Bezdôvodné obohatenie musí byť vydané


Pred niekoľkými rokmi bolo založené spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré zahŕňa niekoľko domov na našej ulici. Toto spoločenstvo uzavrelo za účelom výkonu správy mandátnu zmluvu so správcovskou spoločnosťou, ide o spol. s.r.o. Po asi troch rokoch nastali problémy spojené s fakturáciou a s neprehľadným zvyšovaním poplatkov za výkon správy. Nepomohli ani osobné rokovania, ani písomné urgencie, nič. Podstata veci tkvie v tom, že nám ako spoločenstvu vlastníkov sú účtované poplatky, s ktorými nesúhlasilo naše valné zhromaždenie a naviac, správcovská spoločnosť nám účtuje aj poplatky za tzv. administratívne služby, na ktorých úhradu nie sme povinní. Sme toho názoru, že správca sa bezdôvodne obohatil. Je potrebné, alebo možné vec riešiť v trestnom konaní či len ako občiansky spor, a ako postupovať?

Milan Ch., BratislavaĎakujem vám za zaslanie mandátnej zmluvy ako aj korešpondencie v elektronickej podobe. Po ich preštudovaní bolo možné k vašej veci zaujať presnejšie stanovisko.

Ak došlo k neoprávnenému odpísaniu finančných prostriedkov z účtu, z ktorého sú uhrádzané správcovskej spoločnosti poplatky za služby, a ak došlo k zvýšeniu poplatkov bez súhlasu valného zhromaždenia spoločenstva vlastníkov (neexistuje platné uznesenie valného zhromaždenia),je pravdepodobné, že zo strany správcovskej spoločnosti mohlo dôjsť k bezdôvodnému obohateniu.

Bezdôvodným obohatením podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka je majetkový prospech získaný:

  • plnením bez právneho dôvodu,
  • plnením z neplatného právneho úkonu,
  • plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol,
  • majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.
Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám. Občiansky zákonníka ďalej uvádza, že kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať., pričom sa musí vydať všetko, čo sa bezdôvodným obohatením nadobudlo. Ak to nie je dobre možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada. To sa však netýka vášho prípadu, kde bezdôvodné obohatenie spočíva v neoprávnenom účtovaní a a odpisovaní peňažných prostriedkov z vášho účtu.

MANDÁTNA ZMLUVA

Dovolím si vysloviť názor, že z obsahu mandátnej zmluvy vyplýva, že správcovská spoločnosť ako mandatár nie je oprávnená fakturovať vášmu spoločenstvu vlastníkov bytov (ako mandantovi ) poplatky spojené s tzv. administratívnymi prácami. Tento postup správcovskej spoločnosti nemá v mandátnej zmluve žiadnu oporu. Okrem toho, tzv. administratívne poplatky - teda pojem, s ktorým operuje správcovská spoločnosť vo svojej korešpondencii, nie je možné považovať za služby poskytované v súvislosti s výkonom správy bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na fakt, že správcovská spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, „administratívne poplatky“ tak predstavujú náklady príslušnej spoločnosti vynaložené pri jej podnikateľskej činnosti za účelom dosiahnutia zisku. Keďže ide o náklady tohto subjektu, správcovi nemohol ani vzniknúť nárok požadovať zaplatenie týchto poplatkov od vášho spoločenstva vlastníkov.

Pokiaľ ide o mandátnu zmluvu, pri riešení daného problému treba vychádzať z jej ustanovení. Mandátnou zmluvou (§ 566 – 576 Obchodného zákonníka) sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Mandatár je pritom povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou .........

Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Toto ustanovenie vyjadruje záväzok mandatára teda správcovskej spoločnosti konať v súlade s vašimi oprávnenými záujmami. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.

Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo mandant.

ŽALOBNÝ NÁVRH

Nakoľko podľa vašich vyjadrení správcovská spoločnosť odmieta s vami komunikovať, nepredložila vám faktúry a neposkytla potrebné vysvetlenia, navrhujem vám obrátiť sa na príslušný súd so žalobou o vydanie bezdôvodného obohatenia. Pôjde o žalobu v zmysle ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 80 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku (laicky, rozhodovanie súdu o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva). Je teda možné, aby ste v žalobe súčasne žiadali, aby súd zaviazal správcovskú spoločnosť splniť si povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 182/1993 Z. z. a z mandátnej zmluvy (pokiaľ by v nej boli povinnosti presne špecifikované) a ak by došlo k namietaniu platnosti či neplatnosti mandátnej zmluvy (čo vo vašom prípade nevylučujem, ale nie je možné sa k tomu podrobne vyjadriť na stránkach KTN), tiež uplatnili, aby súd rozhodol, či zmluva netrpí vadami, či je platná. Dôvody na spojenie veci sú tu dané, bude však záležať na súde, či nerozhodne o vylúčení vecí - predmetov konania - na samostatné konania.

OTÁZKA TRESTNÉHO KONANIA


Pokiaľ ide o trestnoprávnu stránku veci, dané konanie správcovskej spoločnosti možno subsumovať pod trestný čin podvodu v zmysle ust. § 221 Zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon). Podvodu sa dopustí ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu. Keďže ale váš spor vznikol ešte pred účinnosťou nového trestného zákona, bude závisieť od orgánov činných v trestnom konaní, či budú vec posudzovať podľa starého Trestného zákona (zákon č. 140/1961 Zb.) alebo podľa v súčasnosti platného a účinného Trestného zákona.Späť

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 1. časť

Existuje niekoľko práv a povinností, ktoré vyplývajú z toho, že ste vlastníkom bytu. Ovplyvňuje ich Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku. V prvej časti článku sa budeme venovať všetkým základným informáciám, týkajúcich sa bytu, nebytového priestoru, ich súčastí a možností ich nadobúdania...

Záhradná architektúra Záhradná architektúra

Záhrada je miestom, ktoré nielen dotvára vzhľad nášho domu, ale zároveň dáva jeho obyvateľom priestor pre fantáziu a relax. Najmä o tom poslednom však má každý z nás inú predstavu, a podľa toho si treba typ záhrady aj vyberať. Možností je veľa a je rozdiel, či sa chceme záhrade každý druhý deň aktívne venovať, alebo raz za týždeň pokosiť trávnik. Okrem estetického výsledku by teda mal byť kritériom aj miera starostlivosti, s ktorou do budúcnosti rátame. Anglický trávnik Tento druh je stále veľmi obľúbený; vyzerá elegantne a upravene, ale..

Novostavba alebo rekonštrukcia?

 Do čoho je lepšie investovať, čo sa oplatí a za akých podmienok? Kedy je čo výhodnejšie či už z pohľadu financovania, životnosti, lokality, opätovného predaja, zhodnocovania a pod. A čo novostavba, oplatí sa kúpiť hotový byt alebo radšej holobyt? Čo je momentálne „najlepšou“ investíciou, vyšší štandard alebo len nižší štandard? Rozhodnutiu, či investovať do novostavby alebo kúpiť starý byt a zrekonštruovať ho, by malo predchádzať dôkladné zváženie charakteristík oboch porovnávaných typov bytov, ako aj možností, schopností a budúcich..

Predbežné opatrenie a jeho vplyv na nájomné vzťahy

„Podmienky preto, aby boli predbežným opatrením upravené pomery tak, že sa účastníkovi zakáže disponovať s nehnuteľnosťou, môžu byť splnené i vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť ani do práv tretích osôb. ”(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 04. 2002, sp. zn. 4 Obo 21/2001)Krajský súd vydal dňa 19.12.2000 uznesenie, ktorým zakázal..

Nekvalitné zateplenie fasády

 Spoluvlastníci prerábame fasádu na dome, na čo sme si objednali stavebnú firmu. Máme s ňou uzatvorenú zmluvu o diele, kde sa uvádza deň, kedy mali začať a kedy odovzdať hotovú robotu. Aj hodnotu a zloženú zálohu. Práca mala byť hotová už pred dvoma týždňami, my však máme dom len oblepený polystyrénom a problém, aby sem robotníci vôbec prišli. Telefonujem im každý deň a oni vždy hovoria, že prídu, čo sa stane len zriedka. Spolumajiteľ firmy, ktorý nám mal dodať plastové okná sa do toho zapojil tiež, bol zhrozený, že v akom stave to máme spravené...

Náhrada škody spôsobenej stavebnou činnosťou

Na našej bytovke nadstavuje stavebná firma (s.r.o.), s ktorou vlastníci bytov uzavreli zmluvu o výstavbe, podkrovné byty. V podkrovnej časti sa nachádza 5 bytov doterajších vlastníkov vrátane môjho a jeden byt, ktorý ak dobre viem, patrí mestu. Stavebník sa v zmluve zaviazal uzatvoriť pred začatím stavebných prác zmluvu o poistení stavby. Poistenie sa má vzťahovať na vznik škôd pri výstavbe. Po odstránení strechy došlo začiatkom septembra k rozsiahlemu zatečeniu dažďovej vody do bytov, okrem toho popraskali aj steny. Stavebník tvrdí, že sme mu neposkytli súčinnosť..

Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené? Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené?

Potreba bývania tu vždy bola a stále bude. Nič na tom nemení ani pandémia COVID-19, ktorá podaktorým aj v tomto roku poriadne prevetrala peňaženky. Na Slovensku pritom výrazne prevyšuje trend vlastného bývania nad prenájmom. Je možné v súčasnej nepriaznivej finančnej situácii získať bývanie, aj keď nemáte nič usporené? O tom si povieme v našom článku Dom alebo byt?V prípade, ak nemáte žiadnu finančnú úsporu sa môže zdať, že bývanie vo vlastnom dome je len krásnym snom, a že to jediné, na čo máte, je nejaký priemerný 2-3 izbový byt. Nemusí to..

Hypotekárny úver na nehnuteľnosť I. - financovanie a registrácia

     Jedným z najčastejších spôsobov financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je využívaný na riešenie otázky bývania v prípade, že záujemca o kúpu napr. bytu nedisponuje dostatočnou finančnou hotovosťou. Účelom záložného práva (z lat. hypotheca) je zabezpečiť pohľadávku a jej príslušenstvo. Z toho dôvodu existencia záložného práva je závislá od existencie pohľadávky, ktorú zabezpečuje. V prvom rade predstavuje donútenie dlžníka, aby splnil svoj záväzok a v prípade, že záväzok nie je riadne..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.