Smernica č. 2008/122/ES a náležitosti timesharingovej zmluvy

Minulým článkom sme započali miniseriál týkajúci sa otázok tzv. timesharingových vzťahov, teda vzťahov založených timesharingovými zmluvami. Ako už bolo povedané, timesharing je inštitút alebo obchodný produkt spojený s dovolenkovými pobytmi v hotelových a iných ubytovacích zariadeniach, ktoré si občan prenajíma na určité vymedzené časové obdobie počas kalendárneho roka, a to na obdobie niekoľkých rokov. Jedná sa o osobitný druh nájmu v kombinácii s kúpou.

Smernica č. 2008/122/ES

Smernica č. 2008/122/ES o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu k niektorým aspektom zmlúv o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia (timeshare), o dlhodobých rekreačných produktoch, o ďalšom predaji a o výmene je výsledkom dlhodobých rokovaní a príprav v snahe o náležitú úpravu oblasti obchodných vzťahov zahŕňajúcich oblasť turistického ruchu, prenájmu hotelových rezortov a dočasného užívania ubytovacích zariadení. Pôvodná právna úprava v podobe smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 94/47/ES z 26.10.1994 o kúpe práva na sezónne užívanie nehnuteľností, ktorá upravovala otázky timesharingu, dlhodobo nevyhovovala reálnym podmienkam na trhu, ktoré sa medzičasom vyvíjali, okrem iného aj tak, že dochádzalo k obchádzaniu právnej úpravy a v tom dôsledku k nárastu nekalých obchodných praktík voči občanom členských štátov EÚ ako spotrebiteľom. V záujme lepšej ochrany spotrebiteľa je bolo potrebné ozrejmiť ustanovenia o zákaze platby záloh obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej osobe pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Smernica č. 2008/122/ES je značne prepracovaná a predovšetkým, obsahuje novú podrobnejšiu úpravu timesharingovej zmluvy a s tým súvisiacich vzťahov. Hlavnou požiadavkou, ktorá sa pretavila aj do novoupraveného obsahu zmlúv v rámci timesharingových aktivít, je harmonizácia vnútroštátnej legislatívy členských štátov EÚ v súvislosti s predajom, opätovným predajom a dlhodobými rekreačnými produktmi, ako aj s výmenou práv vyplývajúcich z timesharingových zmlúv. Snahou Európskej únie je dosiahnuť riadny fungujúci vnútorný trh ako aj vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa zbližovaním právnych a správnych predpisov členských  štátov, pokiaľ ide o niektoré aspekty uvádzania na trh, predaja a ďalšieho predaje dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobých rekreačných produktov. Smernica za tým účelom v článku 16 ukladá členským štátom povinnosť v lehote do 23. februára 2011 prijať a zverejniť právne a administratívne  predpisy nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s touto smernicou a bezodkladne o nich upovedomiť komisiu. Počnúc 23. februárom 2011 sú členské štáty povinné tieto nové predpisy aplikovať v rámci svojich vnútroštátnych právnych poriadkov, pričom nové predpisy vychádzajúce zo smernice č. 2008/122/ES musia obsahovať odkaz na túto smernicu.

Dva druhy timesharingovej zmluvy a jej náležitosti

Náležitosti timesharingovej zmluvy, pri ktorej smernica rozlišuje medzi zmluvou o dočasnom  užívaní ubytovacieho zariadenia a zmluvou o dlhodobom rekreačnom produkte, sú uvedené v článku 5 smernice. Zmluva o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia je zmluva uzatvorená na obdobie dlhšie než jeden rok, na základe ktorej spotrebiteľ za úplatu získa právo užívať jedno alebo viac ubytovacích zariadení s nocľahom na viac než jeden časový úsek. Zmluvou o dlhodobom rekreačnom produkte sa rozumie zmluva uzatvorená na obdobie dlhšie než jeden rok, na základe ktorej spotrebiteľ za úplatu získa predovšetkým  právo na zľavu alebo iné výhody spojené s ubytovaním, a to spoločne s dopravou alebo inými službami alebo bez nich.

Zmluva o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia, o dlhodobom rekreačnom produkte, o ďalšom predaji alebo o výmene musí mať písomnú formu alebo formu iného trvalého nosiča a musí byť vyhotovená v jazyku členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko. Obchodník ako fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná za účelom, ktorý spadá do oblasti jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti, a ktokoľvek, kto koná menom obchodníka nebo v jeho zastúpení v prípade zmluvy o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia týkajúcej sa určitej nehnuteľnosti je povinný poskytnúť  spotrebiteľovi úradne overený preklad zmluvy v jazyku členského štátu, v ktorom  sa daná nehnuteľnosť nachádza. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú informácie uvedené v článku 4 ods. 1 smernice - a to predzmluvné informácie, na základe ktorých sa spotrebiteľ oboznámi s podmienkami a obsahom ponúkaného timesharingového produktu. Predzmluvné informácie nie je možné meniť, výnimočne len na základe vzájomného dohovoru zmluvných strán alebo pokiaľ zmeny vyplynú z nepredvídateľných okolností, ktoré obchodník nemôže ani pri vynaložení náležitej starostlivosti zabrániť.  Prípadné zmeny predzmluvných informácií musia byť spotrebiteľovi oznámené písomne alebo na inom relevantnom nosiči informácií pred podpisom zmluvy a zmeny musia byť v zmluve výslovne uvedené.

Zmluva musí ďalej obsahovať totožnosť, bydlisko  alebo sídlo a podpisy každej zo zmluvných strán a dátum a miesto uzatvorenia zmluvy. Obchodník je povinný pred uzatvorením zmluvy spotrebiteľa výslovne poučiť o práve na odstúpenie, o dĺžke lehoty na odstúpenie, ako aj o zákaze platby záloh v počas plynutia lehoty na odstúpenie. Zmluva by mala obsahovať osobitný štandardný formulár pre odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe V smernice a ktorý má uľahčiť uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy v súlade  s článkom  6 smernice.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa má za následok zánik povinnosti zmluvných strán  plniť zmluvu. Pokiaľ spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, neznáša v tom dôsledku  žiadne náklady a ani nie je zodpovedný za úhradu akejkoľvek  hodnoty zodpovedajúcej službe, ktorá mohla byť do okamihu odstúpenia od zmluvy poskytnutá.

V prípade záujmu o pomoc v súvislosti s cezhraničným sporom z timesharingovej zmluvy nás neváhajte kontaktovať.

Čitateľské otázky adresujte na:  lasak@defensa.sk

Späť

Bývanie v podkroví

 Podkrovie je aj dnes pre niektorých vyhľadávaným obytným priestorom. Už od začiatku 90tych rokov sa realizujú prestavby strešných konštrukcií starších mestských, či rodinných domov prostredníctvom nadstavby. A to nielen v mestách ale aj na vidieku Za príčinu možno považovať nielen počiatočnú príťažlivosť podkrovných priestorov, ale aj pokles bytovej výstavby z pred pár rokov. Nadstavby tak riešia problém v centrách väčších a stredných miest, kde je výstavba nových bytových priestorov pridrahá alebo nereálna.Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi..

Škôlka - Bratislava a v iných veľkých mestách Škôlka - Bratislava a v iných veľkých mestách

Čo sa Vám vybaví, keď vidíte škôlku alebo len napísané slovo škôlka? Spomienka na detstvo, či zabudnutá povinnosť vyzdvihnúť dieťa.. Škôlka ale aj jasle pritom súvisia s bývaním a je veľkou výhodou mať škôlku poruke. Z tohto dôvodu poloha škôlky ovplyvňuje hodnotu bývania a kancelárií. Je to veľmi podobné ako keď si ľudia vyberajú prácu podľa vzdialenosti od ich bydliska alebo podľa možnosti parkovania, či prístupu verejnou dopravou. V každom prípade si vlastne prepočítavajú, koľko z ich života strávia cestovaním, nakoľko do práce chodia každý..

Úloha bleskozvodov na budovách

Po mesiacoch plných chladu, nám počasie namiesto snehu a mrazu prináša pre naše nehnuteľnosti ďalšie nástrahy v podobe prvých jarných dažďov a búrok. Na ochranu pred búrkou si spomenieme zväčša až vtedy, keď v našej blízkosti udrie blesk a jeho sila zatrasie doslova celou zemou. Tou najväčšou ochranou pred nimi sú bleskozvody. Sú však ako ochrana našich príbytkov pre možnou katastrofou dostačujúce? Čo je to vlastne blesk Blesky sú prirodzenou súčasťou búrok. Ich vznik podmieňuje vyrovnávanie atmosférického tlaku prehriateho vzduchu v nižších teplotách..

Letné dovolenky v kontexte dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobého rekreačného produktu - pozor na timesharing

Vážení čitatelia. Letná sezóna a dovolenky sú v plnom prúde a iste mnohí z vás smerujú do svojho vytúženého letoviska k moru. Treba brať zreteľ nielen na nástrahy, akými iste sú páliace slnko, dehydratácia alebo drobné krádeže v letoviskách a okolí, avšak aj na tzv. jedinečné a výhodné ponuky nákupov ubytovania v luxusných hotelových zariadeniach. Áno, nasledujúci článok sa týka tzv. timesharingu a žiaľ, s tým spojenými častými nekalými obchodnými praktikami semi-timesharingových spoločností. V prípade, že budete na dovolenke pozývaní..

Bezdôvodné obohatenie musí byť vydané

Pred niekoľkými rokmi bolo založené spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré zahŕňa niekoľko domov na našej ulici. Toto spoločenstvo uzavrelo za účelom výkonu správy mandátnu zmluvu so správcovskou spoločnosťou, ide o spol. s.r.o. Po asi troch rokoch nastali problémy spojené s fakturáciou a s neprehľadným zvyšovaním poplatkov za výkon správy. Nepomohli ani osobné rokovania, ani písomné urgencie, nič. Podstata veci tkvie v tom, že nám ako spoločenstvu vlastníkov sú účtované poplatky, s ktorými nesúhlasilo naše valné zhromaždenie a naviac, správcovská spoločnosť..

Občianske spolužitie - susedské vzťahy v praxi

Chcela by som sa spýtať na otázku spolunažívania vlastníkov bytov. Bývam na prvom poschodí a podo mnou prenajíma vlastníčka byt, v ktorom sú dvaja fajčiari, tí sa však rozhodli fajčiť v priestoroch WC čím sa rozširuje dymový smrad do môjho bytu/nakoľko dym stúpa hore a nie sú ochotní zapnúť ani ventilátor. Mám napáchnutú kúpeľňu, WC aj chodbu nakoľko sa tento dym ďalej nepohybuje a vetranie týchto priestorov je problematické a možné jedine tým, že otvorím vchodové dvere. Je možné niečo podniknúť v tejto veci napr. cez zákon o ochrane nefajčiarov?..

Lízing nehnuteľností

Čo to vlastne je?ZačiatkyOdlišnosti od ostatných lízingových foriemAko to funguje v praxi.Výhoda pre firmyPrečo sa oplatí lízing nehnuteľnostíČo nám ponúkajú lízingové spoločnosti?Produkty slovenských lízingových spoločnostíFinančný a operatívny lízingZhrnutie Skutočnosťou už aj na Slovensku je, že lízingové spoločnosti zarábajú peniaze na nehnuteľnostiach. Postup je absolútne totožný s lízingom napríklad áut. Zákazník nemá, alebo z rozličných dôvodov nechce poskytnúť celú sumu za kupovaný produkt a tak ho spoločnosť kúpi za neho a postupne..

Nehnuteľnosti sa viažu ...

Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí dnes medzi najbežnešie formy sporenia ako si finančne zhmotniť svoje predstavy o vlastnom bývaní. Tak ako v každom segmente trhu, aj možnosti stavebného sporenia prinášajú novinky, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym potrebám svojich spotrebiteľov. Hlavne pri súčasných možnostiach stavebného sporenia platí ono známe: „Kto šetrí má za tri.“ Aj preto prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. nové alternatívy ako urobiť svoje bývanie úspornejším.Ekologické šetrenieOd 1. januára 2008 platí novela zákona o stavebnom sporení, ktorá..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.