Výstavba ihrísk pre deti - ako po novom?

Naša obec disponuje pozemkom, na ktorom by sme chceli obnoviť materskú škôlku, zriadiť detské ihrisko, ktoré by malo byť prístupné pre všetky deti. Ihrisko bude vybudované svojpomocne s pomocou našich obyvateľov, tiež financované zo zbierky. Dostala sa nám informácia, že ihriská musia spĺňať nejaké nové a prísne kritériá, v opačnom prípade by nebolo možné ihrisko pre deti - preliezačky, pieskovisko a pod. sprístupniť deťom. Musí by teda ihrisko vybudované podľa nejakých noriem (napr. kovové), vraj EÚ niečo uzákonila. Ktorý zákon upravuje spôsob výstavby ihrísk? Igor P., Belišče.

Mnohé ihriská v súčasnosti museli byť buď uzatvorené z dôvodu ich nebezpečnosti pre zdravie detí, v lepších prípadoch boli prebudované v súlade s jestvujúcimi zákonnými a technickými štandardmi. Napríklad kovové súčasti detských ihrísk musia byť do júna 2008 nahradené inými prírodnými materiálmi, alebo plastmi.

Špecifické podmienky pre výstavbu a údržbu detských zariadení - ihrísk, pieskovísk - boli prijaté na poli Európskej únie v roku 1997. Nové európske štandardy boli prijaté za účelom harmonizácie národných štandardov, najmä BS 5696, DIN 7926 and BS 7188). Norma DIN 7926 bola do konca 80-tych rokov najobsažnejšou bezpečnostnou normou. V praxi sa stala základom bezpečnostných noriem v mnohých štátoch. Predstavuje aj základ novej celoeurópskej bezpečnostnej normy pre zariadenia detských ihrísk a ich povrchov EN 1176 a EN 1177, u nás uvádzaných ako STN EN 1176 a STN EN 1177. STN EN 1176 upravuje všeobecné bezpečnostné požiadavky na detské ihriská a skúšobné metódy, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na jednotlivé druhy zariadení, návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku týchto zariadení. STN EN 1177 ustanovuje napr. povrch ihriska, ktorý musí byť spôsobilý stlmiť náraz, ďalej bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

V danej súvislosti bolo potrebné implementovať technické požiadavky na detské zariadenia do slovenského právneho poriadku, čo sa uskutočnilo niekoľkými právnymi predpismi. V súčasnosti ide o platný a účinný zákon č. 355/2007 Z. z. V § 62 ods. 1 obsahuje ustanovenie, ktoré splnomocnilo Ministerstvo zdravotníctva SR ustanoviť právnymi predpismi také otázky ako sú napr. podrobnosti o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia, podrobnosti o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, podrobnosti o požiadavkách na pieskoviská, podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Na zákon č. 335/2007 Z. z. nadväzuje vyhláška Ministerstvo zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim, činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu a náležitosti prevádzkového poriadku v zariadeniach pre deti a mládež.

V prevažnej miere bývajú detské ihriská budované ako súčasti predškolských zariadení, zariadení pre deti a mládež. Vonkajšie priestory zariadenia pre deti a mládež (ďalej len „predškolské zariadenia“) musia mať vyčlenený nezastavaný pozemok na pobyt detí a žiakov, pričom časť nezastavaného pozemku predškolského zariadenia a prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku musí tvoriť trávnatá plocha. Na nezastavanom pozemku predškolského zariadenia musí byť vyčlenená plocha na detské ihrisko, ako aj vyčlenená plocha na telovýchovu a šport.

Pokiaľ chcete zriadiť v rámci ihriska aj pieskovisko, je nevyhnutné dodržať nasledovné podmienky - jeho plocha musí byť najmenej 0, 5 m2 na jedno dieťa predškolského veku. Nezastavaný pozemok predškolského zariadenia musí byť oplotený.

Podľa vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská, ako prevádzkovateľ budete povinní pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny. Sezónou sa rozumie obdobie od 1. marca do 30. novembra kalendárneho roka. Nariadenie ohľadne čistenia a udržiavania pieskoviska vyžaduje viesť príslušné záznamy.

Čitateľské otázky adresujte na: advokaat@centrum.sk

 

 

Späť

Dvere ako vstupná brána

 „Dvere sú pre každý byt či rodinný dom symbolom ochrany pre vonkajším svetom a dávajú nám pocit súkromia a bezpečia. Nie len že cez ne vchádzame a vychádzame, pozývame dnu našich hostí, ale pri ich prekročení vznikajú prvé dojmy a prezrádzajú nám mnohé o obyvateľoch domu. Žiadny iný element fasády nemá takú možnosť ovplyvniť vzhľad stavby, ako práve vstupné dvere. Ich hlavným účelom a úlohou je absolútna spoľahlivosť a najvyšší stupeň bezpečnosti.“Okná i dvere v byte by sa mali vhodne dopĺňať a pôsobiť harmonicky ako jeden celok. Preto..

Bývanie v podkroví

 Podkrovie je aj dnes pre niektorých vyhľadávaným obytným priestorom. Už od začiatku 90tych rokov sa realizujú prestavby strešných konštrukcií starších mestských, či rodinných domov prostredníctvom nadstavby. A to nielen v mestách ale aj na vidieku Za príčinu možno považovať nielen počiatočnú príťažlivosť podkrovných priestorov, ale aj pokles bytovej výstavby z pred pár rokov. Nadstavby tak riešia problém v centrách väčších a stredných miest, kde je výstavba nových bytových priestorov pridrahá alebo nereálna.Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi..

Používané stavebné materiály

 Vybrať si svoj byt či rodinný dom, ktorý by zohľadňoval všetky naše požiadavky býva často veľmi ťažkou úlohou. Pri kúpe nehnuteľnosti myslíme na celý rad faktorov ako sú cena, lokalita, či ide o staršiu stavbu alebo novostavbu, ale málo kedy sa zamyslíme nad úlohou materiálu z ktorého bol ten náš vyhliadnutý byt či rodinný dom postavený. Má preto zmysel sa nad takto postavenou otázkou pozastaviť? Verte že určite áno. Keď sa v päťdesiatych rokoch na Slovensku pomaly začala rozbiehať výstavba pre širšie skupiny obyvateľstva, môžeme podľa..

Nedotknuteľnosť obydlia

Právo na ochranu obydlia a exekúciaNedotknuteľnosť obydliaZa akých podmienok je súdny exekútor oprávnený vstúpiť do cudzieho obydlia? Bolo mi povedané, že obydlie občana je nedotknuteľné, chránené zákonom. Môže exekútor, príp. niekto iný odňať pri výkone exekúcie povinnému byt a má povinný nejaký nárok na náhradné ubytovanie, či byt? Ďakujem vám za odpoveď a pomoc. Zora S., Bratislava  Právo na ochranu obydlia a exekúcia Garanciu práva na súkromie na európskej úrovni zabezpečuje najmä Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej..

Nebytové priestory - ich nájom a podnájom

Napriek skutočnosti, že otázka nájmu je upravená v základnom občianskoprávnom kódexe - v Občianskom zákonníku - tento prenechal osobitnú právnu úpravu nájmu a podnájmu nebytových priestorov zákonu č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (v texte ako “ZNP”). Osobitná zákonná úprava sa vzťahuje na nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie. Medzi nebytové priestory tiež patria byty, pri ktorých..

Prevod nehnuteľnosti na základe dedenia

V súvislosti s problematikou prechodu a prevodu nehnuteľností, najmä na základe dedenia, je nutné ozrejmiť teoretické pojmy niektorých základných ustanovení Občianskeho zákonníka, s ktorými sa v konkrétnych prípadoch každodenného života stretávame. V zásade sa dedičstvo nadobúda okamihom smrti poručiteľa § 406. Odvtedy môžu dedičia s dedičstvom zásadne nakladať. V tejto dispozičnej voľnosti sú však obmedzení tým, že na každé nakladanie z dedičstvom, ktoré presahuje rámec obvyklého hospodárenia, potrebujú súhlas súdu, a to až do skončenia..

Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008

Skoro každého, ktorý či už má byt alebo si ho ešte len plánuje obstarať, zaujíma vývoj cien bytov a hlavne prognóza do budúcnosti. Prvé sa dá ukázať na základe zozbieraných údajov, druhé sa dá v súčasnosti len veľmi obtiažne predpovedať.Pozrime sa teda, čo sa na trhu s bratislavskými bytmi dialo od januára 2008 po čiastočnom cca mesačnom (vianočnom) útlme, ktorý nastal po zatiaľ najväčšom realitnom boome na Slovensku v jeseni 2007, kedy boli ceny za meter štvorcový starých bytov v hlavnom meste drahšie ako ceny za meter štvorcový v novostavbách.Realitný..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..