Maloletí a darovanie nehnuteľnosti

Viacerí z vás, milí čitatelia, ste sa na nás obrátili s otázkou, či je možné darovať svojim deťom, vnukom, vnučkám nehnuteľnosť. Či je vôbec možné, aby dieťa - teda nedospelá osoba mohla vlastniť napríklad pozemok, dom. Vo všeobecnosti vládne domnienka, že nie. Avšak, opak je pravdou. O tejto skutočnosti ako aj o postupe, ako darovať v súlade so zákonom dieťaťu nehnuteľnosť, pojednáva nasledovný článok.

Dieťa zastupujú rodičia

Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, podmienkou však je narodenie živého dieťaťa. Spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony vzniká v plnom rozsahu až plnoletosťou. Do dovŕšenia veku dospelosti je dieťa spôsobilé len na tie právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jeho veku. Dieťa napríklad môže uzavrieť kúpnu zmluvu (kúpiť si cukríky v obchode), no nemôže zase scudziť nehnuteľnosť.

Za fyzickú osobu, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony podľa Občianskeho zákonníka koná zákonný zástupca. Zákonné zastúpenie dieťaťa ďalej špecifikuje zákon o rodine (zákon č. 36/2005 Z. z.). Medzi základné rodičovské práva a povinnosti patrí aj zastupovanie maloletého dieťaťa. Kým dieťa nie je spôsobilé samostatne konať, rodičia dieťa zastupujú a spravujú jeho majetok ako jeho zákonní zástupcovia. Zastupovanie a správa majetku by mali byť v súlade so záujmami dieťaťa. Žiaden z rodičov tak nie je oprávnený zastupovať maloleté dieťa pri takých právnych úkonoch, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom.

Darovanie dieťaťu - i mimo manželstva

Osobitným, ale nie výnimočným javom sú mimomanželské vzťahy, v rámci ktorých je dieťa vychovávané. Ak by došlo k rozchodu rodičov, ktorí nie sú manželmi a jeden z nich by chcel darovať spoločnému dieťaťu nehnuteľnosť, k danému úkonu sa vyžaduje súhlasný prejav druhého z rodičov. Postup je taký, že obaja rodičia sa dohodnú na podstatných náležitostiach darovacej zmluvy, v rámci ktorej by nemala chýbať klauzula o tom, kto z rodičov zastupuje dieťa v súvislosti s darovaním, že obaja rodičia súhlasia s daným úkonom a že tento je plne v záujme maloletého dieťaťa. V mene obdarovaného maloletého dieťaťa podpisuje darovaciu zmluvu ten z rodičov, ktorý nie je darcom. Odporučil by som, aby podpisy oboch rodičov boli na darovacej zmluve úradne overené.

Podľa § 176 Občianskeho súdneho poriadku, právny úkon urobený v mene maloletého dieťaťa podlieha schváleniu súdu v rámci tzv. starostlivosti súdu o maloletých. Darovanie tak závisí od privolenia súdu, pričom o veci súd rozhoduje r ozsudkom. Súd vo veciach starostlivosti súdu o maloletých spravidla rozhoduje bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania.

Návrh na schválenie úkonu (darovacej zmluvy) sa podáva na súde, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko. Za podanie návrhu sa neplatí súdny poplatok, náklady sa tak môžu týkať právnej pomoci za vypracovanie zmluvy a ďalej notárskej odmeny za overenie podpisov na zmluve. Výnimka z miestnej príslušnosti súdu prichádza do úvahy vtedy, ak nie je príslušný súd známy alebo ak nemôže včas zakročiť. V tom prípade zakročí súd, v obvode ktorého sa maloletý zdržuje. Ak by sa zmenili okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť súdu, príslušný súd môže preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak je to v záujme maloletého.

Darovanie a hypotéka

Pokiaľ by sa rodičia maloletého rozhodli, že svojmu dieťaťu darujú nehnuteľnosť, ktorú nadobudli/nadobudol jeden z nich prostredníctvom hypotekárneho úveru, je nevyhnutné pred oslovením súdu kontaktovať príslušnú finančnú inštitúciu (záložného veriteľa). Každá takáto inštitúcia má svoje vlastné obchodné podmienky, v rámci ktorých môže subsumovať prípadné scudzenie nehnuteľnosti (napr. jej darovanie) pod svoj súhlas. V prípade udelenia súhlasu možno predložiť darovaciu zmluvu spolu so súhlasom záložného veriteľa súdu na schválenie. Ak súd darovanie schváli, maloleté dieťa sa stáva záložným dlžníkom vo vzťahu k záložnému veriteľovi, avšak hypotekárne splátky naďalej uhrádza zástupca dieťaťa - darca - čo je napokon logické vzhľadom na nedostatočný vek obdarovaného. Nakoľko by bola darovaná nehnuteľnosť zaťažená napr. záložným právom, môže sa stať, že súd vo svojej praxi úkon darovania v prospech maloletého dieťaťa nemusí schváliť. V prípade, ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie ohľadne darovania alebo otázok zmluvných náležitostí, radi vám pomôžeme. Je výhodnejšie, aby zmluvu vypracoval právnik než použiť všeobecný vzor, ktorý nemusí odrážať okolnosti prípadu. Občan môže tak v každom smere ušetriť si zbytočné straty - finančné i stratu času.

Svoje otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

 


 

Späť

Výtvarné umenie ako okrasa nehnuteľnosti

Pri sťahovaní sa do nového domova si ľudia dávajú záležať na mnohých detailoch. Záleží im na tom, aby sa ich byt alebo dom stal útočiskom. Miestom, ktoré budú milovať a starať sa oň. Jedným z najväčších pomocníkov pri vytváraní žiadanej atmosféry nehnuteľnosti je výtvarné umenie. Dokáže zázraky.Aké druhy výtvarného umenia sú vhodné do Vášho interiéru?Hoci poznáme mnoho odvetví výtvarného umenia, nie každé je vhodné umiestniť do Vášho obytného priestoru. Viete si predstaviť blokovať stred Vašej obývačky veľkou plastickou..

Klamlivá reklama o novostavbách?

Nie je to tak dávno čo médiami prešla správa, ako niektoré reklamy zavádzajú pri prezentácii bytových novostavieb v Bratislave. Bilbordy s vizualizáciami novostavieb ich prezentujú ako to najkrajšie miesto na zemi, kde by potencionálny zákazník mal určite investovať svoje peniaze, pričom reálny stav novostavby je celkom iný. Nuž bežný človek by si povedal, že na verejnosť znova len prenikli fakty, ako zákazník ťahá znova za kratší koniec a ako ho chce predajca len oblafnúť. Ide však pri prezentácii vizualizácií o skutočné zavádzanie?Čo novostavba, to najkrajšie..

Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Drevené domy

O Slovensku sa dá tvrdiť že je to krajina, kde medzi ľudmi prevláda obľuba v stavaní rodinných domov z „kameňa“. Či už ide o kvádre či tehly, akoby snáď ani iný materiál neexistoval. Častokrát si ani neuvedomujeme že tieto materiály patria k tým drahším. Nuž k drevu ako stavebnému materiálu sa prikloní málokto a pritom ide o dobrú ekologickú ale aj lacnejšiu alternatívu ako si postaviť svoj rodinný dom.   Tradícia stavania rodinných domov z vysoko trvácnych materiálov ako sú kameň či tehla,..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Spôsobilosť na právne úkony kontra ich platnosť

Náš otec má 72 rokov. Má značné problémy s chápaním, jeho mentálny zdravotný stav sa v poslednom období rapídne zhoršil. Ja s otcom bývam v byte, ktorý patrí otcovi a súčasne sa o otca dlhé roky starám. Pred niekoľkými mesiacmi začal ku nám chodievať môj mladší brat, ktorý sa pred niekoľkými rokmi odmietol starať o otca a ktorý sa dlhé roky o rodinu ako takú ani nezaujímal. Teraz začal pobádať a manipulovať otca k tomu, aby byt previedol na neho, že sa o neho na oplátku postará. Cítim sa byť ukrivdený, bojím sa o strechu nad hlavou. Prosím vás o..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)