Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí dnes medzi najbežnešie formy sporenia ako si finančne zhmotniť svoje predstavy o vlastnom bývaní. Tak ako v každom segmente trhu, aj možnosti stavebného sporenia prinášajú novinky, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym potrebám svojich spotrebiteľov. Hlavne pri súčasných možnostiach stavebného sporenia platí ono známe: „Kto šetrí má za tri.“ Aj preto prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. nové alternatívy ako urobiť svoje bývanie úspornejším.


Ekologické šetrenie

Od 1. januára 2008 platí novela zákona o stavebnom sporení, ktorá vytvára nový priestor pre použitie prostriedkov stavebného sporenia. Ide najmä o ekologické a energetické zariadenia, súvisiace s bytovými alebo rodinnými domami. Zo stavebného sporenia je teda možné po novom financovať zariadenia, ktoré vám môžu ušetriť peniaze ekologickou cestou. Medzi tieto formy patria netradičné zdroje energií (napr. slnečné kolektory, malé vodné či veterné elektrárne) či čistiarne odpadových vôd. Rovnako je možné stavebné prorenie použiť na výstavbu garáží, prístreškov na odpadky alebo terénne upravy pozemku. Z hľadiska ekológie nesmieme zabúdať na zatepľovanie a výmenu a vyregulovanie vykurovacích systémov. Práve ich realizáciou sa dá usporiť až 40 % tepelnej energie v bytových objektoch a to sa nesporne prejaví na celkovom zlepšení životného prostredia znížením obsahu spalín a CO2 v ovzduší.

Doterajšia nedostatočná štátna podpora ekologických projektov a súčasne aj predpokladaný ďalší nárast cien energií v budúcnost utvrdzujú v presvedčení, že sa zvýši záujem klientov o úvery na financovanie zariadení na vykurovanie obnoviteľnými zdrojmi energií /OZE/. Vo vykurovacej sústave bytov a domov sa OZE uplatnia predovšetkým ako kotle na drevo a biomasu, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Vykurovať sa takto môže aj elektrinou vyrobenou vo vodných a veterných elektrárňach. Biomasu zasa môžu využívať aj centrálne veľkokapacitné kotolne. Predstava energeticky nezávislého rodinného domu je pri dnešných cenách energií dodávaných centrálne veľmi zaujímavá nielen finančne, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Preto s využitím možností novej legislatívy a trhových príležitostí chce Prvá stavebná sporiteľňa osloviť existujúcich klientov a ponúknuť im na financovanie takýchto zariadení úvery. Krok za krokom by to malo zvýšiť povedomie klientov o Prvej stavebnej sporiteľni ako banke podporujúcej a financujúcej ekológiu. Prvá stavebná sporiteľňa, bude poskytovať EKO úvery na celú škálu ekologických zariadení v rámci modernizácie ich nehnuteľností.

Ušetriť sa dá na každom detaile

Každý kto sa sťahoval do svojej novej nehnuteľnosti vám potvrdí, že ušetriť sa dá naozaj na každom detaile. Veď napríklad také nové bývanie si určite zaslúži aj nové kuchynské spotrebiče. Do 31. 12. 2007 bolo možné zo stavebného sporenia financovať iba tie spotrebiče, ktoré boli pevne zabudované - napr. v kuchynskej linke. V tejto súvislosti snáď nemusíme pripomínať, že kuchynské spotrebiče sa dajú kúpiť aj za lacnejší peniaz v obchodoch so spotrebou elektronikou. Už spomínaná novela rozšírila možnosti stavebných sporiteľní o poskytovanie spotrebných úverov aj na ostatné zariaďovacie predmety. Na reálne poskytovanie spotrebných úverov potrebujú stavebné sporiteľne získať bankové povolenie od Národnej banky Slovenska. Nakoľko v súčasnosti Prvá stavebná sporiteľňa, analyzuje možnosti poskytovania týchto úverov, ešte o bankové povolenie na poskytovanie spotrebných úverov nepožiadala. Keď Prvá stavebná sporiteľňa získa toto bankové povolenie, bú môcť jej klienti zo stavebného sporenia financovať aj bielu techniku a iné bytové zariadenie, ktoré nie je pevne spojené so stavbou. Nakoľko elektrospotrebiče sú podľa energetickej náročnosti rozdelené do určitých tried, je len na rozhodnutí kupujúceho, aký spotrebič si kúpi.

Doterajšie úrokové sadzby stavebných úverov, ktoré môžu klienti - fyzické aj právnické osoby Prvej stavebnej sporiteľne využiť na financovanie ekologických projektov sa pohybujú už od 2,9 % ročne. Táto úroková sadzba je garantovaná počas celej doby splácania. Ak stavební sporitelia ešte nemajú nárok na stavebný úver, môžu využiť niektorý z medziúverov.

Právnickým osobám začala Prvá stavebná sporiteľňa poskytovať úvery na obnovu bytového fondu už v roku 2000 ako prvá finančná inštitúcia na Slovensku. Počas uplynulých rokov uzatvorila takmer 5.000 zmlúv s právnickými osobami (spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytovými družstvami a inými správcami bytových objetkov) s objemom cieľových súm 31 miliárd Sk. Iba právnické osoby využili na obnovu bytového fondu už viac ako 1.740 úverov v celkovom objeme 5,3 miliardy Sk. Z týchto prostriedkov klienti financovali zateplenie, výmenu okien, opravy balkónov, lodžií, vyregulovanie vykurovacej sústavy a iné druhy opráv. Pre energetické úspory je rozhodujúca celková obnova bytového domu od strechy až po obnovu rozvodov teplej vody v pivnici. Náklady spojené s komplexnou obnovou dosahujú miliónové čiastky. Preto pri úveroch pre právnické osoby platí pravidlo, že čím vyšší úver klientovi sa poskytne, inými slovami povedané, čím viac modulov klient obnoví, tým výhodnejšie úrokové sadzby mu stavebné sporenie ponúka.

V súvislosti s obnovou bytového fondu má Prvá stavebná sporiteľňa ešte jeden benefit, ktorý bezplatne ponúka klientom. Ide o softvérový program - energetický audit. Na základe vstupných údajov o konkrétnom dome (stavebná sústava) sa dá klientovi poradiť, aké opatrenia je treba na danom objekte (aj v rodinnom dome) urobiť, koľko finančných prostriedkov si takáto rekonštrukcia vyžiada a aká je návratnosť vložených investícií.

Šetríme od strechy

Energetická efektívnosť a kvalita domov postavených najmä v 70. až 80. rokoch, prípadne skôr, je často na veľmi nízkej úrovni. Obnovovať bytový dom celý naraz niekedy nedovoľujú financie, inokedy prevádzkové dôvody. Isté však je, že najčastejšie problémy starých domov sú spojené najmä so zatekaním striech. Preto sú obyvatelia domu zväčša nútení začať modernizáciu domu práve od strechy. Vďaka jej komplexnej obnove, vrátane zateplenia a vyriešenia odvetrania a dažďových vpustí, môžete získať vysokú spoľahlivosť voči zatekaniu ale aj potrebný tepelný štandard v bytoch pod strechou v lete aj v zime, porovnateľný s novostavbou. V tejto súvislosti je jednou z výhod stavebného sporenia, podľa JUDr. Kataríny Niňajovej z Prvej stavebnej sporiteľne, garantované úročenie finančných prostriedkov počas celej doby platnosti zmluvy. Následne po ukončení sporenia, môže každý stavebný sporiteľ – teda fyzické osoby, ale aj právnické osoby - spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá alebo iní správcovia bytových domov využiť takto zhodnotené prostriedky pri obnove striech. Navyše im súčasne so sporením vzniká nárok na stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou už od 2,9 % počas celej doby splácania.

V prípade obnovy strechy býva častou príčinou jej havarijný stav. Vtedy na sporenie nezostáva veľa času a hlavne peňazí. Klientom, ktorí v Prvej stavebnej sporiteľni už dlhšie sporia a nasporili viac, alebo pri uzatvorení zmluvy vložia na svoju zmluvu o stavebnom sporení väčšiu finančnú čiastku, poskytuje Prvá stavebná sporiteľňa výhodnejšie úrokové sadzby ako tým, ktorí potrebujú peniaze takmer okamžite. Zároveň úrokovými sadzbami zvýhodňuje aj klientov – právnické osoby, ktorí sa rozhodli pre rozsiahlejšiu rekonštrukciu alebo obnovu bytového domu a žiadajú o vyšší úver. Takéto rekonštrukcie si vyžadujú často miliónové sumy a nie je jednoduché nasporiť toľko, aby mali stavební sporitelia nárok na stavebný úver hneď keď ho potrebujú. Aj preto klientom - právnickým osobám, ponúka Prvá stavebná sporiteňa XXL úver s nulovým počiatočným vkladom alebo niektorý z medziúverov s počiatočným vkladom len 5% alebo 10 % z cieľovej sumy a pre tých, ktorí sporia už dlhšie, alebo majú vo fonde opráv vyššie finančné čiastky sú v ponuke medziúvery s vkladom 20 % až 50 % z cieľovej sumy. Pri medziúveroch pre právnické osoby sa výška úrokovej sadzby okrem výšky vloženej alebo nasporenej sumy pohybuje aj v závislosti od výšky cieľovej sumy už od 4,79 % ročne. Ešte výhodnejšie úročenie je pri stavebných úveroch, ktoré sú úročené 2,9 % alebo 4,7 % ročne. Túto úrokovú sadzbu garantuje Prvá stavebná sporiteľňa počas celej doby splácania úveru.

Súvislosť medzi rekonštrukciou a energetickou certifikáciou budov

Nezanedbateľnou súčasťou obnovy a rekonštrukcie strechy je aj jej zateplenie, prípadne montáž alternatívnych zdrojov energie, najmä slnečných kolektorov alebo tepelných čerpadiel, s čím úzko súvisí úspora tepla v dome. Všetky tieto úpravy a zariadenia môžu vlastníci alebo správcovia bytových domov hradiť zo stavebného sporenia. V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy, že od 1. januára 2008 v prípade rozsiahlej obnovy alebo predaja a prevodu nehnuteľností sú vlastníci bytových a rodinných domov povinní zabezpečiť pre svoj dom certifikát o energetickej hospodárnosti budovy. Ten budovy zatrieďuje do energetickej triedy A až G. Čím vyššiu triedu bude budova mať (najvyššia je trieda A), tým väčší tepelný komfort s nižšími finančnými nákladmi bude poskytovať a preto vzrastie aj jej cena. Aj v tomto prípade môžu byť náklady spojené s certifikáciou budov hradené prostredníctvom stavebného sporenia. Certifikácia by sa mala prejaviť v troch hlavných smeroch. Mala by zlepšiť energetickú hospodárnosť budov zmenou tepelnej ochrany, vykurovania, vetrania a chladenia vo vzťahu k vonkajším klimatickým a miestnym podmienkam a zlepšiť prípravy teplej vody a osvetlenia. Ďalej by mala zabezpečiť požadované podmienky týkajúce sa vnútorného prostredia budov a zefektívniť výstavbu a prevádzku budov.

Certifikáciu budov je povinný zabezpečiť vlastník budovy, správca, spoločenstvo vlastníkov bytov, ktorí sú povinný zabezpečiť najmä pravidelnú kontrolu klimatizačného systému a kotla v budove, pri významnej obnove budovy aj reguláciu zásobovania teplom. Ďalej budú musieť zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo energetického vybavenia. Povinnosťou vlastníka budovy je aj objednanie energetického certifikátu budovy. Ak vlastníkov bytov alebo bytového domu zastupuje správca či iný zástupca spoločenstva vlastníkov bytov, objednáva tento - na základe súhlasu vlastníkov, energetický certifikát budovy.Vlastníci, resp. správcovia budov budú musieť mať osvedčenie o vykonanej certifikácii budovy odborne spôsobilou osobou. V opačnom prípade im hrozia finančné pokuty. Tento proces podľa JUDr. Kataríny Niňajovej netreba chápať ako len ďalšiu z radu administratívnych povinností. Energetický certifikát pomôže zistiť nielen skutočný stav budovy opisom nedostatkov v technických a energetických charakteristikách budovy, ale obsahuje aj odporúčania a opatrenie, ktoré je treba vykonať, aby budova poskytla vyššiu kultúru bývania zlepšením jej energetickej hospodárnosti.

Viac informácií sa dozviete

v relácii REALITY

vysielanej 23.5.2008 o 20:45 na TA3

 

Späť

Formy vykurovania

Pekne od začiatkuVaše možnostiPlynElektrická energiaDrevo a uhlieDoplnkové alternatívyKrbElektrická vložkaPodlahové kúrenieTermoregulátory, snímače teplotyZahrejte aj steny Najmä v našich podmienkach má významný podiel na útulnosti domova teplo. Vzhľadom na teplotné pásmo, v ktorom žijeme musíme dbať o tepelné zabezpečenie svojho príbytku už od samotného začiatku. To znamená odvtedy, odkedy staviame dom, alebo najneskôr pri dokončovaní hrubej stavby by sme mali mať jasno v tom, akým spôsobom ho budeme vykurovať. Samozrejme, že technicky zabezpečíte akúkoľvek..

Dlhodobý prenájom nehnuteľní Dlhodobý prenájom nehnuteľní

Prenájom bytovPrenájom nehnuteľností - slovenská legislatívaPovinnosti a právaPrenájom rodinných domovChaty a rekreačné apartmányKancelárske priestoryDevelovperstvo a jeho významNákupné centrá a skladové priestory Dlhodobý prenájom nehnuteľností je už v dnešnej dobe pomerne bežný pojem pre každého človeka. Prenajímajú sa byty, rodinné domy, chaty a chalupy, ale tiež kancelárie, obchodné a skladové priestory. Bez obmedzenia je možné prenajať každú nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve. Rozdiel je v prenajímaní nehnuteľností vo vlastníctve družstva...

Obkladové panely do kuchyne Obkladové panely do kuchyne

Klasické keramické obklady sú dnes stále viac nahradzované obkladovými panelmi či doskami. Prečo je to tak? V čom spočívajú ich výhody a aké sú ich špecifiká? Tomu všetkému sa pozrieme na zúbok.   Obkladové panely vynikajú svojou jednoduchou montážou a mizivým množstvom škár. Vďaka týmto a ďalším vlastnostiam tak nachádzajú v kuchyni čoraz väčšie uplatnenie. Obkladové panely bývajú často prevedené aj v dekore klasických keramických obkladov, takže na prvý pohľad takmer nespoznáte rozdiel. Samozrejme záleží na kvalite prevedeného..

Regulované nájomné - v (ne)prospech občanov

Regulované nájomné môžeme označiť ako pozostatok čias minulých, z obdobia komunizmu. Napriek tomu, že od tzv. nežnej revolúcie uplynulo takmer devätnásť rokov, výšku nájomného vo vzťahu k niektorým nehnuteľnostiam určuje štát. Štát, ktorý sa navonok prezentuje ako právny a založený na princípoch slobody a demokracie. Ide o nehnuteľnosti, ktoré boli po roku 1989 vrátené v rámci reštitučných opatrení svojim pôvodným majiteľom, príp. ich právnym nástupcom. Jeden príklad za mnohé V roku 1955 bol zo strany miestneho národného výboru ako jedného..

Sporné nároky - náhrada nákladov vynaložených na cudziu nehnuteľnosť

Vážení čitatelia, mnohé z vašich písomných a elektronických otázok adresovaných do rubriky “Právnik radí” sa týkajú nárokov na náhradu nákladov vynaložených na nehnuteľnosť, ktorú mali vo svojej oprávnenej držbe nájomcovia, ktorí počas svojho užívania nehnuteľnosti túto zhodnotili stavebnými úpravami alebo inými úpravami interiérov. Pri ukončení nájomného vzťahu vznikajú problémy s tým, či ten, kto prenajatú nehnuteľnosť zhodnotil, má voči prenajímateľov nárok na náhradu vynaložených nákladov, od ktorého okamihu tento nárok vzniká..

Ďalšia činnosť spoločenstva, jeho orgány a zánik

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVAUZATVÁRANIE ZMLÚV A OBMEDZENIE PODNIKANIAORGÁNY SPOLOČENSTVAZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČENSTVA V minulom čísle sme sa pozastavili pri spoločenstve vlastníkov bytov, ktoré je jedným z dvoch druhov spravovania bytových domov. Nakoľko činnosť spoločenstva je dosť obsiahla, v dnešnom článku budeme pokračovať v bližšej špecifikácii činností, ktoré prislúchajú spoločenstvu ako právnickej osobe. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVASpoločenstvo je oprávnené samozrejme vykonávať tie činnosti, ktoré sú vymedzené v zákone č...

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..

Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku od roku 2005 do roku 2010

V slovenských pomeroch sa zvykne dosť často používať fráza ktorá tvrdí, že: „Z grafov sa ešte nikto nenajedol“. Nuž možno je na tom čosi pravdy, ale autor tohto výroku asi nepochopil ich zmysel. Grafy majú v prvom rade informovať o určitom vývoji, či trende v tom či onom segmente. Zároveň by mali upozorniť na určité anomálie, či nezdravý vývoj ktorý sa mohol prejaviť v sledovanom období.Aj z tohto dôvodu sme sa v redakcii Kompletného TRH-u Nehnuteľností rozhodli priniesť základný trend vývoja cien nehnuteľností na Slovensku. Často krát sa v dnešnej..

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.