Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí dnes medzi najbežnešie formy sporenia ako si finančne zhmotniť svoje predstavy o vlastnom bývaní. Tak ako v každom segmente trhu, aj možnosti stavebného sporenia prinášajú novinky, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym potrebám svojich spotrebiteľov. Hlavne pri súčasných možnostiach stavebného sporenia platí ono známe: „Kto šetrí má za tri.“ Aj preto prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. nové alternatívy ako urobiť svoje bývanie úspornejším.


Ekologické šetrenie

Od 1. januára 2008 platí novela zákona o stavebnom sporení, ktorá vytvára nový priestor pre použitie prostriedkov stavebného sporenia. Ide najmä o ekologické a energetické zariadenia, súvisiace s bytovými alebo rodinnými domami. Zo stavebného sporenia je teda možné po novom financovať zariadenia, ktoré vám môžu ušetriť peniaze ekologickou cestou. Medzi tieto formy patria netradičné zdroje energií (napr. slnečné kolektory, malé vodné či veterné elektrárne) či čistiarne odpadových vôd. Rovnako je možné stavebné prorenie použiť na výstavbu garáží, prístreškov na odpadky alebo terénne upravy pozemku. Z hľadiska ekológie nesmieme zabúdať na zatepľovanie a výmenu a vyregulovanie vykurovacích systémov. Práve ich realizáciou sa dá usporiť až 40 % tepelnej energie v bytových objektoch a to sa nesporne prejaví na celkovom zlepšení životného prostredia znížením obsahu spalín a CO2 v ovzduší.

Doterajšia nedostatočná štátna podpora ekologických projektov a súčasne aj predpokladaný ďalší nárast cien energií v budúcnost utvrdzujú v presvedčení, že sa zvýši záujem klientov o úvery na financovanie zariadení na vykurovanie obnoviteľnými zdrojmi energií /OZE/. Vo vykurovacej sústave bytov a domov sa OZE uplatnia predovšetkým ako kotle na drevo a biomasu, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Vykurovať sa takto môže aj elektrinou vyrobenou vo vodných a veterných elektrárňach. Biomasu zasa môžu využívať aj centrálne veľkokapacitné kotolne. Predstava energeticky nezávislého rodinného domu je pri dnešných cenách energií dodávaných centrálne veľmi zaujímavá nielen finančne, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Preto s využitím možností novej legislatívy a trhových príležitostí chce Prvá stavebná sporiteľňa osloviť existujúcich klientov a ponúknuť im na financovanie takýchto zariadení úvery. Krok za krokom by to malo zvýšiť povedomie klientov o Prvej stavebnej sporiteľni ako banke podporujúcej a financujúcej ekológiu. Prvá stavebná sporiteľňa, bude poskytovať EKO úvery na celú škálu ekologických zariadení v rámci modernizácie ich nehnuteľností.

Ušetriť sa dá na každom detaile

Každý kto sa sťahoval do svojej novej nehnuteľnosti vám potvrdí, že ušetriť sa dá naozaj na každom detaile. Veď napríklad také nové bývanie si určite zaslúži aj nové kuchynské spotrebiče. Do 31. 12. 2007 bolo možné zo stavebného sporenia financovať iba tie spotrebiče, ktoré boli pevne zabudované - napr. v kuchynskej linke. V tejto súvislosti snáď nemusíme pripomínať, že kuchynské spotrebiče sa dajú kúpiť aj za lacnejší peniaz v obchodoch so spotrebou elektronikou. Už spomínaná novela rozšírila možnosti stavebných sporiteľní o poskytovanie spotrebných úverov aj na ostatné zariaďovacie predmety. Na reálne poskytovanie spotrebných úverov potrebujú stavebné sporiteľne získať bankové povolenie od Národnej banky Slovenska. Nakoľko v súčasnosti Prvá stavebná sporiteľňa, analyzuje možnosti poskytovania týchto úverov, ešte o bankové povolenie na poskytovanie spotrebných úverov nepožiadala. Keď Prvá stavebná sporiteľňa získa toto bankové povolenie, bú môcť jej klienti zo stavebného sporenia financovať aj bielu techniku a iné bytové zariadenie, ktoré nie je pevne spojené so stavbou. Nakoľko elektrospotrebiče sú podľa energetickej náročnosti rozdelené do určitých tried, je len na rozhodnutí kupujúceho, aký spotrebič si kúpi.

Doterajšie úrokové sadzby stavebných úverov, ktoré môžu klienti - fyzické aj právnické osoby Prvej stavebnej sporiteľne využiť na financovanie ekologických projektov sa pohybujú už od 2,9 % ročne. Táto úroková sadzba je garantovaná počas celej doby splácania. Ak stavební sporitelia ešte nemajú nárok na stavebný úver, môžu využiť niektorý z medziúverov.

Právnickým osobám začala Prvá stavebná sporiteľňa poskytovať úvery na obnovu bytového fondu už v roku 2000 ako prvá finančná inštitúcia na Slovensku. Počas uplynulých rokov uzatvorila takmer 5.000 zmlúv s právnickými osobami (spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytovými družstvami a inými správcami bytových objetkov) s objemom cieľových súm 31 miliárd Sk. Iba právnické osoby využili na obnovu bytového fondu už viac ako 1.740 úverov v celkovom objeme 5,3 miliardy Sk. Z týchto prostriedkov klienti financovali zateplenie, výmenu okien, opravy balkónov, lodžií, vyregulovanie vykurovacej sústavy a iné druhy opráv. Pre energetické úspory je rozhodujúca celková obnova bytového domu od strechy až po obnovu rozvodov teplej vody v pivnici. Náklady spojené s komplexnou obnovou dosahujú miliónové čiastky. Preto pri úveroch pre právnické osoby platí pravidlo, že čím vyšší úver klientovi sa poskytne, inými slovami povedané, čím viac modulov klient obnoví, tým výhodnejšie úrokové sadzby mu stavebné sporenie ponúka.

V súvislosti s obnovou bytového fondu má Prvá stavebná sporiteľňa ešte jeden benefit, ktorý bezplatne ponúka klientom. Ide o softvérový program - energetický audit. Na základe vstupných údajov o konkrétnom dome (stavebná sústava) sa dá klientovi poradiť, aké opatrenia je treba na danom objekte (aj v rodinnom dome) urobiť, koľko finančných prostriedkov si takáto rekonštrukcia vyžiada a aká je návratnosť vložených investícií.

Šetríme od strechy

Energetická efektívnosť a kvalita domov postavených najmä v 70. až 80. rokoch, prípadne skôr, je často na veľmi nízkej úrovni. Obnovovať bytový dom celý naraz niekedy nedovoľujú financie, inokedy prevádzkové dôvody. Isté však je, že najčastejšie problémy starých domov sú spojené najmä so zatekaním striech. Preto sú obyvatelia domu zväčša nútení začať modernizáciu domu práve od strechy. Vďaka jej komplexnej obnove, vrátane zateplenia a vyriešenia odvetrania a dažďových vpustí, môžete získať vysokú spoľahlivosť voči zatekaniu ale aj potrebný tepelný štandard v bytoch pod strechou v lete aj v zime, porovnateľný s novostavbou. V tejto súvislosti je jednou z výhod stavebného sporenia, podľa JUDr. Kataríny Niňajovej z Prvej stavebnej sporiteľne, garantované úročenie finančných prostriedkov počas celej doby platnosti zmluvy. Následne po ukončení sporenia, môže každý stavebný sporiteľ – teda fyzické osoby, ale aj právnické osoby - spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá alebo iní správcovia bytových domov využiť takto zhodnotené prostriedky pri obnove striech. Navyše im súčasne so sporením vzniká nárok na stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou už od 2,9 % počas celej doby splácania.

V prípade obnovy strechy býva častou príčinou jej havarijný stav. Vtedy na sporenie nezostáva veľa času a hlavne peňazí. Klientom, ktorí v Prvej stavebnej sporiteľni už dlhšie sporia a nasporili viac, alebo pri uzatvorení zmluvy vložia na svoju zmluvu o stavebnom sporení väčšiu finančnú čiastku, poskytuje Prvá stavebná sporiteľňa výhodnejšie úrokové sadzby ako tým, ktorí potrebujú peniaze takmer okamžite. Zároveň úrokovými sadzbami zvýhodňuje aj klientov – právnické osoby, ktorí sa rozhodli pre rozsiahlejšiu rekonštrukciu alebo obnovu bytového domu a žiadajú o vyšší úver. Takéto rekonštrukcie si vyžadujú často miliónové sumy a nie je jednoduché nasporiť toľko, aby mali stavební sporitelia nárok na stavebný úver hneď keď ho potrebujú. Aj preto klientom - právnickým osobám, ponúka Prvá stavebná sporiteňa XXL úver s nulovým počiatočným vkladom alebo niektorý z medziúverov s počiatočným vkladom len 5% alebo 10 % z cieľovej sumy a pre tých, ktorí sporia už dlhšie, alebo majú vo fonde opráv vyššie finančné čiastky sú v ponuke medziúvery s vkladom 20 % až 50 % z cieľovej sumy. Pri medziúveroch pre právnické osoby sa výška úrokovej sadzby okrem výšky vloženej alebo nasporenej sumy pohybuje aj v závislosti od výšky cieľovej sumy už od 4,79 % ročne. Ešte výhodnejšie úročenie je pri stavebných úveroch, ktoré sú úročené 2,9 % alebo 4,7 % ročne. Túto úrokovú sadzbu garantuje Prvá stavebná sporiteľňa počas celej doby splácania úveru.

Súvislosť medzi rekonštrukciou a energetickou certifikáciou budov

Nezanedbateľnou súčasťou obnovy a rekonštrukcie strechy je aj jej zateplenie, prípadne montáž alternatívnych zdrojov energie, najmä slnečných kolektorov alebo tepelných čerpadiel, s čím úzko súvisí úspora tepla v dome. Všetky tieto úpravy a zariadenia môžu vlastníci alebo správcovia bytových domov hradiť zo stavebného sporenia. V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy, že od 1. januára 2008 v prípade rozsiahlej obnovy alebo predaja a prevodu nehnuteľností sú vlastníci bytových a rodinných domov povinní zabezpečiť pre svoj dom certifikát o energetickej hospodárnosti budovy. Ten budovy zatrieďuje do energetickej triedy A až G. Čím vyššiu triedu bude budova mať (najvyššia je trieda A), tým väčší tepelný komfort s nižšími finančnými nákladmi bude poskytovať a preto vzrastie aj jej cena. Aj v tomto prípade môžu byť náklady spojené s certifikáciou budov hradené prostredníctvom stavebného sporenia. Certifikácia by sa mala prejaviť v troch hlavných smeroch. Mala by zlepšiť energetickú hospodárnosť budov zmenou tepelnej ochrany, vykurovania, vetrania a chladenia vo vzťahu k vonkajším klimatickým a miestnym podmienkam a zlepšiť prípravy teplej vody a osvetlenia. Ďalej by mala zabezpečiť požadované podmienky týkajúce sa vnútorného prostredia budov a zefektívniť výstavbu a prevádzku budov.

Certifikáciu budov je povinný zabezpečiť vlastník budovy, správca, spoločenstvo vlastníkov bytov, ktorí sú povinný zabezpečiť najmä pravidelnú kontrolu klimatizačného systému a kotla v budove, pri významnej obnove budovy aj reguláciu zásobovania teplom. Ďalej budú musieť zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo energetického vybavenia. Povinnosťou vlastníka budovy je aj objednanie energetického certifikátu budovy. Ak vlastníkov bytov alebo bytového domu zastupuje správca či iný zástupca spoločenstva vlastníkov bytov, objednáva tento - na základe súhlasu vlastníkov, energetický certifikát budovy.Vlastníci, resp. správcovia budov budú musieť mať osvedčenie o vykonanej certifikácii budovy odborne spôsobilou osobou. V opačnom prípade im hrozia finančné pokuty. Tento proces podľa JUDr. Kataríny Niňajovej netreba chápať ako len ďalšiu z radu administratívnych povinností. Energetický certifikát pomôže zistiť nielen skutočný stav budovy opisom nedostatkov v technických a energetických charakteristikách budovy, ale obsahuje aj odporúčania a opatrenie, ktoré je treba vykonať, aby budova poskytla vyššiu kultúru bývania zlepšením jej energetickej hospodárnosti.

Viac informácií sa dozviete

v relácii REALITY

vysielanej 23.5.2008 o 20:45 na TA3

 

Späť

Rekreačné bývanie Rekreačné bývanie

Blíži sa leto a s ním aj čas našich dovoleniek; na rozhraní mája a júna začínajú riešiť otázku oddychu aj tí, ktorí si na to počas jari nenašli dostatok času. Možnosťou je klasická dovolenka, kde sa o všetko postará cestovná kancelária; ak však roky chodíte na to isté obľúbené miesto, bolo by neekonomické platiť v zime i v lete za ubytovanie v hoteli. Pre takýchto dovolenkárov je lepšou alternatívou investovať do apartmánu, chalupy či chaty. Poďme si teda povedať viac o týchto možnostiach, ktoré nám organizáciu dovoleniek podstatne uľahčia. Chalupa Tento spôsob..

Novinky v prenájme nehnuteľností

Prenájom nehnuteľností je pre mnohých vlastníkov bytov či rodinných domov celkom slušným vedľajším príjmom do rodinného rozpočtu. Nie je žiadnym tajomstvom, že Slováci sú v tomto ohľadne celkom podnikavým národom. A keďže tam, kde sa dajú zarobiť celkom slušné peniaze, ide akosi ruka v ruke aj časté neplnenie si daňovej povinnosti. Aj kvôli tomuto nešváru pripravilo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) novinky, ktoré by mali platiť od budúceho roka 2010. Daňová povinnosť Daňová povinnosť je slovné spojenie, pri ktorom spozornie snáď..

Konferencia týždenníka TREND o realitách a developmente

Konferencia týždenníka TREND o realitách a developmente sa tento rok venuje oblastiam, ktorým dodala aktuálnosť ekonomická kríza. Otočila trh z hlavy na nohy, pánom sa na ňom stal zákazník. Namiesto silného dopytu, ktorý developeri nestíhali zasýtiť bytmi, víkendovými apartmánmi, kanceláriami, nákupnými centrami, hotelmi a skladovými halami je tu previs ponuky and dopytom takmer vo všetkých segmentoch. Záujem o kúpu a prenájom nehnuteľností sa však nezastavil. Po niekoľkomesačnom hlbokom nádychu sa opäť oživuje.Je to len krátkodobé oživenie alebo..

Dedenie a prechod nájmu družstevného bytu

“Členstvo v stavebnom bytovom družstve a právo užívať byt môže prejsť smrťou užívateľa družstevného bytu, ktorý nebol v spoločnom užívaní manželov (§ 172 ods. 2 O.z.), len na jedného dediča poručiteľa, ktorému pripadol členský podiel, alebo na dvoch dedičov, ak sú manželmi” (§ 172 ods. 2 OZ.) “V konaní o dedičstve je v takom prípade rozhodnutím podľa ustanovenia § 39 Not.por. riešené, kto z dedičov nadobúda členský podiel poručiteľa v stavebnom bytovom družstve, prípadne ako sa dedičia vyporiadajú ohľadne náhrady zostatkovej hodnoty..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Stavebné konanie - uskutočňovanie stavieb a ich zákonné podmienky

Realizácia stavieb – nielen na základe stavebného povolenia   Stavby, zmeny stavieb alebo udržiavacie práce na stavbách sa môžu realizovať podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.. Rozdiel medzi stavebným povolením a ohlásením spočíva v charaktere stavby, príp. prác, ktoré sa majú vykonávať. Stavebné povolenie je nevyhnutné pri stavbách každého druhu bez ohľadu na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, a to najmä pri prístavbe,..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..

Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.