Nadobúdanie tuzemských nehnuteľností cudzincami

 

Náš rodinný priateľ pochádza zo Španielska. Často navštevuje Slovensko a zapáčilo sa mu u nás natoľko, že by si tu chcel kúpiť pozemok. Známi mi povedali, že cudzinci nemôžu nadobudnúť slovenské nehnuteľnosti, alebo že sú v tomto smere obmedzení. Radi by sme nášmu španielskemu priateľovi pomohli, prosíme vás preto o radu.

 

Svätopluk T., Komjatice

Vy, prípadne Váš priateľ môžete byť pokojný. Vo všeobecnosti medzi verejnosťou je vžitý mýtus o tom, že cudzinci nemôžu nadobúdať nehnuteľnosti v tuzemsku. Jedná sa však len o laickú neznalosť. Opak je však pravdou.

V súvislosti s otázkou nadobúdania nehnuteľností cudzími štátnymi príslušníkmi na území Slovenskej republiky dávam do pozornosti zákon č. 202/1995 Z.z., Devízový zákon v znení neskorších predpisov. Tento zákon predstavuje na území Slovenskej republiky právny rámec nadobúdania nehnuteľností inými subjektami ako sú slovenskí občania či slovenské obchodné spoločnosti / družstvá a podobne.

Predmetný zákon, okrem iného, upravuje práva a povinnosti tuzemca, teda právnickej osoby so sídlom v tuzemsku alebo fyzickej osoby s trvalým pobytom v tuzemsku, a cudzozemca pri obchodovaní s devízovými hodnotami, pri nadobúdaní nehnuteľností, pri poskytovaní finančných úverov do zahraničia.

Cudzozemcom podľa Devízového zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je tuzemcom. Cudzozemcom je aj organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku s výnimkou pobočky zahraničnej banky v tuzemsku pri výkone činnosti vyplývajúcej z povolenia pôsobiť ako banka, keď má postavenie tuzemca.

Paragraf 7 ods. 3 Devízového zákona výslovne ustanovuje, že cudzí štátny príslušník môže v tuzemsku nadobúdať nehnuteľnosti.


Pôvodná právna úprava

Pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie platili pre cudzincov a pre iné netuzemské subjekty odlišné pravidlá. Podľa Devízového zákona platného k 30 aprílu 2004 mohol cudzozemec nadobudnúť vlastnícke práva k nehnuteľnostiam v tuzemsku iba dedením, pre diplomatické zastúpenie cudzieho štátu za podmienky vzájomnosti (reciprocita), ďalej ak išlo o nehnuteľnosť nadobúdanú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z ktorých iba jeden bol cudzozemec, alebo ak mal cudzozemec nadobudnúť nehnuteľnosť od manžela, súrodencov, rodičov alebo prarodičov, tiež výmenou tuzemskej nehnuteľnosti, ktorú vlastnil, za inú tuzemskú nehnuteľnosť, príp. ak cudzozemec mal predkupné právo z titulu podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti alebo ak išlo o stavbu, ktorú cudzozemec vystaval na pozemku vo svojom vlastníctve.


Súčasný právny stav

V súvislosti so vstupom SR do EÚ došlo aj k zmene našej právnej úpravy vo vzťahu k nadobúdaniu nehnuteľností cudzincami. Cudzozemec môže v zmysle § 19a Devízového zákona v platnom a účinnom znení nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku.

Výnimku však tvorí ustanovenie § 19a ods. 2 Devízového zákona. Cudzozemec tak je vylúčený z možnosti nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na území SR, a to k pôde, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond nachádzajúci sa za hranicou zastavaného územia obce a k pôde, ktorá tvorí lesný pôdny fond nachádzajúci sa za hranicou zastavaného územia obce.

Vyššie uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na cudzozemcov pri dedení a na cudzozemcov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky alebo štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie a majú na základe registrácie právo na prechodný pobyt, ak ide o nadobudnutie vlastníckeho práva k pôde, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond a na ktorej hospodária najmenej tri roky po nadobudnutí platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Obmedzenia vo vzťahu k cudzincom

Cudzozemec ďalej nemôže nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi. Týmito predpismi sú napr. zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách (vodný zákon), zákon č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zákon č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

Ustanovenia Devízového zákona sa však použijú, len ak neustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Môže pritom ísť o bilaterálne alebo multilaterálne zmluvy, ktoré danú problematiku môžu upravovať odlišným spôsobom a ktoré boli ratifikované a vyhlásené zákonom ustanoveným spôsobom.


Späť

Výhody a nevýhody zatepľovania Výhody a nevýhody zatepľovania

  Zatepľovanie je vymoženosť, ktorej zmysel je definovaný ako výrazná úspora na kúrení so zachovaním tepelného efektu; je preto atraktívne prakticky pre kohokoľvek. Má však, ako všetky ostatné zmeny, svoje pre a proti - stavebné firmy ju horlivo propagujú a lekári zasa varovne dvíhajú prst poukazujúc na riziko vzniku alergií, ktoré jej nesprávna realizácia údajne so sebou prináša. Jednoznačnú pravdu tu ťažko zistiť, rizikám však treba pripísať najväčšiu vážnosť a podľa toho si aj voliť. Poďme sa teda bližšie pozrieť na to, čo všetko..

TEHLA - najpoužívanejší stavebný materiál

Pálená tehlaPorobetónVápenato-pieskové tehlyBetónové tvárniceSklobetónKamenné tvarovkySadrové tvarovkyŠkodlivosť stavebných materiálovVybrať správny stavebný materiál na stavbu alebo rekonštrukciu domu, bytu či inej stavby, nie je také jednoduché ako by sa na prvý pohľad zdalo. Súčasný trh ponúka veľké množstvo najrôznejšieho stavebného materiálu od klasickej pálenej tehly až po moderné presné tvárnice. Pri ich správnom výbere je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. Načo bude tehla použitá, či ide o novostavbu, prestavbu alebo prístavbu, či je..

Inovácia vo vývoji vodovodných batérií: prehľad najnovších trendov a technológií Inovácia vo vývoji vodovodných batérií: prehľad najnovších trendov a technológií

Vo svete, kde technológia neustále postupuje vpred, nie je prekvapením, že aj vodovodné batérie prechádzajú obdobím inovácií. Tieto zmeny nie sú iba kozmetické, často sa jedná o dôležité vylepšenia, ktoré zvyšujú účinnosť, pohodlie a estetiku. V tomto článku sa podrobnejšie pozrieme na to, ako sa posledné pokroky v oblasti designu, materiálov a technológií premietajú do každodenného života.   Energetická účinnosť a udržateľnosť Vo svete, kde je udržateľnosť stále dôležitejšou témou, sú vodovodné batérie navrhované s ohľadom..

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami, ktoré sa týkali správy..

Darovanie a darovacia zmluva

Okrem kúpnej zmluvy či obdobných kontraktov, darovanie je jedným z najčastejších spôsobov nadobúdania nehnuteľností. Určitú popularitu tohto kontraktu spôsobuje možnosť získania nehnuteľnosti bez finančných výdavkov. Nevýhodou darovacej zmluvy však je “neistota” obdarovaného subjektu, keďže darovanie možno napadnúť, čím sa oslabuje panstvo obdarovaného nad darovanou vecou. Otázku darovania upravuje Občiansky zákonník v ustanovení paragrafov 628 – 630. Pre vznik darovacej zmluvy je potrebný súhlasný prejav vôle darcu a obdarovaného. Darovacou zmluvou..

Sporné nároky - náhrada nákladov vynaložených na cudziu nehnuteľnosť

Vážení čitatelia, mnohé z vašich písomných a elektronických otázok adresovaných do rubriky “Právnik radí” sa týkajú nárokov na náhradu nákladov vynaložených na nehnuteľnosť, ktorú mali vo svojej oprávnenej držbe nájomcovia, ktorí počas svojho užívania nehnuteľnosti túto zhodnotili stavebnými úpravami alebo inými úpravami interiérov. Pri ukončení nájomného vzťahu vznikajú problémy s tým, či ten, kto prenajatú nehnuteľnosť zhodnotil, má voči prenajímateľov nárok na náhradu vynaložených nákladov, od ktorého okamihu tento nárok vzniká..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.