Výber realitného makléra

 Získanie a overenie údajov o sprostredkovateľovi
Platba na sprostredkovanie a kúpu

S priateľkou sme v inzercii objavili ponuku realitného makléra, ktorý sprostredkúva byty na predaj. Inzerenta sme kontaktovali a dojednali sme si stretnutie. Boli sme prekvapení, že stretnutie prebehlo nie v kancelárii, ale v malom bare. Dotyčný pán nás poinformoval, následne nám ukázal konkrétny byt. Dohodli sme sa na zálohe na predbežné výdavky v sume 9.500,- Sk, údajne záloha a poplatok za právny servis, a dojednali ďalší postup. Doteraz sa nám nepodarilo s „maklérom“ skontaktovať sa, mám dojem, že sa nám vyhýba. Peniaze chceme späť. Ako sa brániť podobným postupom, ako môžeme vedieť, že ide skutočne o hodnoverného realitného makléra?

Róbert K., Bratislava


Získanie a overenie údajov o sprostredkovateľovi

 Najprv si treba ozrejmiť, či konkrétna osoba je vlastníkom nehnuteľnosti a sama si zabezpečuje predaj svojho bytu, či osoba sprostredkúva predaj nehnuteľnosti len ako príležitostnú činnosť, ktorej sa nevenuje sústavne alebo či ide o osobu, ktorá sa sprostredkovaním predaja nehnuteľností venuje v rámci svojho podnikania ako živnostník.

V prvom prípade je všetko v poriadku, pokiaľ sa vám osoba preukáže svojím občianskym preukazom prípadne iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť a pravým listom vlastníctva. Ak je nehnuteľnosť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je potrebné overiť si totožnosť aj druhého z manželov a istiť, či druhý manžel súhlasí s predajom nehnuteľnosti.

Pokiaľ by išlo o druhý prípad, je nevyhnutné si overiť, či osoba, ktorá sprostredkúva byt na predaj, je oprávnená na tento úkon. Túto skutočnosť by vám osoba mala preukázať napr. originálom overenej plnej moci udelenej od oprávnenej osoby - vlastníka nehnuteľnosti. Plná moc by samozrejme mala byť úradne overená u notára, prípadne vyhotovená vo forme notárskej zápisnice. Listiny a osvedčovacie doložky vyhotovené v rámci notárskej činnosti, ich osvedčené odpisy a listiny sú verejnými listinami. Notár môže tiež len overiť pravosť podpisu účastníkov - osoby, ktorá má sprostredkúvať predaj bytu a vlastníka bytu - na plnej moci. Ide o tzv. legalizáciu.

Realitný sprostredkovateľ ako živnostník pôsobiaci v rámci svojho predmetu podnikania - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) - by sa mal preukázať okrem dokladov totožnosti a vyššie uvedenej plnej moci aj živnostenským oprávnením, teda listinou preukazujúcou oprávnenie osoby podnikať v danej oblasti. V tejto súvislosti si môžete pravosť živnostenského oprávnenia, resp. pravosť poskytnutých údajov overiť na webovej stránke živnostenského registra SR www.zrsr.sk. Ak by ste zistili, že osoba, ktorú hľadáte, v registri vedená nie je, oznámte túto skutočnosť príslušnému živnostenskému registru písomne, alebo elektronicky na adresu zrsr@ives.vs.sk. Mohlo by ísť o osobu, ktorá podniká neoprávnene, dokonca by mohlo ísť o podvodníka.

Najrozšírenejšou formou podnikania v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami je spoločnosť s ručením obmedzeným. Ide spravidla o dlhodobo pôsobiace a renomované obchodné spoločnosti. Nie je však vylúčené, že sa nájdu aj také s.r.o., účelom existencie ktorých je obohatiť sa na dôverčivých klientoch. Opäť je vhodné prelustrovať „firmu“ na stránke obchodného registra SR www.orsr.sk. Identifikačnými znakmi sú napr. obchodné meno, IČO alebo zodpovedná osoba, či sídlo.

Platba za sprostredkovanie a kúpu  


 Po tom, ako ste sa uistili o pravosti údajov a o hodnovernosti subjektu, ktorý vám sprostredkúva kúpu nehnuteľnosti, môžete pristúpiť k založeniu zmluvného vzťahu a dohodnúť sa na podmienkach obchodu, vrátane platobných podmienok. Je namieste, ak od vás bude vyžadovaná primeraná zálohová platba ako zábezpeka, že máte seriózny záujem o kúpu a pod. Pokiaľ ide o samotnú úhradu za kúpenú nehnuteľnosť, ide o záležitosť obojstrannej dohody - v súčasnosti je preferovaná platba bankovým prevodom za vopred dohodnutých podmienok. Namieste je vinkulácia kúpnej ceny na bankovom účte alebo jej uloženie do notárskeho depozitu. Banka alebo notár peňažné prostriedky následne uvoľní pri predložení listu vlastníctva vystaveného na kupujúceho.

Záverom

Ak ste vami oslovenému realitnému maklérovi uhradili sumu 9.500,- Sk, mali ste obdržať od neho príjmový doklad preukazujúci, že ste platbu skutočne uskutočnili. Obdobné praktiky možno považovať za nedôveryhodné.

 


 


Späť

Exekúcia a dražba. Čo tieto pojmy zahŕňajú a ako im predísť

Málokto by oponoval proti tvrdeniu, že slovo exekúcia má výrazne negatívny podtón; všetci akosi dúfame, že sa nás tento pojem nikdy priamo týkať nebude. Realita je však taká, že sa za istej životnej situácie môže dotknúť každého. Poveime si teda o nej bližšie a zároveň si načrtneme niekoľko zásad, ktorých sa je dobré držať, ak chceme toto nepríjemné riešenie zďaleka obísť.  Čo je exekúcia Exekúcia je nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, ktoré vykonáva splnomocnená osoba (exekútor) a predstavuje výrazný zásah do..

5 tipov pre začiatočníkov, ako vybudovať krásnu záhradu 5 tipov pre začiatočníkov, ako vybudovať krásnu záhradu

Záhrada je miestom odpočinku, kam chodíme naberať nové sily. Teda, aspoň sa o to pokúšame. Starostlivosť o záhradu, aby vyzerala ako z magazínu, je však náročnejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. O sily častejšie prídeme, než ich nazbierame. Našťastie poznáme 5 jednoduchých trikov pre začiatočníkov, vďaka ktorým bude vaša záhrada vyzerať atraktívne a vy sa nezodriete.1. Krásny zelený trávnikSýtozelený zdravý trávnik je snom asi každého záhradkára. Už z diaľky informuje všetkých susedov, že ste poriadny a pracovitý človek...

Ochránia nás bleskozvody?

 Ako vzniká blesk?BleskozvodDnešné moderné bleskozvodyVnútorná ochranaUrob si sámSúčasti bleskozvoduZachytávačZvodUzemnenie Oblohu, ktorú križujú blesky videl už asi každý z nás. Na Slovensku to v letných mesiacoch nie je žiadny výnimočný zjav. Obloha dostane čierny ráz, spustí sa prudký dážď a všetko živé okamžite zalezie do svojich príbytkov, podaktorí príslušníci staršej generácie dokonca zapália do okien sviečky a povyťahujú zo zástrčiek všetky možné elektrospotrebiče. Je to naozaj nutné?  Ako vzniká blesk?Iskry pri česaní vlasov..

Niektoré zásady občianskeho práva a ich význam pre platnosť zmluvných vzťahov o nehnuteľnostiach

Zásada rovnosti účastníkov   V oblasti občianskeho súdneho procesu je zásada rovnosti účastníkov ustanovená v čl. 12 ods. 1 Ústavy SR a v občianskom súdnom konaní sa transformuje do zásady rovnosti účastníkov konania (čl. 47 ods. 3 ústavy) a vzťahuje sa na všetky materiálne a procesné zákony a na každého. Rovnosť pred súdom je len výrazom rovnosti strán pred zákonom, v tomto prípade pred Občianskym súdnym poriadkom. Z toho vyplýva, že rovnosť pred zákonom a rovnosť pred súdom je obsahom toho istého pojmu a znamená rovnaké postavenie..

Kúpa bytu a náležitosti kúpnej zmluvy

„Nedodržanie zákonom ustanovenej formy právneho úkonu spôsobuje jeho absolútnu neplatnosť. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí od začiatku (ex tunc) voči každému. Právne úkony postihnuté absolútnou neplatnosťou nemajú za následok vznik, zmenu ani zánik práv a povinností. Súd musí na túto neplatnosť prihliadať a musí z nej vyvodzovať dôsledky aj bez návrhu z úradnej povinnosti (ex officio).“ (Rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 18.03.1999, sp. zn. 5 S 8/98) Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy Podstatné..

Náhrada škody spôsobenej stavebnou činnosťou

Na našej bytovke nadstavuje stavebná firma (s.r.o.), s ktorou vlastníci bytov uzavreli zmluvu o výstavbe, podkrovné byty. V podkrovnej časti sa nachádza 5 bytov doterajších vlastníkov vrátane môjho a jeden byt, ktorý ak dobre viem, patrí mestu. Stavebník sa v zmluve zaviazal uzatvoriť pred začatím stavebných prác zmluvu o poistení stavby. Poistenie sa má vzťahovať na vznik škôd pri výstavbe. Po odstránení strechy došlo začiatkom septembra k rozsiahlemu zatečeniu dažďovej vody do bytov, okrem toho popraskali aj steny. Stavebník tvrdí, že sme mu neposkytli súčinnosť..

Ceny nehnuteľností

Nehnuteľnosti sa viažu ...

Financovanie prác na bytovke domu

Keď sa obnova financuje prostredníctvom bankyNajlacnejšie požičiava štátMožnosti financovania obnovy bytových domovŠtátny fond rozvoja bývaniaŠtátna dotáciaAko dostať dotáciu ministerstvaStavebné sporiteľneKomerčné bankyPodmienky, za akých banky požičiavajú na obnovu bytovČo je pri poskytovaní úveru bankou dôležitéÚvery na obnovu bytového domu poskytujú komerčné banky aj stavebné sporiteľne, najvýhodnejšie však na tento účel požičiava štát.Keď sa obnova financuje prostredníctvom banky Na obnovu bytového domu si možno požičať aj od..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.