Nájomné vzťahy k nebytovým priestorom

 

Vážení čitatelia. Mnohé z vašich otázok, ktoré ste nám adresovali, sa týkali nájomných vzťahov k nebytovým priestorom. Vzhľadom na túto skutočnosť, v snahe vyhovieť podľa možnosti čo najväčšiemu množstvu z vás, je pre vás určený nasledujúci článok. Nájomné vzťahy vznikajúce k nebytovým priestorom upravuje zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Tento zákon predstavuje osobitnú právnu úpravu, ktorá nadväzuje a špecifikuje príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájme.

Nebytovým priestorom sa podľa tohto zákona rozumejú nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie ako aj byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely. Negatívne vymedzenie tohto pojmu zahŕňa príslušenstvo bytu a spoločné priestory domu, ktoré tak nie sú považované za nebytové priestory. Na nakladanie s nebytovými priestormi sú oprávnení ich vlastníci, prípadne tí, ktorí vykonávajú právo hospodárenia.

 

Zmluva o nájme a jeho trvanie
Prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému (nájomcovi) zmluvou o nájme. Prenajímateľom môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Nájomná zmluva musí byť uzavretá v písomnej forme a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Pokiaľ nájomná zmluva nespĺňa tieto náležitosti, následkom toho je jej neplatnosť. Okrem písomnej formy musí nájomná zmluva obsahovať predmet nájmu, účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného. Ak výška nájomného alebo úhrada za podnájom nie je upravená všeobecne záväzným právnym predpisom, určí sa dohodou. V prípade, že nájomca môže nebytový priestor užívať len obmedzene, pretože prenajímateľ si neplní svoje povinnosti zo zmluvy alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom, nájomca má nárok na pomernú zľavu z nájomného. Ďalej v zmluve treba uviesť spôsob platenia nájomného a čas, na ktorý sa zmluva uzatvára (ak nejde o nájom na neurčitý čas). Nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú stavebne určené.

V osobitných prípadoch je nájom nebytových priestorov časovo limitovaný. Ide najmä o nebytové priestory, s ktorými hospodári bytová organizácia založená obcou. Nájomnú zmluvu tu možno uzavrieť najdlhšie na dva roky. Samozrejme, že osobitný zákon môže ustanoviť, že táto doba je i dlhšia. Napr. podľa § 15 zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby, vydražiteľ má právo na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru, v ktorom je prevádzková jednotka umiestnená. Právo na užívanie má vydražiteľ voči vlastníkovi, alebo voči tomu, kto má právo hospodárenia s nehnuteľnosťou, a to po dobu piatich rokov.

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu
Prenajímateľ má povinnosť odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené.

Nájomca je oprávnený užívať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve, pričom na predmet nájmu je však povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním. Tak ako je to upravené v Občianskom zákonníku, nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť. Súčasne je povinný umožniť ich vykonanie ako aj vykonanie iných nevyhnutných opráv. V opačnom prípade nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.
Nájomca nebytového priestoru je oprávnený prenechať ho alebo jeho časť na určitý čas do podnájmu len so súhlasom prenajímateľa. Osoba, ktorej bol nebytový priestor daný do podnájmu, má tie isté práva a povinnosti ako nájomca.

 

Skončenie nájmu a jeho zánik

 


Nájom, ktorý bol dojednaný na určitý čas, skončí sa uplynutím času, na ktorý bol dojednaný.
Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím času, napr. ak nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou, ak nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom, ak nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok, alebo ak nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa.

Rovnaké právo ako prenajímateľ má aj nájomca, ktorý môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím dojednaného času, ak stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal, ak sa nebytový priestor stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie
alebo ak prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti (odovzdať predmet nájmu, udržiavať ho v stave spôsobilom na dojednané užívanie a pod).

Ak sa nájom uzavrie na neurčitý čas, sú prenajímateľ i nájomca oprávnení vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu, ak nie je dohodnuté inak. Pri výpovedi z nájmu sa uplatňuje trojmesačná lehota, ktorá sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Uvedená lehota môže byť zmluvnými stranami dohodnutá aj v inom trvaní. Ak nebolo dohodnuté inak (okrem výpovedných dôvodov), nájom zaniká zánikom predmetu nájmu, smrťou nájomcu, pokiaľ dedičia po poručiteľovi, ktorý bol nájomcom, do 30 dní od jeho smrti neoznámia prenajímateľovi, že pokračujú v nájme a zánikom právnickej osoby, ktorá je nájomcom.

 

Späť

Wellness vo vlastnom dome

 „Takmer vo všetkých médiách sa čoraz častejšie stretávame so slovom wellness ako synonymom oddychu a relaxácie. Ide zväčša o infomácie týkajúce sa oddychu a rekreovania sa v kúpeľoch či iných relaxačných zariadeniach. Ponuky na tieto pobyty sa na nás hrnú takmer zo všetkých strán. Nájdu sa však medzi nami aj takí, ktorí tieto ponuky ignorujú z jednoduchého dôvodu, ktorý môžme vyjadriť v jednej vete:“Keď už wellnes, tak doma vo vlastných priestoroch.“ Podľa slovníka môžeme slovo wellness definovať ako kvalitu, alebo stav bytia v podmienkach..

Strecha - aký typ si vybrať

Strecha patrí asi medzi najpoužívanejšie slová pre vyjadrenie symbolu domova a rodiny. Dalo by sa povedať, že je akousi pomyselnou korunou každého rodinného domu. Jej funkcia je oveľa dôležitejšia ako by ste si mohli myslieť. Nedodáva domu len vizuálny charakter, ale má veľa základných funkcií pri ochrane vášho príbytku pred dažďom, únikom tepla či hlukom z okolia.Pri stavbe rodinného domu je dôležité myslieť na každý detail. Obzvlášť to platí pri plánovaní a následnej stavbe strechy. Takže ak sa už rozhodnete pre rovnú alebo šikmú strechu, myslite..

Malá spálňa? Poradíme vám, ako ju zariadiť! Malá spálňa? Poradíme vám, ako ju zariadiť!

Máte malú spálňu, s ktorej zariadením si neviete rady? Inšpirujte sa našimi tipmi a využite každý centimeter štvorcový. Poslúžia vám na to vstavaná skriňa na mieru, závesné nočné stolíky a posteľ s úložným priestorom. Udržujte poriadok V malej spálni je nevyhnutné udržiavať poriadok a zbaviť sa všetkých nepotrebných vecí, ktoré iba zbytočne zaberajú miesto. Zo všetkého najskôr si preto ujasnite, čo naozaj potrebujete a bez čoho sa v spálni nezaobídete. Možno zistíte, že šatníková skriňa sa vojde do chodby alebo že sa pohodlne vyspíte..

Náhrada škody spôsobenej stavebnou činnosťou

Na našej bytovke nadstavuje stavebná firma (s.r.o.), s ktorou vlastníci bytov uzavreli zmluvu o výstavbe, podkrovné byty. V podkrovnej časti sa nachádza 5 bytov doterajších vlastníkov vrátane môjho a jeden byt, ktorý ak dobre viem, patrí mestu. Stavebník sa v zmluve zaviazal uzatvoriť pred začatím stavebných prác zmluvu o poistení stavby. Poistenie sa má vzťahovať na vznik škôd pri výstavbe. Po odstránení strechy došlo začiatkom septembra k rozsiahlemu zatečeniu dažďovej vody do bytov, okrem toho popraskali aj steny. Stavebník tvrdí, že sme mu neposkytli súčinnosť..

Budúca zmluva na kúpu pozemku

Realitná kancelária sa na nás obrátila s ponukou na uzatvorenie budúcej zmluvy na kúpu pozemku. Je bezpečné takúto zmluvu podpisovať? Čo to je vlastne za zmluvu?Jozef Ž., Stupava Realitná kancelária sa na Vás obrátila s požiadavkou na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve (označovaná niekedy ako predbežná zmluva). Obsahom takejto zmluvy je záväzok oboch alebo len jednej zo strán uzatvoriť do dohodnutej doby určitú zmluvu. Podstatné náležitosti takejto zmluvy musia byť uvedené už zmluve o budúcej zmluve. Pokiaľ ide o podstatné náležitosti samotnej kúpnej zmluvy,..

Podnájom bytu (časti bytu) nielen v judikatúre súdov

Právnym základom podnájmu je podnájomná zmluva, ktorej forma nie je predpísaná,. Vychádzajúc z ust. § 865 a 686 Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú otázku nájmu bytu, je nepochybné, že podnájomná zmluva k bytu môže byť uzavretá aj inak než písomne, teda ústne alebo konkludentne. Táto by mala obsahovať okrem iného podmienky skončenia podnájmu a to najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa. Pre vznik podnájomného vzťahu je potrebná zmluva, teda konsenzus medzi nájomcom a treťou osobou - teda podnájomníkom, a najmä - pre kreáciu podnájomného..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.