Náhrada škody spôsobenej stavebnou činnosťou

Na našej bytovke nadstavuje stavebná firma (s.r.o.), s ktorou vlastníci bytov uzavreli zmluvu o výstavbe, podkrovné byty. V podkrovnej časti sa nachádza 5 bytov doterajších vlastníkov vrátane môjho a jeden byt, ktorý ak dobre viem, patrí mestu. Stavebník sa v zmluve zaviazal uzatvoriť pred začatím stavebných prác zmluvu o poistení stavby. Poistenie sa má vzťahovať na vznik škôd pri výstavbe. Po odstránení strechy došlo začiatkom septembra k rozsiahlemu zatečeniu dažďovej vody do bytov, okrem toho popraskali aj steny. Stavebník tvrdí, že sme mu neposkytli súčinnosť počas dažďov tým, že nemohol vstúpiť do bytov na poslednom poschodí a preto vznikla škoda. Traja susedia boli v danom čase na dovolenke, čím podľa vyjadrenia stavebníka malo dôjsť k nedodržaniu zmluvných podmienok. Preto vraj zodpovedáme za vznik škody my, nie on. Na našom majetku vznikla škoda. Sú vyjadrenia stavebníka opodstatnené, je jeho konanie v súlade so zákonom? Ako máme postupovať?

Bystrík P., Trenčín

Zodpovednosť za škodu
Zápisnica o vzniku škody a náhrada škody

Podľa zmluvy o výstavbe bytov, ktorú ste mi zaslali spolu s vašou otázkou, stavebník má oprávnenie vstupovať na požiadanie a za účelom vykonania nevyhnutných zásahov súvisiacich s výstavbou nových bytov do jednotlivých bytov nachádzajúcich sa v danom objekte. Tomuto právu stavebníka zodpovedá povinnosť všetkých vlastníkov bytov byty sprístupniť a poskytnúť stavebníkovi všetku nevyhnutnú súčinnosť. Čo znamená neposkytnutie súčinnosti nie je možné definovať, pretože by sa pri tom muselo vychádzať z konkrétnych okolností situácie. V danom prípade však obdobné tvrdenie stavebníka o vašej údajnej zodpovednosti za škodu neobstojí, pretože z predmetnej zmluvy vyplýva povinnosť stavebníka zabezpečiť stavbu pre prípad neočakávaných poveternostných vplyvov, zmien počasia. Napriek tomu, že v zmluve je posledný záväzok upravený tak, že stavebník má povinnosť zabezpečiť stavbu proti poveternostným vplyvom len v prípade technickej prestávky, tento záväzok sa vzťahuje ne celé trvanie výstavby bytov, teda nielen počas technickej prestávky.

Zodpovednosť za škodu

 

Uvedené vyplýva aj z ďalšieho ustanovenia zmluvy, a to, že stavebník je povinný postupovať pri stavebných prácach tak, aby predchádzal vzniku škôd. V tejto súvislosti vychádzajme z § 415 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Škoda bola spôsobená právnickou osobou (stavebník), keďže bola spôsobená pri jej činnosti tými, ktorých na túto činnosť použila. Bez ohľadu na to, či škoda bola spôsobená priamo zamestnancami stavebníka, prípadne zamestnancami tretieho subjektu (napr. inej firmy vykonávajúcej práce pre stavebníka), tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú. Ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým však dotknutá. Stavebná činnosť má prevádzkovú povahu a podľa § 420a Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému prevádzkovou činnosťou. Škoda je spôsobená prevádzkovou činnosťou, ak je spôsobená činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu, alebo vecou použitou pri činnosti, fyzikálnymi, chemickými, prípadne biologickými vplyvmi prevádzky na okolie, oprávneným vykonávaním alebo zabezpečením prác, ktorými sa spôsobí inému škoda na nehnuteľnosti alebo sa mu podstatne sťaží alebo znemožní užívanie nehnuteľnosti.

Zápisnica o vzniku škody a náhrada škody

 

V prípade vzniku škody je nevyhnutné vyhotoviť zápisnicu o vzniku škody a príslušnú fotodokumentáciu. Predpokladám, že fotodokumentácia bola vyhotovená aj pred začatím stavebných prác a preto prípadné preukázanie zmeny stavu bytov v dôsledku škodovej udalosti by malo byť uskutočnené bez ťažkostí. Pokiaľ bol ustanovený výbor zástupcov vlastníkov bytov dozorujúci výstavbu bytov, výbor spolu so stavebníkom spíše zápisnicu o vzniku škody a súčasne vyhotoví aj fotodokumentáciu, ktorá bude tvoriť prílohu zápisnice.
Stavebníkovi vznikla v dôsledku spôsobenia škody povinnosť túto nahradiť. Vzhľadom na vami uvádzaný stav je stavebník povinný odstrániť škodu v plnom rozsahu a na vlastné náklady. Či stavebník škodu nahradí poskytnutím peňažnej kompenzácie alebo uvedením bytu do pôvodného stavu (stierkovanie, vymaľovanie a pod.), je už vecou vašej vzájomnej dohody. Podotýkam však, že stavebník je poistený pre prípad vzniku škody pri výstavbe bytov. Zatečenie dažďovej vody do bytov vlastníkov predstavuje poistnú udalosť a tak by vzniknutá škoda mala byť uhradená na základe poistného vzťahu.

 

Späť

Merače tepla v našich domácnostiach

Hovorí sa, že kto šetrí má za tri. Toto pravidlo platí dvojnásobne pri spotrebe tepla v našich bytoch či rodinných domoch. Pri dnešných cenách dodávaného tepla má čo najvhodnejšie riešenie ako ušetriť na dodávanom teple snáď cenu zlata. Veď položka za dodané teplo býva často v mnohých rodinných rozpočtoch najväčšou položkou súvisiacou s užívaním bytu. Práve tomuto pálčivému problému pri šetrení sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na „zúbky“. Oproti západnej Európe máme v oblasti šetrenia na dodanom teple do domácností čo doháňať...

Ako využiť úložný priestor

Výber nábytku Ak sa rozhodnete pre jednu alebo druhú možnosť, musíte toto rozhodnutie brať ako stav na niekoľko rokov. Do úvahy by ste mali brať aj fakt, či svoje úložné priestory riešite v byte, v ktorom chcete stráviť zvyšok svojho života, alebo ho beriete ako „prestupnú stanicu“ pokiaľ sa vám nerozrastie rodina. Ak by ste totiž uvažovali, že v budúcnosti chcete svoj štartovací byt predať, tak by vám mohli skôr vyhovovať sektorové skrine, ktorých sa možete kedykoľvek zbaviť a pri sťahovaní do nového bytu vám nebude ľúto vyhodených peňazí..

Rekonštrukcia kúpeľne

Častým problémom pri rekonštrukcii kúpeľne býva na samotnom začiatku odstraňovanie umakartu. Ak sa pri rekonštrukcii kúpeľne rozhodnete pre jeho likvidáciu, musíte sa najprv rozhodnúť o tom, či nová tvár kúpeľne bude kopírovať jej predošlý charakter, alebo sa pustíte do úplne novej vizáže vašej kúpeľne. Ak si vyberiete prvú možnosť, tak odstránením umakartových stien získate väčšiu výšku v miestnosti. Samotné odstránenie umakartových stien trvá len niekoľko hodín, takže z hľadiska úspory času by to nemal byť problém. Prvé komplikácie pri..

Smernica č. 2008/122/ES a náležitosti timesharingovej zmluvy

Minulým článkom sme započali miniseriál týkajúci sa otázok tzv. timesharingových vzťahov, teda vzťahov založených timesharingovými zmluvami. Ako už bolo povedané, timesharing je inštitút alebo obchodný produkt spojený s dovolenkovými pobytmi v hotelových a iných ubytovacích zariadeniach, ktoré si občan prenajíma na určité vymedzené časové obdobie počas kalendárneho roka, a to na obdobie niekoľkých rokov. Jedná sa o osobitný druh nájmu v kombinácii s kúpou. Smernica č. 2008/122/ES Smernica č. 2008/122/ES o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu k niektorým..

Sporné nároky a určenie vlastníckeho práva

Môj otec mi v roku 2003 daroval pozemok, ktorý naša rodina užívala a obhospodarovala od dvadsiatych rokov minulého storočia. Malá časť priliehajúca k môjmu pozemku pôvodne pripadajúca k bývalej vodnej hrádzi bola prebudovaná na verejnú komunikáciu a časť bola prevedená do vlastníctva jednej obchodnej spoločnosti. Dozvedel som sa to pred jeden a pol rokom a myslím si, že pozemok bol prevedený do vlastníctva od štátnej inštitúcie, ktorá nebola skutočným vlastníkom. Nový „vlastník“ si vzal na spornú časť pozemku hypotéku. V tejto časti sa nachádza..

Spoluvlastnícky podiel ako predmet záložného práva a postihnutie spoluvlastníckeho podielu exekúciou

Podľa vami uvedených skutočností má dotknutý spoluvlastník viacero podlžností, a to počnúc od dlhu voči hypotekárnej banke až po vami bližšie nešpecifikovaný počet veriteľov, ktorí si svoje pohľadávky voči spoluvlastníkovi uplatnili v exekučnom konaní. Pokiaľ ide o záložné právo hypotekárnej banky na jemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel, záložné právo tu vzniklo priamo zo zmluvy o hypotekárnom úvere. Súčasťou takej zmluvy je samozrejme klauzula o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť preukázateľne patriacu osobe, ktorej sa hypotekárny..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Hypotekárne úvery = pomocná ruka?

 Čo by ste mali vedieť o hypotekárnych úverochCieľová skupina pre bankyPostup pri vybavovaní hypotekárneho úveruTakže ako to prebieha?Podmienky, za akých môžete požiadať o hypoúverS akými poplatkami musíte počítať?Aká môže byť úroková sadzba? Môže ju klient nejakým spôsobom ovplyvniť?Spôsoby ručenia pri výstavbe nového domu   Hypotekárny úver znamená pôžičku na prefinancovanie kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti, je to úver, ktorý je zaručený nehnuteľnosťou. V súčasnosti ho na Slovensku poskytuje osem bankových subjektov. Každá..

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..