Dlhodobý prenájom nehnuteľní

Prenájom bytov
Prenájom nehnuteľností - slovenská legislatíva
Povinnosti a práva
Prenájom rodinných domov
Chaty a rekreačné apartmány
Kancelárske priestory
Develovperstvo a jeho význam
Nákupné centrá a skladové priestory 

Dlhodobý prenájom nehnuteľností je už v dnešnej dobe pomerne bežný pojem pre každého človeka. Prenajímajú sa byty, rodinné domy, chaty a chalupy, ale tiež kancelárie, obchodné a skladové priestory. Bez obmedzenia je možné prenajať každú nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve. Rozdiel je v prenajímaní nehnuteľností vo vlastníctve družstva. Aj tu sa však dá nájsť cesta, záleží len od stanov a podmienok aké si družstvo určí. V prípade nehnuteľností patriacich do majetku obce alebo mesta je potrebné mať súhlas majiteľa, t.j. obce. Najrozvinutejší trh s nehnuteľnosťami je v hlavnom meste a v Košiciach, prenájom nehnuteľností v ostatných menších mestách Slovenska nie je až tak výnosný, aj keď sa rozdiely začínajú pomaly zmenšovať.  Dlhodobý prenájom je nájom nehnuteľnosti dohodnutý na dobu dlhšiu ako jeden mesiac súvislé v kalendárnom roku. Realitné kancelárie rozoznávajú niekoľko typov prenájmov: krátkodobý prenájom, ktorý znamená prenájom nehnuteľnosti na niekoľko dní až týždňov, strednodobý prenájom na dobu jedného až troch mesiacov a nakoniec dlhodobý prenájom nehnuteľnosti, ktorý trvá približne jeden kalendárny rok. Záujmom väčšiny majiteľov, najmä pri bytových priestoroch je predovšetkým dlhodobý prenájom. Nájomná zmluva sa obvykle uzatvára na dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby sa v prípade záujmu predlžuje o ďalší rok.

Prenájom bytov

 


     Skúsenosti pracovníkov realitných kancelárií hovoria, že prenajímanie nehnuteľností na Slovensku je ešte stále pomerne výhodné, v mnohých lokalitách dokonca ponuka prevyšuje dopyt. Aj keď za určité oslabenie je možné považovať dostupnosť hypoték pre širšie vrstvy obyvateľstva, ktoré záujem o nájomné byty do značnej mieri znižujú. Mladé rodiny radšej investujú do splácania vlastnej hypotéky ako do neustáleho splácania cudzieho bytu.
Ceny za prenájom nehnuteľností závisia nielen od lokality v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza ale aj jej typu. Najvyššie ceny sú v centrách miest, najmä v centre Bratislavy, kde má v poslednom čase záujem o prenájom priestorov mnoho zahraničných investorov. Asi najviac skúseností majú ľudia s prenájmom bytov. Najväčší záujem je ešte stále o jednoizbové a dvojizbové byty s menšou rozlohou, ktoré sú zariadené aspoň základným nábytkom a elektrospotrebičmi. Vyhľadávajú ich najmä študenti a mladí ľudia po skončení školy, ktorí ešte nemajú prostriedky na splácanie úveru. Práve táto klientela je aj najmenej obľúbenou skupinou podnájomníkov. Mnohokrát bývajú študenti v byte viacerí a na spoločný nájom sa skladajú. Majú síce menšie nároky na prenajaté nehnuteľnosti no častokrát aj problémy s platením nájomného. Naopak solventní zákazníci, väčšinou zahraniční, nemajú problém platiť v eurách.
 V prípade splnenia určitých kritérií môže byť prenájom bytových priestorov celkom výhodná investícia, ktorá so sebou prináša minimum rizík. Predpokladá sa, že až 10 až 15% súčasných slovenských bytov sa prenajíma. Síce tak vzniká veľká konkurencia v dôsledku ktorej klesajú výnosy z prenájmu, no výhodnosť takejto investície je neodškriepiteľná, najmä kvôli neustálej tendencii zvyšovania trhovej hodnoty nehnuteľností. Od roku 1990 ceny bytov súvislo rastú. Počas posledných troch rokov sa zvýšili o 50 až 70, v niektorých prípadoch aj o sto percent. Výšku nájomného bytových priestorov ovplyvňuje niekoľko faktorov. Rozhoduje štandard bytu, jeho vybavenie nábytkom a elektrospotrebičmi. Zaváži aj to, či je byt po rekonštrukcii alebo v pôvodnom stave. Kvalitu bytu znižuje aj znečistený a hlučný vchod, menej príťažlivá lokalita a dopravná dostupnosť. Podnájomníkov zaujímajú aj náklady na bývanie, poplatky za elektrinu, vodu a plyn.
 Veľmi dobre sa prenajímajú byty v novostavbách, aj napriek tomu, že čoraz častejšie čelia útokom kritikov najmä z radov odborníkov. Tí poukazujú najmä nato, že sa veľmi nelíšia od klasických panelákov. Na pretras sa dostáva najmä dispozičné riešenie týchto bytov. Nízky dopyt po nájomných bytoch je v menších mestách. Výnimku tvoria univerzitné centrá a mestá ako Žilina, Nitra a Trnava do ktorých prišli v posledných rokoch veľkí investori. Alternatívou študentského domova býva častokrát aj prenajatá izba v rodinnom dome alebo byte, pričom o súkromie sa podnájomník delí práve s rodinnou vlastníka. Veľa bytov vlastnia aj slovenské mestské a obecné samosprávy. Tie prenajímajú byty za neporovnateľne nižšie sumy ako jednotlivci.

Prenájom nehnuteľností - slovenská legislatíva

 

     Príjmy z prenájmu sú upravené zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. To znamená, že vlastník nehnuteľnosti je oprávnený v medziach zákona nakladať s nehnuteľnosťou, ktorá zahŕňa okrem iného aj možnosť prenájmu tretím osobám. Zákon upravuje podmienky trvalého aj dočasného prenájmu bytových a nebytových priestorov. To v praxi znamená, že zisky z prenájmu nehnuteľností sa zdaňujú fyzickým aj právnickým osobám. V skutočnosti neexistujú reálne čísla, ktoré monitorujú prípady „čierneho“ prenajímania nehnuteľností, no predpokladá sa, že plateniu daní z prenájmu sa vyhýbajú najmä vlastníci bytov na sídliskách.
Dostačujúcim právnym dôvodom, na základe ktorého môže majiteľ alebo iná oprávnená osoba prenechať nehnuteľnosť do dočasného alebo trvalého nájmu tretej osobe, je teda nájomná zmluva.

Povinnosti a práva

 

     Doba prenájmu nehnuteľnosti je predmetom dohody medzi majiteľom a nájomcom, ktorej písomnou podobou je zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov v súlade s platným zákonom. Okrem základných bodov ako je: predmet a účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, spôsob platenia nájomného, čas na ktorý sa zmluva uzaviera, v prípade ak nejde o zmluvu na dobu neurčitú, stanovuje aj dĺžku výpovednej lehoty.
 Obidve strany zaväzuje dodržiavanie niekoľkých povinností. Prenajímateľ má povinnosť zabezpečiť nájomcovi byt spôsobilý k riadnemu užívaniu. To znamená, že za narušenie tejto povinnosti je možné považovať nefungujúcu dodávku elektrického prúdu, plynu či vody. Nájomník nesmie v byte robiť úpravy bez písomného súhlasu majiteľa. Výnimkou je bežná údržba nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť musí odovzdať v takom stave, v akom ju od prenajímateľa prevzal, pričom sa prihliada na bežné opotrebovanie. Uskutočniť by tak mal najneskôr ku dňu skončenia platnosti nájomnej zmluvy. Druhou alternatívou je odovzdanie ku dňu písomne dohodnutému s majiteľom. Prenajímateľ má právo aby nájomca užíval byt riadne. To znamená tak, aby nepoškodzoval jeho majetok a nerušil ostatných nájomníkov. Môže dokonca po nájomcovi žiadať aby na svoje náklady robil bežnú údržbu nehnuteľnosti a drobné opravy. Povinnosťou nájomník je aj odstrániť závady, ktoré spôsobil alebo aby odstránil stavebné úpravy, ktoré vykonal bez súhlasu majiteľa.
 
 Zvýšiť ľubovoľne nájom môže prenajímateľ iba po vypršaní nájomnej zmluvy. Naopak pokiaľ nájomca neplatí včas alebo dokonca vôbec, prenajímateľ mu môže dať výpoveď zo zákona stanovených dôvodov. Neznamená to však, že je oprávnený nútene alebo nepriamym spôsobom vysťahovať osoby žijúce v bytových alebo nebytových priestoroch. Nespokojnosť však môže vzniknúť aj na strane nájomníka. Nejde pritom iba o prenájom bytových priestorov. Medzi zákone stanovené dôvody pre predčasné vypovedanie zmluvy zo strany nájomcu patrí aj skutočnosť, ak nájomník stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor prenajal. Taktiež ju môže vypovedať ak sa nebytový priestor stal bez jeho zavinenia nespôsobilým na dohovorený účel. Podobné práva aj v prípade ak prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti.

Prenájom rodinných domov

 

     Menší záujem je už o prenájom rodinných domov, resp. víl a rezidencií. Tie s nižším štandardom slúžia ako priváty pre študentov a mladých ľudí. Menšia časť slúži na rekreačné účely. No skutočný význam prenájmu rodinných domov reprezentujú domy s vyššou kvalitou. Poskytujú svojím podnájomníkom vysoký štandard a nachádzajú sa v prestížnych lokalitách. Na Slovensku sú pomerne dobre známe vilové lokality v hlavnom meste. A to najmä na Kolibe, pod Bratislavským hradom či v Záhorskej Bystrici. Vynikajú nielen svojou uhladenosťou ale aj klientelou, ktorá ich obýva. Väčšinou ide o zamestnancov zahraničných firiem a investorov.
Ceny za mesačný nájom sú pri tomto type nehnuteľností o niečo vyššie. Pre svojich majiteľov však znamenajú veľmi rýchlu návratnosť investovaných prostriedkov.

Chaty a rekreačné apartmány

 

     Po vzore zahraničných destinácií si aj na Slovensku hľadajú svoje miesto rekreačné apartmány. V posledných rokoch sa stali doslova trendom pre klientelu strednej triedy. Sú moderne riešené, s kompletným zariadením, vďaka ktorému poskytujú nájomníkom maximálny komfort pri dovolenke. Rozmáhajú sa najmä v slovenských zimných lyžiarskych strediskách a v turistických centrách. Prvé apartmánové domy vyrástli na Donovaloch, v Jasnej pod Chopkom a v Ružomberku neďaleko Hrabova. Je všeobecne známe, že ani prenájom rekreačných nehnuteľností v zahraničí nie je zlá investícia. Najpríťažlivejšie sú prímorské destinácie a zimné lyžiarske strediská. Navyše možnosť sezónneho prenájmu prináša zo sebou výhody. Znižuje výdaje za hypotečné splátky a údržbu nehnuteľnosti, ktorá sa tak stáva ziskovou.
 Apartmánové domy spĺňajú v sebe niekoľko funkcií. Majitelia takýchto nehnuteľností majú možnosť nielen relaxovať a dovolenkovať vo svojom, ale aj zarobiť prostredníctvom prenájmu mnohokrát lukratívnych priestorov pre iných záujemcov. Pričom tí nemusia byť iba zo Slovenska, vlastniť ale aj prenajať si rekreačný apartmán je zaujímavé aj pre zahraničnú klientelu. Ceny takýchto apartmánov sú síce v priemere asi tak vysoké ako byty v centre Bratislavy, no pri efektívnom využívaní najmä v zimných sezónach, sú investície pomerne reálne návratné. Samozrejme aj tu sú ceny rôzne. Závisí od rozlohy apartmánu, jeho vybavenosti, polohy v stredisku ale tiež vzdialenosti od lyžiarskych vlekov a iných atrakcií. Navyše oproti tradičným chatám a chalupám majú niekoľko výhod v podobe doplnkových možností ako sú rôzne reštaurácie, herne, sauny, fitnes centrá, bazény a pod. Zväčša majú vybudované dobré prístupové cesty a sú napojené na miestnu infraštruktúru.
 Podobné trendy začínajú byť aj pri prenájme chát a chalúp. Náklady na ich udržiavanie sa neustále zvyšujú, a tak je ich poskytnutie pre iných rekreantov dobrý spôsob ako si nielen finančne prilepšiť ale predovšetkým získať prostriedky na údržbu. Majitelia častokrát za utŕžené peniaze investujú do ďalšieho zveľaďovania svojho majetku. A tak majú rekreanti k dispozícii okrem základného zariadenia aj atrakcie navyše. Už štandardom je kompletné moderné zariadenie a vybavenie elektrospotrebičmi. V mnohých prípadoch k nim pribudli aj bazény, pieskoviská a detské ihriská priamo pri chatách. Výnimkou nie sú ani bicykle na menšie výlety do blízkeho okolia.
 Takýto spôsob prenajímania rekreačných nehnuteľností je odlišný od tzv. timesharing-u čo po slovensky znamená striedavé používanie nehnuteľností, teda právo používať ubytovanie počas dovolenky na jeden alebo viac týždňov každý rok počas určitého obdobia. Ide teda o tzv. dovolenkové vlastníctvo, ktoré si musíte predplatiť na niekoľko rokov dopredu a za prenájom nehnuteľnosti tak platíte nie práve nízku sumu. Tento systém funguje ako výmena sieť vlastníkov apartmánov. V zahraničí je to pomerne známy a obľúbený spôsob zabezpečenia dovolenky solventnejších rodín. Na Slovensku je však len niekoľko rokov a negatívne meno mu robia najmä niektoré nespoľahlivé firmy.

Kancelárske priestory

 


     Ďalším veľmi atraktívnym objektom na trhu s nehnuteľnosťami sú tzv. poly- a multifunkčné objekty, ktoré poskytujú množstvo kancelárskych priestorov na prenájom. Tie sú lákadlom nielen pre slovenské ale predovšetkým zahraničné firmy, ktoré hľadajú vysokú kvalitu a štandard. Príkladom je aj naše hlavné mesto, v ktorej za posledné roky vyrástlo niekoľko takýchto projektov. Menšie pokusy realizovať podobné zámery sú viditeľné v takmer každom slovenskom meste. Práve prostredníctvom týchto objektov je možné aj dávno zabudnuté lokality miest pretvoriť na centrá záujmu investorov. Každoročne pribudne v Bratislave až 60 tisíc m2 nových kancelárskych priestorov vyššieho štandardu. Spĺňajú kritéria náročných nájomníkov, ako dostatok parkovacích miest, efektívnosť priestorov a pohodlie a tak sa niet čo čudovať, že väčšina z nich má nadpriemerný stupeň obsadenosti. Najviac klientov je práve z radov zahraničných firiem. Veľká konkurencia má za následok aj neustále znižovanie cien. Len pre zaujímavosť, najvyššie ceny za prenájom kancelárii vo svete sú v mestách Londýn, Tokio a Bombaj.

Develovperstvo a jeho význam

 

     Podstatnú úlohu v tomto trende zohrávajú developerské spoločnosti, ktoré majú priam v náplni práci pretvoriť neatraktívne lokality na nové centrá záujmu domácich i zahraničných firiem a investorov. Developerstvo sa na Slovensku prudko rozvíja. Úlohou takejto spoločnosti je predaj hotového projektu investorovi, zabezpečenie kupcov a nájomcov na kúpu a prenájom nehnuteľností. Prostredníctvom svojich architektov sa snaží ponúknuť záujemcom o bývanie takú nehnuteľnosť, ktorá čo najvernejšie kopíruje predstavy a požiadavky zákazníka. Aj v tejto oblasti narastajúca konkurencia má za následok neustále zvyšovanie požiadaviek na komfortné a pohodlné podmienky bývania.
 Výber profesionálnej spoločnosti pri kúpe alebo prenájme nehnuteľnosti je dobrou voľbou. Jedna možnosť je predaj či prenájom realizovať na vlastnú päsť, druhá možnosť sa spoliehať na rady a skúsenosti odborníkov – realitných maklérov, tzv. odborníkov na realitný trh. Ti vám zaručene poradia ako prenajať, či predať s najvyšším možným ziskom. Pri výbere developerskej spoločnosti je dobré riadiť sa obozretnosťou a prihliadať nielen na jej portfólio, ale aj dobré meno a skúsenosti s predajom a prenájmom nehnuteľností na slovenskom a zahraničnom trhu. Čo to o spoločnosti napovedá aj účasť v Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska, podľa jej samotných slov rešpektovaním etických princípov sa členovia asociácie zaväzujú obchodovať poctivo a profesionálne.
Kvalitná developerská spoločnosť poskytuje svojim klientom tri základné oblasti služieb. Rezidenčný development, čo znamená vyhľadávanie a nákup pozemkov, vývoj nových projektov bytovej výstavby. Sprostredkovateľská činnosť, teda realitný servis, ktorý vám poskytne komplexné služby pri predaji a prenájme nehnuteľnosti. Výhodou spoločností je klientské centrum, čo znamená komplexný servis pre zákazníka napríklad v podobe úpravy bytu podľa jeho požiadaviek.

Nákupné centrá a skladové priestory

 

     Po ošiali nákupných centier v našom hlavnom meste sa tento pomerne výhodný spôsob prenájmu nehnuteľností dostáva aj do odľahlejších kútov Slovenska. Viaceré slovenské mestá ako Nitra, Trnava, Banská Bystrica či Poprad majú svoje vlastné nákupné centrá, ktoré predstavujú desiatky m2 voľných plôch pre obchody, kaviarne, reštaurácie či kiná a fitnes centrá. Pričom ich investormi bývajú zväčša silné zahraničné spoločnosti.
 V kurze sú momentálne na Slovensku aj industriálne a logistické nehnuteľnosti. Môže zato, najmä výhodná geografická poloha Slovenska a zahraniční investori, ktorých to láka na Slovensko čím ďalej viac. Príkladom sú priemyselné parky v Trnave a Žiline, ktoré okrem výrobných priestorov počítajú aj so skladmi a logistickými centrami. Tie sa nachádzajú práve v oblasti priemyselných parkov a automobilových fabrík. Mnohé z nich sú dokonca postavené na mieru.

Viac informácií sa dozviete
v relácii REALITY
vysielanej 27.7.2007 o 20:45 na TA3

 

Späť

4 rady ako si vytapetovať interiér 4 rady ako si vytapetovať interiér

Chceli by ste oživiť interiér a zmodernizovať ho? Premýšľate nad tapetovaním? Tapety na stenu sú fantastický pomocník pre upgrade celého interiéru. Pripravili sme si pre vás užitočné rady, ktoré pri tapetovaní oceníte a triky, ktoré vám uľahčia prácu. Vyskúšajte tapetovanie podľa nasledujúceho praktického návodu a sami uvidíte ako obyčajná tapeta na stenu dokáže pretvoriť celý priestor na neobyčajný interiér. Atraktívny interiér podľa najnovších trendov Kúpili ste novú nehnuteľnosť a radi by ste novému interiéru vdýchli pôvab a osobité..

Rekreačné bývanie Rekreačné bývanie

Blíži sa leto a s ním aj čas našich dovoleniek; na rozhraní mája a júna začínajú riešiť otázku oddychu aj tí, ktorí si na to počas jari nenašli dostatok času. Možnosťou je klasická dovolenka, kde sa o všetko postará cestovná kancelária; ak však roky chodíte na to isté obľúbené miesto, bolo by neekonomické platiť v zime i v lete za ubytovanie v hoteli. Pre takýchto dovolenkárov je lepšou alternatívou investovať do apartmánu, chalupy či chaty. Poďme si teda povedať viac o týchto možnostiach, ktoré nám organizáciu dovoleniek podstatne uľahčia. Chalupa Tento spôsob..

Zatepľovanie bytov a domov

Úsporné zatepľovanieVykurovanieFinancovaniePožiadavkou všetkých vlastníkov a obyvateľov bytov je mať čo najspoľahlivejšiu správu domu, tak aby bola účelná a šetrila spoločné peniaze. Najefektívnejším spôsobom správy bytového domu je v dnešnej dobe považované spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB). Druhou alternatívou správy domu je pre vlastníkov bytov možnosť vybrať si z ponúk firiem, ktoré sa zaoberajú správou nehnuteľností. Spoločenstvo je právnická osoba založená podľa zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,..

Rodinný spor o dedičstvo - kto dedí a kto nie

Rád by som sa spýtal na možnosť riešenia ohľadne spôsobu vysporiadania nehnuteľného majetku po mojom staršom bratovi, ktorý pred nedávnom zomrel. Jedná sa o rodinný dom s pozemkom. Malý podiel pozemku nadobudol môj starší brat dedením od našej tety ešte predtým, ako sa oženil. Manželstvo bolo bezdetné a v úradných listinách je brat vedený ako jediný majiteľ. Vysporiadanie medzi mnou a mojou sestrou je možné len predajom nehnuteľnosti, na čom sme sa aj dohodli. V prípade, ak by túto nehnuteľnosť dedila aj vdovy po bratovi, predaj nehnuteľnosti by sa skomplikoval..

Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho práva

Vlastnícke právo je právom absolútnym, pôsobí erga omnes (voči všetkým) a je nepremlčateľné. Právna úprava vlastníckeho práva je upravená nielen ústavou ale najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom. Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Rovnaké práva a povinnosti majú všetky subjekty vlastníckeho práva, a to tak fyzické osoby, ako právnické osoby, ako aj štát, ak je účastníkom občianskoprávnych vzťahov. Rovnaké postavenie vlastníkov vyplýva..

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 Som jedným z dvoch spoluvlastníkov záhrady v Senci. Keďže v poslednom čase medzi nami vznikajú čoraz častejšie problémy ohľadom jej užívania, chcel by som sa jej zbaviť. Svoju polovicu som už viackrát ponúkol druhému spoluvlastníkovi, ale na moju ponuku nereagoval a už dlhší čas na ňu neviem nájsť kupujúceho. So spoluvlastníkom sa vzhľadom na naše zlé osobné vzťahy nedá vôbec komunikovať. Ako mám ďalej postupovať? Jozef Bednár, Bratislava Vážený pán Bednár, spôsob vyriešenia Vášho problému je určený ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak..

Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.