Smernica č. 2008/122/ES a náležitosti timesharingovej zmluvy

Minulým článkom sme započali miniseriál týkajúci sa otázok tzv. timesharingových vzťahov, teda vzťahov založených timesharingovými zmluvami. Ako už bolo povedané, timesharing je inštitút alebo obchodný produkt spojený s dovolenkovými pobytmi v hotelových a iných ubytovacích zariadeniach, ktoré si občan prenajíma na určité vymedzené časové obdobie počas kalendárneho roka, a to na obdobie niekoľkých rokov. Jedná sa o osobitný druh nájmu v kombinácii s kúpou.

Smernica č. 2008/122/ES

Smernica č. 2008/122/ES o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu k niektorým aspektom zmlúv o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia (timeshare), o dlhodobých rekreačných produktoch, o ďalšom predaji a o výmene je výsledkom dlhodobých rokovaní a príprav v snahe o náležitú úpravu oblasti obchodných vzťahov zahŕňajúcich oblasť turistického ruchu, prenájmu hotelových rezortov a dočasného užívania ubytovacích zariadení. Pôvodná právna úprava v podobe smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 94/47/ES z 26.10.1994 o kúpe práva na sezónne užívanie nehnuteľností, ktorá upravovala otázky timesharingu, dlhodobo nevyhovovala reálnym podmienkam na trhu, ktoré sa medzičasom vyvíjali, okrem iného aj tak, že dochádzalo k obchádzaniu právnej úpravy a v tom dôsledku k nárastu nekalých obchodných praktík voči občanom členských štátov EÚ ako spotrebiteľom. V záujme lepšej ochrany spotrebiteľa je bolo potrebné ozrejmiť ustanovenia o zákaze platby záloh obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej osobe pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Smernica č. 2008/122/ES je značne prepracovaná a predovšetkým, obsahuje novú podrobnejšiu úpravu timesharingovej zmluvy a s tým súvisiacich vzťahov. Hlavnou požiadavkou, ktorá sa pretavila aj do novoupraveného obsahu zmlúv v rámci timesharingových aktivít, je harmonizácia vnútroštátnej legislatívy členských štátov EÚ v súvislosti s predajom, opätovným predajom a dlhodobými rekreačnými produktmi, ako aj s výmenou práv vyplývajúcich z timesharingových zmlúv. Snahou Európskej únie je dosiahnuť riadny fungujúci vnútorný trh ako aj vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa zbližovaním právnych a správnych predpisov členských  štátov, pokiaľ ide o niektoré aspekty uvádzania na trh, predaja a ďalšieho predaje dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobých rekreačných produktov. Smernica za tým účelom v článku 16 ukladá členským štátom povinnosť v lehote do 23. februára 2011 prijať a zverejniť právne a administratívne  predpisy nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s touto smernicou a bezodkladne o nich upovedomiť komisiu. Počnúc 23. februárom 2011 sú členské štáty povinné tieto nové predpisy aplikovať v rámci svojich vnútroštátnych právnych poriadkov, pričom nové predpisy vychádzajúce zo smernice č. 2008/122/ES musia obsahovať odkaz na túto smernicu.

Dva druhy timesharingovej zmluvy a jej náležitosti

Náležitosti timesharingovej zmluvy, pri ktorej smernica rozlišuje medzi zmluvou o dočasnom  užívaní ubytovacieho zariadenia a zmluvou o dlhodobom rekreačnom produkte, sú uvedené v článku 5 smernice. Zmluva o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia je zmluva uzatvorená na obdobie dlhšie než jeden rok, na základe ktorej spotrebiteľ za úplatu získa právo užívať jedno alebo viac ubytovacích zariadení s nocľahom na viac než jeden časový úsek. Zmluvou o dlhodobom rekreačnom produkte sa rozumie zmluva uzatvorená na obdobie dlhšie než jeden rok, na základe ktorej spotrebiteľ za úplatu získa predovšetkým  právo na zľavu alebo iné výhody spojené s ubytovaním, a to spoločne s dopravou alebo inými službami alebo bez nich.

Zmluva o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia, o dlhodobom rekreačnom produkte, o ďalšom predaji alebo o výmene musí mať písomnú formu alebo formu iného trvalého nosiča a musí byť vyhotovená v jazyku členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko. Obchodník ako fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná za účelom, ktorý spadá do oblasti jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti, a ktokoľvek, kto koná menom obchodníka nebo v jeho zastúpení v prípade zmluvy o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia týkajúcej sa určitej nehnuteľnosti je povinný poskytnúť  spotrebiteľovi úradne overený preklad zmluvy v jazyku členského štátu, v ktorom  sa daná nehnuteľnosť nachádza. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú informácie uvedené v článku 4 ods. 1 smernice - a to predzmluvné informácie, na základe ktorých sa spotrebiteľ oboznámi s podmienkami a obsahom ponúkaného timesharingového produktu. Predzmluvné informácie nie je možné meniť, výnimočne len na základe vzájomného dohovoru zmluvných strán alebo pokiaľ zmeny vyplynú z nepredvídateľných okolností, ktoré obchodník nemôže ani pri vynaložení náležitej starostlivosti zabrániť.  Prípadné zmeny predzmluvných informácií musia byť spotrebiteľovi oznámené písomne alebo na inom relevantnom nosiči informácií pred podpisom zmluvy a zmeny musia byť v zmluve výslovne uvedené.

Zmluva musí ďalej obsahovať totožnosť, bydlisko  alebo sídlo a podpisy každej zo zmluvných strán a dátum a miesto uzatvorenia zmluvy. Obchodník je povinný pred uzatvorením zmluvy spotrebiteľa výslovne poučiť o práve na odstúpenie, o dĺžke lehoty na odstúpenie, ako aj o zákaze platby záloh v počas plynutia lehoty na odstúpenie. Zmluva by mala obsahovať osobitný štandardný formulár pre odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe V smernice a ktorý má uľahčiť uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy v súlade  s článkom  6 smernice.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa má za následok zánik povinnosti zmluvných strán  plniť zmluvu. Pokiaľ spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, neznáša v tom dôsledku  žiadne náklady a ani nie je zodpovedný za úhradu akejkoľvek  hodnoty zodpovedajúcej službe, ktorá mohla byť do okamihu odstúpenia od zmluvy poskytnutá.

V prípade záujmu o pomoc v súvislosti s cezhraničným sporom z timesharingovej zmluvy nás neváhajte kontaktovať.

Čitateľské otázky adresujte na:  lasak@defensa.sk

Späť

Spálňa a posteľ

Orientácia na svetové stranyFarby, svetlo, materiályNezabudnite vetraťPOSTEĽVýber a umiestnenie posteleLôžkoMatracPrikrývkyEstetický aspekt vašej posteleČo tak vodná posteľ?Typy postelíPrach a roztoče Prvoradou úlohou spálne je, aby sme sa v nej cítili dobre. Má nám spolu s posteľou poskytnúť oddych a regeneráciu nášho organizmu po namáhavom dni. V žiadnom prípade by nemala slúžiť ako sklad, či odkladací priestor pre nadbytočné veci a pôsobiť pri tom preplneným dojmom. Socialistická výstavba panelových domov nám však zanechala množstvo bytov s malou..

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 3. časť

 Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorovPovinnostiPrávaSpoluvlastníctvoRozhodovanie v domeOsobitné ustanovenia o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v domeCena bytu a nebytového priestoru v dome a cena pozemkuCena bytu a ateliéruCena pozemkuVlastníctvo spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a príslušenstva V predchádzajúcich dvoch častiach článku sme sa dozvedeli niečo viac o zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zaoberali sme sa tým, čo to vlastne z právneho hľadiska byt a nebytový priestor je, ako..

Rekonštrukcia rodinných domov vs novostavby

Stačí kozmetická úprava?Nechajme si poradiťA tak niečo k novostavbeAko postupovať podľa práva?Budete potrebovať právne overené dokumentyTak kedy sa konečne môžete pustiť do práce?Súčasná bytová situácia sa zdá neúnosná a tak sa mnoho ľudí začína radiť, či si zaobstará starší, dostupnejší dom a postupne mu dá novú tvár, alebo si splní všetky svoje sny, zadĺži sa na dlhé roky a pôjde cestou novostavby. Čo je lepšie? Ako všade, aj tu narazíme na dve strany mince, aj tu záleží na mnohých faktoroch. Každá stavba je jedinečná, naše predstavy a..

Spotrebiteľské zmluvy a otázka zabezpečovacieho prevodu práva k nehnuteľnosti

Novelizácia Občianskeho zákonníka účinná od 1. januára 2008 vykonaná na základe zákona č. 568/2007 Z. z., ktorý zmenil a doplnil okrem iných zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela Občianskeho zákonníka" alebo len „novela") sa dotkla aj obsahu právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv, medzi ktoré patria aj zmluvy o poskytnutí peňažných prostriedkov a v ktorých..

Ďalšia činnosť spoločenstva, jeho orgány a zánik

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVAUZATVÁRANIE ZMLÚV A OBMEDZENIE PODNIKANIAORGÁNY SPOLOČENSTVAZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČENSTVA V minulom čísle sme sa pozastavili pri spoločenstve vlastníkov bytov, ktoré je jedným z dvoch druhov spravovania bytových domov. Nakoľko činnosť spoločenstva je dosť obsiahla, v dnešnom článku budeme pokračovať v bližšej špecifikácii činností, ktoré prislúchajú spoločenstvu ako právnickej osobe. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVASpoločenstvo je oprávnené samozrejme vykonávať tie činnosti, ktoré sú vymedzené v zákone č...

Zabezpečenie bytu proti strate v hazardných hrách

 Spolu s manželom sme vlastníkmi bytu, ktorý sme kúpili počas trvania manželstva. Môj manžel je nezamestnaný, hrá hazardné hry, nestará sa o rodinu; dozvedela som sa tiež, že si už niekoľkokrát požičal na hru. Bojím sa, že prehrá aj náš byt. Ako sa proti tomu zabezpečiť?Božena R., NitraKeďže uvádzate, že ste nadobudli byt počas trvania manželstva, byt je predmetom vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniká rozvodom alebo iným zánikom manželstva. Avšak aj pokiaľ manželia nemajú v úmysle sa rozviesť, Občiansky zákonník umožňuje..

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..

Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené? Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené?

Potreba bývania tu vždy bola a stále bude. Nič na tom nemení ani pandémia COVID-19, ktorá podaktorým aj v tomto roku poriadne prevetrala peňaženky. Na Slovensku pritom výrazne prevyšuje trend vlastného bývania nad prenájmom. Je možné v súčasnej nepriaznivej finančnej situácii získať bývanie, aj keď nemáte nič usporené? O tom si povieme v našom článku Dom alebo byt?V prípade, ak nemáte žiadnu finančnú úsporu sa môže zdať, že bývanie vo vlastnom dome je len krásnym snom, a že to jediné, na čo máte, je nejaký priemerný 2-3 izbový byt. Nemusí to..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.