Rozdelenie nehnuteľností po rozvode

 
Pred mesiacom som na súde podal návrh na rozvod manželstva. Počas neho sme dostali od svokry byt a postavili sme si rodinný dom. Zaujíma ma, akým spôsobom máme zabezpečiť rozdelenie týchto dvoch nehnuteľností, keď sme sa dohodli, že rodinný dom zostane mne, byt manželke a ja jej ešte doplatím určitú sumu.

Jozef Výbrus, Sviná
Vážený pán Výbrus, keďže platné právne predpisy oprávňujú manželov rozdeliť si veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace do ich bezpodielového spoluvlastníctva až po jeho zániku, budete musieť s rozdelením Vášho majetku, a teda aj spomínaných nehnuteľností počkať až do momentu, keď nadobudne rozhodnutie súdu o rozvode Vášho manželstva právoplatnosť. Vychádzam však z predpokladu, že Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo nezaniklo na základe súdneho rozhodnutia už skôr, napríklad z dôvodu začatia podnikania alebo neprimeraného chlastania (a prepíjania spoločného majetku) niektorého z Vás.

Po ukončení rozvodového konania môžete rozdeliť svoj spoločný majetok, teda ten, ktorý patrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva, buď vzájomnou dohodou, alebo, pokiaľ by ste ju neboli schopní dosiahnuť, môžete sa obrátiť na súd, ktorý rozhodne, ako sa majetok rozdelí, a to nezávisle od Vašich návrhov. Vo Vašom prípade, ak sa Vaše postoje k rozdeleniu majetku nezmenia do ukončenia rozvodu, pravdepodobne nebude potrebné požiadať súd, aby rozdelil Váš majetok. Vzájomne sa vyrovnáte dohodou, ktorá, vzhľadom na skutočnosť, že jej predmetom budú aj nehnuteľnosti, musí mať písomnú formu.

Pri Vašom vzájomnom majetkovom vyrovnaní (Občiansky zákonník používa v tejto súvislosti termín vyporiadanie) je však nevyhnutné predovšetkým spoľahlivo zistiť, čo všetko patrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Vo svojej otázke napríklad uvádzate, že byt, ktorého výlučnou vlastníčkou sa má stať Vaša manželka, ste dostali od svokry. Keďže podľa platnej právnej úpravy do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria veci, ktoré nadobudol čo i len niektorý z manželov darom, nemôže byť uvedený byt predmetom Vášho bezpodielového vlastníctva. Tento byt je teda vo Vašom podielovom spoluvlastníctve a jeho hodnota sa preto nezapočítava do celkovej hodnoty majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Táto skutočnosť však nebráni tomu, aby ste z dôvodu kompenzácie pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva previedli svoj spoluvlastnícky podiel na uvedenom byte na Vašu v čase prevodu už bývalú manželku.

Aj napriek skutočnosti, že Občiansky zákonník nevyžaduje, aby mala dohoda manželov o vyporiadaní ich bezpodielového spoluvlastníctva písomnú formu (výnimkou je vyporiadanie nehnuteľností), v záujme právnej istoty rozhodne odporúčam, aby ste ju uzatvorili písomne, a to aj pokiaľ ide o vyporiadanie hnuteľného majetku. Keďže v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa majú vyriešiť všetky otázky, ktoré sa ho týkajú, rozhodujúce je, ako som už uviedol, zistenie jeho rozsahu. Nemalo by sa pritom zabúdať na záväzky oboch manželov plynúce napríklad z pôžičiek. Aj ich hodnota a spôsob ich splnenia po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov by sa mali zohľadniť a vyriešiť v rámci dohody o jeho vyporiadaní.

Vážený pán Výbrus, z dôvodu veľmi obmedzeného množstva informácií nachádzajúcich sa vo Vašom liste nie je možné Váš problém vyriešiť touto formou. Vzhľadom na skutočnosť, že majetkové vyrovnanie manželov po zániku ich bezpodielového spluvlastníctva má závažné dôsledky, je potrebné venovať mu náležitú pozornosť. Preto Vám rozhodne odporúčam, aby ste sa s Vaším prípadom obrátili na právnika zaoberajúceho sa uvedenou problematikou. Iste tým predídete mnohým problémom a s nimi súvisiacou zbytočnou stratou času a peňazí.Späť

Strecha - aký typ si vybrať

Strecha patrí asi medzi najpoužívanejšie slová pre vyjadrenie symbolu domova a rodiny. Dalo by sa povedať, že je akousi pomyselnou korunou každého rodinného domu. Jej funkcia je oveľa dôležitejšia ako by ste si mohli myslieť. Nedodáva domu len vizuálny charakter, ale má veľa základných funkcií pri ochrane vášho príbytku pred dažďom, únikom tepla či hlukom z okolia.Pri stavbe rodinného domu je dôležité myslieť na každý detail. Obzvlášť to platí pri plánovaní a následnej stavbe strechy. Takže ak sa už rozhodnete pre rovnú alebo šikmú strechu, myslite..

Geodézia a jej úloha. Reálny dopad chýb pri vymeriavaní pozemkov v podobe susedských sporov.

Hranice pozemku sú pre každého vlastníka kúska zeme citlivou témou. Málokto sa v živote nestretol, či už priamo alebo nepriamo, s nejakým susedským sporom, ktorý sa niesol v tomto duchu. Tí, ktorých sa to netýka, majú svoje hranice vysporiadané rovnako ako ich susedia; ostatní už zrejme vopred vedia, o čom budeme hovoriť. V prípade takýchto sporov má kľúčovú úlohu geodézia a jej úloha pri vytyčovaní hraníc pozemkov. Poďme sa teda pozrieť bližšie na uvedené problémy. Na to, aby sme sporom v tejto oblasti mohli porozumieť, potrebujeme dôkladne poznať..

Exkluzívna zmluva - exkluzivita

 Ak chcete predávaťAk kupujeteExkluzivita - čo to vlastne je?Výhody exkluzívnej zmluvyDôležitá je dôveraPrečo je pre realitné kancelárie podpísanie exkluzivity výhrou?Čo obsahuje exkluzívna zmluva?Zhrnieme si to Aj vy potrebujete predať či kúpiť nehnuteľnosť a rozhodli ste sa zveriť svoj osud do rúk realitnej kancelárie? Za predpokladu, že ste si vybrali naozaj spoľahlivú a serióznu agentúru ste urobili to najlepšie, čo ste mohli. Ako a čo robiť pri obchodných transakciách prostredníctvom realitnej kancelárie vám poradíme v nasledujúcich riadkoch. Ak..

Ohováranie a otázka prostitúcie v susedských a nájomných vzťahoch - občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť

V minulom čísle sme riešili právny problém dvoch študentiek - Jany K. a Zuzany T. - z Nitry, ktoré si spoločne prenajali byt a v dôsledku anonymnej správy (tzv. oznámenie o domovej schôdzi) rozšírenej v dome, kde sa nimi obývaný byt nachádza, boli obvinené z prostitúcie, predaja drog a zbraní v prenajatom byte. V danej príčinnej súvislosti sa značne zhoršil vzťah medzi študentkami - nájomcami a susedmi, ako aj vzťah medzi nájomcami a ich prenajímateľom, v dôsledku čoho im hrozí zo strany prenajímateľa, ktorého meno bolo dané do súvislosti s údajnou..

Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť

 V roku 2003 sme sa s manželom rozhodli odkúpiť do osobného vlastníctva obecný byt, v ktorom sme ako nájomníci bývali od roku 1974. Odpredaj bytu sa uskutočnil medzi nami a mestskou časťou prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorá od nás požadovala peňažné úhrady v súvislosti s poplatkami spojenými s vkladom nášho vlastníctva do katastra nehnuteľností, ďalej manipulačný poplatok za vyhotovenie zmluvy a ešte i poplatok za zmluvu o výkone správy, išlo o sumu vo výške cca 7.000 Sk. Neskôr som sa od známej dozvedela, že časť týchto poplatkov sme..

Protiprávne konanie s realitami zakladá (nielen) bezdôvodné obohatenie

Exkluzivita zmluvy musí byť dodržaná Zmluvný vzťah s realitnou kanceláriou bol uzavretý s rozväzovacou doložkou, podľa ktorej pokiaľ táto realitná kancelária do určitého termínu neobstará predaj vášho pozemku, zmluva zaniká a vy nie ste viac viazaní jej ustanoveniami. Predpokladám, že pre prípad porušenia v zmluve dojednanej exkluzivity bola dojedaná zmluvná sankcia. Pokiaľ by ste pristúpili na ponuku vami uvádzaného občana, porušili by ste zmluvu uzavretú s realitnou kanceláriou. Skutočnosť, že vás vyhľadal údajný klient realitnej kancelárie a..

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...

Ceny nehnuteľností

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.