Maloletí a darovanie nehnuteľnosti

Viacerí z vás, milí čitatelia, ste sa na nás obrátili s otázkou, či je možné darovať svojim deťom, vnukom, vnučkám nehnuteľnosť. Či je vôbec možné, aby dieťa - teda nedospelá osoba mohla vlastniť napríklad pozemok, dom. Vo všeobecnosti vládne domnienka, že nie. Avšak, opak je pravdou. O tejto skutočnosti ako aj o postupe, ako darovať v súlade so zákonom dieťaťu nehnuteľnosť, pojednáva nasledovný článok.

Dieťa zastupujú rodičia

Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, podmienkou však je narodenie živého dieťaťa. Spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony vzniká v plnom rozsahu až plnoletosťou. Do dovŕšenia veku dospelosti je dieťa spôsobilé len na tie právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jeho veku. Dieťa napríklad môže uzavrieť kúpnu zmluvu (kúpiť si cukríky v obchode), no nemôže zase scudziť nehnuteľnosť.

Za fyzickú osobu, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony podľa Občianskeho zákonníka koná zákonný zástupca. Zákonné zastúpenie dieťaťa ďalej špecifikuje zákon o rodine (zákon č. 36/2005 Z. z.). Medzi základné rodičovské práva a povinnosti patrí aj zastupovanie maloletého dieťaťa. Kým dieťa nie je spôsobilé samostatne konať, rodičia dieťa zastupujú a spravujú jeho majetok ako jeho zákonní zástupcovia. Zastupovanie a správa majetku by mali byť v súlade so záujmami dieťaťa. Žiaden z rodičov tak nie je oprávnený zastupovať maloleté dieťa pri takých právnych úkonoch, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom.

Darovanie dieťaťu - i mimo manželstva

Osobitným, ale nie výnimočným javom sú mimomanželské vzťahy, v rámci ktorých je dieťa vychovávané. Ak by došlo k rozchodu rodičov, ktorí nie sú manželmi a jeden z nich by chcel darovať spoločnému dieťaťu nehnuteľnosť, k danému úkonu sa vyžaduje súhlasný prejav druhého z rodičov. Postup je taký, že obaja rodičia sa dohodnú na podstatných náležitostiach darovacej zmluvy, v rámci ktorej by nemala chýbať klauzula o tom, kto z rodičov zastupuje dieťa v súvislosti s darovaním, že obaja rodičia súhlasia s daným úkonom a že tento je plne v záujme maloletého dieťaťa. V mene obdarovaného maloletého dieťaťa podpisuje darovaciu zmluvu ten z rodičov, ktorý nie je darcom. Odporučil by som, aby podpisy oboch rodičov boli na darovacej zmluve úradne overené.

Podľa § 176 Občianskeho súdneho poriadku, právny úkon urobený v mene maloletého dieťaťa podlieha schváleniu súdu v rámci tzv. starostlivosti súdu o maloletých. Darovanie tak závisí od privolenia súdu, pričom o veci súd rozhoduje r ozsudkom. Súd vo veciach starostlivosti súdu o maloletých spravidla rozhoduje bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania.

Návrh na schválenie úkonu (darovacej zmluvy) sa podáva na súde, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko. Za podanie návrhu sa neplatí súdny poplatok, náklady sa tak môžu týkať právnej pomoci za vypracovanie zmluvy a ďalej notárskej odmeny za overenie podpisov na zmluve. Výnimka z miestnej príslušnosti súdu prichádza do úvahy vtedy, ak nie je príslušný súd známy alebo ak nemôže včas zakročiť. V tom prípade zakročí súd, v obvode ktorého sa maloletý zdržuje. Ak by sa zmenili okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť súdu, príslušný súd môže preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak je to v záujme maloletého.

Darovanie a hypotéka

Pokiaľ by sa rodičia maloletého rozhodli, že svojmu dieťaťu darujú nehnuteľnosť, ktorú nadobudli/nadobudol jeden z nich prostredníctvom hypotekárneho úveru, je nevyhnutné pred oslovením súdu kontaktovať príslušnú finančnú inštitúciu (záložného veriteľa). Každá takáto inštitúcia má svoje vlastné obchodné podmienky, v rámci ktorých môže subsumovať prípadné scudzenie nehnuteľnosti (napr. jej darovanie) pod svoj súhlas. V prípade udelenia súhlasu možno predložiť darovaciu zmluvu spolu so súhlasom záložného veriteľa súdu na schválenie. Ak súd darovanie schváli, maloleté dieťa sa stáva záložným dlžníkom vo vzťahu k záložnému veriteľovi, avšak hypotekárne splátky naďalej uhrádza zástupca dieťaťa - darca - čo je napokon logické vzhľadom na nedostatočný vek obdarovaného. Nakoľko by bola darovaná nehnuteľnosť zaťažená napr. záložným právom, môže sa stať, že súd vo svojej praxi úkon darovania v prospech maloletého dieťaťa nemusí schváliť. V prípade, ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie ohľadne darovania alebo otázok zmluvných náležitostí, radi vám pomôžeme. Je výhodnejšie, aby zmluvu vypracoval právnik než použiť všeobecný vzor, ktorý nemusí odrážať okolnosti prípadu. Občan môže tak v každom smere ušetriť si zbytočné straty - finančné i stratu času.

Svoje otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

 


 

Späť

Geodézia a jej úloha. Reálny dopad chýb pri vymeriavaní pozemkov v podobe susedských sporov.

Hranice pozemku sú pre každého vlastníka kúska zeme citlivou témou. Málokto sa v živote nestretol, či už priamo alebo nepriamo, s nejakým susedským sporom, ktorý sa niesol v tomto duchu. Tí, ktorých sa to netýka, majú svoje hranice vysporiadané rovnako ako ich susedia; ostatní už zrejme vopred vedia, o čom budeme hovoriť. V prípade takýchto sporov má kľúčovú úlohu geodézia a jej úloha pri vytyčovaní hraníc pozemkov. Poďme sa teda pozrieť bližšie na uvedené problémy. Na to, aby sme sporom v tejto oblasti mohli porozumieť, potrebujeme dôkladne poznať..

Ako zariadiť malú obývačku? Ako zariadiť malú obývačku?

Obývačka patrí k miestnostiam, ktoré sú využívané najviac, a na ich zariadení si dávame záležať. Lenže ak máte malú obývačku, musíte viac premýšľať o rozmeroch aj umiestnení nábytku. Čo by vám ani v malej obývačke určite nemalo chýbať? Pohovka je základ Pohovky alebo sedačky sú základom každej obývačky. V malom priestore ale treba využiť každý centimeter. Starostlivo tak vyberajte miesto, kam pohovku umiestnite. Najlepšie spravíte, ak jej nájdete miesto pri stene, prípadne aj pod oknami. Steny s oknami sa zariaďujú horšie, pretože si..

Kúpa nehnuteľnosti. Aké kroky tento úkon zahŕňa a dokumenty, bez ktorých sa nezaobídeme Kúpa nehnuteľnosti. Aké kroky tento úkon zahŕňa a dokumenty, bez ktorých sa nezaobídeme

Pri otázke kúpy domu alebo bytu sa aspoň raz v živote ocitne každý človek; niekto po skončení štúdia, niekto pri zakladaní rodiny a iný zas v okamihu, keď si našetrí na takú nehnuteľnosť, akú chce mať. Pri tomto kroku je samozrejme nutné zvážiť niekoľko vecí: výšku sumy, ktorou chceme nové bývanie financovať, ostatné faktory, ktoré z pohľadu spotrebiteľa o vhodnosti daného domu či bytu rozhodujú (poloha, občianska vybavenosť a podobne), a v neposlednom rade otázku, či tento krok zveríme realitke, alebo..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Uznesenia vlastníkov bytov na schôdzi a ukladanie povinností

Správu nášho bytového domu vykonávala pôvodne firma XY Bratislava, pričom od januára 2009 došlo ku zmene správcu. K zmene došlo podľa mňa nezákonne, nakoľko nie všetci sme sa ustanovili na schôdzu a hlasovali za nového správcu, a tiež došlo k neúmernému nárastu poplatkov za jednotlivé poskytované služby - rozdiel činí až 1.500 Sk za mesiac. Rovnako namietam, že ja ako staršia osoba, budem mať 86 rokov, by som mala byť povinná prispieť spolu s ostatnými vlastníkmi bytov v našom dome sumou 13.000 Sk ako tzv. jednorazový príspevok na sadové úpravy a..

Exekučný predaj nehnuteľnosti v dražbe I.

S priateľom sme sa rozhodli kúpiť rodinný dom s tým, že polovica bude napísaná na neho a druhá polovica na mňa. Moja otázka znie, v prípade, že by priateľ ako živnostník skrachoval, môžem prísť v exekútorskej dražbe o svoju časť domu ? Ako to právne ošetriť a ako prebieha taký exekučný predaj? Ďakujem za odpoveď. Oľga M., Kremnica Partneri nie sú manželmi Je dôležité uvedomiť si, že partnerstvo resp. partnerské spolužitie nemá oporu v zákonných ustanoveniach zákona o rodine - nie je rovnocenné manželskému zväzku. Môžete síce viesť spoločnú..

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..

Financovanie prác na bytovke domu

Keď sa obnova financuje prostredníctvom bankyNajlacnejšie požičiava štátMožnosti financovania obnovy bytových domovŠtátny fond rozvoja bývaniaŠtátna dotáciaAko dostať dotáciu ministerstvaStavebné sporiteľneKomerčné bankyPodmienky, za akých banky požičiavajú na obnovu bytovČo je pri poskytovaní úveru bankou dôležitéÚvery na obnovu bytového domu poskytujú komerčné banky aj stavebné sporiteľne, najvýhodnejšie však na tento účel požičiava štát.Keď sa obnova financuje prostredníctvom banky Na obnovu bytového domu si možno požičať aj od..

Nehnutelnosti ...


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.