Otázka platnosti nájomnej zmluvy dovolenie ako mimoriadny opravný prostriedok

Otázku platnosti nájomnej zmluvy môže súd v konaní o vypratanie nebytových priestorov riešiť ako otázku predbežnú; nedostatok samostatného návrhu na určenie neplatnosti nájomnej zmluvy nie je dôvodom prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. e) OSP.(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. septembra 2002, sp. zn. 2 Cdo 105/02)

Okresný súd v P. vydal dňa 26.03.2001 rozsudok, č. k. 15 C 94/00-29, ktorým žalovanému uložil povinnosť vypratať nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom poschodí v Divadle J. Z. v P. Predmetným nebytovým priestorom bol bar pre návštevníkov divadla, salónik, prislúchajúce šatne, balkón a kuchyňa. Žalovaný bol povinný priestory vypratať do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu a súčasne zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania.

Predmetný rozsudok prvostupňového súdu na základe odvolania (riadneho opravného prostriedku) podaného žalovaným preskúmal Krajsky súd v Prešove, ktorý ho svojím rozsudkom z 20.03.2002, sp. zn. 2Co 455/01, potvrdil.

Žalovaný, ktorému prislúchala povinnosť vypratať bar a ďalšie prislúchajúce priestory, podal proti uvedenému potvrdzujúcemu rozsudku krajského (druhostupňového) súdu dovolanie, ktorým žiadal, aby dovolací súd (Najvyšší súd SR) rozsudok odvolacieho súdu a rovnako aj rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie. Dovolenie je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý je upravený v §§ 236 - § 243d Občianskeho súdneho poriadku (ďalej ako „OSP“). Podľa § 236 OSP, dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa., pričom dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát. * Podľa § 238 OSP, dovolanie je tiež prípustné proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej.

Žalovaný prípustnosť dovolania odôvodnil vadou podľa § 237 písm. e) OSP, ktorú videl v tom, že hoci petit žaloby znel na vypratanie nebytových priestorov, súd posudzoval aj platnosť nájomnej zmluvy a dodatkov k nej, a aj to bez skúmania existencie naliehavého právneho záujmu žalobcu, požadovaného na určenie neplatnosti zmluvy. Žalovaný vyjadril názor, že žaloba na plnenie nemôže automaticky nahrádzať žalobu o určenie neplatnosti zmluvy a pokiaľ neplatnosť zmluvy nie je vyslovená súdnym výrokom, platí, že zmluva je platná. Uvedené predstavovalo hlavný argument, podľa ktorého nebolo dôvodu na potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa (rozsudku okresného súdu), ktorým mu bola uložená povinnosť vypratať nebytové priestory, lebo ich žalovaný podľa svojho vlastného presvedčenia užíval oprávnene.

O dovolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako odvolacích súdov rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý skúmal, či je dovolanie žalovaného prípustné. Dospel však k záveru, že dovolanie smeruje proti takému rozhodnutiu, ktoré nemožno týmto opravným prostriedkom napadnúť a dovolanie žalovaného odmietol, čo odôvodnil nasledovne:

Prípustnosť dovolania nie je daná už tým, že dovolateľ tvrdí existenciu niektorej z vád.* Dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné iba vtedy, ak napadnuté rozhodnutie , alebo konanie, v ktorom bolo vydané, touto vadou skutočne trpí. V prejednávanej veci dovolateľ odôvodnil prípustnosť dovolania tým, že nebol podaný návrh na začatie konania o určenie platnosti nájomnej zmluvy, hoci podľa zákona bol potrebný. S týmto jeho názorom však dovolací súd nesúhlasil.

Odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bolo rozhodnuté o žalobe podanej žalobcom 27.10.2000. Tak ako odvolací súd, tak ani súd prvého stupňa neurčili vo výrokoch svojich rozsudkov neplatnosť nájomnej zmluvy a dodatkov k nej. Platnosť týchto právnych úkonov posúdili len ako predbežnú otázku (prejudiciálnu), pričom týmto spôsobom postupovali z dôvodu, že vyriešenie predbežnej otázky bolo základným predpokladom, aby mohli o samotnej žalobe na vypratanie nebytových priestorov rozhodnúť. Dovolací súd sa vyslovil, že týmto postupom súdy neporušili žiadne ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku. Z Občianskeho súdneho poriadku ani z iného zákona nevyplýva, že by v konaní o žalobe na plnenie nemohol súd posúdiť otázku platnosti právneho úkonu, od ktorého sa žalobou uplatnené právo odvodzuje. Iba v prípade, že by bolo o tejto otázke už prv právoplatne rozhodnuté v konaní vedenom medzi tými istými účastníkmi, bol by súd týmto prvším rozhodnutím viazaný.

V predmetnej veci tak nejde o prípad uvedený § 237 písm. e) OSP, nakoľko súdy rozhodli na základe návrhu na začatie konania a dovolateľom vytknutá vada nie je daná. Dovolací súd nezistil ani iné vady, pre ktoré Občiansky súdny poriadok pripúšťa dovolanie proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, nezistil ani dôvod na podanie dovolania podľa § 238 OSP.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Požiarna ochrana

 Protipožiarne budovyPožiarne uzáveryPotrite steny nehorľavou látkouPožiarne alarmyJe dôležité poznať svoje povinnosti Množstvo požiarov aj napriek zväčšujúcej sa populačnej uvedomelosti a novodobým protipožiarnym systémom neustále stagnuje, nedarí sa znížiť ich počet. Ohňa sa odpradávna ľudia báli, nieto ešte v spojení s príbytkom. Od zaklínania domov pred týmto nemilým hosťom sme prešli prudkým technologickým pokrokom.Oheň je najkontroverznejší zo všetkých živlov. Porekadlo, že je výborný sluha, ale zlý pán, poznáme asi všetci. Sprevádza..

Rekonštrukcia rodinných domov vs novostavby

Stačí kozmetická úprava?Nechajme si poradiťA tak niečo k novostavbeAko postupovať podľa práva?Budete potrebovať právne overené dokumentyTak kedy sa konečne môžete pustiť do práce?Súčasná bytová situácia sa zdá neúnosná a tak sa mnoho ľudí začína radiť, či si zaobstará starší, dostupnejší dom a postupne mu dá novú tvár, alebo si splní všetky svoje sny, zadĺži sa na dlhé roky a pôjde cestou novostavby. Čo je lepšie? Ako všade, aj tu narazíme na dve strany mince, aj tu záleží na mnohých faktoroch. Každá stavba je jedinečná, naše predstavy a..

Komín a jeho praktické využite

 „Ak sa aj v dnešných časoch prejdete podvečer po malebnej dedinke, chatovej oblasti, či vo štvrti rodinných domov v ktoromkoľvek meste v chladných mesiacoch, ako jedna z mála vecí ktorá vám udrie do nosa bude určite jemný zápach po hnedom uhlí, ktoré sa stále vo veľkej miere používa ako základné palivo pri zabezpečení si tepla v rodinnom dome. Preto aj v dnešnej dobe patrí k základnej výbave rodinného domu pri zabezpečení si spoľahlivého vykurovania dobrý a hlavne fungujúci komín.“ Ak by sme mali porovnať rodinný dom či rekreačnú chatu k..

Zaevidovanie spoluvlastníckych práv

V roku 1978 sme si s manželkou na základe stavebného povolenia postavili chatu na pozemku, ktorý patril obci. Keď sme ju chceli predať, pomocou jej súpisného čísla sme zistili, že v katastri nehnuteľností nie je ako jej vlastník nikto evidovaný, aj napriek tomu, že ju od jej postavenia užívame my. Čo musíme urobiť, aby sme ju mohli predať? László Gy., Šaľa Aj napriek skutočnosti, že podľa Vami poskytnutých informácii ste s najväčšou pravdepodobnosťou ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi stavby Vy, v záujme právnej istoty odporúčam zaevidovať Vaše..

Úprava predkupného práva pri prevode nehnuteľností

Pojem „predkupné právo“Jedným z oprávnení vlastníka veci a teda aj nehnuteľnosti je právo nakladať s vecou. Vlastník môže s vecou disponovať - napr. vec užívať alebo aj previesť na iného. V prípade, ak vec vlastnia viaceré osoby, hovoríme o vzniku podielového spoluvlastníctva, v prípade manželov ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.Kým dispozičné oprávnenie nakladať so spoločnou nehnuteľnosťou prislúcha všetkým spoluvlastníkom spoločne, právo disponovať so svojím podielom na nehnuteľnosti prislúcha každému spoluvlastníkovi samostatne.Ak..

Kúpa nehnuteľnosti jedným z manželov - kedy a ako

Manželka uzavrela zmluvu o budúcej zmluve, ktorá sa týkala kúpy rodinného domu. Ten chcela získať do svojho vlastníctva za naše spoločné peniaze ako i za peniaze získané z predaja bytu mojej matky, ktorá s tým nesúhlasila. Manželka od zmluvy o budúcej zmluve odstúpila, keďže nemala dostatok finančných prostriedkov. Je zmluva o budúcej zmluve napriek tomu platná? Je možné, aby jeden z manželov získal výlučne do svojho vlastníctva počas trvania manželstva napr. nehnuteľnosť? Neplatná z dôvodu, že som v nej nefiguroval ako manžel kupujúcej? Predávajúci..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.