Požiarna ochrana

 

Protipožiarne budovy
Požiarne uzávery
Potrite steny nehorľavou látkou
Požiarne alarmy
Je dôležité poznať svoje povinnosti


Množstvo požiarov aj napriek zväčšujúcej sa populačnej uvedomelosti a novodobým protipožiarnym systémom neustále stagnuje, nedarí sa znížiť ich počet. Ohňa sa odpradávna ľudia báli, nieto ešte v spojení s príbytkom. Od zaklínania domov pred týmto nemilým hosťom sme prešli prudkým technologickým pokrokom.

Oheň je najkontroverznejší zo všetkých živlov. Porekadlo, že je výborný sluha, ale zlý pán, poznáme asi všetci. Sprevádza nás od nepamäti v dvoch rovinách. Na jednej strane sa nám ho podarilo, podobne ako všetky ostatné elementy, skrotiť, ale na druhej si musíme priznať, že nie úplne. Ak naberie na intenzite, dokáže sa celkom pekne vzbúriť, a tu už končí zábava. Mnoho ľudí vďaka nemu skončilo bez strechy nad hlavou. Dokáže byť krutým živlom a ničí všetko, čo mu stojí v ceste.

A práve nežiaduci vznik a nekontrolovaný priebeh pôsobenia ohňa je dôvodom, aby sa človek chránil. Majetok a život si nechránime len pred zlodejmi. Musíme sa chrániť aj pred pôsobením živlov, z ktorých najničivejší vie byť oheň. Ochrana pred požiarom sa začína už pri projektovaní stavieb, kde sa okrem použitých materiálov a konštrukcií vytvárajú také podmienky, aby prípadný požiar nebránil úniku osôb a nešíril sa ďalej. V tomto prípade hovoríme o tzv. pasívnej ochrane.

V tomto článku sa dočítate o spôsoboch, ktorými sa dnes dá predchádzať vzniku požiaru a ako sa pred ním chrániť.
 
 

Protipožiarne budovy
Na bezpečnosť a ochranu proti požiarom sa musí dbať nielen pri využívaní už hotových stavieb. Zhodný podiel zodpovednosti majú aj projektanti a stavebníci. Stavba sa už v počiatkoch jej realizácie z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhuje tak aby si v prípade vzniku požiaru na určitý čas zachovala stabilitu a celistvosť. Deje sa tak kvôli bezpečnej evakuácii osôb a zvierat z horiacej, alebo požiarom ohrozenej budovy na voľné priestranstvo, alebo do iného neohrozeného priestoru.

Podobne vnútorné členenie stavby býva navrhnuté tak, aby sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu z jednej miestnosti do druhej, teda medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi. Okrem toho musí byť zabezpečený odvod splodín horenia mimo stavbu a hasiči musia mať šancu bezpečne a účinne zasahovať pri zdolávaní požiaru a záchranných prácach. Stavba, alebo jej časť sa preto už pri projektovaní delí na požiarne úseky a určujú sa únikové cesty. Konštrukcie, ktoré tieto úseky ohraničujú, sa nazývajú požiarne deliace konštrukcie. Otvorové výplne v týchto deliacich konštrukciách sa nazývajú požiarne uzávery.
 
 

Požiarne uzávery
Požiarny uzáver je konštrukčný prvok zabudovaný v požiarne deliacej konštrukcii alebo v inej konštrukcii, ktorý bráni šíreniu požiaru. Poznáme tri najzákladnejšie druhy požiarnych uzáverov, ktorými sú steny, dvere, alebo okná.

Funkčné kritériá na hodnotenie požiarnej odolnosti sú:

 • celistvosť
 • tepelná izolácia
 • izolácia riadená radiáciou
 • prienik dymu
 • zatváranie
Požiarne uzávery sa z hľadiska svojej funkcie delia na:

 • brániace šíreniu tepla
 • obmedzujúce šírenie tepla
 • tesné proti prieniku dymu
Čas, v ktorom dokážu požiarne uzávery odolávať vplyvom horenia, sa vyjadruje ako požiarna odolnosť v minútach. Môže to byť 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, ale aj 240 minút. Podľa horľavosti použitých materiálov sa zatrieďujú požiarne uzávery podľa nasledujúcich kritérií:

 • horľavý materiál, od ktorého nie je závislá stabilita a únosnosť, je úplne uzavretý nehorľavým materiálom tak, že v požadovanom čase požiarnej odolnosti nenastane ich zapálenie a neuvoľňuje sa z nich teplo – (príkladom sú kovové požiarne uzávery),
 • horľavý materiál je úplne uzavretý nehorľavými alebo ťažko horľavými materiálmi tak, že v požadovanom čase požiarnej odolnosti nenastane jeho zapálenie a neuvoľňuje sa z neho teplo (dvere so špeciálnou úpravou),
 • horľavý materiál (príkladom sú drevené požiarne uzávery).

Tieto vlastnosti sa zisťujú v stanovených skúšobniach a na ich základe sa v budovách projektujú rôzne typy požiarnych uzáverov. Aby sa požiarne uzávery mohli správne používať, musí byť každý z nich trvalo, nezmazateľne a viditeľne označený časom požiarnej odolnosti a stupňom horľavosti materiálu, z ktorého je vyrobený. Napríklad označenie EI – 45 D3 – C znamená, že požiarny uzáver odolá šíreniu tepla a požiaru 45 minút a je zhotovený z horľavého materiálu druhu D3 so samozatváracím mechanizmom. Môžu to byť napríklad obyčajné drevené dvere. Podľa označenia EW – 30 D1 – S zistíme, že tento požiarny uzáver obmedzuje šírenie tepla a odolá požiaru 30 minút. Zhotovený je z nehorľavého materiálu druhu D1 brániaceho prenikaniu dymu. Požiarne uzávery sú veľmi dôležitým stavebným prvkom požiarnej ochrany. Ich konštrukcia, spôsob otvárania, kovanie, zabezpečenie a funkčnosť musia umožniť bezpečný a rýchly priechod pri evakuácii osôb. Musia brániť šíreniu požiaru a nesmú brániť zásahu jednotky požiarnej ochrany. Sú teda stavebným prvkom, ktorý zohráva podstatnú úlohu pri ochrane vytvorených hodnôt a ľudských životov.
 
 

Potrite steny nehorľavou látkou
Konštrukcie z ocele a dreva zmiešané s inými horľavými látkami môžu do značnej miery ohroziť stabilitu stavebných konštrukcií. Z tohto dôvodu nie je na škodu ich dodatočné povrchové upravenie. Požiarna odolnosť vyjadruje jej schopnosť odolávať teplotám pri požiari bez toho, aby sa porušila jej nosná funkcia. Zisťuje sa skúškou a udáva sa v minútach, počas ktorých konštrukcia vyhovuje predpísaným kritériám v presne stanovených podmienkach.

Na zabezpečenie požiarnej odolnosti oceľových konštrukcií sa používajú protipožiarne nátery aplikované na konštrukciu podľa dimenzačných tabuliek spracovaných špecializovanou štátnou skúšobňou. Drevené, káblové a vzduchotechnické konštrukciu sa protipožiarne zabezpečujú podľa rovnakého receptu, teda podľa presne stanovených podmienok, ktoré určujú, koľko náterovej hmoty je potrebné naniesť, aby akákoľvek konštrukcia mala svoju presnú požiarnu odolnosť.

Chrániť protipožiarnymi nátermi je dôležité najmä interiérové priestory stavieb. Niektoré nátery z najnovšej generácie už možno použiť aj v otvorených zastrešených objektoch (prístreškoch),lebo sú odolné voči zmenám teplôt a vyššej vlhkosti vzduchu. Protipožiarne napeňovacie nátery využívajú kombináciu retardérov horenia. Obsahujú nadúvadlá, ktoré sa pôsobením tepla rozkladajú a uvoľňujú nehorľavé plyny. Ostatné zložky vytvárajú objemnú uhlíkovú penu s nízkou tepelnou vodivosťou na zabránenie prístupu kyslíka, čím chránia povrch konštrukcie pred priamym pôsobením plameňa. Hrúbka peny je asi 50 až 70 krát vyššia ako pôvodný náter. Napeňovacie protipožiarne nátery tvoria funkčnú izolačnú vrstvu – uhlíkovú penu až pri teplotách 180 – 200 stupňov Celzia.

Protipožiarne nátery na oceľ sa aplikujú v rámci trojvrstvového náterového systému, kde každá vrstva má konkrétnu funkciu. pri tepelnom namáhaní požiarom a krycí náter má estetickú a ochrannú úlohu. Napeňovacie protipožiarne nátery sa používajú na ochranu:

Napeňovacie protipožiarne nátery sú v porovnaní s inými spôsobmi ochrany (protipožiarne omietky, obklady) ľahšie, ale ich kryciu –ochrannú vrstvu treba udržiavať neporušenú. Pri väčšom poškodení krycej vrstvy sa môže znížiť životnosť (funkčnosť)protipožiarneho náteru. Protipožiarne nátery majú špecifické určenie, a preto ich nemôžu aplikovať osoby, ktoré nezaškolil výrobca, alebo predajca. Preto ich nemožno kúpiť v bežnej obchodnej sieti. Okrem zaškolenia osôb je na správnu aplikáciu náterov potrebné aj technické vybavenie aplikačnej firmy elektronickým hrúbkomerom a vysokotlakovým striekacím zariadením.
 
 

Požiarne alarmy

 


Poslednou dôležitou zložkou, ktorá dopĺňa celkový koláč ochrany vášho príbytku pred ohňom sú požiarne alarmy. Ich primárnou funkciou je upozorniť na vznikajúci požiar pred jeho rozvinutím sa. Je to založené na praxou overenej hypotéze, že ak sa oheň dostane zo svojho prvopočiatočného štádia a vznikne požiar, väčšinou už domu či inému priestoru nepomôžu už ani hasiace prístroje a v horšom prípade ani hasiči s celou svojou výbavou.
Vynikajúcim východiskom najmä pre firmy a spoločnosti sú rôzne typy požiarnych hlásičov. Iste ste si všimli vo veľkých nákupných centrách či hoteloch biele oválne alebo hranaté skrinky. Sú umiestnené zvyčajne na stropoch, pretože spaliny, ktoré senzor zachytí, stúpajú vždy hore. Pri hlásičoch požiaru sa ale vždy počíta s osobou prítomnou vždy v budove. Ak totiž niet komu oznámiť, že horí, nesplní to žiaden účel.
Na trhu je pestrý výber druhov a typov detekčných a signalizačných zariadení, ktorých úlohou je doplnenie zabezpečovacích systémov o včasné varovanie pred nebezpečenstvom požiaru.

Podľa poznatkov pracovníkov v oblasti požiarnej ochrany v skutočnosti neexistujú dva úplne rovnaké požiare. Ak by sme toto tvrdenie akceptovali doslovne, citlivosť na príznaky požiaru by každý jednotlivý hlásič požiaru musel mať individuálne nastavenú v závislosti od konkrétnych podmienok v prostredí, kde je umiestnený. V tejto súvislosti sa často objavujú aj pripomienky užívateľov, že hlásiče nemajú príliš vysoké detekčné schopnosti, alebo nie sú dostatočne vyzbrojené proti umelo vyvolaným falošným poplachom. Zo skúseností odborníkov však vyplýva, že najčastejšími príčinami spôsobujúcimi vyše polovice falošných poplachov alebo iných chybných hlásení, sú chyby v aplikácii hlásiča.

Nesprávny a chybne nastavený hlásič umiestnený naviac na nevhodnom mieste dokáže spôsobiť zbytočnú paniku alebo nesignalizovať dosť zavčasu príznaky začínajúcej katastrofy. S týmito rizikami sa dokážu vysporiadať najnovšie typy interaktívnych hlásičov požiarov, ktoré sú vybavené automatickou elektrickou požiarnou signalizáciou. Ich úloha je pritom zo dňa na deň ťažšia, lebo signály hroziaceho požiaru a sa čoraz viac podobajú na signály z okolia alebo z pracovného procesu. Presné rozpoznanie pravdepodobnosti požiaru je základom hodnotenia poplašných zariadení. Nároky na detekčnú spoľahlivosť automatických hlásičov požiarov zo strany užívateľov stúpajú úmerne so vzrastom majetku, ktorý treba chrániť.

Na vylúčenie rizika falošného požiarneho poplachu slúžia tri rôzne druhy detektorov:

 • neutrálny dymový hlásič
 • opticko-dymový hlásič
 • tepelný hlásič s požiarnou ústredňou a panelom
Jednou z najdôležitejších podmienok vysokého stupňa spoľahlivosti detekcie falošných podnetov je flexibilné softvérové vybavenie, ktoré rozoznáva a logicky spracováva i tie najjemnejšie podnety. Poplašný systém postavený proti javom signalizujúcim požiar, musí vedieť predvídať ich vývoj a aj na základe obmedzených informácií veľmi zavčasu určiť stupeň hroziaceho nebezpečenstva. Na to slúžia špeciálne detekčné algoritmy spracované na základe skúseností. Tie sú rozhodujúce na to, aby systém elektrickej požiarnej signalizácie rozoznal falošný poplach od skutočného nebezpečenstva. Niektoré príznaky sú takmer nerozoznateľné od prejavov skutočného požiaru. Názorným príkladom môže byť prihorená zápražka v kuchyni, alebo väčšie množstvo výfukových plynov na parkovisku. Systém pracuje s takýmito skúsenosťami „nahustenými ”vo svojej pamäti, vyhodnocuje ich a porovnáva so skutočnými podnetmi. Výsledkom je včasné a dôrazné varovanie pri prvom príznaku hroziaceho požiaru, menej falošných poplachov a ušetrené prostriedky za zbytočné zásahy požiarnikov.
 
 

Je dôležité poznať svoje povinnosti
Ak staviate, je naozaj nevyhnutné poznať povinnosti požiarnej ochrany. A to z dvoch dôvodov. Jedným je vedieť svoju stavbu zabezpečiť tak, aby ste zabránili prípadným požiarom a tým druhým, nemenej dôležitým, aby vás úrady nepokutovali za zanedbanie týchto povinností.

V kolaudačnom konaní totiž stavebný úrad zisťuje, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Jedným zo stanovísk pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je stanovisko okresného úradu požiarnej ochrany, ktorý potom vykonáva štátny požiarny dozor. V povinnosti zabezpečiť PO sú odlišnosti podľa toho, či ide o nájomcu alebo prenajímateľa stavby. Odlišnosť vyplýva aj zo spôsobu užívania (bytové, hotelové, kancelárske, výrobné...)stavby. Užívanie stavby z pohľadu PO je súhrn činností, technického stavu zariadení, dokumentácie, zmluvných vzťahov a podobne. Niektoré povinnosti právnických a fyzických osôb stanovené v zákone SNR č.126/1985 Zb. o PO v znení neskorších predpisov je dobré poznať i preto, že ich porušenie je trestné.

Toto sú vaše povinnosti:

1.Zabezpečiť dodržiavanie predpisov o PO, plniť z nich vyplývajúce zákazy, príkazy a pokyny a vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia.

2.Zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu technických a technologických zariadení z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

3.Zabezpečiť opatrenia na miestach a pri činnostiach spojených s nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru aj opatrenia na zabezpečenie PO pri podujatiach s väčším počtom účastníkov.

4.Zabezpečiť požiarnu bezpečnosť v mimopracovnom čase.

5.Inštalovať a udržiavať v akcieschopnom stave určené množstvo a druhy hasiacich prístrojov, stabilných a polo stabilných hasiacich zariadení, zariadení na odvod tepla a splodín horenia, elektrickú požiarnu signalizáciu, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, požiarne uzávery, požiarne vodovody, požiarnu techniku, hasiace látky, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky PO s dôrazom na požiarne nebezpečenstvo v objektoch a priestoroch v jej správe, vlastníctve, alebo užívaní.

6.Zabezpečovať odbornú prípravu a školenie pracovníkov o PO.

7.Pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb realizácii stavieb a pri ich užívaní riešiť a dodržiavať požiadavky PO.

8.Určovať miesta zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.


 

Späť

Výber internetu do domácnosti Výber internetu do domácnosti

Pri vybavovaní domácnosti je doležité myslieť na rôzne veci. A v dnešnej modernej dobe je internetové pripojenie jednou z tých dôležitejších. Stiahnutie si filmu na večerné pozeranie alebo sledovanie vášho obľúbeného seriálu v super-vysokom rozlíšení je závislé práve na rýchlosti vášho pripojenia. Preto vám dnes poskytneme informácie potrebné k správnemu výberu internetu práve pre vašu domácnosť. Výber internetových riešení pre domácnosť Internet ponúkajú najmä mobilní operátori, no i rôzni samostatní poskytovatelia...

Strecha na váš dom

 „Už kedysi známy češký spevák Karel Gott spieval pieseň s názvom Mám rozprávkový dom. Základom dobrého domu, v ktorom by sa cítili ako v rozprávke, nestačí mať len pevné základy či steny z dobrého muriva. Veľmi dôležitým faktorom k spokojnosti patrí aj dobrá strecha. Pri širokej ponuke tvarou striech, plášťou a strešných krytín na trhu sa vynára otázka, ktorú z nich si vybrať, keďže rozhodujú záujmy majiteľa či veľkosť investície ktorú sme pre dobrú strechu ochotní obetovať.“ Kompletné strešné systémy sú v dnešnej dobe vyvinuté..

Netradičné formy bývania

Síce realitný trh na Slovensku a vôbec na celom svete neprežíva práve aktívne obdobia, stále je dobré pre rozšírenie obzorov ísť aj do tých realitných tém, ktoré síce nezapĺńajú prvé stránky periodík, ale slúžia skôr na odľahčenie a inšpiráciu. Skúste si preto predstaviť bývanie v netradičných priestoroch ako je hausbót, či bývalé továrne. Alebo vedeli by ste si predstaviť bývanie v podzemí a vôbec pri tom nemáme na mysli úkryt pred vojenským útokom, ale celkom útulné bývanie?Netradičné formy bývania sa čoraz viac dostávajú do popredia,..

Základné požiadavky na vnútorné prostredie bytových a nebytových budov z hľadiska tepelno-vlhkostnej mikroklímy - byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia

V oblasti práva sociálneho zabezpečenia vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) dňa 18.06.2008 vyhlášku č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Predmetná právna úprava vychádza zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, konkrétne z jeho ustanovenia § 62 ods. 1 písm. f), ktoré splnomocnilo MZ SR vydať predmetnú vyhlášku. Táto obsahuje právnu úpravu a podrobnosti týkajúce sa nehnuteľností..

Rozdelenie nehnuteľností po rozvode

 Pred mesiacom som na súde podal návrh na rozvod manželstva. Počas neho sme dostali od svokry byt a postavili sme si rodinný dom. Zaujíma ma, akým spôsobom máme zabezpečiť rozdelenie týchto dvoch nehnuteľností, keď sme sa dohodli, že rodinný dom zostane mne, byt manželke a ja jej ešte doplatím určitú sumu. Jozef Výbrus, Sviná Vážený pán Výbrus, keďže platné právne predpisy oprávňujú manželov rozdeliť si veci, práva a iné..

Základné povinnosti prenajímateľov - všeobecná právna úprava

Povinnosť prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie alebo obvyklé užívanie Uvedená povinnosť prenajímateľa je upravená v § 664 OZ. K odovzdaniu predmetu nájmu nájomcovi by malo dôjsť v jeho celistvosti, teda naraz a s príslušenstvom veci. V súvislosti s nájmom bytov je osobitná právna úprava obsiahnutá v § 687 ods. 1 OZ. Pokiaľ by nedošlo k odovzdaniu predmetu nájmu, mnohí si myslia, že tým sa stáva nájomná zmluva neplatnou. Opak je však pravdou - neodovzdanie veci nespôsobuje neplatnosť nájomnej zmluvy. Ak nájomná..

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)

Dom na predaj


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.