Neplatnosť závetu a účastníci konania o dedičstve

Takmer jeden rok som býval so svojou manželkou a dieťaťom v dome u môjho kamaráta, ktorý bol vlastníkom domu z ½. Kamarát, inak rozvedený a aspoň pokiaľ viem i bezdetný, pred dvoma mesiacmi žiaľ zomrel. Po jeho smrti som sa dozvedel, že po sebe zanechal závet, podľa ktorého mi odkázal svoj podiel na dome. Kontaktoval som jeho vzdialenú rodinu, ktorá však odmietla prispieť na pohreb, ten som teda uhradil ja. Pohreb platiť nie, ale zato sa ozvala nejaká kamarátová teta z Nemecka, že vraj ona je jeho príbuzná a teda by vraj mala dediť. Kto je účastníkom dedičského konania, má prednosť závet alebo údajná kamarátová teta pri dedení?

Stanislav V., Medzilaborce

Hlavnú úlohu zohráva matrika, len vo výnimočných prípadoch sa konanie o dedičstve začína na podnet tiež iných štátnych orgánov, samosprávy a pod. Matrika ako štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine, oznámi súdu, že konkrétna osoba zomrela a v oznámení tiež uvedie osobu, ktorá pohreb vybavila. Vaše údaje by teda v oznámení absentovať nemali. Notár, ktorý je na vedenie konania o dedičstve poverený súdom ako tzv. súdny komisár, je oprávnený viesť samostatne konanie o dedičstve. V konaní o dedičstve sa použije právo platné ku dňu smrti poručiteľa. Je zvykom, že súdom ustanovený súdny komisár si predvolá osobu, ktorá zariaďovala pohreb a veci s tým súvisiace. Účelom toho je zistiť informácie o majetku poručiteľa ako aj zistiť okruh osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako dedičia po poručiteľovi. Súdny komisár ohľadne zistenia majetkových pomerov poručiteľa tiež prelustruje, či v Notárskom centrálnom registri závetov je uložený závet, príp. listina o vydedení či odvolanie týchto úkonov. Pokiaľ áno, čo je i váš prípad, súdny komisár prejednávajúci dedičstvo si vyžiada závet od toho notára, u ktorého bol závet spísaný a uložený.

Vy ako dedič zo závetu ste sa stali spolu s ďalšími osobami, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi účastníkmi konania o dedičstve - teda napr. vami spomínaná vzdialená rodina poručiteľa, jeho teta a pod. na základe závet a v spojení s výsledkom konania o dedičstve dochádza k prechodu majetku poručiteľa určeného v závete, a to v rozsahu, v akom dedičské podiely v závete určil poručiteľ. Môže sa stať, že podiely v závete nie sú určené a vtedy platí zásada, že všetky podiely osôb uvedených v závete sú rovnaké. V takpovediac ideálnom prípade, že by sa preukázalo, že ste jediným dedičom, súdny komisár by vám vydal osvedčenie o nadobudnutí dedičstva. Vo váš prospech hovorí aj ustanovenie § 461 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Teda, vy ako dedič zo závetu máte prednosť pred dedičmi zo zákona.

Námietka neplatnosti závetu

Ľudia sa vždy obávajú možnosti napadnutia závetu zákonnými dedičmi poručiteľa. Dedičia zo zákona však túto možnosť majú a môžu namietať neplatnosť závetu, a to buď relatívnu alebo absolútnu neplatnosť.

Relatívna neplatnosť závetu znamená, že závet svojím obsahom odporuje § 479 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Občiansky zákonník tu upravuje inštitút tzv. neopomenuteľného dediča. Teta vášho kamaráta - poručiteľa - nie je neopomenuteľnou dedičkou.

Pokiaľ závet odporuje § 479 Občianskeho zákonníka, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Sám tvrdíte, že si nie ste istý, či nemal poručiteľ dieťa. Preto treba vziať do úvahy relatívnu neplatnosť závetu. Ak by sa nepotvrdila existencia dieťaťa poručiteľa, z uvedeného dôvodu relatívna neplatnosť by bola bezpredmetná. Pokiaľ ide o ďalšie osoby, ktoré by prišli do úvahy ako dedičia, títo by sa museli dovolať absolútnej neplatnosti závetu, teda i teta poručiteľa. Hoci ste sa nezmienili, ale ak bol závet poručiteľa urobený vo forme notárskej zápisnice - teda nielen overený a notárom a uložený v jeho úschove - niet dôvodu mať obavy pred prípadnými pokusmi dedičov vyhlásiť závet za absolútne neplatný. Závet urobený vo forme notárskej zápisnice je verejnou listinou, čím sa eliminuje šanca dedičov vo veci neplatnosti závetu.

Dôvodmi pre absolútnu neplatnosť závetu môže byť napríklad to, že v čase spisovania závetu poručiteľ bol v stave zníženej príčetnosti, bol na neho vyvíjaný nátlak - teda ide o vadu vôle, keďže úkon nebol urobený slobodne a vážne alebo závet napísaný vlastnou rukou nie je napísaný poručiteľom (iný typ písma než mal poručiteľ). Pokiaľ by sa niektorý z uvedených dôvodov preukázal, spôsobovalo by to nultnosť právneho úkonu, závet by nevyvolal žiadne následky - vznik zmenu alebo zánik práv/povinností.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Problémy pri napojení sa na inžinierske siete

Ak sa rozhodnete nad stavbou vlastného rodinného domu, poviete si, že základom je vybrať si dobrú lokalitu s dispozične riešeným stavebným pozemkom. Po tomto kroku by sa už nič vážne nemalo stať a jedinou starosťou by mala byť len samotná výstavba vášho domu. Lenže človek mieni a život mení. Problémy totiž môžu nastať už pri samotnom pripájaní sa na inžinierske siete. Nemusí ísť pritom o technický problém, ale vyslovene susedský. Aké konkrétne nepríjemné situácie vám môže priniesť realita, si povieme v nasledujúcich riadkoch. Predstavte si,..

Vývoj ponukových cien bytov za r. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012

Realitný portál TRH.sk pre svojich návštevníkov pripravil analýzu ponukových cien bytov za m2 pre okresy Bratislavy (BA I, BA II, BA III, BA IV a BA V) ako aj pre vybrané lokality z Bratislavy. Analýza je za obdobie rokov 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 (polročné údaje).Uvedené ceny sú ponukovými cenami za m2, ceny sú samozrejme očistené o extrémy. Kategória sledovaných bytov zahŕňa staršie byty ako aj novostavby.Podrobnejšie aktuálne štatistiky cien nehnuteľností. Okresy Bratislavy: Vybrané lokality z Bratislavy:..

Feng šuej, imidž či pravdivá vec?

Každý z nás by sa chcel vo svojom príbytku cítiť príjemne a zároveň zosúladený s priestorom, v ktorom žije. Aby si sme si tento cieľ naplnili, spájame v bývaní čoraz viac praktické veci s tými duchovnými. Asi najznámejší fenomén v tejto oblasti, kde sa spája duchovno s prostredím v ktorom bývame je Feng šuej. Je to starobylé čínske učenie, ktoré naznačuje čo má človek robiť, aby žil v súlade so silami prírody. Nie je len o tom ako si máme zariadiť izbu či byt, ale má aj oveľa širší záber. Učenie Feng šuej sa netýka len samotného „usporiadania..

Založenie spoločenstva vlastníkov

Pán Lasák. Dovoľujeme si vás touto cestou požiadať o poskytnutie informácie k založeniu bytového spoločenstva. Náš bytový dom je spravovaný správcom na základe zmluvy, ktorú sme s ním uzatvorili po odkúpení bytov do osobného vlastníctva v roku 1999. Zanikne správcovstvo vznikom spoločenstva automaticky alebo je nutná výpoveď vlastníkov bytov a nebytových priestorov? Ak je nutná výpoveď, čo všetko musí táto obsahovať? Za vlastníkov bytov ..

Základné požiadavky na vnútorné prostredie bytových a nebytových budov z hľadiska tepelno-vlhkostnej mikroklímy - byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia

V oblasti práva sociálneho zabezpečenia vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) dňa 18.06.2008 vyhlášku č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Predmetná právna úprava vychádza zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, konkrétne z jeho ustanovenia § 62 ods. 1 písm. f), ktoré splnomocnilo MZ SR vydať predmetnú vyhlášku. Táto obsahuje právnu úpravu a podrobnosti týkajúce sa nehnuteľností..

Kúpa bytu v prospech maloletej osoby a zákonné zastúpenie

Chceme pre dcéru, ktorá ešte nedosiahla 18 rokov, kúpiť byt ako odmenu k maturite. Ako máme v danej veci postupovať, je potrebné uviesť jej meno priamo v kúpnej zmluve ako aj uviesť jej podpis? Alebo kto podpisuje zmluvu, keď byt nadobudne naša dcéra. Niekde som počula, že vraj sa vyžaduje aj zásah súdu, hoci mi to pripadá divné. Ako to bude s elektrárňami, správcom a pod.? Ďakujem za odpoveď. Jana Š., Nitra Maloletý zmluvu nepodpisuje V samotnom texte zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva a pod.) uveďte vašu dcéru ako nadobúdateľa nehnuteľnosti...

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..

Dom na predaj

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..