Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť

 

V roku 2003 sme sa s manželom rozhodli odkúpiť do osobného vlastníctva obecný byt, v ktorom sme ako nájomníci bývali od roku 1974. Odpredaj bytu sa uskutočnil medzi nami a mestskou časťou prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorá od nás požadovala peňažné úhrady v súvislosti s poplatkami spojenými s vkladom nášho vlastníctva do katastra nehnuteľností, ďalej manipulačný poplatok za vyhotovenie zmluvy a ešte i poplatok za zmluvu o výkone správy, išlo o sumu vo výške cca 7.000 Sk. Neskôr som sa od známej dozvedela, že časť týchto poplatkov sme vraj nemuseli hradiť my ako nadobúdatelia bytu. Prosím, poraďte mi, máme právo požadovať od správcovskej spoločnosti vrátenie peňazí alebo bol tento postup v súlade so zákonom?!

Ing. Mária S., BratislavaZákladným právnym predpisom ohľadne prevodov a nadobúdania bytov či nebytových priestorov je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších priestorov (ďalej len „bytový zákon“). Tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ďalej práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako aj ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku.

Bytový zákon sa nevzťahuje na byty osobitného určenia (byt, ktorý stavebným usporiadaním, umiestnením, vybavením alebo spôsobom užívania je určený na bývanie pre vymedzený okruh osôb, napr. pre diplomatov a pod.) okrem bytov stavebne určených na bývanie ťažko telesne postihnutej osoby, najmä bezbariérový byt, byty v domoch osobitného určenia, byty v domoch určených podľa schváleného územného plánu na asanáciu a na predaj bytov v rodinných domoch, ktoré majú len jeden byt.

Bytom sa na účely bytového zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.

Nebytovým priestorom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie. Nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

Odpredaj bytov patriacich mestským častiam (vo všeobecnosti obciam) sa teda spravuje tzv. bytovým zákonom. Ďalej, nakoľko sa vo vašom prípade jedná o byt nachádzajúci sa na území hl. mesta SR Bratislavy, sa na danú problematiku vzťahuje aj všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov z 19. októbra 1995 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2000.

Podľa § 5 bytového zákona, ktorý upravuje formu a náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru, prílohou zmluvy o prevode vlastníctva je aj vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu (nadobúdateľ bytu) nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu / nebytového priestoru je aj vyhlásenie prenajímateľa o tom, že nájomca bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na nájomnom a na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru. To je vlastne jediná závažná vec, ktorá sa vzťahovala na mestskú časť - pokiaľ ide o nájomné, príp. nedoplatky na ňom a pokiaľ ide o poplatok za správu pre správcovskú spoločnosť - pre ktorú by od vás mohla mestská časť alebo správcovská spoločnosť požadovať finančnú úhradu.

Význam pre riešenie vašej veci má skutočnosť, že do kompetencií mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy, patrí okrem iného aj rozhodovanie o povinnosti občanov (nadobúdateľov) uhrádzať poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Na základe jeho rozhodnutia do roku 2005 na území Bratislavy občania nemali povinnosť „katastrálne“ poplatky platiť. Tento fakt bol potvrdený aj kompetentnými osobami z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

Podľa § 5 ods. 7 bytového zákona v znení platnom v roku 200,3 náklady spojené s prevodom vlastníctva bytu a nebytového priestoru znáša predávajúci. Hoci tieto náklady predávajúci (teda mestská časť, nie správcovská spoločnosť!) môže požadovať od nadobúdateľa náhradu preukázateľne zaplatených správnych poplatkov a odmenu notára podľa osobitných predpisov, ide len o zákonom stanovenú možnosť, z čoho vyplýva, že ste neboli výslovne povinná poplatok za vklad platiť.

Rovnako nevidím dôvod, pre ktorý by ste mali uhrádzať tzv. náklady spojené s vyhotovením zmlúv - či už zmluvy o prevode bytu alebo zmluvy o výkone správy. Podľa môjho názoru sa jedná o náklady konkrétnej mestskej časti, príp. o náklady správcovskej spoločnosti (teda o náklady súvisiace s ich činnosťou), ktorá spravuje dom, v ktorom sa nachádza váš byt. Dovoľujem si vyjadriť domnienku, že v danom prípade bol porušený zákon a správcovská spoločnosť sa dopustila bezdôvodného obohatenia. To je samozrejme vec dokazovania. V občianskoprávnej rovine môže zo strany správcovskej spoločnosti ísť o bezdôvodné obohatenie - keďže ste plnili bez právneho dôvodu - a v trestno-právnej rovine môže ísť o podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Podvodu sa dopustí ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl a spôsobí tak na cudzom majetku škodu. Vzhľadom na uvedené bude vhodné vyhľadať právne služby a danú vec riešiť komplexne. Verím, že spravodlivosti bude dané zadosť.

 

Späť

Formy vykurovania

Pekne od začiatkuVaše možnostiPlynElektrická energiaDrevo a uhlieDoplnkové alternatívyKrbElektrická vložkaPodlahové kúrenieTermoregulátory, snímače teplotyZahrejte aj steny Najmä v našich podmienkach má významný podiel na útulnosti domova teplo. Vzhľadom na teplotné pásmo, v ktorom žijeme musíme dbať o tepelné zabezpečenie svojho príbytku už od samotného začiatku. To znamená odvtedy, odkedy staviame dom, alebo najneskôr pri dokončovaní hrubej stavby by sme mali mať jasno v tom, akým spôsobom ho budeme vykurovať. Samozrejme, že technicky zabezpečíte akúkoľvek..

Ako zariadiť garsónku, aby pôsobila vzdušne a útulne Ako zariadiť garsónku, aby pôsobila vzdušne a útulne

Dokonca aj garsónka s podlahovou plochou 25 m2 môže pôsobiť vzdušne a harmonicky, ak viete, ako na to. Medzi osvedčené tipy a triky, ktoré používajú bytoví dizajnéri, patrí použitie závesného nábytku, multifunkčných zostáv a posuvných dverí so skrytou zárubňou. Rozčlenenie do zón Pri zariaďovaní garsónky vezmite na vedomie, že sa jedná v podstate o malý priestor ktorý používate na denné činnosti aj spánok. Byt preto rozčleňte na zóny - ideálne na kuchynskú, obývaciu a odpočinkovú zónu. ​K ilúzii viacerých miestností môžete použiť..

Nízkoenergetické domy

Energetická hospodárnosť budovEnergetická certifikáciaNízkoenergetický domInštitút pre energeticky pasívne domyV januári 2006 bol na Slovensku prijatý zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platnosť nadobúda 1. Januára 2008. Zákon nadväzuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov, ktorá obmedzuje spaľovanie neobnoviteľných prírodných zdrojov a tým chce prispieť k obmedzeniu tvorby oxidu uhličitého. Cieľom smernice je zlepšenie energetickej..

Niektoré zásady občianskeho práva a ich význam pre platnosť zmluvných vzťahov o nehnuteľnostiach

Zásada rovnosti účastníkov   V oblasti občianskeho súdneho procesu je zásada rovnosti účastníkov ustanovená v čl. 12 ods. 1 Ústavy SR a v občianskom súdnom konaní sa transformuje do zásady rovnosti účastníkov konania (čl. 47 ods. 3 ústavy) a vzťahuje sa na všetky materiálne a procesné zákony a na každého. Rovnosť pred súdom je len výrazom rovnosti strán pred zákonom, v tomto prípade pred Občianskym súdnym poriadkom. Z toho vyplýva, že rovnosť pred zákonom a rovnosť pred súdom je obsahom toho istého pojmu a znamená rovnaké postavenie..

Porozvodové otázniky - spor o vypratanie družtevného bytu

V roku 1977 mi spolu s manželkou bol pridelený družstevný byt, obaja sme boli členmi družstva. Tento byt som nerušene obýval a užíval. Požiadal som družstvo o prevod vlastníctva k tomuto bytu. V apríli a máji roku 2003 mi však zo strany družstva boli doručené výzvy na vydanie bytu, dôvodom bolo, že mojej manželke, s ktorou som neviedol dlhodobo spoločnú domácnosť, bol v roku 1990 pridelený družstvom iný byt a vraj som sa spolu s ňou družstvu písomne zaviazal tento byt odovzdať a presťahovať sa do novoprideleného bytu. V roku 2000 kedy sme sa s manželkou rozvádzali,..

Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu

Mgr. Ján Lasák Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu Právna úprava nebytového nájmu Občiansky zákonník zaraďuje nájom a podnájom nebytových priestorov medzi osobitné prípady nájmu (§ 720 Občianskeho zákonníka, ďalej v texte ako „OZ“), jeho vlastná úprava je však obsiahnutá v osobitnom zákone, na ktorý odkazuje ustanovenie § 720 OZ . Ide o zákon č. 116/1990 Zb. Medzi Občianskym zákonníkom a zákonom č. 116/1990 Zb. je vzťah lex specialis k lex generalis, čo znamená, že ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb...

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..

Ako bezpečne platiť pri kúpe nehnutelnosti a aké riziká hrozia pri platení hotovosťou za nehnuteľnosti?

Kúpa nehnutelnosti predstavuje z pohľadu bežného človeka pomerne zásadný krok. Ceny nehnuteľností sa totiž pohybujú v desiatkach, niekedy až stovkách tisícoch eur, a preto je na mieste zachovať čo najvyššiu možnú mieru opatrnosti s úhradou kúpnej ceny. Pre zachovanie spomenutej opatrnosti je pritom nevyhnutné poznať aspoň základné princípy prevodu nehnuteľnosti.   Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Kúpa nehnuteľnosti sa realizuje na základe kúpnej zmluvy, avšak samotný podpis kúpnej zmluvy ešte neznamená nadobudnutie..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.