Kúpa nehnuteľnosti jedným z manželov - kedy a ako

Manželka uzavrela zmluvu o budúcej zmluve, ktorá sa týkala kúpy rodinného domu. Ten chcela získať do svojho vlastníctva za naše spoločné peniaze ako i za peniaze získané z predaja bytu mojej matky, ktorá s tým nesúhlasila. Manželka od zmluvy o budúcej zmluve odstúpila, keďže nemala dostatok finančných prostriedkov. Je zmluva o budúcej zmluve napriek tomu platná? Je možné, aby jeden z manželov získal výlučne do svojho vlastníctva počas trvania manželstva napr. nehnuteľnosť? Neplatná z dôvodu, že som v nej nefiguroval ako manžel kupujúcej? Predávajúci trvá na predaji nehnuteľnosti, zálohu 20.000 Sk odmieta vrátiť a vyhráža sa žalobou. Ako máme postupovať? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Pravoslav K. , Vysoká pri Morave

Manželia rozhodujú spoločne

Pri riešení predmetnej záležitosti treba vychádzať z existencie manželského zväzku ako i z existencie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“). Práve BSM zakladá osobitnú právnu úpravu vašich majetkovo-právnych vzťahov.

Do BSM patria všetky veci spôsobilé byť predmetom občianskoprávnych vzťahov - teda veci iné ako veci nadobudnuté darovaním, reštitúciou, darovaním len jednému z manželov atď. Jeden z manželov môže robiť v mene oboch rozhodnutia, úkony, pokiaľ sa jedná výlučne o bežné záležitosti - napr. úhrada nedoplatku za elektrickú energiu. Kúpa nehnuteľnosti však bežnou záležitosťou určite nie je a preto je nevyhnutné, aby sa na takom úkone súhlasne dohodli obaja manželia. Ak by nedošlo ku vzájomnému konsenzu, môže na návrh ktoréhokoľvek z vás rozhodnúť súd, čo je však zdĺhavé a neefektívne. Vyplýva tak z § 146 Občianskeho zákonníka. Ako sám uvádzate, vaša manželka mala predsa v úmysle použiť vaše spoločné finančné prostriedky, o použití ktorých tiež však rozhodujete ako manželia spoločne. V tomto prípade by ani súd neprivolil v prospech vašej manželky.

Predávajúci zdá sa v snahe o uzavretie obchodu a získať finančnú hotovosť opomenul skutočnosť, že podľa zákona manželia nadobúdajú veci, teda i nehnuteľnosti spoločne do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Výnimkou by bola napríklad situácia, kedy by vaša manželka nadobudla rodinný dom za peňažné prostriedky získané darom výlučne v jej prospech (peniaze boli darované len jednému z manželov), príp. ak by na kúpu použila peniaze zo svojho podnikania. Pokiaľ ide o použitie prostriedkov z podnikania, táto záležitosť by mala byť riadne medzi manželmi upravená, nakoľko manželia môžu podnikať spoločne, alebo s pomocou toho druhého. Vtedy je nevyhnutné rozdeliť zisk z podnikania medzi oboch zúčastnených manželov. Možnosť nadobudnúť nehnuteľnosť či inú vec - napr. automobil - za trvania manželstva do výlučného vlastníctva jedného z manželov (teda vec by nepatrila do BSM) je možné pri zúžení BSM v zmysle ust. § 143a Občianskeho zákonníka, podľa ktorého manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Vyžadovalo by to však vašu vzájomnú dohodu o zúžení BSM, a to vo forme notárskej zápisnice.

Neplatnosť zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy

Na zmluve o uzavretí budúcej zmluvy ako i na samotnej budúcej zmluve - zmluve o prevode nehnuteľnosti - by správne mali byť ako zmluvné strany uvedení účastníci - na jednej strane predávajúci a kupujúci na strane druhej - teda vaša manželka a vy. Pokiaľ ste v zmluve ako jeden z manželov boli opomenutý, taká zmluva je neplatná. Neplatným je taký právny úkon, ktorý buď nebol urobený v zákonom predpísanej forme, obchádza alebo sa prieči zákonu alebo je v rozpore s dobrými mravmi. Ak by ste aj v zmluve figurovali ako jedna zo zmluvných strán, avšak váš podpis by k zmluve nebol pripojený, ani v takom prípade by nenastali právne účinky - nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnosti. Jednoznačne o takej situácii hovorí judikát - rozsudok Najvyššieho súdu ČSR z 15.6.1973, č. k. 4 Cz 29/73, podľa ktorého: „Ak sú podľa zmluvy o prevode nehnuteľnosti kupujúcimi obaja manželia, potom musia zmluvu tiež obaja podpísať. Nedostatok podpisu jedného z kupujúcich manželov na listine zmluvy o prevode nehnuteľnosti nie je zhojený tým, že vec nadobudnutá hoci len jedným z manželov za trvania manželstva zo spoločných finančných prostriedkov je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“ Občiansky zákonník v § 46 ods. 2 vyžaduje pre uzavretie zmluvy písomnou formou, aby došlo k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, musia byť prejavy účastníkov na tej istej listine.

Uplatnenie nároku na súde - vymáhanie

V súvislosti s vyplatenou sumou zálohy platí, že ak je zmluva neplatná, príp. i súdom zmluva určená za neplatnú, podľa 457 § Občianskeho zákonníka, každý z účastníkov zmluvy je povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal. Predávajúci je tak povinný Vám zálohu vrátiť, keďže nedošlo k platnému uzavretiu zmluvy. V opačnom prípade sa jeho konanie môže kvalifikovať ako bezdôvodné obohatenie. Bezdôvodným obohatením je napr. majetkový prospech získaný plnením z neplatného právneho úkonu. Požiadavka zaplatiť zálohu v čase uzatvorenia len zmluvy o budúcej zmluve je viac než atypická. Záloha pri kúpe nehnuteľnosti sa zvykne uhrádzať pri podpise zmluvy o prevode nehnuteľnosti, v rámci ktorej si zmluvné strany dojednajú spôsob a podmienky zaplatenia kúpnej ceny. Ak predávajúci chce podať žalobu, môže tak urobiť - podľa § 3 Občianskeho súdneho poriadku každý má právo domáhať sa na súde ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené. Ak by k tomu došlo, odporúčam vám obrátiť sa so žiadosťou o pomoc na právnika. Mám za to, že predávajúci vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti veci nebude úspešný. Naopak, spôsobí si zbytočné komplikácie a najmä finančné výdavky.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Výber internetu do domácnosti

Pri vybavovaní domácnosti je doležité myslieť na rôzne veci. A v dnešnej modernej dobe je internetové pripojenie jednou z tých dôležitejších. Stiahnutie si filmu na večerné pozeranie alebo sledovanie vášho obľúbeného seriálu v super-vysokom rozlíšení je závislé práve na rýchlosti vášho pripojenia. Preto vám dnes poskytneme informácie potrebné k správnemu výberu internetu práve pre vašu domácnosť. Výber internetových riešení pre domácnosť Internet ponúkajú najmä mobilní operátori, no i rôzni samostatní poskytovatelia...

Úložné priestory

Rodina se dusí! Povedala manželka svojej polovičke pred sťahovaním sa vo filme Kulový blesk. Aby táto veta nebola na dennom poriadku aj v tej vašej rodine a pritom nemáte v záujme sťahovať sa do väčšieho príbytku, povieme si pár rád ako riešiť efektivitu úložných priestorov. Veď komu by sa pre pár vecí, ktoré nemáte momentálne kde uložiť, chcelo predávať svoju nehnuteľnosť a zháňať si väčšiu? Aby ste si s týmto problémom poradili čo najefektívnejšie, tak kľúčovým slovom celého priestorového problému je skriňa. Dnes máme celý rad možností..

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 1. časť

Existuje niekoľko práv a povinností, ktoré vyplývajú z toho, že ste vlastníkom bytu. Ovplyvňuje ich Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku. V prvej časti článku sa budeme venovať všetkým základným informáciám, týkajúcich sa bytu, nebytového priestoru, ich súčastí a možností ich nadobúdania...

Byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia - ich preslnenie, minimálne požiadavky na ich plochu, vybavenie a súčasti

Dnešné pokračovanie týkajúce sa bytov nižšieho štandradu a ubytovacích zariadení sa zameriava na uvedené nehnuteľnosti, vrátane zákonných požiadaviek na ich preslnenie v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu Byt nižšieho štandardu je byt, ktorého obytná plocha nie je nižšia ako 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s užívateľom..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Prístup na nehnuteľnosti v rámci výkonu exekúcie

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť či je exekútor oprávnený vstúpiť na pozemok (rodinný dom), ktorý už 3 roky nie je v našom vlastníctve ale figuruje tam ešte trvalý pobyt, nakoľko sa nemám kam prehlásiť. Exekútor chce z tohto domu vziať všetok nehnuteľný majetok. Terajší majiteľ je povinný ho vpustiť do domu? Ďakujem Vám vopred za radu. Karin T., Prešov Vstup exekútora na nehnuteľnosť pri súpise hnuteľných vecí Súdny exekútor je oprávnený, pri výkone exekučnej činnosti, vstupovať na pozemky, do bytov, či iných priestorov, avšak za podmienok uvedených..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..

Kúpte si pozemok, pretože ... (TRH Nehnutelnosti)