Otázka platnosti nájomnej zmluvy dovolenie ako mimoriadny opravný prostriedok

Otázku platnosti nájomnej zmluvy môže súd v konaní o vypratanie nebytových priestorov riešiť ako otázku predbežnú; nedostatok samostatného návrhu na určenie neplatnosti nájomnej zmluvy nie je dôvodom prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. e) OSP.(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. septembra 2002, sp. zn. 2 Cdo 105/02)

Okresný súd v P. vydal dňa 26.03.2001 rozsudok, č. k. 15 C 94/00-29, ktorým žalovanému uložil povinnosť vypratať nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom poschodí v Divadle J. Z. v P. Predmetným nebytovým priestorom bol bar pre návštevníkov divadla, salónik, prislúchajúce šatne, balkón a kuchyňa. Žalovaný bol povinný priestory vypratať do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu a súčasne zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania.

Predmetný rozsudok prvostupňového súdu na základe odvolania (riadneho opravného prostriedku) podaného žalovaným preskúmal Krajsky súd v Prešove, ktorý ho svojím rozsudkom z 20.03.2002, sp. zn. 2Co 455/01, potvrdil.

Žalovaný, ktorému prislúchala povinnosť vypratať bar a ďalšie prislúchajúce priestory, podal proti uvedenému potvrdzujúcemu rozsudku krajského (druhostupňového) súdu dovolanie, ktorým žiadal, aby dovolací súd (Najvyšší súd SR) rozsudok odvolacieho súdu a rovnako aj rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie. Dovolenie je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý je upravený v §§ 236 - § 243d Občianskeho súdneho poriadku (ďalej ako „OSP“). Podľa § 236 OSP, dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa., pričom dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát. * Podľa § 238 OSP, dovolanie je tiež prípustné proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej.

Žalovaný prípustnosť dovolania odôvodnil vadou podľa § 237 písm. e) OSP, ktorú videl v tom, že hoci petit žaloby znel na vypratanie nebytových priestorov, súd posudzoval aj platnosť nájomnej zmluvy a dodatkov k nej, a aj to bez skúmania existencie naliehavého právneho záujmu žalobcu, požadovaného na určenie neplatnosti zmluvy. Žalovaný vyjadril názor, že žaloba na plnenie nemôže automaticky nahrádzať žalobu o určenie neplatnosti zmluvy a pokiaľ neplatnosť zmluvy nie je vyslovená súdnym výrokom, platí, že zmluva je platná. Uvedené predstavovalo hlavný argument, podľa ktorého nebolo dôvodu na potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa (rozsudku okresného súdu), ktorým mu bola uložená povinnosť vypratať nebytové priestory, lebo ich žalovaný podľa svojho vlastného presvedčenia užíval oprávnene.

O dovolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako odvolacích súdov rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý skúmal, či je dovolanie žalovaného prípustné. Dospel však k záveru, že dovolanie smeruje proti takému rozhodnutiu, ktoré nemožno týmto opravným prostriedkom napadnúť a dovolanie žalovaného odmietol, čo odôvodnil nasledovne:

Prípustnosť dovolania nie je daná už tým, že dovolateľ tvrdí existenciu niektorej z vád.* Dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné iba vtedy, ak napadnuté rozhodnutie , alebo konanie, v ktorom bolo vydané, touto vadou skutočne trpí. V prejednávanej veci dovolateľ odôvodnil prípustnosť dovolania tým, že nebol podaný návrh na začatie konania o určenie platnosti nájomnej zmluvy, hoci podľa zákona bol potrebný. S týmto jeho názorom však dovolací súd nesúhlasil.

Odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bolo rozhodnuté o žalobe podanej žalobcom 27.10.2000. Tak ako odvolací súd, tak ani súd prvého stupňa neurčili vo výrokoch svojich rozsudkov neplatnosť nájomnej zmluvy a dodatkov k nej. Platnosť týchto právnych úkonov posúdili len ako predbežnú otázku (prejudiciálnu), pričom týmto spôsobom postupovali z dôvodu, že vyriešenie predbežnej otázky bolo základným predpokladom, aby mohli o samotnej žalobe na vypratanie nebytových priestorov rozhodnúť. Dovolací súd sa vyslovil, že týmto postupom súdy neporušili žiadne ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku. Z Občianskeho súdneho poriadku ani z iného zákona nevyplýva, že by v konaní o žalobe na plnenie nemohol súd posúdiť otázku platnosti právneho úkonu, od ktorého sa žalobou uplatnené právo odvodzuje. Iba v prípade, že by bolo o tejto otázke už prv právoplatne rozhodnuté v konaní vedenom medzi tými istými účastníkmi, bol by súd týmto prvším rozhodnutím viazaný.

V predmetnej veci tak nejde o prípad uvedený § 237 písm. e) OSP, nakoľko súdy rozhodli na základe návrhu na začatie konania a dovolateľom vytknutá vada nie je daná. Dovolací súd nezistil ani iné vady, pre ktoré Občiansky súdny poriadok pripúšťa dovolanie proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, nezistil ani dôvod na podanie dovolania podľa § 238 OSP.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Ekologické bývanie – fikcia alebo realita? Je možné stavať úsporne, zdravo a šetrne k životnému prostrediu?

  Ekologické bývanie – fikcia alebo realita? Je možné stavať úsporne, zdravo a šetrne k životnému prostrediu? Pojem ekológia začína byť v posledných rokoch skloňovaný čoraz častejšie; devastovanie prírody človekom už prináša hmatateľné „ovocie“ a pomaly sa to odráža aj na zdraví ľudskej populácie. Tieto otázky sa začínajú skloňovať aj v oblasti bývania. Dom či byt je miestom, kde so svojou rodinou trávime väčšinu svojho života, spíme tam, vyrastajú tam naše deti. Snaha o vytvorenie zdravého prostredia je tu teda pochopiteľná najmä..

Ako si správne postaviť krb a kachle

--> Teplý nápoj v ruke, v pozadí hrá príjemná hudba a vy ste zabalení v hebkej deke. Keď sa k tomu pridá pohľad na plápolájuce plamene vo vašom krbe, tak si už iba poviete, že už nič pohodlnejšie si neviete predstaviť. Podobne sa môžete cítiť aj na svojej chate, keď si pred spaním zatopíte vo vlastnej kachľovej peci. Ak ste pritom aj gurmáni, tak každý vám môže potvrdiť, že jedlo pripravené v kachľovej peci je obzvlášť chutné a nesie v sebe akúsi arómu kuchyne starých mám. Krb a kachľová pec majú v sebe čaro zútulnenia príbytku a dodávajú..

Montované domy na Slovensku

Skoro každý z nás mal vo svojom detstve rád stavebnice, z ktorých sme si vedeli postaviť svoj prvý vysnívaný dom. Chcelo to len pár kociek Lega, či iného stavebného materiálu a o pár chvíľ sme už volali rodičov, aby sa prišli nato naše dielo pozrieť a samozrejme nás aj patrične pochváliť. V dospelosti zasa máme túžbu pochváliť sa stavbami, v ktorých už nebývajú malé postavičky zo stavebníc, ale my so svojou rodinou. Jednou z možností akosi si zadovážiť rodinný dom za rozumnú cenu je nasťahovať sa do montovanej verzie.Montované domy sú predovšetkým..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Kúpa bytu a náležitosti kúpnej zmluvy

„Nedodržanie zákonom ustanovenej formy právneho úkonu spôsobuje jeho absolútnu neplatnosť. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí od začiatku (ex tunc) voči každému. Právne úkony postihnuté absolútnou neplatnosťou nemajú za následok vznik, zmenu ani zánik práv a povinností. Súd musí na túto neplatnosť prihliadať a musí z nej vyvodzovať dôsledky aj bez návrhu z úradnej povinnosti (ex officio).“ (Rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 18.03.1999, sp. zn. 5 S 8/98) Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy Podstatné..

Zrušenie spoluvlastníctva v kontexte násilného správania podielového spoluvlastníka

Dobrý deň, prosím o Váš právny názor v tejto záležitosti. Spolu so sestrou sme zdedili 2 izbový byt po našom otcovi. Každý vlastníme 1/2 podiel. Sestra v uvedenom byte bývala ešte za života nášho otca a po jeho smrti tam chce ďalej bývať. Ja s tým nesúhlasím a žiadam ju, aby byt opustila. Môže byt užívať a bývať v ňom bez súhlasu mňa ako polovičného spoluvlastníka tejto nehnuteľnosti? Aké sú právne kroky, ak by byt nechcela opustiť? Ďakujem za odpoveď. Emanuel J., Bratislava Áno, Vaša sestra môže v predmetnom byte bývať a nepotrebuje za tým..

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..

Hypotekárny úver na nehnuteľnosť I. - financovanie a registrácia

     Jedným z najčastejších spôsobov financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je využívaný na riešenie otázky bývania v prípade, že záujemca o kúpu napr. bytu nedisponuje dostatočnou finančnou hotovosťou. Účelom záložného práva (z lat. hypotheca) je zabezpečiť pohľadávku a jej príslušenstvo. Z toho dôvodu existencia záložného práva je závislá od existencie pohľadávky, ktorú zabezpečuje. V prvom rade predstavuje donútenie dlžníka, aby splnil svoj záväzok a v prípade, že záväzok nie je riadne..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.