Maloletí a ich spôsobilosť nadobúdať majetok - darovanie a vydržanie

Maloletí môžu nadobúdať majetok do svojho vlastníctva, avšak tento je spravovaný ich zákonnými zástupcami, predovšetkým rodičmi. Maloletí môžu nadobudnúť majetok nielen darovaním, ale aj vydržaním. V danej súvislosti poukazujeme na judikát - rozsudok Najvyššieho súdu SR, spis. zn. 4 Cdo 21/2004. Jedná sa o vec, v ktorej sa prejednávalo dedičstvo - nehnuteľnosti po poručiteľovi, pričom niektorí z oprávnených dedičov namietali darovanie nehnuteľností v tom čase maloletému dieťaťu.

Vydržaním môže nadobudnúť vlastníctvo aj maloletý, ktorý prostredníctvom úkonov rodičov pri správe jeho majetku vstúpil do dobromyseľnej držby a vykonával ju.”  

Okresný súd Topoľčany svojím rozsudkom z marca 2003 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali určenia, že do dedičstva po poručiteľovi, patria nehnuteľnosti. Súd zamietnutie žaloby odôvodnil tým, že i keď darovacie zmluvy z 30.08.1979 a 24.04.1985, ktorými boli dotknuté nehnuteľnosti darované vtedy maloletej žalovanej 2 jej rodičmi (poručiteľom a žalovanou 1), sú napriek ich schváleniu právoplatnými rozsudkami Okresného súdu Topoľčany a registrácii právoplatnými rozhodnutiami bývalého Štátneho notárstva v Topoľčanoch absolútne neplatné, pretože obdarovaná nebola pri ich uzavretí zastúpená osobitným opatrovníkom ustanoveným súdom, nadobudla žalovaná 2) vlastnícke právo k týmto nehnuteľnostiam vydržaním. Krajský súd ako súd druhostupňový rozsudok OS v Topoľčanoch potvrdil, pričom žalobcovia podali proti rozsudku Krajského súdu dovolanie.

Najvyšší súd SR, ktorý rozhdoval o dovolaní (mimoriadny opravný prosriedok v občianskom súdnom konaní) uvádza, že pretože vydržanie je len jednou z viacerých právnych skutočností, s ktorou zákon spája nadobudnutie vlastníckeho práva k veci ( § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka ), je zrejmé, že spôsobilosť nadobudnúť vlastnícke právo k veci týmto spôsobom má každý, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, teda každý právny subjekt. V zmysle ustanovení §§ 7 a 18 Občianskeho zákonníka sú týmto subjektom fyzické i právnické osoby. Každý subjekt, ktorý má spôsobilosť byť nositeľom vlastníckeho práva k veci, musí mať aj možnosť jeho nadobúdania spôsobmi predpokladanými zákonom.

Pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony, konajú za ne ich zákonní zástupcovia (§ 26 Občianskeho zákonníka). Zákonnými zástupcami maloletého dieťaťa sú v zmysle ustanovenia § 36 Zákona o rodine - v súčasnosti ide o st. § 31 a 32 zákona č. 36/2005 Z. z. - jeho rodičia, ktorí sú oprávnení a povinní ho nielen zastupovať, ale aj spravovať jeho záležitosti, teda predovšetkým spravovať jeho majetok a hospodáriť s výnosom z tohto majetku.

Najvyšší súd ďalej svoj rozsudok odôvodňuje tým, že ak nemožno vylúčiť nadobudnutie vlastníckeho práva k veci vydržaním u žiadneho právneho subjektu, teda ani o fyzickej osoby, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony, nemožno u takejto osoby vylúčiť ani splnenie jednej zo základných podmienok vydržania, a to podmienky oprávnenej držby. Pretože aj samotná držba je právom, má aj fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony, spôsobilosť mať toto právo, teda spôsobilosť byť držiteľom. Nemá však spôsobilosť stať sa držiteľom vlastným konaním, ale len konaním cudzím, t.j. prostredníctvom zástupcu. Zástupca musí mať vôľu nadobudnúť držbu nie pre seba, ale pre zastúpeného a vykonávať ju v mene zastúpeného. U maloletých detí nadobúdajú a vykonávajú oprávnenú držbu (pod ktorou treba rozumieť faktické ovládanie veci s vôľou držiteľa nakladať s ňou v dobrej viere, že mu patrí) ich rodičia, ak sú ich zákonnými zástupcami, a to v rámci ich oprávnenia a zároveň povinnosti spravovať ich záležitosti. Vykonávajú ju dovtedy, kým vzhľadom na konkrétne okolnosti nenadobudnú maloleté deti spôsobilosť realizovať oprávnenú držbu vlastným konaním. Vychádzajúc z uvedeného právneho posúdenia veci, dovolací súd dovolanie žalobcov ako nedôvodné zamietol.

Aby došlo k platnému a bezchybnému darovaniu nehnuteľnosti maloletému, je nevyhnutné dodržať presné zákonné postupy. V danej súvislosti odporúčame obrátiť sa na právneho poradcu. V prípade záujmu o otázku darovania, darovacej zmluvy nás neváhajte kontaktovať.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Dochádzanie za štúdiom a prácou a realitný trh

Málokto pochybuje o tom, že čierny trh s nehnuteľnosťami je mimoriadne rozvetvený a úspešný. Netýka sa iba nejakej vyhranenej skupiny obyvateľstva; vo všeobecnosti však možno povedať, že „cieľovou skupinou“ tohto problému sú mladí ľudia, konkrétne tí, ktorí z rôznych dôvodov, väčšinou však za prácou, prichádzajú do veľkých miest. Byty sú tam drahé a na vybavenie hypotéky je potrebný pravidelný príjem v takej výške, aká sa dosahuje väčšinou po rokoch praxe. Niet sa teda čo diviť, že je medzi čiernymi nájomníkmi toľko mladých absolventov;..

Výber a starostlivosť o okná

Okno nie je len prostriedkom zosvetlenia a vetrania priestorov. Je zároveň estetickým, funkčným a nevyhnutným doplnením bytu a musia naň byť kladené vysoké technické požiadavky. Oproti minulosti nebol v tomto segmente príliš veľký výber. Dnes už si však môžme vyberať z viacerých druhov a materiálov. Pri ich výbere sa tak do popredia dostáva ich tepelná či akustická izolácia. Jednoducho kvalita okna musí byť vždy na prvom mieste. Drevené okná Vzhľadom na dlhodobú tradíciu používania a dostupnosti je drevo najlepšie poznaným materiálom na výrobu okien...

Rekonštrukcia kúpeľne

Častým problémom pri rekonštrukcii kúpeľne býva na samotnom začiatku odstraňovanie umakartu. Ak sa pri rekonštrukcii kúpeľne rozhodnete pre jeho likvidáciu, musíte sa najprv rozhodnúť o tom, či nová tvár kúpeľne bude kopírovať jej predošlý charakter, alebo sa pustíte do úplne novej vizáže vašej kúpeľne. Ak si vyberiete prvú možnosť, tak odstránením umakartových stien získate väčšiu výšku v miestnosti. Samotné odstránenie umakartových stien trvá len niekoľko hodín, takže z hľadiska úspory času by to nemal byť problém. Prvé komplikácie pri..

Maloletí a ich spôsobilosť nadobúdať majetok - darovanie a vydržanie

Maloletí môžu nadobúdať majetok do svojho vlastníctva, avšak tento je spravovaný ich zákonnými zástupcami, predovšetkým rodičmi. Maloletí môžu nadobudnúť majetok nielen darovaním, ale aj vydržaním. V danej súvislosti poukazujeme na judikát - rozsudok Najvyššieho súdu SR, spis. zn. 4 Cdo 21/2004. Jedná sa o vec, v ktorej sa prejednávalo dedičstvo - nehnuteľnosti po poručiteľovi, pričom niektorí z oprávnených dedičov namietali darovanie nehnuteľností v tom čase maloletému dieťaťu. “Vydržaním môže nadobudnúť vlastníctvo aj maloletý, ktorý..

Medzimanželské a porozvodové vzťahy k nehnuteľnostiam

Rada by som vás poprosila o radu pri riešení nášho problému. Naši rodičia v roku 1978 darovaním získali po otcovej matke staršiu nehnuteľnosť v pomere 3/4 otec a 1/4 mama. Na pozemku tejto nehnuteľnosti postavili rodičia v roku 1972 nový dom, ktorý je obývateľný, otec bol zavretý, medzi tým sa čas starého domu zrútila, keď otca prepustili naďalej, obýval tento dom, s tým že sa s mamou rozviedol, ale sa majetkovo nevyporiadali. Otec sa znovu oženil a v roku 2000 prepísal dom na druhú manželku, mama svoj podie 1/4 darovala nám. Nedávno otec umrel a my sme sa..

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov II

Vážení čitatelia. V predchádzajúcom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa venovali novele právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov upravenej zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola prijatá a vyšla v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2010 Z. z. Okrem eliminácie nejednoznačnosti a nezrovnalostí týkajúcich sa úloh správcu bytového domu, vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, príp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov ako aj úpravy zakladania spoločenstiev..

Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky

Mnoho ľudí vie ako hypotéka funguje, ale pre prípadnú menšinu si zhrnieme základné informácie, ktoré by mohli byť pre každého zaujímavé a obohacujúce. Keď sa rozhodneme zainvestovať a kúpiť si konečne vlastné bývanie.... dom alebo byt, často a teda väčšinou nemáme dostatok financií na to, kúpiť si nehnuteľnosť za vlastné úspory. (Ak teda nesporíme už dvadsať rokov...) V takých chvíľach sa ponúka hypotéka. Tá ale uhrádza iba určité percento hodnoty domácnosti. V dnešných dňoch to je okolo osemdesiatich percent..

Investing in Real Estate in Slovakia - reality - nehnutelnosti - as Slovaks call it

Investing in Real Estate in Slovakia             Apart from the landmarks and notable touristic attractions this country has to offer, in recent years, the Slovakian Real Estate ( TRH Nehnutelnosti ) market has proven to be a profitable investment for potential real estate investors.   Real Estate Pricing ( Reality ) in Slovakia The average price of flats in Slovakia in the year 2018 stands at 1,612 €/m2.   Reasons to Invest in Real Estate (Reality) in Slovakia There are many reasons to invest in Real estate..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.