolo keby ste na celú situáciu mali aj svedka, ktorý by zároveň vaše slová potvrdil. Takéto situácie sú ale bohužiaľ viac náhodné ako samozrejmé. Až po týchto krokoch by ste sa mali dať ošetriť u lekára.
     Niekedy môže byť problematické zistiť kto vlastne za chodník zodpovedá. Ak sa jedná o chodník pred rodinným domom, tak zodpovednosť nesie jednoznačne majiteľ rodinného domu. V prípade panelákov môže byť situácia komplikovanejšia. Možností je tu totižto niekoľko. Buď je za priľahlé chodníky zodpovedné spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, teda v prípade, že si bývalí nájomníci byty odkúpili do osobného vlastníctva a spravujú si teraz spoločné veci sami, alebo to bude v prípade družstevných bytov bytové družstvo. Ďalšou alternatívou je správcovská spoločnosť alebo bytový podnik. Preto je najlepšie ak sa v prípade, že sa v celej situácii nevyznáte obrátite na mestský alebo obecný úrad. Ak máte pocit, že sa vám stala určitá ujma je dobré vedieť, že na základe občianskoprávneho konania si môžete nárokovať aj o vzniknutú škodu a to práve z vrecka vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti. To však najprv budete musieť dokázať, že úraz sa skutočne stal. A to v dôsledku zle upraveného alebo vôbec neupraveného chodníka. Úplne iná situácia nastáva pre osoby, ktoré majú uzatvorené úrazové poistenie. Ak by ste medzi nich patrili aj vy, tak na celý proces pátrania po majiteľovi alebo správcovi budovy, pred ktorou sa vám úraz stal, môžete pokojne zabudnúť. Jedinou starosťou je v takomto prípade ošetrenie u lekára. Práve so správou od ošetrujúceho lekára je potom potrebné zájsť do príslušnej poisťovne, ktorá môže vám spôsobenú škodu vymáhať od majiteľa nehnuteľnosti. Ak má vlastník nehnuteľnosť poistenú, čo je v dnešnej dobe častou praxou, tak si poisťovne navzájom škodu refundujú. Ak nehnuteľnosť nebola poistená, tak ide úhrada na ťarchu poisťovne.
     Aké možnosti existujú pri vymáhaní odškodného? Ak už majiteľa nehnuteľnosti poznáte, vyzvite ho pred žalobnou upomienkou na náhradu škody. Zároveň ho upozornite, že ak tak neurobí dobrovoľne budete celú vec riešiť súdnou cestou, čím mu vzniknú na trovách konania zbytočné náklady. Ak sumu nezaplatí, môžete ho teda zažalovať. K tomu však budete potrebovať dôkazy. V žalobe tiež môžete vyčísliť výšku škody, ktorá vám vznikla a iné ujmy. Požadovať môžete náhradu vzniknutej škody, ušlého zisku, bolestného a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Aby ste však boli v žalovaní úspešní je dobré vyhľadať a spolupracovať s advokátom. Je dobré tiež vedieť, že od platby súdneho poplatku ste oslobodený, pretože ide o súdne konanie o náhradu škody spôsobenej na zdraví. Honorár zaplatený právnikovi za právne zastupovanie pritom dostanete v prípade úspechu od žalovaného majiteľa nehnuteľnosti späť vo forme náhrad trov konania.


Viac informácií sa dozviete
v relácii REALITY
vysielanej 4.1.2008 o 20:45 na TA3

 

Späť

Interiér a nábytok

Nábytok a samotné zariadenie interiéru azda najvýraznejšie hovorí o povahe a osobnosti majiteľa domu. Je dôležité dobre sa rozhodnúť, ktoré materiály použijeme, aký bude výber farieb a konečné rozmiestnenie vecí. Častokrát bojujeme aj s rozhodnutím, či je výhodnejšie pri zariaďovaní svojho príbytku zakúpiť hotový nábytok priamo v predajni a prispôsobovať ho do svojich misetností postupne, alebo si ho dať urobiť na mieru. Nie sú to jednoduché otázky, preto je nutné sústredenie, aby ste mali vo svojom dome pocit pokoja a pohody.Materiály na výrobu nábytkuVšetci..

Meníte na byte plastové okná? Zateká vám do kuchyne? Pomôcť môže aj správca Meníte na byte plastové okná? Zateká vám do kuchyne? Pomôcť môže aj správca

Správa nehnuteľnosti je komplexným procesom, ktorý si vyžaduje odbornosť a starostlivý prístup, pretože veľmi často ide nielen o kvalitu, ale aj bezpečie obyvateľov konkrétnej nehnuteľnosti.  Jej správca má na starosti celý rad úloh, ktoré sú pre bezproblémový chod domu alebo bytového komplexu veľmi dôležité. Dokonca vám môže a v mnohých prípadoch aj musí byť nápomocný napríklad pri obyčajnej výmene plastových okien, vonkajších žalúzií alebo čistení fasády. Aké sú povinnosti správcu nehnuteľnosti a čo robiť, ak si svoje úlohy..

Dobré adresy

PrešovKošiceBanská BystricaTrenčínŽilinaTrnavaNitraBratislava Na najlepších adresách v krajských mestách stoja vo väčšine prípadov zároveň najdrahšie nehnuteľnosti.  PrešovVýstavba rodinných domov prebieha najmä v okolitých obciachMesto Prešov možno podľa kvality nehnuteľností určených na bývanie a ich cien rozdeliť do troch kategórií. Najdrahšie sú samozrejme byty v centre mesta, a to najmä z dôvodu ich nedostatku v danej lokalite. V historických budovách tu sídlia predovšetkým firmy. V širšom centre už možno nájsť viacero bytov. Dominuje tu..

Prístup súdneho znalca do obydlia občana - áno či nie?

 Dobrý deň, v novembri 2008 som sa stala nájomníčkou družstevného bytu. Po roku bývania v ňom som dostala zásielku zo súdu, že byt musím sprístupniť znalcovi z odboru stavebníctva, ktorý má vypracovať znalecký posudok na stavebné práce, ktoré tam uskutočnil predchádzajúci nájomník. Ten tam býval do roku 2005 s manželkou, ktorá vtedy od neho definitívne odišla a rozviedli ich v januári 2007. Preto sa chcem opýtať, kto je vlastne v práve - to mám akože do svojho bytu pustiť znalca, ktorý si už môj byt nafotí!? Veď moje súkromie bude narušené...

Protiprávne konanie s realitami zakladá (nielen) bezdôvodné obohatenie

Exkluzivita zmluvy musí byť dodržaná Zmluvný vzťah s realitnou kanceláriou bol uzavretý s rozväzovacou doložkou, podľa ktorej pokiaľ táto realitná kancelária do určitého termínu neobstará predaj vášho pozemku, zmluva zaniká a vy nie ste viac viazaní jej ustanoveniami. Predpokladám, že pre prípad porušenia v zmluve dojednanej exkluzivity bola dojedaná zmluvná sankcia. Pokiaľ by ste pristúpili na ponuku vami uvádzaného občana, porušili by ste zmluvu uzavretú s realitnou kanceláriou. Skutočnosť, že vás vyhľadal údajný klient realitnej kancelárie a..

Neplatnosť závetu a účastníci konania o dedičstve

Takmer jeden rok som býval so svojou manželkou a dieťaťom v dome u môjho kamaráta, ktorý bol vlastníkom domu z ½. Kamarát, inak rozvedený a aspoň pokiaľ viem i bezdetný, pred dvoma mesiacmi žiaľ zomrel. Po jeho smrti som sa dozvedel, že po sebe zanechal závet, podľa ktorého mi odkázal svoj podiel na dome. Kontaktoval som jeho vzdialenú rodinu, ktorá však odmietla prispieť na pohreb, ten som teda uhradil ja. Pohreb platiť nie, ale zato sa ozvala nejaká kamarátová teta z Nemecka, že vraj ona je jeho príbuzná a teda by vraj mala dediť. Kto je účastníkom dedičského..

Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené? Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené?

Potreba bývania tu vždy bola a stále bude. Nič na tom nemení ani pandémia COVID-19, ktorá podaktorým aj v tomto roku poriadne prevetrala peňaženky. Na Slovensku pritom výrazne prevyšuje trend vlastného bývania nad prenájmom. Je možné v súčasnej nepriaznivej finančnej situácii získať bývanie, aj keď nemáte nič usporené? O tom si povieme v našom článku Dom alebo byt?V prípade, ak nemáte žiadnu finančnú úsporu sa môže zdať, že bývanie vo vlastnom dome je len krásnym snom, a že to jediné, na čo máte, je nejaký priemerný 2-3 izbový byt. Nemusí to..

Investing in Real Estate in Slovakia - reality - nehnutelnosti - as Slovaks call it

Investing in Real Estate in Slovakia             Apart from the landmarks and notable touristic attractions this country has to offer, in recent years, the Slovakian Real Estate ( TRH Nehnutelnosti ) market has proven to be a profitable investment for potential real estate investors.   Real Estate Pricing ( Reality ) in Slovakia The average price of flats in Slovakia in the year 2018 stands at 1,612 €/m2.   Reasons to Invest in Real Estate (Reality) in Slovakia There are many reasons to invest in Real estate..

Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí dnes medzi najbežnešie formy sporenia ako si finančne zhmotniť svoje predstavy o vlastnom bývaní. Tak ako v každom segmente trhu, aj možnosti stavebného sporenia prinášajú novinky, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym potrebám svojich spotrebiteľov. Hlavne pri súčasných možnostiach stavebného sporenia platí ono známe: „Kto šetrí má za tri.“ Aj preto prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. nové alternatívy ako urobiť svoje bývanie úspornejším.Ekologické šetrenieOd 1. januára 2008 platí novela zákona o stavebnom sporení, ktorá..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.