Výstavba ihrísk pre deti - ako po novom?

Naša obec disponuje pozemkom, na ktorom by sme chceli obnoviť materskú škôlku, zriadiť detské ihrisko, ktoré by malo byť prístupné pre všetky deti. Ihrisko bude vybudované svojpomocne s pomocou našich obyvateľov, tiež financované zo zbierky. Dostala sa nám informácia, že ihriská musia spĺňať nejaké nové a prísne kritériá, v opačnom prípade by nebolo možné ihrisko pre deti - preliezačky, pieskovisko a pod. sprístupniť deťom. Musí by teda ihrisko vybudované podľa nejakých noriem (napr. kovové), vraj EÚ niečo uzákonila. Ktorý zákon upravuje spôsob výstavby ihrísk? Igor P., Belišče.

Mnohé ihriská v súčasnosti museli byť buď uzatvorené z dôvodu ich nebezpečnosti pre zdravie detí, v lepších prípadoch boli prebudované v súlade s jestvujúcimi zákonnými a technickými štandardmi. Napríklad kovové súčasti detských ihrísk musia byť do júna 2008 nahradené inými prírodnými materiálmi, alebo plastmi.

Špecifické podmienky pre výstavbu a údržbu detských zariadení - ihrísk, pieskovísk - boli prijaté na poli Európskej únie v roku 1997. Nové európske štandardy boli prijaté za účelom harmonizácie národných štandardov, najmä BS 5696, DIN 7926 and BS 7188). Norma DIN 7926 bola do konca 80-tych rokov najobsažnejšou bezpečnostnou normou. V praxi sa stala základom bezpečnostných noriem v mnohých štátoch. Predstavuje aj základ novej celoeurópskej bezpečnostnej normy pre zariadenia detských ihrísk a ich povrchov EN 1176 a EN 1177, u nás uvádzaných ako STN EN 1176 a STN EN 1177. STN EN 1176 upravuje všeobecné bezpečnostné požiadavky na detské ihriská a skúšobné metódy, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na jednotlivé druhy zariadení, návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku týchto zariadení. STN EN 1177 ustanovuje napr. povrch ihriska, ktorý musí byť spôsobilý stlmiť náraz, ďalej bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

V danej súvislosti bolo potrebné implementovať technické požiadavky na detské zariadenia do slovenského právneho poriadku, čo sa uskutočnilo niekoľkými právnymi predpismi. V súčasnosti ide o platný a účinný zákon č. 355/2007 Z. z. V § 62 ods. 1 obsahuje ustanovenie, ktoré splnomocnilo Ministerstvo zdravotníctva SR ustanoviť právnymi predpismi také otázky ako sú napr. podrobnosti o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia, podrobnosti o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, podrobnosti o požiadavkách na pieskoviská, podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Na zákon č. 335/2007 Z. z. nadväzuje vyhláška Ministerstvo zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim, činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu a náležitosti prevádzkového poriadku v zariadeniach pre deti a mládež.

V prevažnej miere bývajú detské ihriská budované ako súčasti predškolských zariadení, zariadení pre deti a mládež. Vonkajšie priestory zariadenia pre deti a mládež (ďalej len „predškolské zariadenia“) musia mať vyčlenený nezastavaný pozemok na pobyt detí a žiakov, pričom časť nezastavaného pozemku predškolského zariadenia a prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku musí tvoriť trávnatá plocha. Na nezastavanom pozemku predškolského zariadenia musí byť vyčlenená plocha na detské ihrisko, ako aj vyčlenená plocha na telovýchovu a šport.

Pokiaľ chcete zriadiť v rámci ihriska aj pieskovisko, je nevyhnutné dodržať nasledovné podmienky - jeho plocha musí byť najmenej 0, 5 m2 na jedno dieťa predškolského veku. Nezastavaný pozemok predškolského zariadenia musí byť oplotený.

Podľa vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská, ako prevádzkovateľ budete povinní pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny. Sezónou sa rozumie obdobie od 1. marca do 30. novembra kalendárneho roka. Nariadenie ohľadne čistenia a udržiavania pieskoviska vyžaduje viesť príslušné záznamy.

Čitateľské otázky adresujte na: advokaat@centrum.sk

 

 

Späť

Zatepľovanie bytov a domov

Úsporné zatepľovanieVykurovanieFinancovaniePožiadavkou všetkých vlastníkov a obyvateľov bytov je mať čo najspoľahlivejšiu správu domu, tak aby bola účelná a šetrila spoločné peniaze. Najefektívnejším spôsobom správy bytového domu je v dnešnej dobe považované spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB). Druhou alternatívou správy domu je pre vlastníkov bytov možnosť vybrať si z ponúk firiem, ktoré sa zaoberajú správou nehnuteľností. Spoločenstvo je právnická osoba založená podľa zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,..

Realitná kancelária alebo radšej na vlastnú päsť?

S podpisom kúpnej zmluvy sa neponáhľajte, nechajte si dostatok času na rozmyslenieV čom vám pomôže realitná kanceláriaPozor na zmluvuNa čo si dať pozor pri výbere realitnej kanceláriePrečo sa oplatí využiť služby realitných kancelárií S podpisom kúpnej zmluvy sa neponáhľajte, nechajte si dostatok času na rozmyslenie Orientovať sa na trhu s nehnuteľnosťami nie je jednoduché. Podvody pri predaji bytov sa v posledných rokoch na Slovensku čoraz viac rozmáhajú. V policajných štatistikách figuruje stále viac prípadov, keď ľudia bez skúseností v oblasti realít,..

Ako by mala vyzerať detská izba

Koniec leta využíva veľa rodín na rekonštruovanie svojich príbytkov v rámci vyčerpania dovoleniek. Medzi takto často upravované izby patrí hlavne detská izba. Niekto to robí z dôvodu očakávania milého prírastku do rodiny, či už svoje odrastené ratolesti pripravuje na ďalší školský rok. O tom, ako by takáto miestnosť mala vyzerať, kam je najlepšie umiestniť posteľ a ostatný nábytok alebo ako správne osvetliť miestnosť sa dočítate nižšie. Ak sa dieťa narodí Po narodení dieťaťa preberajú rodičia úplne iné funkcie ako doposiaľ. Dostávajú..

Pripravované zmeny v právnych úpravách - novela katastrálneho zákon a zákonov o notároch a advokácii

V súvislosti s pripravovanými zákonmi, ktorými sa majú zmeniť a doplniť katastrálny zákona, zákon o notároch a zákon o advokácii, nastanú mnohé legislatívne zmeny. Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal dňa 13.07.2009 okrem iného aj novelu zákona o notároch, ktorá bola schválená 24.6.2009 na 39. schôdzi NR SR. Po podpise by zákonné zmeny mali byť účinné od 1.9.2009. Cieľom navrhovaných právnych úprav je zvýšiť zvýšenie právnu a faktickú istoty zmluvných strán pri prevodoch nehnuteľností, definovať jednoznačného pôvodcu zmluvy o prevode..

Medzimanželské a porozvodové vzťahy k nehnuteľnostiam

Rada by som vás poprosila o radu pri riešení nášho problému. Naši rodičia v roku 1978 darovaním získali po otcovej matke staršiu nehnuteľnosť v pomere 3/4 otec a 1/4 mama. Na pozemku tejto nehnuteľnosti postavili rodičia v roku 1972 nový dom, ktorý je obývateľný, otec bol zavretý, medzi tým sa čas starého domu zrútila, keď otca prepustili naďalej, obýval tento dom, s tým že sa s mamou rozviedol, ale sa majetkovo nevyporiadali. Otec sa znovu oženil a v roku 2000 prepísal dom na druhú manželku, mama svoj podie 1/4 darovala nám. Nedávno otec umrel a my sme sa..

Náhrada škody pri zmluve o budúcej zmluve

Pred štvrťrokom som uzavrel zmluvu o budúcej zmluve, predmetom ktorej bola kúpa pozemku. Dojednali sme sa, že pred uzavretím kúpnej zmluvy zložím predávajúcemu zábezpeku 350.000,- Sk, čo som aj urobil a tiež sme si dohodli zmluvnú pokutu pre prípad porušenia zmluvy. Ja som medzičasom uzavrel s mojimi klientmi ďalšie zmluvy o budúcej zmluve, na základe ktorých som sa zaviazal následne predať im predmetný pozemok, ktorého vlastníkom som sa mal stať. Potenciálny predávajúci od zmluvy odstúpil a pozemok predal inému záujemcovi. Odmieta so mnou komunikovať. Prišiel..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..

Nehnuteľnosti sa viažu ...

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..