Narúšanie pokojného bývania ako predpoklad pre zánik nájmu bytu

Rada by som sa informovala, či nás bytové družstvo môže kvôli dcére vysťahovať z bytu? Nemáme kam íst bývať a dá sa tomu vyhnúť, ak bytové družstvo zruší dcére trvalý pobyt a ona odíde preč? Vlastníkom bytu  je bytové družstvo a ja a manžel ako spoloční členovia družstva sme nájomníkmi. Máme dospelú dcéru, ktorá má totožný trvalý pobyt ako my a v čase našej neprítomnosti (manžel je dlhodobo mimo bytu a ja kvôli práci) býva dcéra v byte a susedia sa sťažujú, zatiaľ len ústne, na bytovom družstve, že za dcérou chodia všelijaké "živly" a robia zle v celom činžiaku a že údajne bola privolaná, a nie raz, aj hliadka polície, ale nebolo nič, lebo sa nič nedeje, dcéra tvrdí opak. Tak by som chcela vedieť, či má právo bytové družstvo nás vysťahovať a ako vlastne predísť vysťahovaniu, resp. či stačí dcére zrušiť trvalý pobyt, alebo čo vlastne v tomto prípade robiť, či sa môžeme nejako brániť, alebo teda odísť dobrovoľne a nájsť si iné bývanie. Fakt neviem, čo by bolo najlepšie. A pritom musím podotknúť, že nám susedia nič do očí nepovedia. Ďakujem.

Zuzana Sch., Bardejov

 

Právna úprava nájmu družstevného bytu - Občiansky zákonník a stanovy družstva

 

Otázka dobrých mravov a dodržiavania určitých zásad slušnosti a ohľaduplnosti v rámci susedských vzťahov je riešená napríklad v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ako aj v Občianskom zákonníku - napr. § 127. Práve Občiansky zákonník v súvislosti s nájmom bytu upravuje tzv. výpovedné dôvody, teda vymedzuje skutkové okolnosti, za ktorých je prenajímateľovi umožnené, aby vypovedal nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je byt. Mám tak na mysli ustanovenie § 711 ods. 1 písm. a) - g) Občianskeho zákonníka.  Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c) OZ, ak nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome. V tomto prípade sa nájomný pomer k bytu skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá trvá v rozsahu troch mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.

 

Vysťahovanie, len ak je zabezpečený náhradný byt

 

Pre nájom bytu však platí výlučná právna úprava podľa Občianskeho zákonníka, avšak vo vašom prípade ide o družstevný byt a nájomnú zmluvu o nájme družstevného bytu možno uzavrieť za podmienok upravených v stanovách bytového družstva. Tie síce môžu vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka o nájme bytu, avšak môžu obsahovať určité odchýlky, ako napr. osobitné prípady zániku nájmu družstevného bytu alebo prípady, v ktorých je družstvo ako prenajímateľ bytu oprávnené od nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom družstevného bytu, odstúpiť. Vaše právo užívať predmetný byt vyplýva z vášho členstva - spoločného členstva vás a vášho manžela v bytovom družstve. K zániku nájmu družstvného bytu môže dôjsť napr. zánikom vášho členstva v bytovom družstve - buď prevodom členských práv na inú osobu, alebo rozhodnutím súdu pri vyporiadaní BSM (pre prípad rozvodu manželstva) o tom, že sa spoločný nájom bytu manželmi zrušuje. V tejto posledne uvádzanej situácii súd súčasne rozhoduje aj o tom, kto z manželov zostáva nájomcom družstevného bytu a ktorý z nich je povinný z bytu sa odsťahovať. Nájomca družstevného bytu nie je povinný sa z bytu vysťahovať, dokiaľ mu nie je zabezpečený primeraný náhradný byt, keďže: “Ten, komu bola uložená povinnosť z bytu sa vysťahovať v určenej lehote po zabezpečení bytovej náhrady, má až do splnenia tejto podmienky právo v byte bývať (právo bývania), ak nedôjde k zániku tohto práva už skôr v dôsledku iných okolností.” (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. mája 2001, sp. zn. 5 Cdo 37/01).

 

Ďalšie dôvody zániku nájmu družstevného bytu

 

Zánik nájmu družstevného bytu okrem zániku členstva možno viazať aj na písomnú dohodu medzi družstvom a členom - nájomcom bytu dňom určeným v dohode, alebo už spomenutou písomnou výpoveďou nájmu družstevného bytu. Z viacerých stanov bytových družstiev vyplýva, že príslušný orgán družstva, predstavenstvo družstva, môže nájom bytu nájomcovi vypovedať práve v prípade, ak nájomca  alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome, alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnost alebo porušuje dobré mravy v dome.

 

Vaša dcéra nie je nájomcom predmetného bytu a jej právo bývania, užívania bytu, je odvodené od vášho užívacieho práva vyplývajúceho z nájomného vzťahu k bytovému družstvu. Priamy vzťah medzi vašou dcérou a bytovým družstvom nejestvuje. Skutočnosťou však je, že ako nájomcovia s manželom zodpovedáte spoločne a nerozdielne za predmetný byt, jeho stav, a teda aj za prípadné škody, ktoré spôsobia tie osoby, ktoré byt spolu s vami užívajú (vaša dcéra). 

 

Pokiaľ by sa preukázalo, že vaša dcéra spolu so svojimi “živelnými” spoločníkmi závažným a opakovaným konaním narúša domový poriadok, narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, družstvo ako prenajímateľ je oprávnené vypovedať vám nájom, ak tak jeho stanovy ustanovujú.

 

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk  WWW.DEFENSA.SK

Autor: Mgr. Ján Lasák
KTN: 05/11

Späť

Zelené a modré budovy - bytové a nerezidenčné Zelené a modré budovy - bytové a nerezidenčné

Nízkoenergetický dom je pojmom, ktorý sa v súčasnosti skloňuje čoraz častejšie; myšlienka zdravého a úsporného bývania sa už stala takmer samozrejmosťou. Osobitnou kapitolou je však pojem zelený dom - význam tohto slova má podobný, ale predsa iný rozmer ako len vlastnosti úspornej budovy. Energetická efektivita samozrejme zostáva, avšak projekt zeleného domu ponúka svojim obyvateľom aj mnoho iných vlastností, ktoré nielen "potešia", ale sú i priateľské k životnému prostrediu. Modré budovy idú ešte o čosi ďalej; predstavíme si oba tieto pojmy a..

Na krásu záhradného jazierka musíte myslieť už v zime Na krásu záhradného jazierka musíte myslieť už v zime

Umelo vybudované záhradné jazierko v blízkosti domu na záhrade môže byť pre vás  skvelým miestom na odpočinok nielen v horúcom letnom dni. Aj teraz počas jesene si ešte môžete pri tejto nádhernej malej vodnej ploche užiť veľa radosti a pokoja. Už o pár dní tu ale máme zimu a chlad, pred ktorými treba ochrániť nielen naše príbytky, ale aj tento vysnívaný kúsok raja. Ak to podceníte, potešenie s privítania jari nemusí byť tak príjemné. Ktoré kroky treba pre splnenie tohto cieľa podniknúť? Vyčistite dno Aby ste sa mohli tešiť na jar z krásneho..

Strecha - aký typ si vybrať

Strecha patrí asi medzi najpoužívanejšie slová pre vyjadrenie symbolu domova a rodiny. Dalo by sa povedať, že je akousi pomyselnou korunou každého rodinného domu. Jej funkcia je oveľa dôležitejšia ako by ste si mohli myslieť. Nedodáva domu len vizuálny charakter, ale má veľa základných funkcií pri ochrane vášho príbytku pred dažďom, únikom tepla či hlukom z okolia.Pri stavbe rodinného domu je dôležité myslieť na každý detail. Obzvlášť to platí pri plánovaní a následnej stavbe strechy. Takže ak sa už rozhodnete pre rovnú alebo šikmú strechu, myslite..

Kúpa nehnuteľnosti jedným z manželov - kedy a ako

Manželka uzavrela zmluvu o budúcej zmluve, ktorá sa týkala kúpy rodinného domu. Ten chcela získať do svojho vlastníctva za naše spoločné peniaze ako i za peniaze získané z predaja bytu mojej matky, ktorá s tým nesúhlasila. Manželka od zmluvy o budúcej zmluve odstúpila, keďže nemala dostatok finančných prostriedkov. Je zmluva o budúcej zmluve napriek tomu platná? Je možné, aby jeden z manželov získal výlučne do svojho vlastníctva počas trvania manželstva napr. nehnuteľnosť? Neplatná z dôvodu, že som v nej nefiguroval ako manžel kupujúcej? Predávajúci..

Predaj domu v exekúcii - nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu

 Pred tromi rokmi som začal podnikať ako živnostník, no nedarilo sa mi. Z mojej činnosti mi zostali len dlhy, a čo čert nechcel, došla mi exekúcia. Keďže som nemal iný majetok, exekútor založil náš rodinný dom. Dom vlastnia dovedna štyri osoby, ja v jednej štvrtine. V rámci domu ešte má prenajaté priestory jedna firma, s ktorou máme nájomnú zmluvu. Obávam sa, že prídeme o dom ako aj o príjem za prenájom. Dá sa predísť predaju domu, môže nás žalovať firma, ktorej prenajímame priestor?Cyprián H., HlohovecPredpoklady na predaj nehnuteľnostiV prvom rade by..

Nájomné vzťahy k nebytovým priestorom

 Zmluva o nájme a jeho trvaniePráva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuSkončenie nájmu a jeho zánikVážení čitatelia. Mnohé z vašich otázok, ktoré ste nám adresovali, sa týkali nájomných vzťahov k nebytovým priestorom. Vzhľadom na túto skutočnosť, v snahe vyhovieť podľa možnosti čo najväčšiemu množstvu z vás, je pre vás určený nasledujúci článok. Nájomné vzťahy vznikajúce k nebytovým priestorom upravuje zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Tento zákon predstavuje osobitnú právnu úpravu, ktorá nadväzuje a špecifikuje..

Daň z nehnuteľností

Čo je to daň z nehnuteľností?Vyrubenie daneKto je to daňovník?Predmet daneVýška sadzby daneNovinkyProblematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon"). V podstate sa teda už tri roky zachováva v pôvodnom stave. Každý rok sa ale dejú jemné úpravy.Čo je to daň z nehnuteľností?  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:daň z pozemkov,daň zo stavieb,a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom..

Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí dnes medzi najbežnešie formy sporenia ako si finančne zhmotniť svoje predstavy o vlastnom bývaní. Tak ako v každom segmente trhu, aj možnosti stavebného sporenia prinášajú novinky, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym potrebám svojich spotrebiteľov. Hlavne pri súčasných možnostiach stavebného sporenia platí ono známe: „Kto šetrí má za tri.“ Aj preto prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. nové alternatívy ako urobiť svoje bývanie úspornejším.Ekologické šetrenieOd 1. januára 2008 platí novela zákona o stavebnom sporení, ktorá..

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.