Výstavba ihrísk pre deti - ako po novom?

Naša obec disponuje pozemkom, na ktorom by sme chceli obnoviť materskú škôlku, zriadiť detské ihrisko, ktoré by malo byť prístupné pre všetky deti. Ihrisko bude vybudované svojpomocne s pomocou našich obyvateľov, tiež financované zo zbierky. Dostala sa nám informácia, že ihriská musia spĺňať nejaké nové a prísne kritériá, v opačnom prípade by nebolo možné ihrisko pre deti - preliezačky, pieskovisko a pod. sprístupniť deťom. Musí by teda ihrisko vybudované podľa nejakých noriem (napr. kovové), vraj EÚ niečo uzákonila. Ktorý zákon upravuje spôsob výstavby ihrísk? Igor P., Belišče.

Mnohé ihriská v súčasnosti museli byť buď uzatvorené z dôvodu ich nebezpečnosti pre zdravie detí, v lepších prípadoch boli prebudované v súlade s jestvujúcimi zákonnými a technickými štandardmi. Napríklad kovové súčasti detských ihrísk musia byť do júna 2008 nahradené inými prírodnými materiálmi, alebo plastmi.

Špecifické podmienky pre výstavbu a údržbu detských zariadení - ihrísk, pieskovísk - boli prijaté na poli Európskej únie v roku 1997. Nové európske štandardy boli prijaté za účelom harmonizácie národných štandardov, najmä BS 5696, DIN 7926 and BS 7188). Norma DIN 7926 bola do konca 80-tych rokov najobsažnejšou bezpečnostnou normou. V praxi sa stala základom bezpečnostných noriem v mnohých štátoch. Predstavuje aj základ novej celoeurópskej bezpečnostnej normy pre zariadenia detských ihrísk a ich povrchov EN 1176 a EN 1177, u nás uvádzaných ako STN EN 1176 a STN EN 1177. STN EN 1176 upravuje všeobecné bezpečnostné požiadavky na detské ihriská a skúšobné metódy, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na jednotlivé druhy zariadení, návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku týchto zariadení. STN EN 1177 ustanovuje napr. povrch ihriska, ktorý musí byť spôsobilý stlmiť náraz, ďalej bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

V danej súvislosti bolo potrebné implementovať technické požiadavky na detské zariadenia do slovenského právneho poriadku, čo sa uskutočnilo niekoľkými právnymi predpismi. V súčasnosti ide o platný a účinný zákon č. 355/2007 Z. z. V § 62 ods. 1 obsahuje ustanovenie, ktoré splnomocnilo Ministerstvo zdravotníctva SR ustanoviť právnymi predpismi také otázky ako sú napr. podrobnosti o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia, podrobnosti o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, podrobnosti o požiadavkách na pieskoviská, podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Na zákon č. 335/2007 Z. z. nadväzuje vyhláška Ministerstvo zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim, činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu a náležitosti prevádzkového poriadku v zariadeniach pre deti a mládež.

V prevažnej miere bývajú detské ihriská budované ako súčasti predškolských zariadení, zariadení pre deti a mládež. Vonkajšie priestory zariadenia pre deti a mládež (ďalej len „predškolské zariadenia“) musia mať vyčlenený nezastavaný pozemok na pobyt detí a žiakov, pričom časť nezastavaného pozemku predškolského zariadenia a prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku musí tvoriť trávnatá plocha. Na nezastavanom pozemku predškolského zariadenia musí byť vyčlenená plocha na detské ihrisko, ako aj vyčlenená plocha na telovýchovu a šport.

Pokiaľ chcete zriadiť v rámci ihriska aj pieskovisko, je nevyhnutné dodržať nasledovné podmienky - jeho plocha musí byť najmenej 0, 5 m2 na jedno dieťa predškolského veku. Nezastavaný pozemok predškolského zariadenia musí byť oplotený.

Podľa vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská, ako prevádzkovateľ budete povinní pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny. Sezónou sa rozumie obdobie od 1. marca do 30. novembra kalendárneho roka. Nariadenie ohľadne čistenia a udržiavania pieskoviska vyžaduje viesť príslušné záznamy.

Čitateľské otázky adresujte na: advokaat@centrum.sk

 

 

Späť

Ekologické bývanie – fikcia alebo realita? Je možné stavať úsporne, zdravo a šetrne k životnému prostrediu?

  Ekologické bývanie – fikcia alebo realita? Je možné stavať úsporne, zdravo a šetrne k životnému prostrediu? Pojem ekológia začína byť v posledných rokoch skloňovaný čoraz častejšie; devastovanie prírody človekom už prináša hmatateľné „ovocie“ a pomaly sa to odráža aj na zdraví ľudskej populácie. Tieto otázky sa začínajú skloňovať aj v oblasti bývania. Dom či byt je miestom, kde so svojou rodinou trávime väčšinu svojho života, spíme tam, vyrastajú tam naše deti. Snaha o vytvorenie zdravého prostredia je tu teda pochopiteľná najmä..

Feng šuej

Placebo efekt alebo pravda?ExteriérOrientácia podľa svetových stránInteriérVchod a chodbaSpálňaVaša kanceláriaKuchyňaObývačkaJedáleňKúpeľňa Čínska kultúra sa snaží v každom smere dodržiavať predovšetkým rovnováhu. O prvkoch Jing a Jang počul už asi každý z nás. Sú vzájomne prepojené, jeden potrebuje druhý na dosiahnutie cieľa. Približne pred dvetisíc rokmi vznikla, ako už iste tušíte, v Číne filozofia Tao, ktorá učí, že na svete nie je nič stále, všetko sa mení a všetko so všetkým súvisí. Zakladateľ taoizmu, staročínsky filozof Lao,..

Kúpa nehnuteľnosti. Aké kroky tento úkon zahŕňa a dokumenty, bez ktorých sa nezaobídeme

Pri otázke kúpy domu alebo bytu sa aspoň raz v živote ocitne každý človek; niekto po skončení štúdia, niekto pri zakladaní rodiny a iný zas v okamihu, keď si našetrí na takú nehnuteľnosť, akú chce mať. Pri tomto kroku je samozrejme nutné zvážiť niekoľko vecí: výšku sumy, ktorou chceme nové bývanie financovať, ostatné faktory, ktoré z pohľadu spotrebiteľa o vhodnosti daného domu či bytu rozhodujú (poloha, občianska vybavenosť a podobne), a v neposlednom rade otázku, či tento krok zveríme realitke, alebo..

Základné povinnosti prenajímateľov - všeobecná právna úprava

Povinnosť prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie alebo obvyklé užívanie Uvedená povinnosť prenajímateľa je upravená v § 664 OZ. K odovzdaniu predmetu nájmu nájomcovi by malo dôjsť v jeho celistvosti, teda naraz a s príslušenstvom veci. V súvislosti s nájmom bytov je osobitná právna úprava obsiahnutá v § 687 ods. 1 OZ. Pokiaľ by nedošlo k odovzdaniu predmetu nájmu, mnohí si myslia, že tým sa stáva nájomná zmluva neplatnou. Opak je však pravdou - neodovzdanie veci nespôsobuje neplatnosť nájomnej zmluvy. Ak nájomná..

Zastúpenie fyzických osôb pri spravovaní ich nehnuteľného majetku

Pri právnych úkonoch súvisiacich s nehnuteľnosťami je možné dať sa zastúpiť inou fyzickou osobou, príp. právnickou osobou. Občiansky zákonník v danej súvislosti diferencuje medzi zákonným zastúpením a zastúpením na základe tzv. dohody o plnomocenstve. Zákonné zastúpenie Zákonné zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu. Typickým príkladom zákonného zastúpenia je zastúpenie maloletého dieťaťa. Kto je jeho zákonným zástupcom, ustanovuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. Uvedené zastúpenie maloletého..

Zmluva o vstavbe bytov - právna úprava a jej náležitosti

Jedným zo spôsobov vzniku vlastníctva bytov a nebytových priestorov, ktorý sa v súčasnosti vo veľkom rozsahu realizuje, je aj nadobúdanie nehnuteľností na základe zmluvy o výstavbe, stavbe alebo nadstavbe domu. Daný spôsob obľubujú najmä developerské spoločnosti. Jedná sa o zmluvu, ktorej rámcovú právnu úpravu obsahuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zmluvnými stranami tejto zmluvy sú na jednej strane doterajší vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome a na strane druhej stavebník/stavebníci...

Daň z nehnuteľností

Čo je to daň z nehnuteľností?Vyrubenie daneKto je to daňovník?Predmet daneVýška sadzby daneNovinkyProblematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon"). V podstate sa teda už tri roky zachováva v pôvodnom stave. Každý rok sa ale dejú jemné úpravy.Čo je to daň z nehnuteľností?  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:daň z pozemkov,daň zo stavieb,a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom..

Kúpte si pozemok, pretože ... (TRH Nehnutelnosti)

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..