Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí dnes medzi najbežnešie formy sporenia ako si finančne zhmotniť svoje predstavy o vlastnom bývaní. Tak ako v každom segmente trhu, aj možnosti stavebného sporenia prinášajú novinky, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym potrebám svojich spotrebiteľov. Hlavne pri súčasných možnostiach stavebného sporenia platí ono známe: „Kto šetrí má za tri.“ Aj preto prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. nové alternatívy ako urobiť svoje bývanie úspornejším.

Ekologické šetrenie

Od 1. januára 2008 platí novela zákona o stavebnom sporení, ktorá vytvára nový priestor pre použitie prostriedkov stavebného sporenia. Ide najmä o ekologické a energetické zariadenia, súvisiace s bytovými alebo rodinnými domami. Zo stavebného sporenia je teda možné po novom financovať zariadenia, ktoré vám môžu ušetriť peniaze ekologickou cestou. Medzi tieto formy patria netradičné zdroje energií (napr. slnečné kolektory, malé vodné či veterné elektrárne) či čistiarne odpadových vôd. Rovnako je možné stavebné prorenie použiť na výstavbu garáží, prístreškov na odpadky alebo terénne upravy pozemku. Z hľadiska ekológie nesmieme zabúdať na zatepľovanie a výmenu a vyregulovanie vykurovacích systémov. Práve ich realizáciou sa dá usporiť až 40 % tepelnej energie v bytových objektoch a to sa nesporne prejaví na celkovom zlepšení životného prostredia znížením obsahu spalín a CO2 v ovzduší.

Doterajšia nedostatočná štátna podpora ekologických projektov a súčasne aj predpokladaný ďalší nárast cien energií v budúcnost utvrdzujú v presvedčení, že sa zvýši záujem klientov o úvery na financovanie zariadení na vykurovanie obnoviteľnými zdrojmi energií /OZE/. Vo vykurovacej sústave bytov a domov sa OZE uplatnia predovšetkým ako kotle na drevo a biomasu, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Vykurovať sa takto môže aj elektrinou vyrobenou vo vodných a veterných elektrárňach. Biomasu zasa môžu využívať aj centrálne veľkokapacitné kotolne. Predstava energeticky nezávislého rodinného domu je pri dnešných cenách energií dodávaných centrálne veľmi zaujímavá nielen finančne, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Preto s využitím možností novej legislatívy a trhových príležitostí chce Prvá stavebná sporiteľňa osloviť existujúcich klientov a ponúknuť im na financovanie takýchto zariadení úvery. Krok za krokom by to malo zvýšiť povedomie klientov o Prvej stavebnej sporiteľni ako banke podporujúcej a financujúcej ekológiu. Prvá stavebná sporiteľňa, bude poskytovať EKO úvery na celú škálu ekologických zariadení v rámci modernizácie ich nehnuteľností.

Ušetriť sa dá na každom detaile

Každý kto sa sťahoval do svojej novej nehnuteľnosti vám potvrdí, že ušetriť sa dá naozaj na každom detaile. Veď napríklad také nové bývanie si určite zaslúži aj nové kuchynské spotrebiče. Do 31. 12. 2007 bolo možné zo stavebného sporenia financovať iba tie spotrebiče, ktoré boli pevne zabudované - napr. v kuchynskej linke. V tejto súvislosti snáď nemusíme pripomínať, že kuchynské spotrebiče sa dajú kúpiť aj za lacnejší peniaz v obchodoch so spotrebou elektronikou. Už spomínaná novela rozšírila možnosti stavebných sporiteľní o poskytovanie spotrebných úverov aj na ostatné zariaďovacie predmety. Na reálne poskytovanie spotrebných úverov potrebujú stavebné sporiteľne získať bankové povolenie od Národnej banky Slovenska. Nakoľko v súčasnosti Prvá stavebná sporiteľňa, analyzuje možnosti poskytovania týchto úverov, ešte o bankové povolenie na poskytovanie spotrebných úverov nepožiadala. Keď Prvá stavebná sporiteľňa získa toto bankové povolenie, bú môcť jej klienti zo stavebného sporenia financovať aj bielu techniku a iné bytové zariadenie, ktoré nie je pevne spojené so stavbou. Nakoľko elektrospotrebiče sú podľa energetickej náročnosti rozdelené do určitých tried, je len na rozhodnutí kupujúceho, aký spotrebič si kúpi.

Doterajšie úrokové sadzby stavebných úverov, ktoré môžu klienti - fyzické aj právnické osoby Prvej stavebnej sporiteľne využiť na financovanie ekologických projektov sa pohybujú už od 2,9 % ročne. Táto úroková sadzba je garantovaná počas celej doby splácania. Ak stavební sporitelia ešte nemajú nárok na stavebný úver, môžu využiť niektorý z medziúverov.

Právnickým osobám začala Prvá stavebná sporiteľňa poskytovať úvery na obnovu bytového fondu už v roku 2000 ako prvá finančná inštitúcia na Slovensku. Počas uplynulých rokov uzatvorila takmer 5.000 zmlúv s právnickými osobami (spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytovými družstvami a inými správcami bytových objetkov) s objemom cieľových súm 31 miliárd Sk. Iba právnické osoby využili na obnovu bytového fondu už viac ako 1.740 úverov v celkovom objeme 5,3 miliardy Sk. Z týchto prostriedkov klienti financovali zateplenie, výmenu okien, opravy balkónov, lodžií, vyregulovanie vykurovacej sústavy a iné druhy opráv. Pre energetické úspory je rozhodujúca celková obnova bytového domu od strechy až po obnovu rozvodov teplej vody v pivnici. Náklady spojené s komplexnou obnovou dosahujú miliónové čiastky. Preto pri úveroch pre právnické osoby platí pravidlo, že čím vyšší úver klientovi sa poskytne, inými slovami povedané, čím viac modulov klient obnoví, tým výhodnejšie úrokové sadzby mu stavebné sporenie ponúka.

V súvislosti s obnovou bytového fondu má Prvá stavebná sporiteľňa ešte jeden benefit, ktorý bezplatne ponúka klientom. Ide o softvérový program - energetický audit. Na základe vstupných údajov o konkrétnom dome (stavebná sústava) sa dá klientovi poradiť, aké opatrenia je treba na danom objekte (aj v rodinnom dome) urobiť, koľko finančných prostriedkov si takáto rekonštrukcia vyžiada a aká je návratnosť vložených investícií.

Šetríme od strechy

Energetická efektívnosť a kvalita domov postavených najmä v 70. až 80. rokoch, prípadne skôr, je často na veľmi nízkej úrovni. Obnovovať bytový dom celý naraz niekedy nedovoľujú financie, inokedy prevádzkové dôvody. Isté však je, že najčastejšie problémy starých domov sú spojené najmä so zatekaním striech. Preto sú obyvatelia domu zväčša nútení začať modernizáciu domu práve od strechy. Vďaka jej komplexnej obnove, vrátane zateplenia a vyriešenia odvetrania a dažďových vpustí, môžete získať vysokú spoľahlivosť voči zatekaniu ale aj potrebný tepelný štandard v bytoch pod strechou v lete aj v zime, porovnateľný s novostavbou. V tejto súvislosti je jednou z výhod stavebného sporenia, podľa JUDr. Kataríny Niňajovej z Prvej stavebnej sporiteľne, garantované úročenie finančných prostriedkov počas celej doby platnosti zmluvy. Následne po ukončení sporenia, môže každý stavebný sporiteľ – teda fyzické osoby, ale aj právnické osoby - spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá alebo iní správcovia bytových domov využiť takto zhodnotené prostriedky pri obnove striech. Navyše im súčasne so sporením vzniká nárok na stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou už od 2,9 % počas celej doby splácania.

V prípade obnovy strechy býva častou príčinou jej havarijný stav. Vtedy na sporenie nezostáva veľa času a hlavne peňazí. Klientom, ktorí v Prvej stavebnej sporiteľni už dlhšie sporia a nasporili viac, alebo pri uzatvorení zmluvy vložia na svoju zmluvu o stavebnom sporení väčšiu finančnú čiastku, poskytuje Prvá stavebná sporiteľňa výhodnejšie úrokové sadzby ako tým, ktorí potrebujú peniaze takmer okamžite. Zároveň úrokovými sadzbami zvýhodňuje aj klientov – právnické osoby, ktorí sa rozhodli pre rozsiahlejšiu rekonštrukciu alebo obnovu bytového domu a žiadajú o vyšší úver. Takéto rekonštrukcie si vyžadujú často miliónové sumy a nie je jednoduché nasporiť toľko, aby mali stavební sporitelia nárok na stavebný úver hneď keď ho potrebujú. Aj preto klientom - právnickým osobám, ponúka Prvá stavebná sporiteňa XXL úver s nulovým počiatočným vkladom alebo niektorý z medziúverov s počiatočným vkladom len 5% alebo 10 % z cieľovej sumy a pre tých, ktorí sporia už dlhšie, alebo majú vo fonde opráv vyššie finančné čiastky sú v ponuke medziúvery s vkladom 20 % až 50 % z cieľovej sumy. Pri medziúveroch pre právnické osoby sa výška úrokovej sadzby okrem výšky vloženej alebo nasporenej sumy pohybuje aj v závislosti od výšky cieľovej sumy už od 4,79 % ročne. Ešte výhodnejšie úročenie je pri stavebných úveroch, ktoré sú úročené 2,9 % alebo 4,7 % ročne. Túto úrokovú sadzbu garantuje Prvá stavebná sporiteľňa počas celej doby splácania úveru.

Súvislosť medzi rekonštrukciou a energetickou certifikáciou budov

Nezanedbateľnou súčasťou obnovy a rekonštrukcie strechy je aj jej zateplenie, prípadne montáž alternatívnych zdrojov energie, najmä slnečných kolektorov alebo tepelných čerpadiel, s čím úzko súvisí úspora tepla v dome. Všetky tieto úpravy a zariadenia môžu vlastníci alebo správcovia bytových domov hradiť zo stavebného sporenia. V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy, že od 1. januára 2008 v prípade rozsiahlej obnovy alebo predaja a prevodu nehnuteľností sú vlastníci bytových a rodinných domov povinní zabezpečiť pre svoj dom certifikát o energetickej hospodárnosti budovy. Ten budovy zatrieďuje do energetickej triedy A až G. Čím vyššiu triedu bude budova mať (najvyššia je trieda A), tým väčší tepelný komfort s nižšími finančnými nákladmi bude poskytovať a preto vzrastie aj jej cena. Aj v tomto prípade môžu byť náklady spojené s certifikáciou budov hradené prostredníctvom stavebného sporenia. Certifikácia by sa mala prejaviť v troch hlavných smeroch. Mala by zlepšiť energetickú hospodárnosť budov zmenou tepelnej ochrany, vykurovania, vetrania a chladenia vo vzťahu k vonkajším klimatickým a miestnym podmienkam a zlepšiť prípravy teplej vody a osvetlenia. Ďalej by mala zabezpečiť požadované podmienky týkajúce sa vnútorného prostredia budov a zefektívniť výstavbu a prevádzku budov.

Certifikáciu budov je povinný zabezpečiť vlastník budovy, správca, spoločenstvo vlastníkov bytov, ktorí sú povinný zabezpečiť najmä pravidelnú kontrolu klimatizačného systému a kotla v budove, pri významnej obnove budovy aj reguláciu zásobovania teplom. Ďalej budú musieť zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo energetického vybavenia. Povinnosťou vlastníka budovy je aj objednanie energetického certifikátu budovy. Ak vlastníkov bytov alebo bytového domu zastupuje správca či iný zástupca spoločenstva vlastníkov bytov, objednáva tento - na základe súhlasu vlastníkov, energetický certifikát budovy.Vlastníci, resp. správcovia budov budú musieť mať osvedčenie o vykonanej certifikácii budovy odborne spôsobilou osobou. V opačnom prípade im hrozia finančné pokuty. Tento proces podľa JUDr. Kataríny Niňajovej netreba chápať ako len ďalšiu z radu administratívnych povinností. Energetický certifikát pomôže zistiť nielen skutočný stav budovy opisom nedostatkov v technických a energetických charakteristikách budovy, ale obsahuje aj odporúčania a opatrenie, ktoré je treba vykonať, aby budova poskytla vyššiu kultúru bývania zlepšením jej energetickej hospodárnosti.

Viac informácií sa dozviete

v relácii REALITY

vysielanej 23.5.2008 o 20:45 na TA3

 

Späť

Bazény

Možno si poviete, že písať v čase krízy o bazénoch, či iných luxusných veciach nemá zmysel a zaoberať by sme sa mali len serióznymi témami. Nuž nebuďme na seba až takí prísni, lebo cez leto vás určite bude viac zaujímať to, ako svojim deťom vyplníte voľný čas. Určite veľa času s nimi strávite pri bazéne. Tak si radšej roztvorte slnečník a prečítajte si zopár rád, ako si dobre zadovážiť vlastný bazén, ako sa nervovať čítaním o zlom stave tej či onej ekonomiky.Ak bývate v rodinnom dome a ešte k tomu na dedine, skúste si dobre popremýšľať..

Spálňa a posteľ

Orientácia na svetové stranyFarby, svetlo, materiályNezabudnite vetraťPOSTEĽVýber a umiestnenie posteleLôžkoMatracPrikrývkyEstetický aspekt vašej posteleČo tak vodná posteľ?Typy postelíPrach a roztoče Prvoradou úlohou spálne je, aby sme sa v nej cítili dobre. Má nám spolu s posteľou poskytnúť oddych a regeneráciu nášho organizmu po namáhavom dni. V žiadnom prípade by nemala slúžiť ako sklad, či odkladací priestor pre nadbytočné veci a pôsobiť pri tom preplneným dojmom. Socialistická výstavba panelových domov nám však zanechala množstvo bytov s malou..

Rekonštrukcia rodinných domov vs novostavby

Stačí kozmetická úprava?Nechajme si poradiťA tak niečo k novostavbeAko postupovať podľa práva?Budete potrebovať právne overené dokumentyTak kedy sa konečne môžete pustiť do práce?Súčasná bytová situácia sa zdá neúnosná a tak sa mnoho ľudí začína radiť, či si zaobstará starší, dostupnejší dom a postupne mu dá novú tvár, alebo si splní všetky svoje sny, zadĺži sa na dlhé roky a pôjde cestou novostavby. Čo je lepšie? Ako všade, aj tu narazíme na dve strany mince, aj tu záleží na mnohých faktoroch. Každá stavba je jedinečná, naše predstavy a..

Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu

Mgr. Ján Lasák Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu Právna úprava nebytového nájmu Občiansky zákonník zaraďuje nájom a podnájom nebytových priestorov medzi osobitné prípady nájmu (§ 720 Občianskeho zákonníka, ďalej v texte ako „OZ“), jeho vlastná úprava je však obsiahnutá v osobitnom zákone, na ktorý odkazuje ustanovenie § 720 OZ . Ide o zákon č. 116/1990 Zb. Medzi Občianskym zákonníkom a zákonom č. 116/1990 Zb. je vzťah lex specialis k lex generalis, čo znamená, že ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb...

Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti

Sme dvaja súrodenci a po rodičoch sme zdedili na polovicu stavebný pozemok v Bratislave. Moja sestra svoju časť predala, o čom som sa dozvedel až po tom, ako mi to nový vlastník oznámil. Ja som sa chystal na tomto pozemku postaviť dom, ale v tejto situácii neviem, či sa mám do stavby naozaj pustiť. Ako mám ďalej postupovať?  J. N., Bratislava Pre riešenie Vášho problému je rozhodujúce, kto je nadobúdateľom spoluvlastníckeho podielu Vašej sestry na predmetnom pozemku. Ak ním totiž bola blízka osoba Vašej sestry, to znamená v zmysle Občianskeho zákonníka napríklad..

Občianske spolužitie - susedské vzťahy v praxi

Chcela by som sa spýtať na otázku spolunažívania vlastníkov bytov. Bývam na prvom poschodí a podo mnou prenajíma vlastníčka byt, v ktorom sú dvaja fajčiari, tí sa však rozhodli fajčiť v priestoroch WC čím sa rozširuje dymový smrad do môjho bytu/nakoľko dym stúpa hore a nie sú ochotní zapnúť ani ventilátor. Mám napáchnutú kúpeľňu, WC aj chodbu nakoľko sa tento dym ďalej nepohybuje a vetranie týchto priestorov je problematické a možné jedine tým, že otvorím vchodové dvere. Je možné niečo podniknúť v tejto veci napr. cez zákon o ochrane nefajčiarov?..

Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky

Mnoho ľudí vie ako hypotéka funguje, ale pre prípadnú menšinu si zhrnieme základné informácie, ktoré by mohli byť pre každého zaujímavé a obohacujúce. Keď sa rozhodneme zainvestovať a kúpiť si konečne vlastné bývanie.... dom alebo byt, často a teda väčšinou nemáme dostatok financií na to, kúpiť si nehnuteľnosť za vlastné úspory. (Ak teda nesporíme už dvadsať rokov...) V takých chvíľach sa ponúka hypotéka. Tá ale uhrádza iba určité percento hodnoty domácnosti. V dnešných dňoch to je okolo osemdesiatich percent..

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..