Výber pozemku – list vlastníctva


Dostupnosť pozemkov
Ako hľadať ten pravý pozemok?
Čo všetko treba nechať na odborníkov?
List vlastníctva
Čo musí správa katastra dodržiavať pri vydaní listu vlastníctva
Čo všetko obsahuje list vlastníctva
Čo všetko ešte nájdete v liste vlastníctva
Čo nie je v liste vlastníctva a malo by sa tam nachádzať?


V tomto čísle sa budeme opäť venovať pozemkom a ich špecifikám, sústredíme sa však na niektoré jednotlivosti, ktorým sme sa v minulých číslach nevenovali, alebo venovali iba povrchne. Zhromaždili sme pre vás najmä poznatky o liste vlastníctva.


Dostupnosť pozemkov
Podľa odborníkov z realitných kancelárií je na Slovensku dostatočný počet stavebných pozemkov, ktorý zároveň neustále narastá. Jeho nárast je spôsobený tým, že majitelia napríklad úžitkových polí si už uvedomujú, že hodnota stavebných pozemkov narastá a už teraz je podstatne vyššia ako lesných pôd. Preto sa jednoducho udeje ich transformácia na stavebné pozemky, majitelia ich prepíšu na katastrálnom úrade rozparcelované na jednotlivé úseky a vybudujú príjazdovú cestu.

Obce a najmä developeri majú túto situáciu preskúmanú do hĺbky a preto sa snažia kvôli vlastným zárobkom, aby bol vždy dostatočný počet voľných pozemkov pre prípadných záujemcov.

Pozemok sa stane pozemkom, až keď je naň vydané právoplatné stavebné povolenie. Majiteľ si tiež musí vyžiadať na príslušnom obvodnom úrade To sa samozrejme deje v prípadoch, kedy vlastník pozemku chce pôdu predať a zarobiť na tom čo najviac peňazí a najmä všade tam, kde lokality na odľahlých dedinách svojimi prírodnými krásami lákajú väčšinou obchodníkov a majetnejších ľudí, aby si tam postavili rekreačnú chatu, alebo dom.

Všeobecne platí, že ak máte predstavu, ako by mal váš pozemok vyzerať, neuspokojte sa s ničím iným. Podľa skúseností nájdete vždy pôdu, ktorá bude vyhovovať vašim predstavám. Predsa len je to dôležitý krok a uponáhľať sa ho neoplatí.

Ak napokon nájdete čo hľadáte, ani v tom prípade neotupte svoju pozornosť. Dôkladne si prečítajte list vlastníctva, presvedčte sa, či nie je na pozemok uvlené nejaké vecné bremeno, či budete mať prístup k inžinierskym sieťam skontrolujte možnosť kanalizačného pripojenia a všetky ostatné prípojky. Odporúčame mať na tieto poznatky zdokladované písomne, pretože sa celkom ľahko stať, že váš pozemok sa stane bezcenným. Ak nie sú k pozemku pritiahnuté inžinierske siete, zistite si, na koho náklady sa tak stane a či pre tento fakt nejestvuje nejaká objektívna príčina.


Ako hľadať ten pravý pozemok?
Základným kritériom je, ako hlboko máte do vrecka, koľko máte financií a najmä koľko ste ochotný za svoj sen investovať. Inak sa pozemok pre rodinný dom sa hľadá podobným spôsobom ako všetky veci, ktoré chcete kúpiť. Vyberiete si dajme tomu tri, ktoré vyhovujú vašim predstavám a postupne hodnotíte ich klady a zápory, až vám zostane jeden ideálny.

Pre jeho hľadanie máte dve možnosti. Tou prvou, zdĺhavejšou a určite namáhavejšou je čítať periodiká ponúkajúce stavebné pozemky, alebo ich vyhľadávať na internete na vlastnú päsť. Okrem toho, že takto strávite nesmierne množstvo času sa nikdy nemusíte prepracovať k zdarnému výsledku. Druhou alternatívou je, že všetky starosti prenecháte na realitnú kanceláriu. Je to nepochybne rýchlejšie a výsledky hľadania vám budú hlásené priamo. Renomované agentúry majú medzi sebou podpísané zmluvy o spolupráci a niektoré vám spoplatnia služby iba v prípade, že nájdete čo hľadáte. Výhoda spolupráce kancelárií je pravdepodobne každému zrejmá. Rýchlosť hľadania sa takto znásobuje. V žiadnom prípade však nezanedbajte preverenie vašej agentúry a poverte svojou žiadosťou iba naozaj spoľahlivú a rokmi overenú realitnú kanceláriu. Podvodníci sa nájdu v každom odvetví a bohužiaľ musíme pripustiť, že na realitnom trhu sa ich nájde značné množstvo.

Takže to zhrnieme:

Najskôr je dôležité si kanceláriu overiť. Pozrite si ponuku a postupujte podľa toho, či vyhovujúcu pôdu nájdete, alebo nie. Kvôli ideálnej predstave a perspektíve dostať požadované je potrebné poskytnúť realitnej kancelárii najväčšie možné množstvo informácií o požiadavkách na hľadaný pozemok. Pri overovaní vami vybratej kancelárie sa môžete spoľahnúť na váš úsudok, jestvuje však aj množstvo spoľahlivejších spôsobov. Skúste verejne prístupný obchodný register. Nájdete ho napríklad aj na internete.

Kancelária podľa vašich požiadaviek a na základe vami poskytnutých informácií dokáže (nie je to žiadna maturita) vytriediť ponuky, ktoré vám budú vyhovovať. Citlivá záležitosť je určenie cenového limitu, je však iba na vašom rozhodnutí. Neodporúča sa prezradiť výšku vašich finančných možností, ani ak kancelárii dôverujete nadovšetko. Ľudia zostanú vždy ľuďmi a vidina väčšej provízie zláka k siahnutiu po objemnejšej zákazke, ktorú vám dobrý profesionál dokáže podať ako najlepšiu možnosť na investíciu, pričom alternatíva môže byť aj celkom vzdialená skutočnosti.

Ak je všetko v poriadku a súhlasíte s podmienkami, podpíšte zmluvu. Zmluva bude uzavretá na vyhľadávanie pozemku. A keď napokon prostredníctvom realitnej kancelárie nájdete vytúžený pozemok, je nutné vyžiadať si doklady potvrdzujúce oprávnenie kancelárie na odpredaj predmetnej veci (mandátna alebo sprostredkovateľská zmluva, prípadne plnomocenstvo).

A ide sa na prehliadku. Pozemok si dôkladne prehliadnite, v prípade pochybnosti trvajte na prizvaní odborníkov, ktorí vám povedia, ako si budete môcť pôdu prispôsobiť vašim predstavám. Nemenej dôležité je vyžiadať si k nahliadnutiu doklady, preukazujúce vlastníctvo, presvedčiť sa, či na pozemku neviaznu vecné bremená, záložné práva alebo iné právne povinnosti zaťažujúce pôdu.

Jedno dôležité upozornenie. Ak náhodou máte vyhliadnutý pozemok, ale momentálne naň nemáte dostatok finančných prostriedkov, nespoliehajte sa na to, že si našetríte a kúpite si ho neskôr. A to z dvoch príčin. Jednou je tá, že pozemok za krátky čas už môže byť odpredaný niekomu inému a druhou, dôležitejšou je skutočnosť, že ceny pozemkov rastú takým tempom, že prakticky pri bežnom odkladaní peňazí nikdy nebudete mať dosť na jeho kúpu. Preto odporúčame vybrať si iný pozemok, ktorý vám bude vyhovovať aj po finančnej stránke.


Čo všetko treba nechať na odborníkov?
Ak ste sa už dopracovali ku konkrétnemu pozemku a myslíte si, že po menších úpravách to bude presne ten pravý, prizvite si znalcov, aby posúdili, do akej miery môžete do vzhľadu zasiahnuť. To závisí od mnohých faktorov. Je potrebné napríklad zistiť kadiaľ vedú kanalizačné rúry a ostatné inžinierske siete.

Presne pre tieto príčiny je lepšie nechať výber pozemku na renomovanú realitnú kanceláriu. Agentúry totiž dokážu zistiť aktuálny a presný právny a technický stav veci. Ich profesionáli si totiž nechajú urobiť snímku z katastrálnej mapy, vyžiadajú si geometrický plán, pošlú svojich ľudí na všetky úrady, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s vašou transakciou – teda idú do vodární, elektrární, plynární, kde si nechajú potvrdiť, či vašim novým pozemkom neprechádzajú žiadne potrubia, dajú si zakresliť trasy, zistia prípojky na inžinierske siete a pod. Takýmto spôsobom sa nemôže stať, že cez pozemok vám bude vedený kanalizačný zberač, vysokonapäťové vedenia a iné dôležité neprerušiteľné potrubia. Ich odklon by vás mohlo v budúcnosti vyjsť podstatne viac než celý pozemok.

Právnici vám zasa povedia, či máte vysporiadané susedské vzťahy, ako je to s vlastníckymi právami, vysvetlia kde presne sa nachádzajú hranice vášho novonadobudnutého pozemku. Tieto záležitosti v žiadnom prípade nepodceňujte, nestalo sa totiž raz, že majiteľ príliš neskoro zistil, že na pozemku nemôže podniknúť žiadne zmeny, ba dokonca ani postaviť dom či príjazdovú cestu. O prípojkách na inžinierske siete sme sa už zmienili. Pozemok by celkom jednoducho mohol byť prakticky bezcenný. Nikdy teda nekupujte takzvanú mačku vo vreci.


List vlastníctva
Pozemok, na ktorom uvažuje investor postaviť dom musí byť v jeho vlastníctve, ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia totiž investor prikladá list vlastníctva znejúci na jeho meno a kópiu katastrálnej mapy s vyznačením stavebnej parcely. Uvažovanú stavbu rodinného domu možno plošne umiestniť len na parcele evidovanej ako plocha určená na zastavanie.

Pokiaľ je pozemok - stavebná parcela evidovaný ako poľnohospodárska pôda, je potrebné pred požiadaním o stavebné povolenie požiadať pozemkový úrad o vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Investor je pre stavebné konanie evidovaný ako stavebník a je hlavný účastník stavebného konania.

Okolkovaný list vlastníctva je základným dokladom pre preukázanie vlastníckych vzťahov k pozemku alebo nehnuteľnosti. Keď ho budete predkladať na príslušných úradoch, nikdy nesmie byť starší ako tri mesiace. Jeho základnou vlastnosťou je, že je to verejná listina, takže za určitý poplatok si ho môžete vyžiadať za určitý poplatok na príslušnej správe katastra.

Ak potrebujete takýto doklad, žiadajte ho vždy iba na tej správe katastra, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Iba tam sa totiž môžete dostať k všetkým informáciám, ktoré sa týkajú konkrétnej nehnuteľnosti. Po zaplatení spomínaného poplatku vám vydajú aktuálny výpis z listu vlastníctva.


Čo musí správa katastra dodržiavať pri vydaní listu vlastníctva
  • V prvom rade platí povedané, a teda že výpis vám vyhotovia iba tam, v ktorom obvode sa ten-ktorý pozemok či nehnuteľnosť nachádza.
  • K originálu sa nikdy nedostanete, je to súčasť dokumentačných materiálov, preto hovoríme o výpise.
  • Správa katastra vyhotoví vždy len výpis z listu vlastníctva automatizovaným spôsobom, výstupom z počítača alebo ručne kópiu originálu.
  • Kópia originálu a výpis z originálu sú rovnocenné – kópia obsahuje aj predchádzajúce zápisy o nehnuteľnosti, výpis len platný stav bez predchádzajúcich zápisov.

Správa katastra poskytne výpisy alebo kópie na dvojaké účely:

1. na úradné ako verejnú listinu slúžiacu na právne úkony ako podklad k zmluvám a na dedičské konanie – označená je odtlačkom okrúhlej pečiatky,

2. na informatívne účely ako neverejnú listinu slúžiacu na overenie si vlastníka komerčným geodetom, elektrikárom, kominárom, plynárom – označená je odtlačkom podlhovastej pečiatky správy katastra.


Čo všetko obsahuje list vlastníctva
List vlastníctva ob sahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia a skladá sa:

a) z časti „A – majetková podstata“, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A, číslo zmeny,
b) z časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“, ktorá obsahuje mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, dátumy narodenia, rodné čísla alebo identifikačné čísla organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam a číslo zmeny,
c) z časti „C – ťarchy“, ktorá obsahuje vecné bremená (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv (označenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo zmeny; časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.


Čo všetko ešte nájdete v liste vlastníctva
Na požiadanie napríklad aj rodné číslo. Musí však oň požiadať vlastník pozemku, alebo iná oprávnená osoba. Ďalej sa na výpise uvádza miesto trvalého bydliska vlastníka a, samozrejme, spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Ak ide napríklad o výlučného vlastníka bytu alebo byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, spoluvlastnícky podiel sa vyznačuje na výpise v pomere 1/1. Ak je byt v spoluvlastníctve dvoch osôb, na výpise je toto spoluvlastníctvo vyznačené v ½.

Z časti B sa dozviete, z akého právneho titulu sa stala dotyčná osoba vlastníkom nehnuteľnosti – napríklad či z titulu kúpy, darovania, dedenia alebo súdneho rozhodnutia. Zapisujú sa tu aj údaje o nehnuteľnosti. Napríklad predbežné opatrenia súdu o zákaze nakladať s majetkom. V takom prípade vlastník je už v prevode svojho majetku obmedzený. Ak by podal na kataster návrh na prevod práva, kataster prevod nepovolí.

V časti C sú zaznamenané vecné bremená – ako napríklad právo užívania bytu, právo prechodu cez pozemok. Môžu to byť aj záložné práva v prospech banky alebo tretích osôb, predkupné práva k nehnuteľnosti.

Vo výpisoch sa v každej časti nachádzajú aj kódy. Ku každému kódu v ňom nájdete aj charakteristiku. Napríklad pozemok, ktorý je umiestnený v zastavanom území obce, je označený kódom 1. Kódy sú presne stanovené vo vykonávacej vyhláške ku katastrálnemu zákonu.


Čo nie je v liste vlastníctva a malo by sa tam nachádzať?
Platí pravidlo, že ak list vlastníctva čítať viete, dočítate sa v ňom takmer všetky potrebné informácie. Je ale pravda, že niektoré informácie tam nenájdete a tieto by mohli mať rozhodujúci účinok na vaše rozhodnutie o kúpe. Sú to najmä nesplnené záväzky, zmluvné vzťahy, rôzne exekúcie , daňové nezrovnalosti, pôžičky či už manžela, alebo manželky a podobne.


Späť

Realitná kancelária alebo radšej na vlastnú päsť?

S podpisom kúpnej zmluvy sa neponáhľajte, nechajte si dostatok času na rozmyslenieV čom vám pomôže realitná kanceláriaPozor na zmluvuNa čo si dať pozor pri výbere realitnej kanceláriePrečo sa oplatí využiť služby realitných kancelárií S podpisom kúpnej zmluvy sa neponáhľajte, nechajte si dostatok času na rozmyslenie Orientovať sa na trhu s nehnuteľnosťami nie je jednoduché. Podvody pri predaji bytov sa v posledných rokoch na Slovensku čoraz viac rozmáhajú. V policajných štatistikách figuruje stále viac prípadov, keď ľudia bez skúseností v oblasti realít,..

Záhradná architektúra

Záhrada je miestom, ktoré nielen dotvára vzhľad nášho domu, ale zároveň dáva jeho obyvateľom priestor pre fantáziu a relax. Najmä o tom poslednom však má každý z nás inú predstavu, a podľa toho si treba typ záhrady aj vyberať. Možností je veľa a je rozdiel, či sa chceme záhrade každý druhý deň aktívne venovať, alebo raz za týždeň pokosiť trávnik. Okrem estetického výsledku by teda mal byť kritériom aj miera starostlivosti, s ktorou do budúcnosti rátame. Anglický trávnik Tento druh je stále veľmi obľúbený; vyzerá elegantne a upravene, ale..

Balkón a lodžia

 Od začiatkuZasklite si lodžiuSklo zaskleniaRôzne využitieMateriály na vonkajšie použitie a nábytokZväčšite si lodžiuNajkrajšie sú farebnéEstetikaS príchodom leta sa už viacerí z nás tešia na pokojne strávený deň pri opaľovaní na vlastnej oáze pokoja, na terase či balkóne. Cez zimu boli dvere do tohto priestoru prevažne zatvorené, preto sa už iste tešíte ako vpustíte do svojho príbytku slnečné teplo a najmä čerstvý vzduch. Dokonca aj v centre väčšieho mesta je terasa akýmsi upokojujúcim prvkom. Najmä ak z nej máte dobrý výhľad.Balkóny a lodžie..

Rodinné spory o byt - bývanie bez právneho dôvodu

 Moji rodičia žijú spolu s mojou staršou sestrou a jej dieťaťom v jednom byte, ktorého vlastníkmi sú rodičia. Keďže nájomné a ostatné poplatky sú pre nich privysoké, rozhodli sa byt vymeniť za iný, kde by boli poplatky nižšie. Moja sestra je tam však prihlásená na trvalý pobyt, avšak neprispieva na domácnosť a vznikli nedoplatky. Sú moji rodičia povinný sestre a jej dieťaťu poskytnúť náhradné ubytovanie? Ďakujem za odpoveď.Izabela R., Prešov Predmetný byt sa nepochybne nachádza v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, teda vašich rodičov. Predpokladám,..

Maloletí a darovanie nehnuteľnosti

Viacerí z vás, milí čitatelia, ste sa na nás obrátili s otázkou, či je možné darovať svojim deťom, vnukom, vnučkám nehnuteľnosť. Či je vôbec možné, aby dieťa - teda nedospelá osoba mohla vlastniť napríklad pozemok, dom. Vo všeobecnosti vládne domnienka, že nie. Avšak, opak je pravdou. O tejto skutočnosti ako aj o postupe, ako darovať v súlade so zákonom dieťaťu nehnuteľnosť, pojednáva nasledovný článok. Dieťa zastupujú rodičia Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, podmienkou..

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami,..

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..

Financovanie prác na bytovke domu

Keď sa obnova financuje prostredníctvom bankyNajlacnejšie požičiava štátMožnosti financovania obnovy bytových domovŠtátny fond rozvoja bývaniaŠtátna dotáciaAko dostať dotáciu ministerstvaStavebné sporiteľneKomerčné bankyPodmienky, za akých banky požičiavajú na obnovu bytovČo je pri poskytovaní úveru bankou dôležitéÚvery na obnovu bytového domu poskytujú komerčné banky aj stavebné sporiteľne, najvýhodnejšie však na tento účel požičiava štát.Keď sa obnova financuje prostredníctvom banky Na obnovu bytového domu si možno požičať aj od..

Kúpte si pozemok, pretože ... (TRH Nehnutelnosti)