Výber pozemku – list vlastníctva


Dostupnosť pozemkov
Ako hľadať ten pravý pozemok?
Čo všetko treba nechať na odborníkov?
List vlastníctva
Čo musí správa katastra dodržiavať pri vydaní listu vlastníctva
Čo všetko obsahuje list vlastníctva
Čo všetko ešte nájdete v liste vlastníctva
Čo nie je v liste vlastníctva a malo by sa tam nachádzať?


V tomto čísle sa budeme opäť venovať pozemkom a ich špecifikám, sústredíme sa však na niektoré jednotlivosti, ktorým sme sa v minulých číslach nevenovali, alebo venovali iba povrchne. Zhromaždili sme pre vás najmä poznatky o liste vlastníctva.


Dostupnosť pozemkov
Podľa odborníkov z realitných kancelárií je na Slovensku dostatočný počet stavebných pozemkov, ktorý zároveň neustále narastá. Jeho nárast je spôsobený tým, že majitelia napríklad úžitkových polí si už uvedomujú, že hodnota stavebných pozemkov narastá a už teraz je podstatne vyššia ako lesných pôd. Preto sa jednoducho udeje ich transformácia na stavebné pozemky, majitelia ich prepíšu na katastrálnom úrade rozparcelované na jednotlivé úseky a vybudujú príjazdovú cestu.

Obce a najmä developeri majú túto situáciu preskúmanú do hĺbky a preto sa snažia kvôli vlastným zárobkom, aby bol vždy dostatočný počet voľných pozemkov pre prípadných záujemcov.

Pozemok sa stane pozemkom, až keď je naň vydané právoplatné stavebné povolenie. Majiteľ si tiež musí vyžiadať na príslušnom obvodnom úrade To sa samozrejme deje v prípadoch, kedy vlastník pozemku chce pôdu predať a zarobiť na tom čo najviac peňazí a najmä všade tam, kde lokality na odľahlých dedinách svojimi prírodnými krásami lákajú väčšinou obchodníkov a majetnejších ľudí, aby si tam postavili rekreačnú chatu, alebo dom.

Všeobecne platí, že ak máte predstavu, ako by mal váš pozemok vyzerať, neuspokojte sa s ničím iným. Podľa skúseností nájdete vždy pôdu, ktorá bude vyhovovať vašim predstavám. Predsa len je to dôležitý krok a uponáhľať sa ho neoplatí.

Ak napokon nájdete čo hľadáte, ani v tom prípade neotupte svoju pozornosť. Dôkladne si prečítajte list vlastníctva, presvedčte sa, či nie je na pozemok uvlené nejaké vecné bremeno, či budete mať prístup k inžinierskym sieťam skontrolujte možnosť kanalizačného pripojenia a všetky ostatné prípojky. Odporúčame mať na tieto poznatky zdokladované písomne, pretože sa celkom ľahko stať, že váš pozemok sa stane bezcenným. Ak nie sú k pozemku pritiahnuté inžinierske siete, zistite si, na koho náklady sa tak stane a či pre tento fakt nejestvuje nejaká objektívna príčina.


Ako hľadať ten pravý pozemok?
Základným kritériom je, ako hlboko máte do vrecka, koľko máte financií a najmä koľko ste ochotný za svoj sen investovať. Inak sa pozemok pre rodinný dom sa hľadá podobným spôsobom ako všetky veci, ktoré chcete kúpiť. Vyberiete si dajme tomu tri, ktoré vyhovujú vašim predstavám a postupne hodnotíte ich klady a zápory, až vám zostane jeden ideálny.

Pre jeho hľadanie máte dve možnosti. Tou prvou, zdĺhavejšou a určite namáhavejšou je čítať periodiká ponúkajúce stavebné pozemky, alebo ich vyhľadávať na internete na vlastnú päsť. Okrem toho, že takto strávite nesmierne množstvo času sa nikdy nemusíte prepracovať k zdarnému výsledku. Druhou alternatívou je, že všetky starosti prenecháte na realitnú kanceláriu. Je to nepochybne rýchlejšie a výsledky hľadania vám budú hlásené priamo. Renomované agentúry majú medzi sebou podpísané zmluvy o spolupráci a niektoré vám spoplatnia služby iba v prípade, že nájdete čo hľadáte. Výhoda spolupráce kancelárií je pravdepodobne každému zrejmá. Rýchlosť hľadania sa takto znásobuje. V žiadnom prípade však nezanedbajte preverenie vašej agentúry a poverte svojou žiadosťou iba naozaj spoľahlivú a rokmi overenú realitnú kanceláriu. Podvodníci sa nájdu v každom odvetví a bohužiaľ musíme pripustiť, že na realitnom trhu sa ich nájde značné množstvo.

Takže to zhrnieme:

Najskôr je dôležité si kanceláriu overiť. Pozrite si ponuku a postupujte podľa toho, či vyhovujúcu pôdu nájdete, alebo nie. Kvôli ideálnej predstave a perspektíve dostať požadované je potrebné poskytnúť realitnej kancelárii najväčšie možné množstvo informácií o požiadavkách na hľadaný pozemok. Pri overovaní vami vybratej kancelárie sa môžete spoľahnúť na váš úsudok, jestvuje však aj množstvo spoľahlivejších spôsobov. Skúste verejne prístupný obchodný register. Nájdete ho napríklad aj na internete.

Kancelária podľa vašich požiadaviek a na základe vami poskytnutých informácií dokáže (nie je to žiadna maturita) vytriediť ponuky, ktoré vám budú vyhovovať. Citlivá záležitosť je určenie cenového limitu, je však iba na vašom rozhodnutí. Neodporúča sa prezradiť výšku vašich finančných možností, ani ak kancelárii dôverujete nadovšetko. Ľudia zostanú vždy ľuďmi a vidina väčšej provízie zláka k siahnutiu po objemnejšej zákazke, ktorú vám dobrý profesionál dokáže podať ako najlepšiu možnosť na investíciu, pričom alternatíva môže byť aj celkom vzdialená skutočnosti.

Ak je všetko v poriadku a súhlasíte s podmienkami, podpíšte zmluvu. Zmluva bude uzavretá na vyhľadávanie pozemku. A keď napokon prostredníctvom realitnej kancelárie nájdete vytúžený pozemok, je nutné vyžiadať si doklady potvrdzujúce oprávnenie kancelárie na odpredaj predmetnej veci (mandátna alebo sprostredkovateľská zmluva, prípadne plnomocenstvo).

A ide sa na prehliadku. Pozemok si dôkladne prehliadnite, v prípade pochybnosti trvajte na prizvaní odborníkov, ktorí vám povedia, ako si budete môcť pôdu prispôsobiť vašim predstavám. Nemenej dôležité je vyžiadať si k nahliadnutiu doklady, preukazujúce vlastníctvo, presvedčiť sa, či na pozemku neviaznu vecné bremená, záložné práva alebo iné právne povinnosti zaťažujúce pôdu.

Jedno dôležité upozornenie. Ak náhodou máte vyhliadnutý pozemok, ale momentálne naň nemáte dostatok finančných prostriedkov, nespoliehajte sa na to, že si našetríte a kúpite si ho neskôr. A to z dvoch príčin. Jednou je tá, že pozemok za krátky čas už môže byť odpredaný niekomu inému a druhou, dôležitejšou je skutočnosť, že ceny pozemkov rastú takým tempom, že prakticky pri bežnom odkladaní peňazí nikdy nebudete mať dosť na jeho kúpu. Preto odporúčame vybrať si iný pozemok, ktorý vám bude vyhovovať aj po finančnej stránke.


Čo všetko treba nechať na odborníkov?
Ak ste sa už dopracovali ku konkrétnemu pozemku a myslíte si, že po menších úpravách to bude presne ten pravý, prizvite si znalcov, aby posúdili, do akej miery môžete do vzhľadu zasiahnuť. To závisí od mnohých faktorov. Je potrebné napríklad zistiť kadiaľ vedú kanalizačné rúry a ostatné inžinierske siete.

Presne pre tieto príčiny je lepšie nechať výber pozemku na renomovanú realitnú kanceláriu. Agentúry totiž dokážu zistiť aktuálny a presný právny a technický stav veci. Ich profesionáli si totiž nechajú urobiť snímku z katastrálnej mapy, vyžiadajú si geometrický plán, pošlú svojich ľudí na všetky úrady, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s vašou transakciou – teda idú do vodární, elektrární, plynární, kde si nechajú potvrdiť, či vašim novým pozemkom neprechádzajú žiadne potrubia, dajú si zakresliť trasy, zistia prípojky na inžinierske siete a pod. Takýmto spôsobom sa nemôže stať, že cez pozemok vám bude vedený kanalizačný zberač, vysokonapäťové vedenia a iné dôležité neprerušiteľné potrubia. Ich odklon by vás mohlo v budúcnosti vyjsť podstatne viac než celý pozemok.

Právnici vám zasa povedia, či máte vysporiadané susedské vzťahy, ako je to s vlastníckymi právami, vysvetlia kde presne sa nachádzajú hranice vášho novonadobudnutého pozemku. Tieto záležitosti v žiadnom prípade nepodceňujte, nestalo sa totiž raz, že majiteľ príliš neskoro zistil, že na pozemku nemôže podniknúť žiadne zmeny, ba dokonca ani postaviť dom či príjazdovú cestu. O prípojkách na inžinierske siete sme sa už zmienili. Pozemok by celkom jednoducho mohol byť prakticky bezcenný. Nikdy teda nekupujte takzvanú mačku vo vreci.


List vlastníctva
Pozemok, na ktorom uvažuje investor postaviť dom musí byť v jeho vlastníctve, ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia totiž investor prikladá list vlastníctva znejúci na jeho meno a kópiu katastrálnej mapy s vyznačením stavebnej parcely. Uvažovanú stavbu rodinného domu možno plošne umiestniť len na parcele evidovanej ako plocha určená na zastavanie.

Pokiaľ je pozemok - stavebná parcela evidovaný ako poľnohospodárska pôda, je potrebné pred požiadaním o stavebné povolenie požiadať pozemkový úrad o vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Investor je pre stavebné konanie evidovaný ako stavebník a je hlavný účastník stavebného konania.

Okolkovaný list vlastníctva je základným dokladom pre preukázanie vlastníckych vzťahov k pozemku alebo nehnuteľnosti. Keď ho budete predkladať na príslušných úradoch, nikdy nesmie byť starší ako tri mesiace. Jeho základnou vlastnosťou je, že je to verejná listina, takže za určitý poplatok si ho môžete vyžiadať za určitý poplatok na príslušnej správe katastra.

Ak potrebujete takýto doklad, žiadajte ho vždy iba na tej správe katastra, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Iba tam sa totiž môžete dostať k všetkým informáciám, ktoré sa týkajú konkrétnej nehnuteľnosti. Po zaplatení spomínaného poplatku vám vydajú aktuálny výpis z listu vlastníctva.


Čo musí správa katastra dodržiavať pri vydaní listu vlastníctva
  • V prvom rade platí povedané, a teda že výpis vám vyhotovia iba tam, v ktorom obvode sa ten-ktorý pozemok či nehnuteľnosť nachádza.
  • K originálu sa nikdy nedostanete, je to súčasť dokumentačných materiálov, preto hovoríme o výpise.
  • Správa katastra vyhotoví vždy len výpis z listu vlastníctva automatizovaným spôsobom, výstupom z počítača alebo ručne kópiu originálu.
  • Kópia originálu a výpis z originálu sú rovnocenné – kópia obsahuje aj predchádzajúce zápisy o nehnuteľnosti, výpis len platný stav bez predchádzajúcich zápisov.

Správa katastra poskytne výpisy alebo kópie na dvojaké účely:

1. na úradné ako verejnú listinu slúžiacu na právne úkony ako podklad k zmluvám a na dedičské konanie – označená je odtlačkom okrúhlej pečiatky,

2. na informatívne účely ako neverejnú listinu slúžiacu na overenie si vlastníka komerčným geodetom, elektrikárom, kominárom, plynárom – označená je odtlačkom podlhovastej pečiatky správy katastra.


Čo všetko obsahuje list vlastníctva
List vlastníctva ob sahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia a skladá sa:

a) z časti „A – majetková podstata“, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A, číslo zmeny,
b) z časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“, ktorá obsahuje mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, dátumy narodenia, rodné čísla alebo identifikačné čísla organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam a číslo zmeny,
c) z časti „C – ťarchy“, ktorá obsahuje vecné bremená (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv (označenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo zmeny; časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.


Čo všetko ešte nájdete v liste vlastníctva
Na požiadanie napríklad aj rodné číslo. Musí však oň požiadať vlastník pozemku, alebo iná oprávnená osoba. Ďalej sa na výpise uvádza miesto trvalého bydliska vlastníka a, samozrejme, spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Ak ide napríklad o výlučného vlastníka bytu alebo byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, spoluvlastnícky podiel sa vyznačuje na výpise v pomere 1/1. Ak je byt v spoluvlastníctve dvoch osôb, na výpise je toto spoluvlastníctvo vyznačené v ½.

Z časti B sa dozviete, z akého právneho titulu sa stala dotyčná osoba vlastníkom nehnuteľnosti – napríklad či z titulu kúpy, darovania, dedenia alebo súdneho rozhodnutia. Zapisujú sa tu aj údaje o nehnuteľnosti. Napríklad predbežné opatrenia súdu o zákaze nakladať s majetkom. V takom prípade vlastník je už v prevode svojho majetku obmedzený. Ak by podal na kataster návrh na prevod práva, kataster prevod nepovolí.

V časti C sú zaznamenané vecné bremená – ako napríklad právo užívania bytu, právo prechodu cez pozemok. Môžu to byť aj záložné práva v prospech banky alebo tretích osôb, predkupné práva k nehnuteľnosti.

Vo výpisoch sa v každej časti nachádzajú aj kódy. Ku každému kódu v ňom nájdete aj charakteristiku. Napríklad pozemok, ktorý je umiestnený v zastavanom území obce, je označený kódom 1. Kódy sú presne stanovené vo vykonávacej vyhláške ku katastrálnemu zákonu.


Čo nie je v liste vlastníctva a malo by sa tam nachádzať?
Platí pravidlo, že ak list vlastníctva čítať viete, dočítate sa v ňom takmer všetky potrebné informácie. Je ale pravda, že niektoré informácie tam nenájdete a tieto by mohli mať rozhodujúci účinok na vaše rozhodnutie o kúpe. Sú to najmä nesplnené záväzky, zmluvné vzťahy, rôzne exekúcie , daňové nezrovnalosti, pôžičky či už manžela, alebo manželky a podobne.


Späť

Krb ako symbol domova Krb ako symbol domova

 „Po letných mesiacoch je jeseň v plnom prúde a naše mysle nám pri pohľade na sychravé počasie z poza okna viac blúdia v predstavách o posedení pri rodinnom v kresle. K tejto predstave o idylke čato patrí aj sen o veľkom či malom krbe z ktorého sála teplo do celej miestnosti. Nuž predstava je to pekná, ale čo všetko obnáša jej uskotočnenie si povieme v nasledujúcich riadkoch, aby teplo z vášho nového krbu vám prinášalo príjemne strávené chvíle v chladných mesiacoch.“ Stavebný materiál na krby Predtým ako si do svojho domova vyberieme niektorý..

Drevené domy a zruby Drevené domy a zruby

Drevené domy a zrubyPrečo práve drevený dom?Približné cenyPostup konkrétnej stavbyPoužívané materiályKde to viazne u nás?Podmienky sa zlepšujúTak, ako všetko, aj rodinný dom má svoju dlhú a pestrú históriu. Sídlo bývania rodiny prešlo od jaskynných skalných obydlí cez chatrče z dreva a koží, slamené stavby a hlinené a kamenné stavby až po súčasné tehlové, pórobetónové či montované domy. Je logické, že tento vývoj bol a je závislý na rozvoji stavebných technológií, vývoji a dostupnosti stavebných materiálov, na pokroku všeobecne. Podľa toho..

Vykupovanie pozemkov developermi Vykupovanie pozemkov developermi

Ste vlastníkom ornej pôdy a plánujete na nej začať výstavbu? V tom prípade, by ste mali zmenu ornej pôdy na stavebný pozemok stihnúť od konca júna. Koncom minulého mesiaca bola schválená novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Účinnosť nadobúda 1. júla 2008. To znamená, že ak si po tomto dátume budete chcieť urobiť zmenu poľnohospodárskej pôdy na stavebný pozemok, zaplatíte za to podľa toho, v ktorej oblasti sa vaša pôda nachádza a do ktorej z deviatich skupín spadá. Ako na zmenu pôdy dnesSúčasná legislatíva v oblasti premeny..

Prístup súdneho znalca do obydlia občana - áno či nie? Prístup súdneho znalca do obydlia občana - áno či nie?

 Dobrý deň, v novembri 2008 som sa stala nájomníčkou družstevného bytu. Po roku bývania v ňom som dostala zásielku zo súdu, že byt musím sprístupniť znalcovi z odboru stavebníctva, ktorý má vypracovať znalecký posudok na stavebné práce, ktoré tam uskutočnil predchádzajúci nájomník. Ten tam býval do roku 2005 s manželkou, ktorá vtedy od neho definitívne odišla a rozviedli ich v januári 2007. Preto sa chcem opýtať, kto je vlastne v práve - to mám akože do svojho bytu pustiť znalca, ktorý si už môj byt nafotí!? Veď moje súkromie bude narušené...

Rastúci slovenský dopyt po chorvátskych nehnuteľnostiach - krásy Jadranu a právne otázky kúpy Rastúci slovenský dopyt po chorvátskych nehnuteľnostiach - krásy Jadranu a právne otázky kúpy

Omylom je, ak si niekto myslí, že v Stredomorí si nehnuteľnosť môžu dovoliť len superboháči, milionári. Napriek súčasnej situácii v Grécku ceny nehnuteľností postupne klesajú a z uvedenej situácie ťažia najmä Rusi a Taliani, ktorí skupujú nehnuteľnosti – apartmány, byty, domy, hotely a pod. Napríklad, klasický 2-izbový byt na gréckom ostrove je možné kúpiť od asi 45-50 tisíc eur, za ktorú je možné kúpiť 1- izbový byt v Bratislave.   Split a Dubrovnik - najväčší dopyt po luxuse   Pre Slovákov..

Kúpna zmluva a jej náležitosti Kúpna zmluva a jej náležitosti

Spolu s manželom máme záujem o kúpu pozemku od môjho starého otca. Pozemkom budeme súčasne ručiť banke, od ktorej máme sľúbený hypoúver. Nepoznám však presný obsah kúpnej zmluvy. Známy mi povedali, že si musíme zaplatiť znalca. Kto musí platiť daň, poplatky za vklad? Môže kataster odmietnuť náš návrh? Ďakujeme vám za vašu pomoc. Ivana a Peter Z., okres Nitra     Právnu úpravu kúpnej zmluvy obsahuje Občiansky zákonník §§ 588 a nasl. a v §§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade, ak jednou zo zmluvných strán je fyzická osoba, vychádza..

Nehnuteľnosti sa viažu ... Nehnuteľnosti sa viažu ...

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti? Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti