Neplatnosť závetu a účastníci konania o dedičstve

Takmer jeden rok som býval so svojou manželkou a dieťaťom v dome u môjho kamaráta, ktorý bol vlastníkom domu z ½. Kamarát, inak rozvedený a aspoň pokiaľ viem i bezdetný, pred dvoma mesiacmi žiaľ zomrel. Po jeho smrti som sa dozvedel, že po sebe zanechal závet, podľa ktorého mi odkázal svoj podiel na dome. Kontaktoval som jeho vzdialenú rodinu, ktorá však odmietla prispieť na pohreb, ten som teda uhradil ja. Pohreb platiť nie, ale zato sa ozvala nejaká kamarátová teta z Nemecka, že vraj ona je jeho príbuzná a teda by vraj mala dediť. Kto je účastníkom dedičského konania, má prednosť závet alebo údajná kamarátová teta pri dedení?

Stanislav V., Medzilaborce

Hlavnú úlohu zohráva matrika, len vo výnimočných prípadoch sa konanie o dedičstve začína na podnet tiež iných štátnych orgánov, samosprávy a pod. Matrika ako štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine, oznámi súdu, že konkrétna osoba zomrela a v oznámení tiež uvedie osobu, ktorá pohreb vybavila. Vaše údaje by teda v oznámení absentovať nemali. Notár, ktorý je na vedenie konania o dedičstve poverený súdom ako tzv. súdny komisár, je oprávnený viesť samostatne konanie o dedičstve. V konaní o dedičstve sa použije právo platné ku dňu smrti poručiteľa. Je zvykom, že súdom ustanovený súdny komisár si predvolá osobu, ktorá zariaďovala pohreb a veci s tým súvisiace. Účelom toho je zistiť informácie o majetku poručiteľa ako aj zistiť okruh osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako dedičia po poručiteľovi. Súdny komisár ohľadne zistenia majetkových pomerov poručiteľa tiež prelustruje, či v Notárskom centrálnom registri závetov je uložený závet, príp. listina o vydedení či odvolanie týchto úkonov. Pokiaľ áno, čo je i váš prípad, súdny komisár prejednávajúci dedičstvo si vyžiada závet od toho notára, u ktorého bol závet spísaný a uložený.

Vy ako dedič zo závetu ste sa stali spolu s ďalšími osobami, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi účastníkmi konania o dedičstve - teda napr. vami spomínaná vzdialená rodina poručiteľa, jeho teta a pod. na základe závet a v spojení s výsledkom konania o dedičstve dochádza k prechodu majetku poručiteľa určeného v závete, a to v rozsahu, v akom dedičské podiely v závete určil poručiteľ. Môže sa stať, že podiely v závete nie sú určené a vtedy platí zásada, že všetky podiely osôb uvedených v závete sú rovnaké. V takpovediac ideálnom prípade, že by sa preukázalo, že ste jediným dedičom, súdny komisár by vám vydal osvedčenie o nadobudnutí dedičstva. Vo váš prospech hovorí aj ustanovenie § 461 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Teda, vy ako dedič zo závetu máte prednosť pred dedičmi zo zákona.

Námietka neplatnosti závetu

Ľudia sa vždy obávajú možnosti napadnutia závetu zákonnými dedičmi poručiteľa. Dedičia zo zákona však túto možnosť majú a môžu namietať neplatnosť závetu, a to buď relatívnu alebo absolútnu neplatnosť.

Relatívna neplatnosť závetu znamená, že závet svojím obsahom odporuje § 479 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Občiansky zákonník tu upravuje inštitút tzv. neopomenuteľného dediča. Teta vášho kamaráta - poručiteľa - nie je neopomenuteľnou dedičkou.

Pokiaľ závet odporuje § 479 Občianskeho zákonníka, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Sám tvrdíte, že si nie ste istý, či nemal poručiteľ dieťa. Preto treba vziať do úvahy relatívnu neplatnosť závetu. Ak by sa nepotvrdila existencia dieťaťa poručiteľa, z uvedeného dôvodu relatívna neplatnosť by bola bezpredmetná. Pokiaľ ide o ďalšie osoby, ktoré by prišli do úvahy ako dedičia, títo by sa museli dovolať absolútnej neplatnosti závetu, teda i teta poručiteľa. Hoci ste sa nezmienili, ale ak bol závet poručiteľa urobený vo forme notárskej zápisnice - teda nielen overený a notárom a uložený v jeho úschove - niet dôvodu mať obavy pred prípadnými pokusmi dedičov vyhlásiť závet za absolútne neplatný. Závet urobený vo forme notárskej zápisnice je verejnou listinou, čím sa eliminuje šanca dedičov vo veci neplatnosti závetu.

Dôvodmi pre absolútnu neplatnosť závetu môže byť napríklad to, že v čase spisovania závetu poručiteľ bol v stave zníženej príčetnosti, bol na neho vyvíjaný nátlak - teda ide o vadu vôle, keďže úkon nebol urobený slobodne a vážne alebo závet napísaný vlastnou rukou nie je napísaný poručiteľom (iný typ písma než mal poručiteľ). Pokiaľ by sa niektorý z uvedených dôvodov preukázal, spôsobovalo by to nultnosť právneho úkonu, závet by nevyvolal žiadne následky - vznik zmenu alebo zánik práv/povinností.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Jednoduchý sprievodca k vysnívanej posteli Jednoduchý sprievodca k vysnívanej posteli

Vedeli ste, že v posteli strávite až jednu tretinu svojho života? A to, koniec koncov, nie je málo. Vaša posteľ by mala byť dokonalou oázou pohodlia, v ktorej si budete môcť dopriať pokojný spánok a načerpať nové sily. Jej samotnej kúpe by malo predchádzať niekoľko krokov. Netreba to uponáhľať. Aby sme vám uľahčili výber, zostavili sme pre vás niekoľko užitočných rád a postrehov.   1.         Veľkosť postele To, akú veľkú posteľ si vybrať, do veľkej miery závisí nielen od vašich osobných preferencií..

Bývanie v podkroví

 Podkrovie je aj dnes pre niektorých vyhľadávaným obytným priestorom. Už od začiatku 90tych rokov sa realizujú prestavby strešných konštrukcií starších mestských, či rodinných domov prostredníctvom nadstavby. A to nielen v mestách ale aj na vidieku Za príčinu možno považovať nielen počiatočnú príťažlivosť podkrovných priestorov, ale aj pokles bytovej výstavby z pred pár rokov. Nadstavby tak riešia problém v centrách väčších a stredných miest, kde je výstavba nových bytových priestorov pridrahá alebo nereálna.Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi..

Podlahové kúrenie

 O čo je lepšie ako radiátor?Kedy pociťuje človek tepelnú pohodu?Čo so sebou prináša montáž?Takže ako ho namontovať?Finále inštalácieTermoregulátory, snímače teplotyTeplá podlahaA ďalšie výhodyZahrejte aj steny Podlaha z kameňa a dlaždíc má niečo do seba, ale nelahodí našim bosým nohám. Ľahko sa umýva, nemusíte sa báť, že vylejete polievku pri sobotňajšom obede pred televízorom. Ako radi by sme sa ale, niekedy prešli po teplej dlážke v obývačke, alebo večer pozerali vysielanie bez troch párov ponožiek na nohách. Nie je to nič ťažké. Stačí..

Riešenie dedičskej otázky medzi živými a mimo testamentu

Čo je darované, patrí len jednému z manželov Rodinný dom, ktorý podľa vašich slov mal nadobudnúť darovaním počas existencie vášho manželstva manžel, je výlučne jeho majetkom. To, že v darovacej zmluve nefigurujete vy ako manželka, je tým, že darca chcel nehnuteľnosť darovať výlučne manželovi. Veci, ktoré jeden z manželov počas manželstva získal darovaním, príp. dedením, netvoria tak predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Skutočnosť, že predmetnú nehnuteľnosť užívate a obývate, je daná existenciou manželstva, a teda ju užívate z..

Úprava predkupného práva pri prevode nehnuteľností

Pojem „predkupné právo“Jedným z oprávnení vlastníka veci a teda aj nehnuteľnosti je právo nakladať s vecou. Vlastník môže s vecou disponovať - napr. vec užívať alebo aj previesť na iného. V prípade, ak vec vlastnia viaceré osoby, hovoríme o vzniku podielového spoluvlastníctva, v prípade manželov ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.Kým dispozičné oprávnenie nakladať so spoločnou nehnuteľnosťou prislúcha všetkým spoluvlastníkom spoločne, právo disponovať so svojím podielom na nehnuteľnosti prislúcha každému spoluvlastníkovi samostatne.Ak..

Zaevidovanie spoluvlastníckych práv

V roku 1978 sme si s manželkou na základe stavebného povolenia postavili chatu na pozemku, ktorý patril obci. Keď sme ju chceli predať, pomocou jej súpisného čísla sme zistili, že v katastri nehnuteľností nie je ako jej vlastník nikto evidovaný, aj napriek tomu, že ju od jej postavenia užívame my. Čo musíme urobiť, aby sme ju mohli predať? László Gy., Šaľa Aj napriek skutočnosti, že podľa Vami poskytnutých informácii ste s najväčšou pravdepodobnosťou ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi stavby Vy, v záujme právnej istoty odporúčam zaevidovať Vaše..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)

Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008

Skoro každého, ktorý či už má byt alebo si ho ešte len plánuje obstarať, zaujíma vývoj cien bytov a hlavne prognóza do budúcnosti. Prvé sa dá ukázať na základe zozbieraných údajov, druhé sa dá v súčasnosti len veľmi obtiažne predpovedať.Pozrime sa teda, čo sa na trhu s bratislavskými bytmi dialo od januára 2008 po čiastočnom cca mesačnom (vianočnom) útlme, ktorý nastal po zatiaľ najväčšom realitnom boome na Slovensku v jeseni 2007, kedy boli ceny za meter štvorcový starých bytov v hlavnom meste drahšie ako ceny za meter štvorcový v novostavbách.Realitný..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.