Timesharing - atypická forma nájmu nehnuteľností

Iste sa už mnohí z vás, vážení čitatelia, stretli s novinkou na našom trhu, a to s dovolenkovými pobytmi, ktoré si záujemcovia tak povediac predplatili aj na obdobie niekoľkých rokov. Ide o timesharing, o právny inštitút pôvodne pochádzajúci spoza Atlantického oceánu, ktorého základy u nás sú dané najmä právom Európskej únie.

 Timesharing v práve EÚ a SR

Právnym rámcom pre oblasť nájmu práva na tzv. sezónne, alebo, aby sme sa vyjadrovali v súlade so znením právnych textov, práva užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch, je v prvom rade smernica č. 94/47/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 26.10.1994 o kúpe práva na sezónne užívanie nehnuteľností a smernica č. 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Príslušné právne predpisy EÚ boli zakomponované do slovenského právneho poriadku prostredníctvom zákona č. 150/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.4.2004 a ktorým bol novelizovaný Občiansky zákonník. Jedná sa o ustanovenia § 55 a nasl. upravujúce spotrebiteľskú zmluvu o práve užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch.

Pre platnosť takej zmluvy zákon vyžaduje písomnú formu a ustanovuje tiež časové úseky, na ktoré sa predmetná „timesharingová“ zmluva môže uzavrieť. Táto zmluva sa uzatvára medzi dodávateľom práva a spotrebiteľom (kvázi nájomcom, ktorý bude nehnuteľnosť uvedenú v zmluve dočasne užívať na jedno alebo viac určených alebo určiteľných časových období ). Časové obdobia nesmú byť kratšie ako týždeň a zmluva o o práve užívať budovu sa uzatvára na dobu minimálne troch rokov. Občiansky zákonník vyžaduje, aby zmluva bola zrozumiteľná pre zmluvné strany - teda aby bola spísaná v slovenskom jazyku . Jazyk si tak volí spotrebiteľ a dodávateľ práva je povinný zabezpečiť pre spotrebiteľa osvedčený preklad zmluvy v úradnom jazyku, či úradnom jazyku členského štátu EÚ, v ktorom sa budova nachádza.

Zmluvy o práve užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch

Pokiaľ sa rozhodnete investovať svoje peniaze do timesharingu, v prvom rade si riadne preštudujte, aby ste vedeli s kým a za akých podmienok uzatvárate zmluvný vzťah. V hre sú vaše peniaze a váš čas. Zmluva o kúpe práva užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch musí obsahovať:

1. identifikáciu spotrebiteľa (meno, priezvisko, dátum narodenia)

2. identifikáciu dodávateľa (obchodné meno, sídlo, predmet podnikania, IČO, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby)

3. identifikáciu vlastníka budovy alebo jej časti

4. polohové umiestnenie budovy, jej presný popis a vybavenosť, evidenčné a súpisné číslo

5. vymedzenie práva užívať budovu na časové obdobia v roku spolu s uvedením podmienok, za ktorých možno uplatniť právo na území štátu, kde sa budova nachádza

6. informáciu o stave rozostavanosti budovy, príp. rozostavanosti inžinierskych sietí, termín ich dokončenia, úplný názov a adresu stavebného úradu, ako aj informáciu o zabezpečení záväzku pre prípad nedokončenia budovy/jej časti

Medzi ďalšie náležitosti zmluvy o práve užívať budovu patrí aj vymedzenie služieb, ktoré sú nevyhnutné a spojené s právom užívať budovu, ako aj vymedzenie rozsahu užívania spoločných priestorov a zariadení či vymedzenie rozsahu a spôsobu vykonávania údržby, opráv budovy.

Samozrejme, že predmetná zmluva musí obsahovať presné vymedzenie dátumu, od ktorého možno využiť svoje právo užívať budovu, dobu trvania tohto práva, príp. presne určenie doby užívania. Podstatnou náležitosťou je nepochybne cena, ktorú má spotrebiteľ (ten, ktorý si prenajíma budovu) uhradiť za právo užívať budovu, určenie ďalších prípadných platieb za služby spojené s užívaním budovy či iné poplatky a spôsob platby.

Právo odstúpiť od zmluvy

Zmluvný partner - dodávateľ práva je povinný potenciálneho spotrebiteľa v zmluve oboznámiť o možnostiach zapojenia sa do systému nadobúdania a výmeny užívacieho práva organizovaného dodávateľom/treťou stranou, o nákladoch s tým spojených, a poučiť spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy - poučenie musí obsahovať náležitosti a formu oznámenia o odstúpení, spôsob a miesto doručenia a osobu, ktorej sa oznámenie má doručiť, druh a výšku platieb, ktoré dodávateľ je oprávnený požadovať od spotrebiteľa pre prípad jeho odstúpenia od zmluvy. Podstatnou informáciu pre potenciálneho spotrebiteľa je aj informácia o možnosti a podmienkach prevodu alebo prechodu práva vyplývajúceho zo zmluvy o práve užívať budovu v časových úsekoch na tretiu osobu.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote troch mesiacov od jej uzavretia, ak táto neobsahuje zákonom predpísané náležitosti. Spotrebiteľ môže od zmluvy tiež odstúpiť, a to v kratšej desaťdňovej lehote, ktorá sa počíta od uzavretia zmluvy, od doplnenia chýbajúcich náležitostí v zmluve, alebo po uplynutí vyššie uvedenej trojmesačnej lehoty. V prípade odstúpenia od zmluvy zo stany spotrebiteľa vzniká dodávateľovi práva nárok na preukázateľne vynaložené náklady spojené s odstúpením od zmluvy.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Ružová alebo šedá budúcnosť hypoték?

Ak by sme položili anketovú otázku, ako by ste si vedeli zabezpečiť vlastné bývanie, väčšina by po krátkom rozmýšľaní vydala zo seba slovné spojenie hypotekárny úver. Veď len málokto si môže dovoliť kúpiť nehnuteľnosť za celú hotovosť. Nuž poviete si, že získať hypotéku, keď máte nebodaj aj niečo našetrené, by nemal byť problém. Nuž ale z Bruselu k nám prichádzajú nie príliš lichotivé správy z tejto oblasti. A tieto „novinky“ by mohli mať neblahé dôsledky nielen na vývoj cien starých bytov ale hlavne na vývoj cien novostavieb, ako i..

Svetlo naše každodenné Svetlo naše každodenné

 „Pri predstave čo by mohlo byť pre nehnuteľnosť najdôležitejšie aby sa v nej dobre bývalo alebo pracovalo, človeku napadnú mnohé maličkosti a detaily, ktorými by si chcel spríjemniť pobyt v tej ktorej miestnosti pri oddychu či práci. Mnohokrát pritom nemyslíme nato, čo je snáď pre dobrý pocit z bývania najdôležitejšie a napadne nám to až vtedy keď nás „režú“ oči pri zlom osvetlení, či jednoducho nám praskne žiarovka. Zväčša až vtedy začneme uvažovať o tom, či sme pre dobré odsvetlenie urobili naozaj všetko.“Osvetlenie a očiAby sme sa..

Latexové, penové a pružinové matrace – aký typ si vybrať? Latexové, penové a pružinové matrace – aký typ si vybrať?

Výber matraca vôbec nie je taká jednoduchá záležitosť! Na trhu je k dispozícii široká škála riešení, z ktorých každé má svoje výhody a nevýhody. Ako si teda vybrať najlepší model matraca? Povieme vám, čím sa vyznačujú vlastnosti jednotlivých typov matracov a kto z nich bude mať najlepší úžitok.   Moderné matrace – aký model si vybrať? Hlavným kritériom pri výbere matraca by mal byť typ vložky, tj. výplne vo vnútri. V závislosti od toho, pre ktorý materiál sa rozhodnete, bude mať váš matrac trochu iné vlastnosti. V súčasnosti..

Niektoré zásady občianskeho práva a ich význam pre platnosť zmluvných vzťahov o nehnuteľnostiach

Zásada rovnosti účastníkov   V oblasti občianskeho súdneho procesu je zásada rovnosti účastníkov ustanovená v čl. 12 ods. 1 Ústavy SR a v občianskom súdnom konaní sa transformuje do zásady rovnosti účastníkov konania (čl. 47 ods. 3 ústavy) a vzťahuje sa na všetky materiálne a procesné zákony a na každého. Rovnosť pred súdom je len výrazom rovnosti strán pred zákonom, v tomto prípade pred Občianskym súdnym poriadkom. Z toho vyplýva, že rovnosť pred zákonom a rovnosť pred súdom je obsahom toho istého pojmu a znamená rovnaké postavenie..

Spotrebiteľské zmluvy a otázka zabezpečovacieho prevodu práva k nehnuteľnosti

Novelizácia Občianskeho zákonníka účinná od 1. januára 2008 vykonaná na základe zákona č. 568/2007 Z. z., ktorý zmenil a doplnil okrem iných zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela Občianskeho zákonníka" alebo len „novela") sa dotkla aj obsahu právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv, medzi ktoré patria aj zmluvy o poskytnutí peňažných prostriedkov a v ktorých..

Právne postavenie a zodpovednosť súdneho exekútora

 Dobrý deň. Potrebujem odbornú radu. Pred dvomi rokmi som obdržala od exekútora upovedomenie o začatí exekúcie, proti čomu som podala námietky. Ako som sa informovala, o námietkach súd do teraz však nerozhodol a exekútor zriadil na môj dom záložné právo, stiahol z môjho účtu peniaze, a naďalej ho zablokoval. Cítim sa týmto jeho konaním ukrivdená, uškodil mi. Okrem toho o námietkach nie je stále rozhodnuté, námietky sú dôvodné - samotné súdne rozhodnutie je mylné a ja by som ani nemala byť účastníkom exekúcie. Ďakujem za vašu pomoc.Miloslava H.,..

Nehnuteľnosti sa viažu ...

Financovanie nehnutelnosti

Právnické a fyzické osoby, ktoré ku svojej činnosti potrebujú vyhovujúce priestory, majú v dnešnej dobe hneď niekoľko možností ako ich získať. Každá z nich obsahuje výhody, nevýhody a skryté riziká. Spomínanými možnosťami sú kúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky, kúpa nehnuteľnosti s použitím bankového úveru, kúpa nehnuteľnosti na leasingové splátky alebo iba prenájom nehnuteľnosti na určitú dobu.Kúpa nehnuteľnosti verzus nájomKúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky je klasická možnosť kalkulovania: “čo si môžem dovoliť za peniaze,..

Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky

Mnoho ľudí vie ako hypotéka funguje, ale pre prípadnú menšinu si zhrnieme základné informácie, ktoré by mohli byť pre každého zaujímavé a obohacujúce. Keď sa rozhodneme zainvestovať a kúpiť si konečne vlastné bývanie.... dom alebo byt, často a teda väčšinou nemáme dostatok financií na to, kúpiť si nehnuteľnosť za vlastné úspory. (Ak teda nesporíme už dvadsať rokov...) V takých chvíľach sa ponúka hypotéka. Tá ale uhrádza iba určité percento hodnoty domácnosti. V dnešných dňoch to je okolo osemdesiatich percent..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.