Timesharing - atypická forma nájmu nehnuteľností

Iste sa už mnohí z vás, vážení čitatelia, stretli s novinkou na našom trhu, a to s dovolenkovými pobytmi, ktoré si záujemcovia tak povediac predplatili aj na obdobie niekoľkých rokov. Ide o timesharing, o právny inštitút pôvodne pochádzajúci spoza Atlantického oceánu, ktorého základy u nás sú dané najmä právom Európskej únie.

 Timesharing v práve EÚ a SR

Právnym rámcom pre oblasť nájmu práva na tzv. sezónne, alebo, aby sme sa vyjadrovali v súlade so znením právnych textov, práva užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch, je v prvom rade smernica č. 94/47/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 26.10.1994 o kúpe práva na sezónne užívanie nehnuteľností a smernica č. 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Príslušné právne predpisy EÚ boli zakomponované do slovenského právneho poriadku prostredníctvom zákona č. 150/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.4.2004 a ktorým bol novelizovaný Občiansky zákonník. Jedná sa o ustanovenia § 55 a nasl. upravujúce spotrebiteľskú zmluvu o práve užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch.

Pre platnosť takej zmluvy zákon vyžaduje písomnú formu a ustanovuje tiež časové úseky, na ktoré sa predmetná „timesharingová“ zmluva môže uzavrieť. Táto zmluva sa uzatvára medzi dodávateľom práva a spotrebiteľom (kvázi nájomcom, ktorý bude nehnuteľnosť uvedenú v zmluve dočasne užívať na jedno alebo viac určených alebo určiteľných časových období ). Časové obdobia nesmú byť kratšie ako týždeň a zmluva o o práve užívať budovu sa uzatvára na dobu minimálne troch rokov. Občiansky zákonník vyžaduje, aby zmluva bola zrozumiteľná pre zmluvné strany - teda aby bola spísaná v slovenskom jazyku . Jazyk si tak volí spotrebiteľ a dodávateľ práva je povinný zabezpečiť pre spotrebiteľa osvedčený preklad zmluvy v úradnom jazyku, či úradnom jazyku členského štátu EÚ, v ktorom sa budova nachádza.

Zmluvy o práve užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch

Pokiaľ sa rozhodnete investovať svoje peniaze do timesharingu, v prvom rade si riadne preštudujte, aby ste vedeli s kým a za akých podmienok uzatvárate zmluvný vzťah. V hre sú vaše peniaze a váš čas. Zmluva o kúpe práva užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch musí obsahovať:

1. identifikáciu spotrebiteľa (meno, priezvisko, dátum narodenia)

2. identifikáciu dodávateľa (obchodné meno, sídlo, predmet podnikania, IČO, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby)

3. identifikáciu vlastníka budovy alebo jej časti

4. polohové umiestnenie budovy, jej presný popis a vybavenosť, evidenčné a súpisné číslo

5. vymedzenie práva užívať budovu na časové obdobia v roku spolu s uvedením podmienok, za ktorých možno uplatniť právo na území štátu, kde sa budova nachádza

6. informáciu o stave rozostavanosti budovy, príp. rozostavanosti inžinierskych sietí, termín ich dokončenia, úplný názov a adresu stavebného úradu, ako aj informáciu o zabezpečení záväzku pre prípad nedokončenia budovy/jej časti

Medzi ďalšie náležitosti zmluvy o práve užívať budovu patrí aj vymedzenie služieb, ktoré sú nevyhnutné a spojené s právom užívať budovu, ako aj vymedzenie rozsahu užívania spoločných priestorov a zariadení či vymedzenie rozsahu a spôsobu vykonávania údržby, opráv budovy.

Samozrejme, že predmetná zmluva musí obsahovať presné vymedzenie dátumu, od ktorého možno využiť svoje právo užívať budovu, dobu trvania tohto práva, príp. presne určenie doby užívania. Podstatnou náležitosťou je nepochybne cena, ktorú má spotrebiteľ (ten, ktorý si prenajíma budovu) uhradiť za právo užívať budovu, určenie ďalších prípadných platieb za služby spojené s užívaním budovy či iné poplatky a spôsob platby.

Právo odstúpiť od zmluvy

Zmluvný partner - dodávateľ práva je povinný potenciálneho spotrebiteľa v zmluve oboznámiť o možnostiach zapojenia sa do systému nadobúdania a výmeny užívacieho práva organizovaného dodávateľom/treťou stranou, o nákladoch s tým spojených, a poučiť spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy - poučenie musí obsahovať náležitosti a formu oznámenia o odstúpení, spôsob a miesto doručenia a osobu, ktorej sa oznámenie má doručiť, druh a výšku platieb, ktoré dodávateľ je oprávnený požadovať od spotrebiteľa pre prípad jeho odstúpenia od zmluvy. Podstatnou informáciu pre potenciálneho spotrebiteľa je aj informácia o možnosti a podmienkach prevodu alebo prechodu práva vyplývajúceho zo zmluvy o práve užívať budovu v časových úsekoch na tretiu osobu.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote troch mesiacov od jej uzavretia, ak táto neobsahuje zákonom predpísané náležitosti. Spotrebiteľ môže od zmluvy tiež odstúpiť, a to v kratšej desaťdňovej lehote, ktorá sa počíta od uzavretia zmluvy, od doplnenia chýbajúcich náležitostí v zmluve, alebo po uplynutí vyššie uvedenej trojmesačnej lehoty. V prípade odstúpenia od zmluvy zo stany spotrebiteľa vzniká dodávateľovi práva nárok na preukázateľne vynaložené náklady spojené s odstúpením od zmluvy.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Predaj nehnuteľnosti, ako zvýšiť hodnotu bytu pred predajom v 7 krokoch. Predaj nehnuteľnosti, ako zvýšiť hodnotu bytu pred predajom v 7 krokoch.

Predaj bytu je dôležitým rozhodnutím, preto je dôležité, aby bol byt v dobrej kondícii a mal čo najvyššiu hodnotu. Tu je 7 krokov, ako zvýšiť hodnotu vášho bytu pred predajom.   1. Vylepšenie vzhľadu a výber správnych farieb Prvým krokom je vylepšenie vzhľadu bytu. To môžete urobiť tým, že použijete svetlé a jasné farby na steny a vyberiete moderný nábytok. Tieto zmeny môžu zvýšiť atraktivitu bytu a pritiahnuť viac kupcov. Vzhľad bytu môže veľmi ovplyvniť to, ako sa v ňom cítite a ako sa bude páčiť potenciálnym nájomcom..

Wellness vo vlastnom dome

 „Takmer vo všetkých médiách sa čoraz častejšie stretávame so slovom wellness ako synonymom oddychu a relaxácie. Ide zväčša o infomácie týkajúce sa oddychu a rekreovania sa v kúpeľoch či iných relaxačných zariadeniach. Ponuky na tieto pobyty sa na nás hrnú takmer zo všetkých strán. Nájdu sa však medzi nami aj takí, ktorí tieto ponuky ignorujú z jednoduchého dôvodu, ktorý môžme vyjadriť v jednej vete:“Keď už wellnes, tak doma vo vlastných priestoroch.“ Podľa slovníka môžeme slovo wellness definovať ako kvalitu, alebo stav bytia v podmienkach..

Starajte sa o záhradu prakticky a rozumne pomocou kvalitnej kosačky Starajte sa o záhradu prakticky a rozumne pomocou kvalitnej kosačky

Ako majiteľ nového domu chcete, aby váš dvor a záhrada vyzerali čo najlepšie. Ale pri všetkých rôznych povinnostiach, ktoré súvisia s údržbou nehnuteľnosti, ako je trávnik, môže byť ťažké nájsť si čas na to, aby ste všetko stihli. Jedným z riešení je investovať do kvalitnej kosačky na trávu.   Kosačka na trávu je stroj, ktorý sa postará o váš trávnik, aby vám doslova neprerástol cez hlavu. Kosačky na trávu môžu byť poháňané ľudskou silou, napríklad elektromotorom alebo spaľovacím motorom, alebo batériou. Ktorý typ kosačky zvolíte..

Exekúcia vyprataním nehnuteľnosti

V poslednom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa zaoberali otázkou nedotknuteľnosti obydlia, domovej slobody. Ako bolo už uvedené, nedotknuteľnosť obydlia nie je absolútna a jedným zo zákonom prípustných obmedzení tejto nedotknuteľnosti je napr. inštitút vypratania nehnuteľnosti. Mnohé médiá v súčasnosti prinášajú správy o tzv. deložovaní neplatičov, vyprataní bytov dlžníkov, ktorí neboli schopní zaplatiť svoje pôžičky včas a pod. V každom smere ide o závažný zásah ovplyvňujúci život občana. Exekúciu vykonáva exekútor, ktorý je..

Prístup na pozemky v rámci susedských vzťahov

Na jednej z hospodárskych budov na mojom pozemku som potreboval opraviť strešnú krytinu. Do budovy začalo zatekať a hrozilo, že časť strojov uskladnených vnútri bude dažďovou vodou poškodená. Poškodená časť budovy sa nachádza v mieste, kam sa však nedá dostať z môjho pozemku. Musím prejsť cez záhrady ďalších dvoch susedov, avšak jeden z nich namieta, že na jeho pozemok nesmiem vstúpiť. Tvrdí, že je to jeho pozemok a nikto cudzí nemá právo naň vstupovať bez jeho povolenia. Ide o dôsledok dlhoročných susedských sporov. Mne však hrozí škoda a strechu..

Rastúci slovenský dopyt po chorvátskych nehnuteľnostiach - krásy Jadranu a právne otázky kúpy

Omylom je, ak si niekto myslí, že v Stredomorí si nehnuteľnosť môžu dovoliť len superboháči, milionári. Napriek súčasnej situácii v Grécku ceny nehnuteľností postupne klesajú a z uvedenej situácie ťažia najmä Rusi a Taliani, ktorí skupujú nehnuteľnosti – apartmány, byty, domy, hotely a pod. Napríklad, klasický 2-izbový byt na gréckom ostrove je možné kúpiť od asi 45-50 tisíc eur, za ktorú je možné kúpiť 1- izbový byt v Bratislave.   Split a Dubrovnik - najväčší dopyt po luxuse   Pre Slovákov..

Hypotekárny úver na nehnuteľnosť I. - financovanie a registrácia

     Jedným z najčastejších spôsobov financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je využívaný na riešenie otázky bývania v prípade, že záujemca o kúpu napr. bytu nedisponuje dostatočnou finančnou hotovosťou. Účelom záložného práva (z lat. hypotheca) je zabezpečiť pohľadávku a jej príslušenstvo. Z toho dôvodu existencia záložného práva je závislá od existencie pohľadávky, ktorú zabezpečuje. V prvom rade predstavuje donútenie dlžníka, aby splnil svoj záväzok a v prípade, že záväzok nie je riadne..

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.