Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť

 

V roku 2003 sme sa s manželom rozhodli odkúpiť do osobného vlastníctva obecný byt, v ktorom sme ako nájomníci bývali od roku 1974. Odpredaj bytu sa uskutočnil medzi nami a mestskou časťou prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorá od nás požadovala peňažné úhrady v súvislosti s poplatkami spojenými s vkladom nášho vlastníctva do katastra nehnuteľností, ďalej manipulačný poplatok za vyhotovenie zmluvy a ešte i poplatok za zmluvu o výkone správy, išlo o sumu vo výške cca 7.000 Sk. Neskôr som sa od známej dozvedela, že časť týchto poplatkov sme vraj nemuseli hradiť my ako nadobúdatelia bytu. Prosím, poraďte mi, máme právo požadovať od správcovskej spoločnosti vrátenie peňazí alebo bol tento postup v súlade so zákonom?!

Ing. Mária S., BratislavaZákladným právnym predpisom ohľadne prevodov a nadobúdania bytov či nebytových priestorov je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších priestorov (ďalej len „bytový zákon“). Tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ďalej práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako aj ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku.

Bytový zákon sa nevzťahuje na byty osobitného určenia (byt, ktorý stavebným usporiadaním, umiestnením, vybavením alebo spôsobom užívania je určený na bývanie pre vymedzený okruh osôb, napr. pre diplomatov a pod.) okrem bytov stavebne určených na bývanie ťažko telesne postihnutej osoby, najmä bezbariérový byt, byty v domoch osobitného určenia, byty v domoch určených podľa schváleného územného plánu na asanáciu a na predaj bytov v rodinných domoch, ktoré majú len jeden byt.

Bytom sa na účely bytového zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.

Nebytovým priestorom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie. Nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

Odpredaj bytov patriacich mestským častiam (vo všeobecnosti obciam) sa teda spravuje tzv. bytovým zákonom. Ďalej, nakoľko sa vo vašom prípade jedná o byt nachádzajúci sa na území hl. mesta SR Bratislavy, sa na danú problematiku vzťahuje aj všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov z 19. októbra 1995 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2000.

Podľa § 5 bytového zákona, ktorý upravuje formu a náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru, prílohou zmluvy o prevode vlastníctva je aj vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu (nadobúdateľ bytu) nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu / nebytového priestoru je aj vyhlásenie prenajímateľa o tom, že nájomca bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na nájomnom a na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru. To je vlastne jediná závažná vec, ktorá sa vzťahovala na mestskú časť - pokiaľ ide o nájomné, príp. nedoplatky na ňom a pokiaľ ide o poplatok za správu pre správcovskú spoločnosť - pre ktorú by od vás mohla mestská časť alebo správcovská spoločnosť požadovať finančnú úhradu.

Význam pre riešenie vašej veci má skutočnosť, že do kompetencií mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy, patrí okrem iného aj rozhodovanie o povinnosti občanov (nadobúdateľov) uhrádzať poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Na základe jeho rozhodnutia do roku 2005 na území Bratislavy občania nemali povinnosť „katastrálne“ poplatky platiť. Tento fakt bol potvrdený aj kompetentnými osobami z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

Podľa § 5 ods. 7 bytového zákona v znení platnom v roku 200,3 náklady spojené s prevodom vlastníctva bytu a nebytového priestoru znáša predávajúci. Hoci tieto náklady predávajúci (teda mestská časť, nie správcovská spoločnosť!) môže požadovať od nadobúdateľa náhradu preukázateľne zaplatených správnych poplatkov a odmenu notára podľa osobitných predpisov, ide len o zákonom stanovenú možnosť, z čoho vyplýva, že ste neboli výslovne povinná poplatok za vklad platiť.

Rovnako nevidím dôvod, pre ktorý by ste mali uhrádzať tzv. náklady spojené s vyhotovením zmlúv - či už zmluvy o prevode bytu alebo zmluvy o výkone správy. Podľa môjho názoru sa jedná o náklady konkrétnej mestskej časti, príp. o náklady správcovskej spoločnosti (teda o náklady súvisiace s ich činnosťou), ktorá spravuje dom, v ktorom sa nachádza váš byt. Dovoľujem si vyjadriť domnienku, že v danom prípade bol porušený zákon a správcovská spoločnosť sa dopustila bezdôvodného obohatenia. To je samozrejme vec dokazovania. V občianskoprávnej rovine môže zo strany správcovskej spoločnosti ísť o bezdôvodné obohatenie - keďže ste plnili bez právneho dôvodu - a v trestno-právnej rovine môže ísť o podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Podvodu sa dopustí ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl a spôsobí tak na cudzom majetku škodu. Vzhľadom na uvedené bude vhodné vyhľadať právne služby a danú vec riešiť komplexne. Verím, že spravodlivosti bude dané zadosť.

 

Späť

Výber pozemku – list vlastníctva

Dostupnosť pozemkovAko hľadať ten pravý pozemok?Čo všetko treba nechať na odborníkov?List vlastníctvaČo musí správa katastra dodržiavať pri vydaní listu vlastníctvaČo všetko obsahuje list vlastníctvaČo všetko ešte nájdete v liste vlastníctvaČo nie je v liste vlastníctva a malo by sa tam nachádzať? V tomto čísle sa budeme opäť venovať pozemkom a ich špecifikám, sústredíme sa však na niektoré jednotlivosti, ktorým sme sa v minulých číslach nevenovali, alebo venovali iba povrchne. Zhromaždili sme pre vás najmä poznatky o liste vlastníctva. ..

Bývanie v meste a na dedine

Ako sa hovorí, život je otázka priorít. Túto vetu nepoznáme len ako slogan jednej reklamy, ale týka aj spôsobu nášho života v oblasti hodnôt, či praktického života, napr. bývania. Asi najviac sa však prejavuje vo výbere možnosti bývania v meste, alebo na vidieku. Zatiaľ čo v iných oblastiach bývania sa dá čitateľom presne poradiť, výber z týchto dvoch oblastí je skôr témou, kde samotné rozhodnutie je akousi zmesou vlastného presvedčenia a finančných možností, ktoré na splnenie svojej túžby máte. Aj keď Slovensko nepatrí k tým najvyspelejším krajinám..

Realitná kancelária – áno či nie?

Bytoví podvodníciV čom vám pomôže realitná kanceláriaNa čo si dať pozor pri výbere realitnej kancelárieTakže ako postupovať?Ako sa pohybujú ceny bytov a rodinných domov? Čo ich ovplyvňuje?Zhrnutie výhod využitia služieb realitnej kancelárieMožno práve teraz stojíte pred dôležitou transakciou s vašou nehnuteľnosťou a zvažujete, či zveriť alebo nie určité kompetencie realitnej kancelárii. Nie je to jednoduché rozhodnutie, pretože ak sledujete realitný trh, sem tam sa vyskytnú aj podvodníci. A možno máte predstavu, že to budú zbytočne vynaložené peniaze,..

Energetická hospodárnosť budov - nové povinnosti vlastníkov budov

V mnohých vyspelých krajinách sveta je moderným trendom znižovanie nákladov na výrobu a spotrebu energie, účelom čoho je okrem iného aj dodržanie tzv. „environmental friendly“ prístupu k životnému prostrediu, a teda zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Právo EÚ a vnútroštátna právna úpravaEurópska únia v danej súvislosti prijala dňa 16. decembra 2002 smernicu 91/2002/ES, ktorá nadobudlo účinnosť 04.01.2003. Členské štáty EÚ boli zaviazané predmetnú smernicu implementovať do svojich právnych poriadkov, pričom Slovenská republika tak vykonala..

Prístup súdneho znalca do obydlia občana - áno či nie?

 Dobrý deň, v novembri 2008 som sa stala nájomníčkou družstevného bytu. Po roku bývania v ňom som dostala zásielku zo súdu, že byt musím sprístupniť znalcovi z odboru stavebníctva, ktorý má vypracovať znalecký posudok na stavebné práce, ktoré tam uskutočnil predchádzajúci nájomník. Ten tam býval do roku 2005 s manželkou, ktorá vtedy od neho definitívne odišla a rozviedli ich v januári 2007. Preto sa chcem opýtať, kto je vlastne v práve - to mám akože do svojho bytu pustiť znalca, ktorý si už môj byt nafotí!? Veď moje súkromie bude narušené...

Základné povinnosti prenajímateľov - všeobecná právna úprava

Nájomné vzťahy bývajú v praxi značne komplikované, nakoľko účastníci zmluvného vzťahu nedostatočným spôsobom upravili svoje vzájomné vzťahy v súvislosti s nájmom - práva povinnosti. Často zo strany prenajímateľov dochádza k porušeniam zákona ohľadne nájmu, pričom nájomcovia vychádzajú v danom dôsledku skrátka. Vzhľadom na viaceré vaše otázky na danú problematiku, vážení čitatelia, vám poskytujeme náhľad do základných povinností prenajímateľov. Základnou právnou úpravou nájmu je Občiansky zákonník v ust...

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Lízing nehnuteľností

Čo to vlastne je?ZačiatkyOdlišnosti od ostatných lízingových foriemAko to funguje v praxi.Výhoda pre firmyPrečo sa oplatí lízing nehnuteľnostíČo nám ponúkajú lízingové spoločnosti?Produkty slovenských lízingových spoločnostíFinančný a operatívny lízingZhrnutie Skutočnosťou už aj na Slovensku je, že lízingové spoločnosti zarábajú peniaze na nehnuteľnostiach. Postup je absolútne totožný s lízingom napríklad áut. Zákazník nemá, alebo z rozličných dôvodov nechce poskytnúť celú sumu za kupovaný produkt a tak ho spoločnosť kúpi za neho a postupne..

Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené? Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené?

Potreba bývania tu vždy bola a stále bude. Nič na tom nemení ani pandémia COVID-19, ktorá podaktorým aj v tomto roku poriadne prevetrala peňaženky. Na Slovensku pritom výrazne prevyšuje trend vlastného bývania nad prenájmom. Je možné v súčasnej nepriaznivej finančnej situácii získať bývanie, aj keď nemáte nič usporené? O tom si povieme v našom článku Dom alebo byt?V prípade, ak nemáte žiadnu finančnú úsporu sa môže zdať, že bývanie vo vlastnom dome je len krásnym snom, a že to jediné, na čo máte, je nejaký priemerný 2-3 izbový byt. Nemusí to..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.