Bezdôvodné obohatenie musí byť vydané


Pred niekoľkými rokmi bolo založené spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré zahŕňa niekoľko domov na našej ulici. Toto spoločenstvo uzavrelo za účelom výkonu správy mandátnu zmluvu so správcovskou spoločnosťou, ide o spol. s.r.o. Po asi troch rokoch nastali problémy spojené s fakturáciou a s neprehľadným zvyšovaním poplatkov za výkon správy. Nepomohli ani osobné rokovania, ani písomné urgencie, nič. Podstata veci tkvie v tom, že nám ako spoločenstvu vlastníkov sú účtované poplatky, s ktorými nesúhlasilo naše valné zhromaždenie a naviac, správcovská spoločnosť nám účtuje aj poplatky za tzv. administratívne služby, na ktorých úhradu nie sme povinní. Sme toho názoru, že správca sa bezdôvodne obohatil. Je potrebné, alebo možné vec riešiť v trestnom konaní či len ako občiansky spor, a ako postupovať?

Milan Ch., BratislavaĎakujem vám za zaslanie mandátnej zmluvy ako aj korešpondencie v elektronickej podobe. Po ich preštudovaní bolo možné k vašej veci zaujať presnejšie stanovisko.

Ak došlo k neoprávnenému odpísaniu finančných prostriedkov z účtu, z ktorého sú uhrádzané správcovskej spoločnosti poplatky za služby, a ak došlo k zvýšeniu poplatkov bez súhlasu valného zhromaždenia spoločenstva vlastníkov (neexistuje platné uznesenie valného zhromaždenia),je pravdepodobné, že zo strany správcovskej spoločnosti mohlo dôjsť k bezdôvodnému obohateniu.

Bezdôvodným obohatením podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka je majetkový prospech získaný:

  • plnením bez právneho dôvodu,
  • plnením z neplatného právneho úkonu,
  • plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol,
  • majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.
Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám. Občiansky zákonníka ďalej uvádza, že kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať., pričom sa musí vydať všetko, čo sa bezdôvodným obohatením nadobudlo. Ak to nie je dobre možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada. To sa však netýka vášho prípadu, kde bezdôvodné obohatenie spočíva v neoprávnenom účtovaní a a odpisovaní peňažných prostriedkov z vášho účtu.

MANDÁTNA ZMLUVA

Dovolím si vysloviť názor, že z obsahu mandátnej zmluvy vyplýva, že správcovská spoločnosť ako mandatár nie je oprávnená fakturovať vášmu spoločenstvu vlastníkov bytov (ako mandantovi ) poplatky spojené s tzv. administratívnymi prácami. Tento postup správcovskej spoločnosti nemá v mandátnej zmluve žiadnu oporu. Okrem toho, tzv. administratívne poplatky - teda pojem, s ktorým operuje správcovská spoločnosť vo svojej korešpondencii, nie je možné považovať za služby poskytované v súvislosti s výkonom správy bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na fakt, že správcovská spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, „administratívne poplatky“ tak predstavujú náklady príslušnej spoločnosti vynaložené pri jej podnikateľskej činnosti za účelom dosiahnutia zisku. Keďže ide o náklady tohto subjektu, správcovi nemohol ani vzniknúť nárok požadovať zaplatenie týchto poplatkov od vášho spoločenstva vlastníkov.

Pokiaľ ide o mandátnu zmluvu, pri riešení daného problému treba vychádzať z jej ustanovení. Mandátnou zmluvou (§ 566 – 576 Obchodného zákonníka) sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Mandatár je pritom povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou .........

Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Toto ustanovenie vyjadruje záväzok mandatára teda správcovskej spoločnosti konať v súlade s vašimi oprávnenými záujmami. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.

Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo mandant.

ŽALOBNÝ NÁVRH

Nakoľko podľa vašich vyjadrení správcovská spoločnosť odmieta s vami komunikovať, nepredložila vám faktúry a neposkytla potrebné vysvetlenia, navrhujem vám obrátiť sa na príslušný súd so žalobou o vydanie bezdôvodného obohatenia. Pôjde o žalobu v zmysle ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 80 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku (laicky, rozhodovanie súdu o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva). Je teda možné, aby ste v žalobe súčasne žiadali, aby súd zaviazal správcovskú spoločnosť splniť si povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 182/1993 Z. z. a z mandátnej zmluvy (pokiaľ by v nej boli povinnosti presne špecifikované) a ak by došlo k namietaniu platnosti či neplatnosti mandátnej zmluvy (čo vo vašom prípade nevylučujem, ale nie je možné sa k tomu podrobne vyjadriť na stránkach KTN), tiež uplatnili, aby súd rozhodol, či zmluva netrpí vadami, či je platná. Dôvody na spojenie veci sú tu dané, bude však záležať na súde, či nerozhodne o vylúčení vecí - predmetov konania - na samostatné konania.

OTÁZKA TRESTNÉHO KONANIA


Pokiaľ ide o trestnoprávnu stránku veci, dané konanie správcovskej spoločnosti možno subsumovať pod trestný čin podvodu v zmysle ust. § 221 Zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon). Podvodu sa dopustí ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu. Keďže ale váš spor vznikol ešte pred účinnosťou nového trestného zákona, bude závisieť od orgánov činných v trestnom konaní, či budú vec posudzovať podľa starého Trestného zákona (zákon č. 140/1961 Zb.) alebo podľa v súčasnosti platného a účinného Trestného zákona.Späť

Vyplatia sa tepelné čerpadlá dlhodobo? Vyplatia sa tepelné čerpadlá dlhodobo?

Aktuálny vývoj na komoditných burzách, kedy postupne klesajú ceny zemného plynu i silovej elektriny by pomaly mohol dávať zabudnúť na hrôzy leta 2022, keď ceny energetických komodít stúpali do predtým nepredstaviteľných výšin. Oplatí sa teda skúšať situáciu ďalej „vysedieť“ a v budúcnosti sa opäť spoliehať na konvenčné energetické komodity v podobe zemného plynu, elektriny, uhlia, dreva a pod.? Odpoveď je jednoduchá… Tepelné čerpadlá boli zdrojom najlacnejšieho tepla a teplej vody aj v čase nízkych cien tradičných energetických komodít...

Merače tepla v našich domácnostiach

Hovorí sa, že kto šetrí má za tri. Toto pravidlo platí dvojnásobne pri spotrebe tepla v našich bytoch či rodinných domoch. Pri dnešných cenách dodávaného tepla má čo najvhodnejšie riešenie ako ušetriť na dodávanom teple snáď cenu zlata. Veď položka za dodané teplo býva často v mnohých rodinných rozpočtoch najväčšou položkou súvisiacou s užívaním bytu. Práve tomuto pálčivému problému pri šetrení sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na „zúbky“. Oproti západnej Európe máme v oblasti šetrenia na dodanom teple do domácností čo doháňať...

Nízkoenergetické domy

Energetická hospodárnosť budovEnergetická certifikáciaNízkoenergetický domInštitút pre energeticky pasívne domyV januári 2006 bol na Slovensku prijatý zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platnosť nadobúda 1. Januára 2008. Zákon nadväzuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov, ktorá obmedzuje spaľovanie neobnoviteľných prírodných zdrojov a tým chce prispieť k obmedzeniu tvorby oxidu uhličitého. Cieľom smernice je zlepšenie energetickej..

Spor o výpoveď z nájmu bytu

Prosím vás o radu. S mojou manželkou sme prenajali náš byt mladému manželskému páru. Nájomcovia spočiatku platili nájomné riadne a včas. Manžel - nájomca mal po čase problémy s políciou, užívanie drog a pod. Nájomcovia uhrádzali nájomné mimo splatnosť, niekedy aj s dvojmesačným omeškaním. Naposledy zaplatili nájomné pred 6 mesiacmi. Snažil som sa vec riešiť dohovorom, avšak situácia sa natoľko zhoršila, že nájomca na mňa raz v byte zaútočil a poškodil časť zariadenia. Nájomcom sme oznámili, že nájom s nimi vypovedáme a žiadame byt vypratať...

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov I

Národná rada SR na svojej 48. schôdzi schválila v treťom čítaní novelu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola 22.02.2010 odoslaná do Zbierky zákonov a ako zákon vyšiel v Zbierke zákonov 09.03.2010, čiastka 38/2010, číslo 70/2010.  Občianskej verejnosti je zákon č. 71/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č...

Reality - Stavebné povolenie Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..

Lízing nehnuteľností

Čo to vlastne je?ZačiatkyOdlišnosti od ostatných lízingových foriemAko to funguje v praxi.Výhoda pre firmyPrečo sa oplatí lízing nehnuteľnostíČo nám ponúkajú lízingové spoločnosti?Produkty slovenských lízingových spoločnostíFinančný a operatívny lízingZhrnutie Skutočnosťou už aj na Slovensku je, že lízingové spoločnosti zarábajú peniaze na nehnuteľnostiach. Postup je absolútne totožný s lízingom napríklad áut. Zákazník nemá, alebo z rozličných dôvodov nechce poskytnúť celú sumu za kupovaný produkt a tak ho spoločnosť kúpi za neho a postupne..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.