Ohováranie v nájomných a susedských vzťahoch

Dovoľujem si na vás obrátiť sa s prosbou o radu. Sme dve mladé pracujúce a podnikajúce študentky. V polovici minulého roka sme si našli ubytovanie v Nitre, jedná sa o byt v osobnom vlastníctve. S prenajímateľom sme mali dobré vzťahy, avšak pred dvomi týždňami sa stala nepríjemná vec - obyvateľom domu, kde bývame, boli do schránok vhodené pozvánky na domovú schôdzu s uvedením termínu - o deň, na ktorej sa malo riešiť údajné poskytovanie erotických služieb v byte prenajímateľa, s uvedením jeho mena, a s ktorým máme nájomnú zmluvu, ako aj údajný predaj zbraní a drog v byte, ktorý obývame my dve. Značne nás to poškodilo, prenajímateľ sa cíti dotknutý a vzťahy v dome so susedmi ako aj s našim prenajímateľom sú napäté a chce nás urýchlene vykázať z nájmu. My sme sa ale ničoho nedopustili a boli sme krivo očiernené. Nájsť si vhodné bývanie pre študenta je ťažké, ako máme riešiť vzniknutú situáciu? Ďakujeme. Jana K. a Zuzana T., Nitra

Forma a náležitosti oznámenia o domovej schôdzi
Ďakujem vám za zaslanie naskenovaného „oznámenia“ o domovej schôdzi. K náležitému obsahu a forme oznámenia uvádzam, že podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, schôdzu vlastníkov bytov zvoláva buď rada spoločenstva vlastníkov bytov, alebo zástupca vlastníkov pred správcovskou spoločnosťou. Podľa § 11a zákona štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia. Dodávam, že oznámenie by malo byť datované a podpísané, nie anonymné, ako je tomu vo vašom  prípade.

Výpoveď z nájmu - musí byť odôvodnená
Chápem, že konanie anonyma vám spôsobilo ťažkosti a vám hrozí, že prídete o obydlie. Prenajímateľ bytu, v ktorom bývate a s ktorým máte uzavretú nájomnú zmluvu, môže dať výpoveď, ktorá musí byť písomná. Nájom bytu sa skončí uplynutím výpovednej lehoty - tri mesiace - a táto lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi (teda vám) doručená výpoveď. Vzhľadom na vami načrtnutú situáciu nevidím však dôvod pre vypovedanie z nájmu. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu v zmysle ust. § 711 ods. 1 písm. c) a g) Občianskeho zákonníka, ak nájomca sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo ak nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie. Pokiaľ sa nepreukázala dôvodnosť informácie uvedenej v oznámení o schôdzi, jedná sa len o zavádzajúce tvrdenie neznámej osoby, ktoré však svojím obsahom je spôsobilé poškodiť vás v očiach susedov a spôsobiť vám ujmu - okrem iného v podobe hroziacej výpovede z nájmu. Prenajímateľ i vy si však uvedomte, že nič z uvedeného nie je preukázané, a niet dôvodu na obavy susedov. Ak má niekto pochybnosti, môže sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, ktoré vec môžu prešetriť. I vy ako osoby poškodené predpokladajme klamlivým a krivým tvrdením môžete podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, nakoľko oznámenie o schôdzi je anonymné, a napokon k trestnému oznámeniu sa môže pripojiť spolu s vami prenajímateľ. Veď i jeho meno bolo v oznámení spochybnené a spojené s údajnou trestnou činnosťou tam opísanou. V danej veci možno vysloviť podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania.

Ohováranie
Ohováranie je trestný čin, ktorého skutkovú podstatu upravuje zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov v § 373. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu.

Trestná sadzba trestu odňatia slobody sa pohybuje do dvoch rokov. Ak páchateľ spácha trestný čin ohovárania a spôsobí ním značnú škodu, alebo sa ho dopustí z osobitného motívu, verejne alebo v podnikaní závažnejším spôsobom konania, páchateľa možno potrestať trestom odňatia slobody až na jeden rok až päť rokov. Ak by v dôsledku ohovárania dotknutý občan stratil zamestnanie, utrpel by úpadok podniku alebo rozvod manželstva, sadzba trestu odňatia slobody predstavuje tri až osem rokov. Vychádzajme ale z toho, že informácie uvedené v oznámení o domovej schôdzi sa nezakladajú na pravde a v tom prípade možno vysloviť aj podozrenie zo spáchania trestného činu  krivého obvinenia. Prípadné trestné oznámenie o podozrení z ohovárania alebo krivého obvinenia bude smerovať voči zatiaľ neznámemu páchateľovi. Akiste možno dedukovať, že môže ísť o niekoho z domu, v ktorom bývate. V prípade potreby ma kontaktujte ohľadne pomoci a vypracovania trestného oznámenia.
V budúcom čísle sa budeme zaoberať možnosťami občianskoprávneho riešenia predmetnej záležitosti ako aj situáciou, ak by sa preukázala dôvodnosť tvrdení anonyma o údajnej trestnej činnosti nájomcu.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Sanácia, zatepľovanie a predchádzanie vlhnutiu

Sanačné omietkové systémySanácia zavlhnutých objektovNajčastejšie postupy proti vzlínajúcej vlhkostiA čo so zatekaním? Vyberte si strešnú krytinuDá sa sanovať aj povrchová vrstva strešných plášťov?Vlastný postup sanačných prác strešnej krytinyČasto sa stane, že na vašom dome neustále vlhnú steny a uniká vám rôznym spôsobom teplo, čo sa prejaví či už vo forme zvýšených výdavkov za spotrebné energie, praskaním muriva, hnilobou.Ako hovorí názov tohto príspevku, pozrieme sa na niektoré pracovné úkony spojené s naprávaním stavebných chýb, starnutím..

Požiarna ochrana

Množstvo požiarov aj napriek zväčšujúcej sa populačnej uvedomelosti a novodobým protipožiarnym systémom neustále stagnuje, nedarí sa znížiť ich počet. Ohňa sa odpradávna ľudia báli, nieto ešte v spojení s príbytkom. Od zaklínania domov pred týmto nemilým hosťom sme prešli prudkým technologickým pokrokom. Protipožiarne budovy Na bezpečnosť a ochranu proti požiarom sa musí dbať nielen pri využívaní už hotových stavieb. Zhodný podiel zodpovednosti majú aj projektanti a stavebníci. Stavba sa už v počiatkoch jej realizácie z hľadiska požiarnej..

Geodézia a jej úloha. Reálny dopad chýb pri vymeriavaní pozemkov v podobe susedských sporov.

Hranice pozemku sú pre každého vlastníka kúska zeme citlivou témou. Málokto sa v živote nestretol, či už priamo alebo nepriamo, s nejakým susedským sporom, ktorý sa niesol v tomto duchu. Tí, ktorých sa to netýka, majú svoje hranice vysporiadané rovnako ako ich susedia; ostatní už zrejme vopred vedia, o čom budeme hovoriť. V prípade takýchto sporov má kľúčovú úlohu geodézia a jej úloha pri vytyčovaní hraníc pozemkov. Poďme sa teda pozrieť bližšie na uvedené problémy. Na to, aby sme sporom v tejto oblasti mohli porozumieť, potrebujeme dôkladne poznať..

Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti

Sme dvaja súrodenci a po rodičoch sme zdedili na polovicu stavebný pozemok v Bratislave. Moja sestra svoju časť predala, o čom som sa dozvedel až po tom, ako mi to nový vlastník oznámil. Ja som sa chystal na tomto pozemku postaviť dom, ale v tejto situácii neviem, či sa mám do stavby naozaj pustiť. Ako mám ďalej postupovať?  J. N., Bratislava Pre riešenie Vášho problému je rozhodujúce, kto je nadobúdateľom spoluvlastníckeho podielu Vašej sestry na predmetnom pozemku. Ak ním totiž bola blízka osoba Vašej sestry, to znamená v zmysle Občianskeho zákonníka..

Neskolaudovaná stavba - otázka predaja a bývania

S mojím manželom máme vyhliadnutý rodinný dom na kúpu. Ide o novostavbu domu, no realitka, ktorá ho ponúka, sa vyjadrila, že nie je ešte skolaudovaný. Je táto skutočnosť pre nás ako kupujúcich na závadu? Aké môžeme očakávať ťažkosti s kúpou neskolaudovanej stavby, s trvalým pobytom ? Ivica S., Kľakany Ako sami uvádzate, vami postavený rodinný dom je neskolaudovaný. V zmysle platnej legislatívy to znamená, že neskolaudovaná nehnuteľnosť nemôže slúžiť účelu, na ktorý bola postavená - teda buď podnikateľským účelom, ako prevádzka podniku, vo..

Náhrada škody spôsobenej stavebnou činnosťou

Na našej bytovke nadstavuje stavebná firma (s.r.o.), s ktorou vlastníci bytov uzavreli zmluvu o výstavbe, podkrovné byty. V podkrovnej časti sa nachádza 5 bytov doterajších vlastníkov vrátane môjho a jeden byt, ktorý ak dobre viem, patrí mestu. Stavebník sa v zmluve zaviazal uzatvoriť pred začatím stavebných prác zmluvu o poistení stavby. Poistenie sa má vzťahovať na vznik škôd pri výstavbe. Po odstránení strechy došlo začiatkom septembra k rozsiahlemu zatečeniu dažďovej vody do bytov, okrem toho popraskali aj steny. Stavebník tvrdí, že sme mu neposkytli súčinnosť..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti

Investing in Real Estate in Slovakia - reality - nehnutelnosti - as Slovaks call it

Investing in Real Estate in Slovakia             Apart from the landmarks and notable touristic attractions this country has to offer, in recent years, the Slovakian Real Estate ( TRH Nehnutelnosti ) market has proven to be a profitable investment for potential real estate investors.   Real Estate Pricing ( Reality ) in Slovakia The average price of flats in Slovakia in the year 2018 stands at 1,612 €/m2.   Reasons to Invest in Real Estate (Reality) in Slovakia There are many reasons to invest in Real estate..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.