Energetická hospodárnosť budov - nové povinnosti vlastníkov budov

V mnohých vyspelých krajinách sveta je moderným trendom znižovanie nákladov na výrobu a spotrebu energie, účelom čoho je okrem iného aj dodržanie tzv. „environmental friendly“ prístupu k životnému prostrediu, a teda zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.

Právo EÚ a vnútroštátna právna úprava

Európska únia v danej súvislosti prijala dňa 16. decembra 2002 smernicu 91/2002/ES, ktorá nadobudlo účinnosť 04.01.2003. Členské štáty EÚ boli zaviazané predmetnú smernicu implementovať do svojich právnych poriadkov, pričom Slovenská republika tak vykonala prijatím zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (ďalej len „zákon o EHB“). Účelom zákona o EHB, ktorý nadobudol účinnosť 15.01.2007, je zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2) z prevádzky budov. Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sa má realizovať prostredníctvom postupov a opatrení, ktorými sú jednotná metodika výpočtu energetickej hospodárnosti budovy,
určenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov a významne obnovovaných budov a povinné vydávanie certifikátov o energetickej hospodárnosti budov.

Určenie energetickej hospodárnosti

Na určenie energetickej hospodárnosti budov sa používa výpočet, ktorý sa vyjadruje v číselných ukazovateľoch celkovej potreby energie a tvorby emisií oxidu uhličitého. Pri výpočte sa zohľadňujú také faktory ako tepelno-technické vlastnosti obvodového a strešného plášťa a otvorových konštrukcií a tepelné straty spôsobené stavebnou konštrukciou a spôsobom jej užívania, poloha a orientácia budovy, vplyv vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie, najmä vplyv teploty vzduchu, vetra a slnečného žiarenia, energetické vybavenie a pod.

Zákon o EHB definuje niekoľko druhov budov - novú budovu, existujúcu budovu a veľkú budovu. Novou budovou je budova, ktorej energetická hospodárnosť sa ovplyvňuje v projekte stavby alebo počas výstavby. Existujúcou budovou je užívaná budova, ktorej energetická hospodárnosť sa dá vypočítať z údajov, ktoré sú známe alebo sa dajú zistiť prehliadkou a meraním. Veľkou budovou je budova, ktorej celková úžitková plocha je väčšia ako 1000 m2. Budovy sú ďalej začlenené do deviatich kategórií, ktoré sa zatrieďujú podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G. Každá z energetických tried je vyjadrená číselným rozpätím a je súčtom číselných ukazovateľov z jednotlivých miest a spôsobov spotreby energie v budove vyjadrených čiastkovými energetickými triedami.

Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov

Nová budova musí spĺňať minimálne požidavky na energetickú hospodárnosť nových budov určené technickými normami, napr. zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. Minimálne požiadavky musia byť zahrnuté do dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby. Výsledok energetického posudku musí byť uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie.

Kedy je povinná certifikácia, platnosť certifikátu a povinnosti vlastníka budovy

Energetická certifikácia je povinná pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy, v ostatných prípadoch je dobrovoľná. Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008 a na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008. Energetický certifikát (http://www.build.gov.sk/), na základe ktorého sa budova zatrieďuje do energetickej triedy, vystaví spôsobilý subjekt - osoba, ktorá kto preukáže, že má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného zamerania alebo v oblasti architektúry, stavebného, energetického alebo strojárskeho zamerania, elektrotechnického zamerania. Osoba vykonávajúca energetickú certifikáciu sa musí preukázať tiež živnostenským listom, nakoľko táto činnosť je podľa zákona živnosťou. Energetický certifikát je platný 10 rokov, pokiaľ nedôjde na príslušnej budove k realizácii stavebných úprav, ktoré môžu ovplyvniť jej energetickú hospodárnosť.

Vlastník, správca budovy, spoločenstvo vlastníkov bytov či bytové družstvo sú povinní uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi. V prípade prenájmu budovy sú povinní odovzdať osvedčenú kópiu platného energetického certifikátu jej nájomcovi. Pri existujúcej budove je to ďalej povinnosť zabezpečiť po významnej obnove budovy reguláciu zásobovania teplom, zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia a umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom.

Dozor v danej oblasti vykonáva Štátna energetická inšpekcia. Vlastníkovi budovy môže byť uložená pokuta do 20.000,- Sk, ak neobstará energetický certifikát, hoci je na to podľa zákona o EHB povinný, ak neuschová energetický certifikát po celý čas jeho platnosti, neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy alebo neodovzdá osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi pri prenájme budovy.

Čitateľské otázky adresujte na: advokaat@centrum.sk

 

 

Späť

Kuchyňa na pravú mieru Kuchyňa na pravú mieru

-->-->--> Hovorí sa, že láska prechádza cez žalúdok. V prípade dobrej rodinnej atmosféry to platí dvojnásobne. Nuž nato, aby tieto slová boli pravdou, nepotrebujeme len dobrého kuchára, ale hlavne dobrý priestor kde sa chutné jedlo pripravuje. Veď nie nadarmo niektorí odborníci tvrdia, že kuchyňa je v ideálnom prípade centrom života rodiny. V nasledujúcich riadkoch si preto povieme niečo o tom, ako by mala dobrá kuchyňa vyzerať a aké sú hlavné trendy v tejto oblasti. Trocha histórie Kuchyňa, ako jedna z najdôležitejších miestností našich príbytkov..

Skvelé tipy, ako si zrekonštruovať byt bez zbytočných starostí a práce Skvelé tipy, ako si zrekonštruovať byt bez zbytočných starostí a práce

Dlhodobý stereotyp v našom živote je zdrojom mnohých nepríjemných situácií. Zmena je naopak dobrý a jednoduchý spôsob, ako sa aj po rokoch cítiť vždy príjemne a kráčať životom bez problémov a starostí. Už malé zmeny môžu mať hlboký vplyv na vnímanie nášho okolia, čo sa týka aj zariadenia dnes veľmi dôležitých obytných priestorov, v ktorých sme boli nútení v poslednom čase tráviť všetky voľné chvíle. Ktoré kroky sa pod takouto jednoduchou rekonštrukciou bytov rozumejú a môžu vám pomôcť cítiť sa aj na ploche len niekoľko metrov štvorcových..

Okná Okná

DrevoPlastové okenné rámové vlysyOceľové okenné rámové vlysyHliníkové rámové vlysyKombinovanéPLASTOVÉ OKNÁ - z čoho si vybrať?Výhody plastových okien oproti ostatným rámomKoľko také okno vydrží?Údržba plastových okienPridanie ďalšieho sklaNáhrada jednoduchého zasklenia izolačnými dvojsklamiMontáž plastových okienNalepenie priehľadnej izolačnej fólie priamo na sklo okna Z funkčného hľadiska majú okná dve základné poslania. Ich úlohou je zaistiť prirodzené vetranie miestnosti a jej prirodzené osvetlenie. Presne na takýto účel sa používali od..

Medzimanželské a porozvodové vzťahy k nehnuteľnostiam

Rada by som vás poprosila o radu pri riešení nášho problému. Naši rodičia v roku 1978 darovaním získali po otcovej matke staršiu nehnuteľnosť v pomere 3/4 otec a 1/4 mama. Na pozemku tejto nehnuteľnosti postavili rodičia v roku 1972 nový dom, ktorý je obývateľný, otec bol zavretý, medzi tým sa čas starého domu zrútila, keď otca prepustili naďalej, obýval tento dom, s tým že sa s mamou rozviedol, ale sa majetkovo nevyporiadali. Otec sa znovu oženil a v roku 2000 prepísal dom na druhú manželku, mama svoj podie 1/4 darovala nám. Nedávno otec umrel a my sme sa..

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami, ktoré sa týkali správy..

Sporné nároky - náhrada nákladov vynaložených na cudziu nehnuteľnosť

Vážení čitatelia, mnohé z vašich písomných a elektronických otázok adresovaných do rubriky “Právnik radí” sa týkajú nárokov na náhradu nákladov vynaložených na nehnuteľnosť, ktorú mali vo svojej oprávnenej držbe nájomcovia, ktorí počas svojho užívania nehnuteľnosti túto zhodnotili stavebnými úpravami alebo inými úpravami interiérov. Pri ukončení nájomného vzťahu vznikajú problémy s tým, či ten, kto prenajatú nehnuteľnosť zhodnotil, má voči prenajímateľov nárok na náhradu vynaložených nákladov, od ktorého okamihu tento nárok vzniká..

Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku od roku 2005 do roku 2010

V slovenských pomeroch sa zvykne dosť často používať fráza ktorá tvrdí, že: „Z grafov sa ešte nikto nenajedol“. Nuž možno je na tom čosi pravdy, ale autor tohto výroku asi nepochopil ich zmysel. Grafy majú v prvom rade informovať o určitom vývoji, či trende v tom či onom segmente. Zároveň by mali upozorniť na určité anomálie, či nezdravý vývoj ktorý sa mohol prejaviť v sledovanom období.Aj z tohto dôvodu sme sa v redakcii Kompletného TRH-u Nehnuteľností rozhodli priniesť základný trend vývoja cien nehnuteľností na Slovensku. Často krát sa v dnešnej..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.