Ohováranie v nájomných a susedských vzťahoch

Dovoľujem si na vás obrátiť sa s prosbou o radu. Sme dve mladé pracujúce a podnikajúce študentky. V polovici minulého roka sme si našli ubytovanie v Nitre, jedná sa o byt v osobnom vlastníctve. S prenajímateľom sme mali dobré vzťahy, avšak pred dvomi týždňami sa stala nepríjemná vec - obyvateľom domu, kde bývame, boli do schránok vhodené pozvánky na domovú schôdzu s uvedením termínu - o deň, na ktorej sa malo riešiť údajné poskytovanie erotických služieb v byte prenajímateľa, s uvedením jeho mena, a s ktorým máme nájomnú zmluvu, ako aj údajný predaj zbraní a drog v byte, ktorý obývame my dve. Značne nás to poškodilo, prenajímateľ sa cíti dotknutý a vzťahy v dome so susedmi ako aj s našim prenajímateľom sú napäté a chce nás urýchlene vykázať z nájmu. My sme sa ale ničoho nedopustili a boli sme krivo očiernené. Nájsť si vhodné bývanie pre študenta je ťažké, ako máme riešiť vzniknutú situáciu? Ďakujeme. Jana K. a Zuzana T., Nitra

Forma a náležitosti oznámenia o domovej schôdzi
Ďakujem vám za zaslanie naskenovaného „oznámenia“ o domovej schôdzi. K náležitému obsahu a forme oznámenia uvádzam, že podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, schôdzu vlastníkov bytov zvoláva buď rada spoločenstva vlastníkov bytov, alebo zástupca vlastníkov pred správcovskou spoločnosťou. Podľa § 11a zákona štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia. Dodávam, že oznámenie by malo byť datované a podpísané, nie anonymné, ako je tomu vo vašom  prípade.

Výpoveď z nájmu - musí byť odôvodnená
Chápem, že konanie anonyma vám spôsobilo ťažkosti a vám hrozí, že prídete o obydlie. Prenajímateľ bytu, v ktorom bývate a s ktorým máte uzavretú nájomnú zmluvu, môže dať výpoveď, ktorá musí byť písomná. Nájom bytu sa skončí uplynutím výpovednej lehoty - tri mesiace - a táto lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi (teda vám) doručená výpoveď. Vzhľadom na vami načrtnutú situáciu nevidím však dôvod pre vypovedanie z nájmu. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu v zmysle ust. § 711 ods. 1 písm. c) a g) Občianskeho zákonníka, ak nájomca sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo ak nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie. Pokiaľ sa nepreukázala dôvodnosť informácie uvedenej v oznámení o schôdzi, jedná sa len o zavádzajúce tvrdenie neznámej osoby, ktoré však svojím obsahom je spôsobilé poškodiť vás v očiach susedov a spôsobiť vám ujmu - okrem iného v podobe hroziacej výpovede z nájmu. Prenajímateľ i vy si však uvedomte, že nič z uvedeného nie je preukázané, a niet dôvodu na obavy susedov. Ak má niekto pochybnosti, môže sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, ktoré vec môžu prešetriť. I vy ako osoby poškodené predpokladajme klamlivým a krivým tvrdením môžete podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, nakoľko oznámenie o schôdzi je anonymné, a napokon k trestnému oznámeniu sa môže pripojiť spolu s vami prenajímateľ. Veď i jeho meno bolo v oznámení spochybnené a spojené s údajnou trestnou činnosťou tam opísanou. V danej veci možno vysloviť podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania.

Ohováranie
Ohováranie je trestný čin, ktorého skutkovú podstatu upravuje zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov v § 373. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu.

Trestná sadzba trestu odňatia slobody sa pohybuje do dvoch rokov. Ak páchateľ spácha trestný čin ohovárania a spôsobí ním značnú škodu, alebo sa ho dopustí z osobitného motívu, verejne alebo v podnikaní závažnejším spôsobom konania, páchateľa možno potrestať trestom odňatia slobody až na jeden rok až päť rokov. Ak by v dôsledku ohovárania dotknutý občan stratil zamestnanie, utrpel by úpadok podniku alebo rozvod manželstva, sadzba trestu odňatia slobody predstavuje tri až osem rokov. Vychádzajme ale z toho, že informácie uvedené v oznámení o domovej schôdzi sa nezakladajú na pravde a v tom prípade možno vysloviť aj podozrenie zo spáchania trestného činu  krivého obvinenia. Prípadné trestné oznámenie o podozrení z ohovárania alebo krivého obvinenia bude smerovať voči zatiaľ neznámemu páchateľovi. Akiste možno dedukovať, že môže ísť o niekoho z domu, v ktorom bývate. V prípade potreby ma kontaktujte ohľadne pomoci a vypracovania trestného oznámenia.
V budúcom čísle sa budeme zaoberať možnosťami občianskoprávneho riešenia predmetnej záležitosti ako aj situáciou, ak by sa preukázala dôvodnosť tvrdení anonyma o údajnej trestnej činnosti nájomcu.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Ceny starých bytov klesajú! (vývoj cien)

  „Potenciálni kupci budú ešte chvíľu vyčkávať, kým ceny nepadnú na pomyselné dno. Predávajúci by si mali uvedomiť, že ak chcú predať, musia byt oceniť reálne, tak, aby jeho stav, vek, kvalita a lokalita zodpovedali cene,“ myslí si Veronika Komorníková, šéfredaktorka časopisu Kompletný TRH Nehnuteľností. Poklesli ceny starších nehnuteľností v Bratislave za posledne obdobie? Aké konkrétne byty a v ktorej lokalite? O koľko poklesli ceny? Cena starých bytov v Starom Meste je najustálenejšia a drží sa v cenovom pásme medzi 70-85 tis. Sk/m2 v závislosti..

Fenomén príliš malých bytov. Naozaj býva väčšina Slovákov v stiesnených podmienkach?

Fenomén príliš malých bytov. Naozaj býva väčšina Slovákov v stiesnených podmienkach? Hneď na úvod treba povedať, že túto tému možno označiť za súčasný a mimoriadne aktuálny problém; neustále sa mu venuje množstvo serióznych výskumov, ktoré v tejto oblasti zaradili Slovensko pod európsky priemer. Na druhej strane si ale treba uvedomiť, ako predmetná situácia vznikla: jednak je pozostatkom zvykov socializmu a jednak reakciou na dopyt po bytoch prakticky vo všetkých väčších mestách. Tento dopyt je hlavným argumentom v prospech malometrážnych bytov – ľudia,..

Schodisko - spojivo podlaží

 Vonkajší vzhľadMateriály na obkladStavba schodov nie je jednoducháNechajte si poradiťNajčastejšie omylyTrend dobyÚprava povrchuZábradlie Ak máte rodinný dom či dvoj, prípadne viacpodlažný bytový apartmán, pravdepodobne máte doma schodisko. Vertikálne konštrukcie spájajúce jednotlivé poschodia budov – tak znie základná definícia schodov. Primárnou funkciou schodov je prepojiť jednotlivé podlažia medzi sebou a urobiť tak čo najpohodlnejšie a najbezpečnejšie pre ich užívateľa pri jeho zostupe a výstupe.Realizácia je spojená s niekoľkými základnými..

Nárok na majetok pri dedení

 Moji rodičia sa rozviedli pred šiestimi rokmi. Otec je vlastníkom 4- izbového bytu v Piešťanoch a rodinného domu vo Veľkých Levároch. Pri našom poslednom rozhovore mi naznačil, že napísal závet, ktorým odkázal celý majetok svojej družke, s ktorou už asi dva roky žije v spomínanom byte v Piešťanoch. Mám nejaký nárok na otcov majetok aj v prípade, že ho chce celý odkázať svojej priateľke? Anna M., Veľké Leváre Vážená čitateľka, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka máte ako potomok Vášho otca zaručený nárok na zákonný dedičský podiel,..

Ohováranie v nájomných a susedských vzťahoch

Dovoľujem si na vás obrátiť sa s prosbou o radu. Sme dve mladé pracujúce a podnikajúce študentky. V polovici minulého roka sme si našli ubytovanie v Nitre, jedná sa o byt v osobnom vlastníctve. S prenajímateľom sme mali dobré vzťahy, avšak pred dvomi týždňami sa stala nepríjemná vec - obyvateľom domu, kde bývame, boli do schránok vhodené pozvánky na domovú schôdzu s uvedením termínu - o deň, na ktorej sa malo riešiť údajné poskytovanie erotických služieb v byte prenajímateľa, s uvedením jeho mena, a s ktorým máme nájomnú zmluvu, ako aj údajný predaj..

Ďalšia činnosť spoločenstva, jeho orgány a zánik

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVAUZATVÁRANIE ZMLÚV A OBMEDZENIE PODNIKANIAORGÁNY SPOLOČENSTVAZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČENSTVA V minulom čísle sme sa pozastavili pri spoločenstve vlastníkov bytov, ktoré je jedným z dvoch druhov spravovania bytových domov. Nakoľko činnosť spoločenstva je dosť obsiahla, v dnešnom článku budeme pokračovať v bližšej špecifikácii činností, ktoré prislúchajú spoločenstvu ako právnickej osobe. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVASpoločenstvo je oprávnené samozrejme vykonávať tie činnosti, ktoré sú vymedzené v zákone č...

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..

Dom na predaj

Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku od roku 2005 do roku 2010

V slovenských pomeroch sa zvykne dosť často používať fráza ktorá tvrdí, že: „Z grafov sa ešte nikto nenajedol“. Nuž možno je na tom čosi pravdy, ale autor tohto výroku asi nepochopil ich zmysel. Grafy majú v prvom rade informovať o určitom vývoji, či trende v tom či onom segmente. Zároveň by mali upozorniť na určité anomálie, či nezdravý vývoj ktorý sa mohol prejaviť v sledovanom období.Aj z tohto dôvodu sme sa v redakcii Kompletného TRH-u Nehnuteľností rozhodli priniesť základný trend vývoja cien nehnuteľností na Slovensku. Často krát sa v dnešnej..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.